poradnictwo

Protokół


z kontroli doraźnej Starostwa Powiatowego we Włocławku


l. Oznaczenie jednostki kontrolowanej
Starostwo Powiatowe ul. Cyganki 28 87-800 Włocławek Regon 910868553 NIP 888-24-03-080

Jednostka realizująca zadanie: Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 15 87-800 Włocławek
2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną
Jan Ambrożewicz - Starosta Włocławski
Imię i nazwisko osoby do udzielania informacji i wyjaśnień:
Agnieszka Łoboda -Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów

■ Beata Sulima - starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu kontrolnego w dniu 22 kwietnia 2008r. na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 93/08 (nr Wydz. WPS V.0939/29/08) z dnia 21 stycznia 2008r.
■ Piotr Zieliński - starszy inspektor upoważnienie do kontroli Nr 92 /08 (nr Wydz. WPS.V.0939/28/08) z dnia 21 stycznia 2008r.
4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych
22 kwietnia 2008r.

5. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:.
-realizacja zadania wynikającego z „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 -2008" dot. dofinansowania działalności bieżącej ośrodków interwencji kryzysowej, sposobu wydatkowania przydzielonych środków z rezerwy celowej budżetu państwa.
6. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r
7. W niniejszym protokole stosuje sie następujące skróty:

■ ustawa o pomocy społecznej lub ups - należy rozumieć ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm. );
■ ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - należy rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493);
■ rozporządzenie o wywiadach - należy rozumieć rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005r. Nr 77, poz. 762)
■ kpa lub kodeks postępowania administracyjnego - należy rozumieć ustawę z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
■ PIK - należy rozumieć ośrodek interwencji kryzysowej
■ PCPR - należy rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

I. Opis stanu faktycznego i prawnego kontrolowanej jednostki stwierdzony w toku kontroli.

1. Uwarunkowania prawno - organizacyjne
W ustawie o pomocy społecznej w art. 19 ust.2 wskazano, że do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Natomiast w art. 46 ust.l określono możliwy do świadczenia jego zakres tj. poradnictwo prawne psychologiczne i rodzinne, które jest świadczone osobom i rodzinom mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Ustawa o pomocy społecznej w art. 19 ust. 12 określa, iż do zadań własnych powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji. Interwencję kryzysową w myśl art. 47 ust. 1 ustawy definiuje się jako zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę. W ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 -2008 przewiduje się skuteczne świadczenie pomocy ofiarom handlu ludźmi oraz osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (przemoc).

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku od lipca 2004r. działa Punkt Interwencji Kryzysowej dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej. W ramach Punktu mieszkańcy powiatu włocławskiego objęci są niezbędną pomocą i wsparciem. Bezpłatnych porad w każdy poniedziałek udzielają psycholog, prawnik i pedagog.

Z analizy wynika, że z usług Punktu skorzystały w 2007 roku - 162 osoby.
Zatrudnieni specjaliści prowadzą poradnictwo na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach
kryzysowych poprzez:
■ Udzielenie pełnej informacji osobom o prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych,
■ Przygotowanie różnego rodzaju pism np. pozwów do Sądów, odwołań
■ Ułatwianie kontaktów z różnymi instytucjami np. Sądem, prokuraturą z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, noclegownią
■ Pomoc psychologiczną dla osób indywidualnych i rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych wymagających interwencji psychologicznej
■ Mediacje w sytuacjach konfliktowych.


2.Uwarunkowania finansowo - księgowe

W ramach „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 - 2008", w 2007 roku Powiat Włocławski otrzymał dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu w Dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 -Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 2130 w kwocie 4.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka interwencji kryzysowej.

Powiat Włocławski na wyżej wymienione zadanie przeznaczył środki w kwocie 13.999 zł.
Na podstawie dokumentów księgowych ustalono, iż dotacja celowa w kwocie - 4.600 zł wydatkowana została w 100 %. Środki finansowe zostały wykorzystane na zrealizowanie zawartych umów zleceń dla specjalistów udzielających porad w OIK.Analizie poddano faktury dotyczące poniesionych wydatków w ramach przyznanej dotacji ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości.II Ocena kontrolowanej działalności wynikająca z ustaleń opisanych w pkt I.

1. Realizacja zadania polegającego na dofinansowaniu działalności bieżącej ośrodka
interwencji kryzysowej - przebiegała prawidłowo .

2. Skontrolowana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje, przed podpisaniem protokołu z kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole z kontroli.
Zastrzeżenia należy zgłaszać na piśmie organowi zarządzającemu kontrolę w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.
Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zaparafowanych na każdej stronie przez Osoby Kontrolujące i Kierownika jednostki kontrolowanej z których po jednym otrzymują Wojewoda Kujawsko -Pomorski oraz Starosta Włocławski.
Fakt kontroli wpisano do księgi kontroli zewnętrznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Wytworzył: WPS Bydgoszcz (10 lipca 2008)
Opublikował: Elżbieta Otto (10 lipca 2008, 17:26:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2717

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij