1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Uchwała nr XXXII/360/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 23.06.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego...

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.2005.96.1744

Uchwała Nr XXXII/360/05
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 23 czerwca 2005 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, póz. 148 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, póz. 60), przypadających od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami", a także organy do tego uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelności - należy przez to rozumieć należności pieniężne o których mowa w § l przypadające od jednego dłużnika (należność główna) wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należność uboczna), wg stanu na dzień rozstrzygnięcia, a w przypadku gdy należność główna została zapłacona - sumę odsetek i kosztów ich dochodzenia;
2) uldze w spłacie - należy przez to rozumieć odraczanie lub rozłożenie na raty wierzytelności;
3) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu we Włocławku;
4) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Włocławski;
5) jednostce organizacyjnej powiatu - należy przez to rozumieć jednostki, o których mowa w § 74 Statutu Powiatu Włocławskiego, z wyłączeniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

§ 3.1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) przeprowadzone postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;
2) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania lub siedziby;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności byłyby wyższe od kwoty wierzytelności lub wierzytelność okazałaby się nieściągalna;
4) umorzenie wierzytelności jest uzasadnione ważnym interesem społecznym, gospodarczym lub zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności egzystencji dłużnika lub jego rodziny;
5) roszczenie dotyczy należności ubocznej, w sytuacji gdy dłużnik uregulował w całości należność główną i wykazał, iż zapłata należności ubocznej zagraża egzystencji jego i jego rodziny
6) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;
7) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, przy jednoczesnym braku majątku z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przeszła z mocy prawa lub czynności prawnej na osoby trzecie;
8) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
9) w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego nie ściągnięto należności z powodu braku majątku i środków na zaspokojenie tych wierzytelności.
2. Umorzenie może nastąpić na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.
3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.
4. W przypadku umorzenie części wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części wierzytelności. Niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności powoduje, iż wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami.

§ 4.1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych interesem społecznym, gospodarczym lub ważnym interesem dłużnika, na wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości albo części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes powiatu lub jednostki organizacyjnej powiatu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.
2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu zapłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie zapłacił w terminie lub w pełnej wysokości odroczonej wierzytelności lub chociażby jednej raty, na jakie wierzytelność została rozłożona, pozostała do zapłaty wierzytelność lub odpowiednio raty wierzytelności stają się natychmiast wymagalne wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 2.
4. Po wszczęciu egzekucji sądowej lub administracyjnej wniosek o udzielenie ulgi w spłacie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 5. Umorzenie wierzytelności, odroczenie terminu jej spłaty lub rozłożenie na raty zostanie cofnięte, jeżeli okoliczności lub dowody, na podstawie których podjęto decyzję okazały się fałszywe, albo dłużnik wprowadził właściwy organ w błąd, co do okoliczności stanowiących podstawę umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty wierzytelności. W takim przypadku stosuje się odpowiednio § 4 ust. 3.

§ 6. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie uprawnieni są:
1) kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu - w odniesieniu do wierzytelności przypadających tym jednostkom, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza:
a) w przypadku umorzenia - 500 zł,
b) w przypadku udzielenia ulg w spłacie - 1.000 zł,
2) Zarząd Powiatu - w odniesieniu do wierzytelności, których wartość przekracza kwoty, o których mowa w pkt l.

§ 7. Organ właściwy do umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie jest również uprawniony do umarzania odsetek za zwłokę oraz innych należności ubocznych, w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

§ 8. Umorzenie wierzytelności, o którym mowa w § 3, oraz udzielenie ulg w spłacie, o których mowa w § 4, następuje:
1) w odniesieniu do wierzytelności  o charakterze administracyjnoprawnym - na postawie, odpowiednio, decyzji lub uchwały;
2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych - na podstawie przepisów prawa cywilnego, tj. w drodze umowy lub ugody stron (wierzyciela i dłużnika).

§ 9. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu są zobowiązani przedkładać Zarządowi Powiatu, za pośrednictwem Skarbnika Powiatu, półroczne sprawozdania o zakresie umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w spłacie:
1) według stanu na dzień 30 czerwca - w terminie do dnia 15 lipca;
2) według stanu na dzień 30 grudnia - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Na żądanie Zarządu Powiatu kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu są zobowiązani przedkładać informacje w zakresie, o którym mowa w ust. l, w każdym czasie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Aby zapoznać się z załącznikiem nr 1 należy kliknąć tutaj (31kB) word
Aby zapoznać się z załącznikiem nr 2 należy kliknąć tutaj (58kB) word


Wytworzył: Rada Powiatu (23 czerwca 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (18 maja 2006, 14:37:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1609

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij