Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2017

Uchwała nr 651/17
Zarządu Powiatu
z dnia 19 grudnia 2017


w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), w związku z § 70 ust. 1 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 4102), § 6 pkt 2 uchwały Nr XIII/137/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych powiatu, art. 15 ust. 2 i ust. 4, art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) i art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:§ 1.1. Uchwała określa:
1)        sposób prowadzenia przez starostwo wspólnej obsługi innych jednostek organizacyjnych w zakresie określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały Nr XIII/137/16 Rady Powiatu
we Włocławku z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych powiatu, zwanej dalej „uchwałą rady powiatu”;
2)        sposób przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień oraz udzielania zamówień innych niż te, o których mowa w pkt 1.
 
2. Określenia zdefiniowane w uchwale rady powiatu stosuje się odpowiednio w niniejszej uchwale, zwanej dalej „uchwałą”
 
§ 2. Wszystkie czynności związane z  udzielaniem przez powiat zamówień wykonywane są w imieniu powiatu.
 
§ 3.1. Szczegółowe zasady oraz tryb przygotowywania i przeprowadzania postępowań
o udzielenie zamówień oraz udzielania zamówień, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały rady powiatu , a także regulamin komisji przetargowej, określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do uchwały.
 
2. Udzielenia zamówienia w sprawach, o których mowa w ust. 1, dokonuje zarząd powiatu w trybie określonym w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 
 
§ 4.1. Szczegółowe zasady oraz tryb przygotowywania i przeprowadzania postępowań
o udzielenie zamówień, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały rady powiatu, a także regulamin komisji przetargowej, określają odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do uchwały.
 
2. Udzielenia zamówienia w sprawach, o których mowa w ust. 1, dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej w ramach kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.
 
3. Kierownik jednostki organizacyjnej informuje starostę o zbliżającym się terminie zakończenia realizacji zamówień udzielonych w trybie ust. 2, na co najmniej 10 dni przed zaplanowanym terminem odbioru ich przedmiotu.
 
§ 5.1. Jednostki organizacyjne samodzielnie przygotowują i przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówień oraz udzielają zamówień innych niż te, o których mowa w § 3 i 4. Przepis § 4 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym, że kierownik jednostki organizacyjnej informuje starostę o zbliżającym się terminie zakończenia realizacji zamówień, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 12 000 euro.
 
2. Zasady i sposób przygotowywania i przeprowadzania postępowań, o których mowa
w ust. 1, ustala kierownik jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 3.
 
3. Do zamówień, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 12 000 euro stosuje się procedurę otwartą, w której postępowanie wszczyna się zamieszczając zaproszenie do złożenia oferty wraz z Warunkami zamówienia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jednostki organizacyjnej.
 
§ 6. Kierownicy jednostek organizacyjnych dostosują zasady, o których mowa w § 5 ust. 2, do przepisu  § 5 ust. 3, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie uchwały.
 
§ 7. Do postępowań o udzielenie zamówień, o których mowa w § 4 i § 5, wszczętych  i niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy
i procedury dotychczasowe z wyjątkiem przepisów § 4 ust. 3 i § 5 ust. 1 zdanie drugie, które stosuje się od dnia wejścia w życie uchwały.
 
§ 8. Traci moc uchwała nr 180/16 Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2016 r.  w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych.
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
 
Zarząd Powiatu w składzie:    
 
Kazimierz Kaca                    
Marek Jaskulski                   
Tomasz Chymkowski            
Jerzy Donajczyk                   
Tomasz Jezierski                 

pobierz pełną treść Załączników (154kB) zip

Opublikował: Elżbieta Insadowska (19 grudnia 2017, 14:39:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij