realizacja strategi 2008

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2005 – 2015
W ROKU 2008.
 
 
 
1.      Realizacja celu strategicznego dotyczącego wspierania bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 
Szkolenia.
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, w okresie od stycznia – do końca grudnia 2008 roku, zorganizował 195 kursów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędzie pracy. Kursy finansowane były z środków: Funduszu Pracy           (w tym w ramach projektów „Rozwój regionu szansą na aktywność” i „Pomoc po utracie pracy”), Europejskiego Funduszu Społecznego (w zakresie projektu „Po pierwsze – praca!”: w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL) oraz PFRON.
Na szkolenia w ramach kursów grupowych urząd pracy skierował 1511 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, natomiast na szkolenia w trybie indywidualnym skierowano 81 osób. Łącznie szkolenia rozpoczęło 1592 osoby (w tym 806 kobiet).                   Z powiatu grodzkiego skierowano 1017 osób (w tym 548 kobiet), natomiast z powiatu ziemskiego 577 osób (w tym 258 kobiet). Ogółem w okresie opisywanym szkolenia ukończyło 1529 osób (w tym 764 kobiet) bezrobotnych  i poszukujących pracy, z tego pracę podjęły 343 osoby.
 
Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
 
W 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku wypłacił środki na podjęcie działalności gospodarczej 185 osobom bezrobotnym (w tym: 5 osobom, które złożyły wnioski w 2007 r., środki zostały wypłacone w roku 2008) na łączną kwotę 2.644.200,00 zł, w tym:
-   kwotę 1.927.000,00 zł w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Po pierwsze - praca!”;
-   kwotę 717.200,00 zł z Funduszu Pracy.
Osoby bezrobotne, którym wypłacono w 2008 r. środki na podjęcie działalności gospodarczej uruchomiły:
I.     57 placówek handlowych m. in.: sklepy z artykułami przemysłowymi, spożywczymi           i mięsnymi, sklepy z odzieżą, artykułami pasmanteryjnymi, artykułami używanymi, telefonami komórkowymi oraz punkty sprzedaży nagrobków i elementów z granitu, drewna, mebli, pojazdów samochodowych, a także kwiaciarnie i sklepy internetowe;
II.   121 punktów usługowych świadczących m. in. usługi w zakresie: wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i elektrycznych oraz usługi: remontowo-budowlane, hydrauliczne, dekarskie, brukarskie i kamieniarskie. Ponadto zostały uruchomione zakłady: fryzjerskie, kosmetyczne, solarium, masażu, fizjoterapii i protetyki słuchu. Utworzono także biura świadczące usługi w zakresie: tworzenia projektów architektonicznych, geodezji i kartografii, projektowania i wyposażania wnętrz, zakładania terenów zieleni. Rozpoczęto również działalności w zakresie usług: przewozu osób taksówką, krawieckich, finansowo-ubezpieczeniowych, magazynowo-wysyłkowych, dźwigowych, fotograficznych, muzycznych, wideofilmowania, dezynsekcji, dezynfekcji      i deratyzacji, pielęgnacji i strzyżenia psów, edukacji dzieci, wynajmu limuzyny, naprawy          i sprzedaży pojazdów samochodowych, wulkanizacji, prowadzenia placówek gastronomicznych, pośrednictwa handlowego, a także prowadzenia szkoleń kierowców, szkoleń z zakresu sportów wodnych oraz BHP, doradztwa i szkoleń dla przedsiębiorców         i rolników z zakresu dofinansowania unijnego, doradztwa prawnego, grafiki, malarstwa          i grawerowania artystycznego;
III.              7 zakładów produkcyjnych zajmujących się: obróbką metalu i produkcją części metalowych, stolarstwem, krawiectwem i haftem komputerowym.
 
Przygotowanie zawodowe.
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w roku 2008 w ramach organizowania przygotowania zawodowego skierował do jego odbywania bezrobotnych w ramach kwoty przyznanej ze środków Funduszu Pracy oraz z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu-„Rozwój Regionu Szansą na Aktywność” jak również w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny-projekt „Po Pierwsze-Praca”. Kontynuowane były także umowy zawarte w 2007 r.
Przygotowanie zawodowe w 2008 roku rozpoczęły 364 osoby (w tym 220 kobiet),               z tego:
-          101 osób w ramach środków Funduszu Pracy;
-          263 osoby w ramach programów współfinansowanych przez EFS.
Osoby bezrobotne odbywały przygotowanie zawodowe m.in. na następujących stanowiskach: sprzedawca, mechanik, kucharz, pracownik produkcyjny, brukarz, ślusarz, pakowacz, elektryk, elektronik, tynkarz, sprzątaczka, stolarz, szwaczka.
Przygotowanie zawodowe w 2008 roku ukończyło w terminie 237 osób (w tym 138 kobiet), z tego:
-         108 osób w ramach środków Funduszu Pracy;
-         129 osób w ramach programów współfinansowanych przez EFS.
 
82 osoby (w tym 36 kobiet) przerwały przygotowanie zawodowe z  następujących powodów:
-          rezygnacja na służbę wojskową  (1);
-          rezygnacja osoby bezrobotnej z własnej winy  (53);
-          rezygnacja osoby bezrobotnej na podjecie pracy  (6);
-          rezygnacja pracodawcy  (22).
 
Staże zawodowe.
 
W 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku organizował staże zawodowe  dla bezrobotnych w ramach umów zawieranych z pracodawcami. Umowy te zawierane były w ramach środków Funduszu Pracy oraz z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu-„Rozwój Regionu Szansą na Aktywność” jak również w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny-projekt „Po Pierwsze-Praca”. Kontynuowane były także umowy z 2007r.
Staż zawodowy w 2008 roku rozpoczęło ogółem 1598 osób ( w tym 1074 kobiety),         z tego:
-          419 osób rozpoczęły staż finansowany w ramach środków Funduszu Pracy;
-          1179 osób rozpoczęło staż współfinansowany przez EFS.
 Osoby bezrobotne odbywały staż m.in. na następujących stanowiskach: sprzedawca, pracownik biurowy, księgowa, sekretarka, mechanik, kucharz, brukarz, ślusarz, fakturzysta, murarz, kasjer, kelner, pakowacz, barman, bibliotekarz, kosmetyczka, elektryk, elektronik, grafik komputerowy, tynkarz, sprzątaczka, stolarz, szwaczka, telemarketer, zaopatrzeniowiec, referent, przedstawiciel handlowy, magazynier, informatyk.
Staż zawodowy w 2008 roku ukończyło w terminie 701 osób (w tym 490 kobiet),          z tego:
-          674 osoby ukończyły staż finansowany w ramach środków Funduszu Pracy;
-          27 osób ukończyło staż współfinansowany przez EFS.
 
493 osoby (w tym 334 kobiety) przerwały staż z następujących powodów:
-          rezygnacja na służbę wojskową  (12);
-          rezygnacja stażysty z własnej winy ( 232);
-          rezygnacja stażysty na podjecie pracy  (97);
-          rezygnacja pracodawcy  (152).
 
Prace interwencyjne.
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w okresie  od  01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. podpisał z pracodawcami 52 umowy na zatrudnienie 58 osób w ramach prac interwencyjnych.
Z pracodawcami z powiatu grodzkiego zawarto 19 umów, natomiast 33 umowy                     z wnioskodawcami z  powiatu ziemskiego.
W ramach art. 51 ust. 1 ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku” podpisano 50 umów na zatrudnienie 56 osób na następujących stanowiskach: elektryk (1), fryzjer (1), galanterzysta (3), kierowca (4),magazynier (1), menager (1),monter co (1), obsługa maszyn stolarskich (1), operator maszyn i urządzeń do obróbki metali (1), opiekunka domowa (1), pielęgniarka (1), pomocnik magazyniera (1), pomoc murarza (1), pracownik budowlany (5), pracownik gospodarczy (1), pracownik piekarni (1), przedstawiciel handlowy (3), referent administracyjny (3), robotnik magazynowy (1), sprzątaczka (3), sprzedawca (18), wychowawca (1), zaopatrzeniowiec (2).
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy zawarto 2 umowy na organizowanie prac interwencyjnych na okres do 24 miesięcy  dla 2 osób bezrobotnych powyżej  50 roku życia w celu zatrudnienia w charakterze kierowcy oraz  pracownika do obsługi maszyn stolarskich.
W analizowanym okresie realizowane i monitorowane były umowy zawarte w latach 2005-2007r. z uwagi na zobowiązania pracodawców do dalszego zatrudniania pracowników interwencyjnych bezpośrednio po okresie refundacji, zgodnie z przepisami wynikającymi         z § 14 ust. 1 pkt 2 i  § 17 ust 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej         z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 76, poz. 510).
W okresie od stycznia do grudnia b.r. w celu  realizacji umów o organizowanie prac interwencyjnych skierowano do pracy 97 osób (w tym 58 kobiet) będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu art. 49 ustawy  „o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy”.
Z powiatu grodzkiego 43 osoby bezrobotne  (w tym 28 kobiet) spełniały  następujące warunki:
- bezrobotnych do 25 roku życia                                                                    - 12 osób,
- bezrobotnych  długotrwale                                                                           - 22 osoby,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia                                                                - 4 osoby,
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych                                      - 9 osób,
- bezrobotni bez doświadczenia zawodowego                                     - 6 osób,
- bezrobotni bez wykształcenia średniego                                                        - 19 osób,
- bezrobotni samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia                        - 6 osób.
Z powiatu ziemskiego 54 bezrobotnych (w tym 30 kobiet) spełniało następujące warunki:
- bezrobotni do 25 roku życia                                                                         - 17 osób,
- bezrobotni długotrwale                                                                                 - 29 osób,
- kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka             - 4 osoby,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia                                                                - 3 osoby,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych                                                      - 18 osób,
- bezrobotni bez doświadczenia zawodowego                                                 - 19 osób,
- bezrobotni bez wykształcenia średniego                                                        - 29 osób,
- bezrobotni samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia                        - 5 osób,
- bezrobotni niepełnosprawni                                                                          - 1 osoba.
Łączna kwota wydatkowanych w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. środków           z Funduszu Pracy z tytułu organizacji prac interwencyjnych  wynosi 597.738,87 zł.
 
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych.
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrytucjach rynku pracy, ze środków Funduszu Pracy refunduje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
W okresie styczeń – grudzień 2008 r. w ramach w/w instrumentu podpisano                     z pracodawcami 118 umów  na wyposażenie lub doposażenie 164 stanowisk pracy. Sześcioro pracodawców zrezygnowało z zawartych umów, w związku z tym do realizacji pozostało 112 umów na 157 miejsc pracy, w tym 35 umów z pracodawcami działającymi w powiecie ziemskim oraz 77 umów z pracodawcami z powiatu grodzkiego.
Ze środków przyznanych algorytmem podpisano z pracodawcami 39 umów na 61 stanowisk pracy.
Ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa przeznaczonych na programy lokalne realizowanych jest 61 umów na wyposażenie 82 stanowisk pracy w ramach projektu "Rozwój regionu szansą na aktywność”.
Ze środków będących w posiadaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu "Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości" realizowanych jest 12 umów na wyposażenie 14 miejsc pracy.
Łącznie w badanym okresie na wyposażone lub doposażone stanowiska pracy skierowano 95 osób z powiatu grodzkiego (w tym 55 kobiet) oraz 62 osoby z powiatu ziemskiego (w tym 29 kobiet).
W przeważającej części osoby skierowano na stanowiska: sprzedawca, szwaczka, mechanik samochodowy, kierowca, referent ds. księgowości, fryzjer, operator wózka widłowego,
Największą ilość stanowisk pracy utworzyli:
-          "SIM" Mirosława Siedlecka, Włocławek – 6 osób,
-          "GZELLA NET" sp. z o. o., Włocławek – 4 osoby,
-          "AUTO SEERWIS" T. Nowak, Włocławek – 4 osoby,
-          "BIS MEDIA" Łosowska, Matusiak, Włocławek – 4 osoby
-          "CENTRUM" Jarosław Bińkowski, Włocławek – 4 osoby,
-          "MAGRA" M. Gralak Izabela Gralak, Izbica Kuj.  - 3 osoby,
-          "PRZYBYLSKI" Produkcja, Handel, Usługi – 3 osoby.
 
W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy wydatkowano łącznie kwotę 2 307 970,12 zł., w tym na programy:
–         "Rozwój regionu szansą na aktywność" - 1 142 550,00 zł.;
–         "Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości" - 202 680,00 zł
Ponadto w analizowanym okresie monitorowane były umowy zawarte w latach 2005 – 2007 r., z uwagi na zobowiazanie pracodawców do utrzymania powstałych stanowisk pracy przez okres 3 lat, lub 2 lat w przypadku mikro, małych i średnich  przedsiebiorców.
W związku z powyższym na uwolnione stanowiska pracy uzupełniająco skierowano ogółem 117 osób (w tym 59 kobiet):
IV.  powiat grodzki 79 osób (36 kobiet);
V.     powiat ziemski 38 osób (23 kobiety).
 
Poradnictwo zawodowe.
 
W analizowanym okresie Dział Szkoleń i Poradnictwa Zawodowego prowadził konsultacje indywidualne dla osób zarejestrowanych w PUP, oraz poradnictwo grupowe.
W omawianym okresie z różnych form usług doradczych zarówno indywidualnych porad jak i grupowych skorzystało łącznie 5558 osób bezrobotnych oraz  poszukujących pracy.
Rozmowy doradcze dotyczyły przede wszystkim wyboru kierunku szkolenia zawodowego, problemów związanych z zatrudnieniem oraz z poszukiwaniem pracy  zarówno w kraju jak i za granicą, jak również tworzenia indywidualnych planów działania.                       Z indywidualnej formy poradnictwa zawodowego skorzystało ogółem 2839 osób.                  W większości były to rozmowy w ramach tworzenia indywidualnych planów działania           z osobami kierowanymi na staż, przygotowanie zawodowe oraz szkolenie w ramach projektów EFS, jak również rozmowy indywidualne z osobami kierowanymi na poradnictwo grupowe.
Z poradnictwa grupowego skorzystało łącznie 2760 osób bezrobotnych i poszukujących pracy z tego 2563 osoby wzięły udział w zajęciach z zakresu informacji zawodowej grupowej, 187 osób uczestniczyło w warsztatach aktywizacyjnych, prowadzonych głównie           w salach Klubu Pracy w Fili PUP w Lubrańcu i Kowalu, natomiast 10 osób  uczestniczyło           w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (klub pracy) w Kowalu. Warsztaty aktywizacyjne organizowane były przede wszystkim dla osób bezrobotnych będących            w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto doradcy zawodowi kierowali również osoby  długotrwale bezrobotne i nie radzące sobie na rynku pracy na zajęcia grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Z tej formy poradnictwa zawodowego skorzystało 156 osób.
 
Programy współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej  
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w 2008 roku rozpoczął pozyskiwanie dodatkowych środków na aktywizację osób bezrobotnych  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Od 1 stycznia 2008 r. PUP rozpoczął realizację dwóch projektów Nowa jakość oraz Po pierwsze – praca! w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu kładą szczególny nacisk na podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych oraz na wsparcie grup docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy.
Projekt Nowa jakość jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie na mocy umowy z dnia 28 marca 2008 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, a Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku. Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej. Realizacja celu będzie możliwa dzięki zwiększeniu liczby pośredników pracy i doradców zawodowych, co przyczyni się do zwiększenia dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, podniesienia jakości świadczonych usług oraz do spadku liczby osób bezrobotnych w powiecie włocławskim. Ponadto w ramach projektu prowadzony będzie Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych, który umożliwi właściwą diagnozę sytuacji na rynku pracy          i pozwoli na dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do jego potrzeb. Beneficjentami ostatecznymi projektu w 2008 r. było 12 pracowników PUP, w tym 4 doradców zawodowych i 8 pośredników pracy, których zatrudnienie było możliwe dzięki pozyskanym w ramach projektu środkom. Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia przez PUP do 30 czerwca 2008 r. standardów wynikających z rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. W zakresie dotyczącym Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych zaplanowano wydanie broszur informacyjnych i organizację seminariów podsumowujących, co przyczyni się do wzrostu wiedzy społeczeństwa na temat rynku pracy w regionie oraz rozwoju systemu monitoringu rynku pracy. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 347 839,31 zł. Całkowity budżet projektu wynosi 409 222,72 zł.
Do końca 2008r. w ramach projektu zatrudniono i wypłacano wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi 8 pośrednikom pracy i 4 doradcom zawodowym. Ponadto przeprowadzona została analiza lokalnego rynku pracy – Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych dla powiatu grodzkiego  i ziemskiego za 2007 rok i I półrocze roku 2008 oraz zorganizowane zostało seminarium upowszechniające wyniki przeprowadzonego badania. 
Projekt systemowy Po pierwsze – praca! jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych na mocy umowy ramowej z dnia 28 marca 2008 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, a Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku. Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP we Włocławku, a także stworzenie warunków do rozwoju aktywności zawodowej na terenie działania urzędu. Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez określenie i wybór indywidualnego wsparcia na podstawie Indywidualnego Planu Działania, współpracę z doradcą zawodowym oraz zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy. Działania te są możliwe dzięki zwiększeniu liczby pośredników pracy      i doradców zawodowych w ramach projektu Nowa jakość. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby bezrobotne a zwłaszcza będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj: bezrobotni do 25 roku życia; bezrobotni długotrwale w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyżej 50 roku życia; bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; bezrobotni samotni wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; bezrobotni niepełnosprawni. W ramach projektu realizowane będą staże, przygotowania zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia. Osoby bezrobotne będą mogły także skorzystać z pomocy doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2013 roku.
Do końca 2008 r. wsparciem w ramach projektu objęto 2102 osoby,
z czego: 1146 osób skierowano na staże; 257 osób na przygotowanie zawodowe; 582 osoby na szkolenia; 134 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 17 osób objętych było dwoma różnymi formami wsparcia. Wszyscy uczestnicy projektu (2102 osoby) objęci byli poradnictwem zawodowym, 1711 osób objętych było pośrednictwem pracy. Do końca 2008 roku na realizację projektu wydano 8 260 310,00 zł czyli całą kwotę przyznaną na realizację projektu w tym roku.
 
Zwrot kosztów dojazdu
 
Osoby bezrobotne, kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku do pracy, na staż, przygotowanie zawodowe, po spełnieniu ustawowych wymogów, miały możliwość skorzystania z refundacji kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub z refundacji kosztów zakwaterowania.
W 2008 roku z refundacji kosztów przejazdu skorzystało 1278 osób, natomiast                   z refundacji kosztów zakwaterowania skorzystało 7 osób. Z powiatu grodzkiego 107 osób skorzystało z refundacji kosztów przejazdu, natomiast  z refundacji kosztów zakwaterowania  skorzystała 1 osoba. z powiatu ziemskiego 1171 osób, skorzystało z refundacji kosztów przejazdu, natomiast z refundacji kosztów zakwaterowania  skorzystało 6 osób.
 
Prace społecznie użyteczne
 
W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku podpisał 24 porozumienia w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych dla 634 osób. Organizatorami tych prac były urzędy miast i gmin objęte działaniem tutejszego urzędu.
Ponadto w ramach powyższego programu utworzono 45 miejsc pracy na podstawie  wniosku prezydenta miasta na prawach powiatu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych (gmina-miasto Włocławek).
Łącznie do prac społecznie użytecznych skierowano 901 osób w tym z powiatu grodzkiego 69 osób (1 kobietę) i z powiatu ziemskiego 832 osoby(431 kobiet).
W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. na prace społecznie użyteczne wydatkowano łącznie kwotę 347.204,89 zł. 
 
Klub Pracy
 
W 2008 r. doradca zawodowy – lider Klubu Pracy, prowadził zajęcia dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach.
Duże znaczenie w realizacji zajęć w ramach klubu pracy miał fakt utworzenia filii klubu w Lubrańcu oraz w Kowalu. Jest to przykład próby aktywizacji społeczności z terenu powiatu włocławskiego. Osoby z terenów wiejskich znacznie rzadziej, niż mieszkańcy Włocławka, zgłaszają się na zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w PUP.
Filie klubu realizują zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, zajęcia z doradcami zawodowymi, spotkania w szkołach z młodzieżą kończącą szkoły ponadgimnazjalne oraz spotkania z lokalnymi pracodawcami. Filie dają także możliwość skorzystania z komputera,  w celu przygotowania przez bezrobotnych dokumentów składanych do pracodawców,          jak również w celu wyszukiwania ofert pracy w Internecie.
W filiach klubu planowane są także szkolenia, w tym m.in. języka angielskiego oraz niemieckiego. Informacje o działalności klubów w Lubrańcu i Kowalu były często publikowane w lokalnych periodykach  oraz mediach. Zajęcia grupowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W 2008 r. z zajęć w ramach klubu pracy skorzystało 197 osób bezrobotnych.
Zajęcia klubu pracy prowadzone były również na terenie Zakładu Karnego we Włocławku. Są to cykliczne zajęcia grupowe, prowadzone przez lidera klubu z PUP,                    w ramach współpracy z klubem pracy działającym na terenie Zakładu Karnego. Tego rodzaju zajęcia organizowane są raz na kwartał, uczestnicy zajęć to osoby, które wkrótce wyjdą na wolność i będą poszukiwać zatrudnienia.
Do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku sukcesywnie wpływają informacje             od instytucji szkoleniowych, dotyczące kursów realizowanych przez te instytucje. Wykorzystywane są również dane zawarte w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Dzięki temu urząd pracy ma możliwość corocznej aktualizacji katalogu instytucji szkoleniowych.
W katalogu znajdują się dane teleadresowe firmy oraz informacje na temat ofert szkoleniowych. Katalog taki został upowszechniony przez PUP m.in. w „Informatorze             o rynku pracy”. Informator może otrzymać m.in. osoba bezrobotna zainteresowana szkoleniami i aktywizacją zawodową. W ten sposób osoby zarejestrowane w urzędzie pracy mają możliwość wyboru instytucji szkoleniowej i konkretnego kierunku szkolenia, według własnych preferencji i potrzeb.
Powiatowy Urząd Pracy od 1 lipca 2003 roku prowadzi stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Jest to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się                            z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Strona dostępna była pod adresem http://www.bip.powiat.wloclawski.pl/ jako strona podmiotowa Starostwa Powiatowego we Włocławku. Od 1 lipca 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchomił własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Dostęp do w/w jest możliwy pod adresem http://bip.pupwloclawek.samorzady.pl/
Strona ta jest aktualizowana codziennie i zawiera informacje na temat:
- dyrekcji urzędu,
- podstaw prawnych działania urzędu,
- trybu działania władz publicznych,
- sposobów przyjmowania i załatwiania spraw,
- rekrutacji do PUP
- zamówień publicznych,
- majątku, którym instytucja dysponuje,
- pośrednictwa pracy, a w tym aktualne oferty pracy oraz linki do stron związanych z pracą,
- instrumentów rynku pracy,
- poradnictwa zawodowego i klubu pracy,
- programów unijnych,
- statystyk i analiz oraz wysokości zasiłków.
W realizacji ofert pracy uczestniczyły również instytucje i media współpracujące z tut. Urzędem Pracy tj.: „Puls Regionu”, „Anonse”, Gazeta Kujawska, Express Bydgoski, „Nowości”, TV Kujawy, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Punkt Aktywizacji Zawodowej, „Radio GRA”, „Radio Hit”, Radio Plus. Ponadto oferty pracy przekazywano do Sądu Rejonowego we Włocławku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku i poprzez Włocławski Portal Internetowy.
Pracownicy PUP Włocławek dokonujący obsługi osób bezrobotnych bez prawa                 do zasiłku w gminach wyposażani byli w wykazy aktualnych ofert pracy oraz szkoleń            o których informują zainteresowanych bezrobotnych.
W 2008 roku współdziałano z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz poradnictwa zawodowego, przede wszystkim z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a także Klubem Pracy działającym na terenie Zakładu Karnego we Włocławku.
Współpraca z CIiPKZ we Włocławku polegała na pomocy w rekrutacji i doborze uczestników zajęć warsztatowych z zakresu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz na wymianie doświadczeń w dziedzinie poradnictwa zawodowego. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku zaproponowały pracownikom PUP udział w organizowanych Targach Pracy.
Porozumienie z Zakładem Karnym we Włocławku obejmuje udzielanie wsparcia przez pracowników PUP w prowadzeniu zajęć w ramach Klubu Pracy, szczególnie części tematycznej związanej z zagadnieniami lokalnego rynku pracy i usług oferowanych przez PUP. Spotkania skierowane są do osób kończących odbywanie kary pozbawienia wolności      i zamierzających poszukiwać zatrudnienia.
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w 2008 roku organizował spotkania                    z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Zespołem Inicjatywno – Doradczym, wyłonionym spośród w/w organizacji zajmujących się problematyką promocji zatrudnienia              i aktywizacją zawodową bezrobotnych.
Pierwsze spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych, odbyło się w dniu  31 marca 2008 r. w siedzibie PUP. Celem spotkania było przedstawienie „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji  lokalnego rynku pracy na lata 2008-2013”, opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku oraz przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie włocławskim.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał w/w opracowania, aby mógł wnikliwie zapoznać się z prezentowanymi materiałami .
Ponadto, uczestnicy spotkania zostali poinformowani o projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku oraz o możliwości skorzystania                                     z dofinansowania do zatrudnienia osób bezrobotnych.
W dniu 3 października 2008 r. PUP zorganizował w swojej siedzibie następne spotkanie z członkami Zespołu Inicjatywno – Doradczego, wyłonionego spośród organizacji pozarządowych.
Na spotkaniu omówione zostały następujące tematy:

projektowane zmiany do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia              i instytucjach rynku pracy;
informacja o pozyskanych środkach  na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Zespół Inicjatywno – Doradczy pozytywnie ocenił przedstawiony projekt ustawy, zwracając  jedynie uwagę na  proponowane wysokie kwoty zasiłków i stypendiów                    w stosunku do wynagrodzeń osób zatrudnionych.
W 2008 r. objęto formami aktywizacji zawodowej 95 osób niepełnosprawnych. Aktywizacja zawodowa polegała na objęciu osób bezrobotnych poradnictwem zawodowym, szkoleniami, skierowaniu na staż lub przygotowanie zawodowe, zatrudnieniu w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz przyznawaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
2. Realizacja celu strategicznego w zakresie doskonalenia systemu opieki nad rodziną i dzieckiem, poprzez rozwój różnorodnych form wsparcia i opieki.
 
1)      Rozbudowa sieci placówek wspierających rodzinę naturalną w wychowaniu i opiece.
 
Wspieraniem rodzin naturalnych w wychowaniu i opiece nad dziećmi w Powiecie Włocławskim zajmują się:
a)      Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Lubrańcu i Lubieniu Kuj.;
b)      szkoły:
-         Zespól Szkół w Lubrańcu,
-         Zespół Szkół i RCKU w Starym Brześciu,
-         Zespół Szkół w Izbicy Kuj.,
-         Zespół Szkół w Lubrańcu – Marysinie,
-         Zespól Szkół w Kowalu,
-         Liceum Ogólnokształcące w Kowalu,
-         Zespół Szkół w Chodczu,
-         Zespół Szkól Specjalnych przy Pogotowiu Opiekuńczym w Brzeziu;
c)       placówki opiekuńczo-wychowawcze:
-         Dom Dziecka w Lubieniu Kuj.,
-         Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu
d)      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
e)      punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej;
f)        organizacje pozarządowe:
   - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Dzieci z Rodzin Patologicznych w Brześciu Kuj.,
- Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych i Patologicznych w Fabiankach,
- Stowarzyszenie Osób i Rodzin Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie;
- Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych „Życzliwe Serce” w Izbicy Kuj.
g) 9 świetlic środowiskowych funkcjonujących w gminach Powiatu w Włocławskiego.
 
2) Reorganizacja i przekształcanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w placówki wielofunkcyjne.
 
        W świetle art. 154 ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                    (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.) placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu są obowiązane do realizacji programu naprawczego do dnia 31 grudnia 2010 r.
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu oraz Dom Dziecka                   w Lubieniu Kujawskim w celu osiągnięcia obowiązującego standardu opracowały programy naprawcze na lata 2007-2010, przyjęte przez Radę Powiatu we Włocławku w dniu 19 grudnia 2007 r. W dniu 02.01.2008 r. do Starostwa Powiatowego we Włocławku wpłynęło zezwolenie warunkowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.12.2007 r. Nr WPS.VI.DS.90131-35/07 na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na czas realizacji programu naprawczego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu oraz zezwolenie warunkowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.12.2007 r. Nr WPS.VI.BG.90131-34/07 na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na czas realizacji programu naprawczego Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim.
Jednocześnie zaznaczyć należy, że ogółem liczba miejsc w placówkach opiekuńczych-wychowawczych wynosi 70, natomiast na dzień 31.12.2008 r. przebywało w nich 67 dzieci, w tym w :
a/ Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim – 27 osób, w tym 23 dzieci z powiatu włocławskiego, co stanowi 85,19 % ogółu dzieci przebywających w placówce,
b/ Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu - 40 osób, w tym 26 dzieci z powiatu włocławskiego, co stanowi 65 % ogółu dzieci przebywających  w placówce.
W porównaniu do 2007 w roku 2008 liczba dzieci pochodzących z powiatu włocławskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wzrosła o 2 osoby
- w 2007 r. umieszczono 26 dzieci,
- w  2008 r. - 28 dzieci.
 
 
3) Rozwój nowych form opieki zastępczej – rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne, o charakterze pogotowia rodzinnego
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)  organizuje opiekę w rodzinach zastępczych oraz udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, pokrywa koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze.
Potrzeby w zakresie zorganizowania opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w pełni zabezpieczają utworzone przez sąd rodziny zastępcze zarówno spokrewnione i niespokrewnione oraz funkcjonujące na terenie naszego Powiatu placówki opiekuńczo-wychowawcze.
W okresie od 1.01.2008 r. do  31.12.2008 r. w Powiecie Włocławskim funkcjonowało 100 rodzin zastępczych.
Rodziny zastępcze spokrewnione Liczba rodzin 75 % 83,33 Liczba umieszczonych dzieci 96  %  78,05
Rodziny zastępcze niespokrewnione Liczba rodzin 15 % 16,67 Liczba umieszczonych dzieci 27  %  21,95
 
 
W porównaniu do roku 2007 nastąpił spadek ilości rodzin zastępczych  ze 100 do 90.
 
Mając na celu poszerzenie wiedzy rodziców zastępczych jak również lepsze zabezpieczenie funkcjonowania dzieci w tych rodzinach Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy we Włocławku przeszkolił na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 22 osoby realizujące opiekę zastępczą.
Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu:
-         elementów prawa rodzinnego dotyczące praw dziecka;
-         wybranych elementów pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną i wpływu sytuacji kryzysowych, w tym występowania przemocy w rodzinie, na zachowanie i rozwój dziecka;
-         wiedzy i umiejętności rozpoznania oraz oceny sytuacji dziecka;
-         doskonalenia umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych dziecka;
-         podstawowej wiedzy o uzależnieniach i ich wpływie na dziecko i rodziny;
-         organizacji opieki nad dzieckiem i możliwości uzyskania wsparcia w wychowywaniu dzieci;
-         zasady finansowania rodzin zastępczych;
-         informacji o zadaniach i kompetencjach centrum pomocy w sprawach dotyczących rodzin zastępczych oraz o możliwości udzielania wsparcia w wychowaniu dziecka przez centrum pomocy lub wyspecjalizowane placówki;
-         podstawowej wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach, a także rozpoznawaniu objawów występowania u dziecka szkodliwych dla dziecka uzależnień.
 
4) Budowanie koalicji wspierającej proces usamodzielnienia
 
Procesy usamodzielnienia zarówno wychowanków rodzin zastępczych jak i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzone są przy ścisłej współpracy z wieloma partnerami tj. wychowankami ich opiekunami, pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej z gminy, z której pochodzi wychowanek, wychowawcami i pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych, Powiatowym  Urzędem Pracy i urzędami gmin jak również w niektórych przypadkach z rodziną dzieci. Tylko pełna współpraca wielu podmiotów doprowadzić może do samodzielnego i w integracji ze środowiskiem, udziału wychowanków w życiu społecznym.
Mając na uwadze powyższe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przystąpiło w 2008 r do realizacji projektu systemowego  w ramach Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Podróż do samodzielności”. Projekt został napisany z myślą o osobach w wieku 18-25 lat będących wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych albowiem młodzież ta jest bardziej zagrożona wykluczeniem społecznym niż jej rówieśnicy.
W ramach projektu, który realizowany był od 01.08.2009 r. do 31.12.2008 r. został zatrudniony pracownik socjalny wzmacniający kadrę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którego głównym zadaniem była praca z usamodzielnianymi wychowankami. Ponadto w okresie od 18 do 29 sierpnia br. przeprowadzone zostało w Ciechocinku szkolenie komputerowe dla 11 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Uczestnicy projektu wzięli również udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych mających na celu m.in. naukę redagowania dokumentów niezbędnych do poszukiwania pracy czy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Rekrutacja uczestników odbyła się w oparciu o dokumenty będące w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
Zdobycie nowych umiejętności podniosło atrakcyjność wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na rynku pracy. Poza wspomnianymi wyżej zajęciami zapewniono uczestnikom szereg dodatkowych atrakcji jak np.: zwiedzanie Ciechocinka, Nieszawy, Torunia  czy Raciążka, wizytę w warzelni soli, muzeum, galerii, stadninie koni, jaskini solnej, na basenie, a także wspólne ogniska, co sprzyjało integracji społecznej.
 
 
3. Realizacja celu strategicznego w zakresie  zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Powiatu Włocławskiego poprzez wyrównywanie szans  w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom.
 
1)      Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych.
 
Codziennie pracownicy PCPR udzielają pełnych informacji zgłaszającym się osobom. Pomagają w wypełnianiu wniosków, kierują do właściwych jednostek i instytucji np.: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego czy też Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu. Pomagają również w wyszukać odpowiedni do rodzaju schorzenia turnus rehabilitacyjny. Ponadto na stronie internetowej PCPR w Biuletynie Informacji Publicznej zawarte są wszelkie niezbędne druki wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie pomocy, jaka jest oferowana tej grupie osób.
W celu zapewnienia udziału osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Włocławskiego w imprezach dla nich przeznaczonych, a organizowanych przez Miasto Włocławek, informacje w tym zakresie kierowane są do organizacji pozarządowych działających w Powiecie. Ponadto informowane są ośrodki pomocy społecznej, które w miejscach widocznych i do tego przeznaczonych wywieszają stosowną informację.
 
2) Zwiększenie dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. 
 
Mając na uwadze zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny kontynuowana jest współpraca z jednostkami zajmującymi się zaopatrywaniem osób indywidualnych w te przedmioty w ramach limitu Narodowego Funduszu Zdrowia m.in. z:
- Ośrodkiem Obsługi Osób z Wadą Słuchu we Włocławku, ul. Szpitalna 6a,
- „Audiofon” Sprzedaż Aparatów Słuchowych we Wrocławiu Oddział Włocławek, ul. Reja 7/9,
- Zakładem Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego w Bydgoszczy Oddział Terenowy we Włocławku, ul. Okrzei 74.
Osoby niepełnosprawne przybywające do punktów sprzedaży są na bieżąco informowane o możliwości dofinansowania ze środków PFRON  nabywanych przez  nie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.
Ponadto pracownicy PCPR uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia oraz kluby zrzeszające osoby niepełnosprawne w celu udzielenia im pełnej informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach np. spotkanie w Związku Emerytów i Rencistów w Lubaniu, osób po tracheotomii we Włocławku itp.
 
Realizację tego zadania w roku  2008  przedstawia  poniższa  tabela:
Zadanie Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów Rok  2008 Liczba Osób 380 Kwota wydatkowana        430 647  zł
 
 
Należy zaznaczyć,  że kierując się posiadanym  rozeznaniem co do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym zakresie zwiększono w porównaniu do roku 2007 środki na to zadanie o kwotę 98.376 zł.  Skutkowało  to możliwością pozytywnego rozpatrzenia wniosków,             dla dodatkowych 105 osób.
 
 
3) Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
 
Systematycznie, od momentu pozyskania środków z PFRON, w mieszkaniach osób niepełnosprawnych likwidowane są bariery architektoniczne, uniemożliwiające im normalne funkcjonowanie w środowisku. Najczęstszą przyczyną występowania przez osoby niepełnosprawne o wsparcie finansowe jest potrzeba likwidacji barier polegająca na budowie podjazdu do wózka inwalidzkiego oraz  dostosowaniu łazienki do indywidualnych potrzeb. Wysoka wanna, brak odpowiednich uchwytów czy śliska podłoga w łazience powodują, że osoby niepełnosprawne mają trudności w korzystaniu z nich, a tym samym w utrzymania higieny osobistej.
Realizację tego zadania w roku 2008  przedstawia poniższa tabela:
Zadanie Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu   się i technicznych Rok  2008 Liczba Osób 29 Kwota wydatkowana        394 522 zł
 
 
4) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
 
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, funkcjonuje uruchomiony od lipca 2004 r. punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej obejmujący swym działaniem również osoby niepełnosprawne.
Radca prawny, psycholog i pedagog  prowadzą poradnictwo na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych poprzez   udzielanie  pełnej informacji osobom niepełnosprawnym o prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przygotowanie różnego rodzaju pism np. pozwów do Sądu, odwołań itp., ułatwianie kontaktów z różnymi instytucjami, np. Sądem, Prokuraturą kontakty np. z Sądem, z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, noclegownią itp.
Prowadzone jest również doradztwo prawne i metodyczne w zakresie zadań własnych i zleconych dotyczących pomocy społecznej dla  ośrodków  pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu powiatu włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem praw osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia pomocy tej grupie osób.
 
W 2008 r. wydano 102 karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który od dnia 01.05.2007 r działa jako samodzielna jednostka, dla której Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku prowadzi obsługę administracyjną-finansową, jest organem orzeczniczym I instancji w systemie orzecznictwa pozarentowego. Obejmuje swoim zasięgiem Powiat Włocławski. Do jego zadań należy: orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia.
Zespół wydaje orzeczenia do celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
W okresie sprawozdawczym  Zespół wydał  1.600  orzeczeń.
 
5) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do kultury, sportu, rekreacji i turystyki.
 
W celu zwiększenia dostępu osobom niepełnosprawnym do kultury, sportu, rekreacji i turystyki podjęto działania zmierzające do szerszego rozpropagowania tej formy wsparcia. Przesłano odpowiednie informacje o możliwości skorzystania z dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON wraz z niezbędnymi drukami do ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej i organizacji działających na terenie powiatu. Pracownicy PCPR uczestniczyli w spotkaniach skupiających osoby niepełnosprawne.
Realizację dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2008 przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 Rok  2008 Liczba Osób 97 Kwota wydatkowana        63 132 zł
 
 
W 2008 r informowano również organizacje pozarządowe  o możliwości dofinansowania do organizacji imprez o charakterze integracyjnym, w tym wycieczek, dających możliwość osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turystyce, a także wyjazdu do kin i teatrów, zapewniając im  udział w kulturze.
Realizację dofinansowania ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych w roku 2008 przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 Rok  2008 Liczba zawartych umów 11 Kwota wydatkowana        23 694 zł
 
 
 
6) Zwiększenie  aktywności  zawodowej  osób  niepełnosprawnych.
 
Ze środków PFRON  w 2008 r.   zgodnie  art. 38 i 40 i art. 11 ust.2  ustawy z dnia            27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz. U.  z 2008 r.  Nr 14,  poz. 92)   przedstawia poniższa tabela:
 
    Zadanie Finansowanie  kosztów  szkolenia  i przekwalifikowania  zawodowego  osób niepełnosprawnych Liczba Osób 3 Kwota 4 091 Wykonanie 4 091
    Zadanie Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu. Liczba Osób 4 Kwota 2 262 Wykonanie 2 262
 
 
Osoby niepełnosprawne i pracodawcy są na bieżąco informowani o przysługujących im prawach i możliwościach, z których mogą skorzystać i uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON.
Na podstawie  art.26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92), Powiat  zawarł 3 umowy z pracodawcami  w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla 10 osób niepełnosprawnych, stanowiska pracy zostały utworzone w następujących zakładach pracy:
1)      Kujawskiej Fabryce Maszyn Rolniczych „KRUKOWIAK” Janusz Borkowski Redecz Krukowy, 87-880 Brześć Kujawski – 4 stanowiska pracy  na kwotę 120.000 zł,
2)      Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Sp. z o.o. „LUMAC” ul. Dobiegniewska 6,               87-820  Kowal,  na kwotę  -  5 stanowisk pracy  na kwotę   95 000  zł,
3)      Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej,                        ul. Piłsudskiego 32  - 1 stanowisko pracy na kwotę  31 413 zł
 
Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych Powiat w roku 2008  po raz kolejny  przystąpił do realizacji projektu w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami"  i pozyskał dodatkowe pozabudżetowe środki  w kwocie -                     128 630 zł , zakresie obszaru  „B”  - kwotę 63.750 zł,  na realizację projektu pn. „Budowa podjazdu (pochylni) wraz  z remontem schodów zewnętrznych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie, gm. Baruchowo.
Natomiast w zakresie obszaru  „D” programu zrealizowane zostały dwa projekty dotyczące zakupu samochodu:
1)  9-osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych,  mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kurowie, -  kwotę  32 440 zł,
2) zakup  samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych  mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach  - kwotę 32 440 zł.
 
Zatrudnione na nowych stanowiskach pracy  osoby niepełnosprawne  zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy otrzymały zatrudnienie  na co najmniej   36 miesięcy.
 Zakupione przez pracodawców wyposażenie potwierdzone zostało przez pracownika PCPR protokołem odbioru, a zatrudnienie na nowo utworzonych stanowiskach  pracy  Postanowieniem  wydanym na podstawie art.26 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U.                  z 2008 r. Nr 14 poz.92) na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działającego z upoważnienia Starosty,  przez  inspektora  Państwowej Inspekcji Pracy we Włocławku o pozytywnym przystosowaniu tych stanowisk, do potrzeb osób niepełnosprawnych .
Podjęto również kroki zmierzające do przeciwdziałania bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych, w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy poprzez uczestnictwo osób niepełnosprawnych w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.                     W  roku 2008  przeszkolone  zostały  4 osoby, a także zostały zwrócone koszty dojazdu do pracy 4 osobom niepełnosprawnym.
 
7) Zapewnienie konsultacji społecznej wszystkich działań dotyczących osób niepełnosprawnych w fazie ich planowania, wdrażania oraz ewaluacji z samorządną reprezentacją środowiska.
 
W celu zapewnienia konsultacji społecznej, wszelkie uchwały i projekty dotyczące osób niepełnosprawnych przedkładane są do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Rada opiniowała projekty uchwał rady powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
Współpraca z Radą układa się bardzo dobrze albowiem w jej składzie znajdują się osoby doskonale znające problemy tej grupy Osób.
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
realizacja stragegi 2008 (157kB) word  
 
 
Zmniejszenie szkód zdrowotnych i skutków społecznych spowodowanych piciem alkoholu i używaniem narkotyków, to cel strategiczny, którego realizację przypisano m.in. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2005-2015”.
 
        Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ma              w swoich strukturach wiele poradni i przychodni specjalistycznych. Realizacją wymienionego zadania zajmuje się przede wszystkim Centrum Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej, w skład którego wchodzą:
* Przychodnia Zdrowia Psychicznego,
* Oddział Dzienny Psychiatryczny,
* Poradnia Psychologiczna,
* Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
 
        Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu prowadzi program terapeutyczny. Cały program trwa ok. 1,5 roku . Na etapie podstawowym pacjent uczęszcza na grupy terapeutyczne, spotyka się z terapeutą indywidualnym, uczestniczy w mitingach AA. Przychodnia zajmuje się również kontynuacją terapii w trakcie procesu zdrowienia w postaci psychoterapii pogłębionej. Jej celem jest zapobieganie nawrotom choroby i uczenie „trzeźwego życia”. Oferta Przychodni wzbogacona jest o program ponadpodstawowy terapii uzależnienia, który obejmuje: trening asertywności, radzenie sobie ze złością, stresem, poczuciem winy i krzywdy.
        Działalność Przychodni obejmuje także pomoc dla dorosłych członków rodzin osób uzależnionych – leczenie współuzależnienia. Wprowadzono do realizacji w Przychodni programy o charakterze terapeutyczno – rozwojowym dla dorosłego dziecka alkoholika, zwane DDA .
 
        Prowadzona jest ciągła profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna,                  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w formie wykładów na terenie szkół .
 
        W Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zatrudniony jest lekarz, psycholog oraz dwóch terapeutów. W roku 2008 udzielili oni 1 739 porad. W ciągu roku odbyło się, także 318 sesji psychoterapii grupowej, 381 sesji psychoterapii rodzinnej oraz 941 sesji psychoterapii indywidualnej.
 
Ważnym elementem w procesie leczenia uzależnienia są odbywające się w Przychodni sesje psychoedukacyjne, których zadaniem jest uczenie radzenia sobie z chorobą i zapobieganie jej nawrotom. Istotne znaczenie grup psychoedukacyjnych polega na tym, że zdobyta w wyniku edukacji wiedza na temat choroby, zmniejsza lęk, poczucie winy i dezorganizację. W 2008 roku w przychodni odbyły się 2 183 sesje psychoedukacyjne.
 
        Osobami uzależnionymi zajmuje się też Przychodnia Zdrowia Psychicznego – w roku 2008 leczono w niej 142 osoby z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem, jeżeli istnieje potrzeba pacjenci kierowani są przez lekarza psychiatrę do Poradni Psychologicznej lub na terapię prowadzoną przez Oddział Dzienny Psychiatryczny.
 
Prowadzona jest stała psychoedukacja pacjentów, propagowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych ( broszury, ulotki ) dotyczących profilaktyki i terapii uzależnień. Osoby zatrudnione w Przychodni Zdrowia Psychicznego prowadzą pogadanki popularno – naukowe w klubach pacjenta i klubie AA .
       
 
 
 
Poza wymienionymi wyżej placówkami pracownicy innych Przychodni i Poradni Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku prowadzą ciągłą działalność profilaktyczną poprzez edukację zdrowotną społeczeństwa oraz promocję zdrowia.
 
        Staramy się osiągnąć wymieniony cel poprzez podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie promowania zdrowia. Propagowanie zdrowego stylu życia. Upowszechnianie zasad zdrowego trybu odżywiania, uświadamianie na temat szkodliwości używania narkotyków oraz spożywania napojów alkoholowych.
 
Stosujemy takie środki przekazu jak: ulotki, rozmowa indywidualna, pogadank


Wytworzył: Agnieszka Łoboda (18 maja 2011)
Opublikował: Elżbieta Otto (18 maja 2011, 13:25:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 827

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij