2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę, najem i obciążania nieruchomości Skarbu Państwa...
ZARZĄDZENIE NR 15/2014
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie zasad oddawania w dzierżawę, najem i obciążania nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz określenia wysokości stawek czynszu
z tytułu dzierżawy, najmu i obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Skarbu Państwa.

 
Na podstawie art. 11 i art. 13 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r., poz. 518), zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ustalam stawki czynszu za grunty, budynki i lokale stanowiące własność Skarbu Państwa oddawane w dzierżawę lub najem wg. załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu bądź załącznikach jest mowa o gruntach, budynkach i lokalach stanowiących własność Skarbu Państwa, należy przez to rozumieć odpowiednio
grunty, budynki i lokale pozostające w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa.
§ 2. W przypadku gdy w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia nie zostało uwzględnione przeznaczenie dzierżawionego gruntu lub odbiega zdecydowanie położeniem
i stanem zagospodarowania, stawki czynszu ustala się odrębnym zarządzeniem Starosty Włocławskiego.
§ 3. Oddawanie w posiadanie przedmiotu dzierżawy/najmu następuje na podstawie umowy i protokółu zdawczo-odbiorczego określającego części składowe odpowiednio gruntu, budynku, lokalu lub pomieszczenia oraz jego standard i stan techniczny.
§ 4. 1. Ustala się czynniki obniżające stawkę bazową czynszu za najem lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia wykorzystywanego na cele mieszkaniowe o wskaźnik obniżający stawkę maksymalną(%):
a) w budynkach o pełnym standardzie ale nie spełniających norm cieplnych - 5%
b) brak c.o. z sieci - 10%
c) brak gazu - 10%
d) brak łazienki - 10%
e) WC poza lokalem - 5%
f) WC wspólne na korytarzu - 10%
g) WC poza budynkiem - 15%
h) sutereny lub poddasze - 10%
2. W przypadku gdy najemca na własny koszt dokona ulepszeń, mających wpływ
na wysokość czynszu regulowanego, opłaca czynsz w wysokości nie uwzględniającej ulepszeń.
§ 5. W przypadku określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę/najem gruntów, budynków i lokali w drodze postępowania przetargowego, ustalone w niniejszym zarządzeniu stawki należy traktować jako podstawę do ustalenia stawki czynszu wywoławczego.
§ 6. 1. Stawki czynszu/najmu za grunty, budynki i lokale określone w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do nowo zawieranych umów dzierżaw/najmu.
2. W przypadku zawierania kolejnej umowy dzierżawy/najmu z tym samym dzierżawcą/najemcą, mającej za przedmiot tą samą nieruchomość, stawka czynszu zostanie naliczona wg zasad określonych w niniejszym zarządzeniu, nie może być jednak niższa od stawki dotychczasowej.
§ 7. Jeżeli o dzierżawę/najem tego samego gruntu lub budynku/lokalu ubiega się więcej niż jedna osoba, ustalenie osoby dzierżawcy/najemcy następuje w drodze przetargu.
§ 8. W umowie określa się cel na jaki grunt, budynek, lokal zostaje oddany
w dzierżawę/najem.
§ 9. 1. Wysokość czynszu za dzierżawę/najem może ulec zmianie w okresie nie krótszym niż 1 rok.
2. Zmiana wysokości czynszu za dzierżawę/najem następuje z chwilą zmiany przeznaczenia przedmiotu dzierżawy/najmu na inny cel niż określony w umowie.
3. Zmiana wysokości czynszu za dzierżawę/najem gruntu, budynku, lokalu może ulec podwyższeniu nie więcej jednak niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana wysokości czynszu następuje poprzez jednostronne powiadomienie dzierżawcy/najemcy przez właściciela nieruchomości o nowej wysokości czynszu.
§ 10. 1. Wznoszenie nowych obiektów budowlanych lub dokonywanie innych nakładów
na przedmiocie dzierżawy/najmu wymaga każdorazowo pisemnej zgody właściciela gruntu.
2. W razie wzniesienia lub dokonania przez dzierżawcę lub najemcę, bez pisemnej zgody,
nakładów na przedmiocie dzierżawy/najmu, właściciel nieruchomości ma prawo zatrzymać ulepszenia bez zapłaty sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu lub żądać przywrócenia stanu poprzedniego.
§ 11. W przypadku bezumownego zajęcia gruntu, budynku lub lokalu, bądź w przypadku dalszego korzystania z nieruchomości do której umowa najmu/dzierżawy uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu, stosuje się dwukrotne stawki czynszu wynikające z niniejszego zarządzenia.
§ 12. 1. Stawki czynszu nie obejmują opłat za usługi komunalne, w szczególności:
z tytułu utrzymania czystości ulic i chodników przyległych do przedmiotu dzierżawy/najmu,
z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, gazu, oraz korzystania z kanalizacji sanitarnej, itp.
2. Za usługi wymienione w ust. 1 dzierżawca/najemca ponosi opłaty na zasadach ogólnych.
§ 13. Dzierżawca/najemca oprócz czynszu zobowiązany jest uiścić podatki i inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy/najmu.
§ 14. Do stawek czynszu, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia dolicza się podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących stawek.
§ 15. 1. Ustalenie odpłatności za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (służebność, użytkowanie) następuje na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
2. Opłaty za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego ustala się w następujący sposób:
- opłatę roczną za ustanowienie użytkowania prawa rzeczowego ustala się w wysokości określonej w operacie szacunkowym;
- jednorazową opłatę za ustanowienie służebności ustala się w wysokości określonej w operacie szacunkowym
3. Wszelkie koszty związane z ustanawianiem ograniczonego prawa rzeczowego,
w szczególności: koszty notarialne, koszty sądowe , koszty operatu szacunkowego, koszty dokumentacji geodezyjnej ponosi osoba zainteresowana ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego.
§ 16. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku.
§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aby pobrać załącznik nr 1, należy kliknąć tutaj (44kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (30 kwietnia 2014)
Opublikował: Kamil Ściślewski (6 maja 2014, 15:11:27)

Ostatnia zmiana: Kamil Ściślewski (6 maja 2014, 15:22:52)
Zmieniono: zmiana załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1119

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij