Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy


Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy WINB- 0932-13/03 Data rozpoczęcia kontroli 06.10.2003r. data zakończenia kontroli 19.11.2003r.
Starosta Włocławski ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek

Protokół kontroli


Część I - ustalenia . orzeczniczo –prawnego. Podstawa prawna kontroli: art. 84 b ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)
Skład zespołu kontrolującego:
Zbigniew Sulik – zastępca inspektora wojewódzkiego – kierownik zespołu
Adam Koliński, naczelnik wydz. orzeczniczo- prawnego
Jerzy Ledóchowski, naczelnik wydz. Inspekcyjno- kontrolnego
Piotr Laskowski, st. inspektor wydz
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego wydziału: Wojciech Dzik – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Infrastruktury Budowlanej w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Skład osobowy wydziału wraz z określeniem wykształcenia pracowników i ich przygotowania zawodowego przedstawiono w załączniku nr 2.
Cel kontroli: sprawdzenie organu administracji architektoniczno – budowlanej pod względem organizacyjno – prawnym, sprawdzenie realizacji zadań ustawowych przez organy administracji architektoniczno- budowlanej, sprawdzenie współdziałania z organem nadzoru budowlanego wskazanie sposobów umożliwiających poprawę prowadzonej działalności.
Zakres kontroli i zagadnienia ogólno organizacyjne:
- ocena działań organu na podstawie losowo wybranych pięciu spraw zakończonych wydaniem decyzji w 2001 i 2002 r. w zakresie: zatwierdzenia projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę,
jw. Lecz pozwoleń na budowę,
jw. Lecz pozwoleń na użytkowanie
jw. Lecz zmiany sposobu użytkowania
sprawdzenie pięciu losowo wybranych spraw zakończonych zajęciem stanowiska przez organ w wyniku zgłoszenia budowy oraz wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w 2001 i 2002r. kontrola źródeł informacji oraz wiarygodności danych i sprawozdań statystycznych przekazywanych przez OAAB do GUNB kontrola załatwiania skarg i wniosków z zakresu własciwości OAAB w 2001 i 2002 r. sprawdzenie rejestrów i ewidencji prowadzonych spraw przez OAAB.
Dokumenty, na podstawie których dokonano ustaleń: akta kontrolowanych spraw zestawienie wydanych decyzji sporządzone przez kierownika wydziału oraz sprawozdań (GUNB 1 i GUNB 3) rejestry i ewidencje prowadzonych spraw przez wydział, rejestr skarg i wniosków
Ustalenia zespołu kontrolnego.
7.1. Rejestry i ewidencje prowadzonych przez wydział spraw.
7.1.1. Rejestr pozwoleń na budowę.
Kontrolowany organ AAB prowadzi rejestr decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę wg. Wzoru załącznika nr 3. tym samym Rejestr wydanych decyzji założono i dokonano wpisu 12.01.2001r. zakończono na pozycji 400 dnia 31. 12. 2001r. Analogicznie w 2002 r. wpisy rozpoczęto dnia 02.01.2002r. i zarejestrowano od poz. 1 wniosek z dnia 19.12.2001r. a zakończono na poz. 482 dnia 23.12.2002r. W prowadzonym rejestrze dot. 2001r. nie wypełnia się rubryk: 6,7,8- załącznik nr 4, oraz nakleja się pozycje nowe nie istniejące – poz. 94,96 nie podając przyczyn zmian, osoby dokonującej zmiany oraz daty. W prowadzonym rejestrze dot. 2002r. nie wypełniono poz. 320 i 321, pozostawiając wolne miejsce umożliwiając dopisanie w każdym czasie dowolnej sprawy. Zmienia się treść istniejącej pozycji – 173, nie podając przyczyn zmian, osoby dokonującej zmiany oraz daty.
Prowadzony rejestr pozwoleń na budowę służy jednocześnie jako ewidencja wydanych pozwoleń na rozbiórkę i oddawanych do użytkowania. Taki sposób prowadzenia rejestru utrudnia określenie ilości otrzymanych wniosków i wydanych decyzji przez organ AAB.
Decyzje pozwoleń na budowę ewidencjonuje się w sposób uproszczony, sprzeczny z zaleceniem GINB znak DIK-Z/G/90/99 z dnia 20.01.1999r. Z zaewidencjonowanych w spisie decyzji losowo wybrano następujące: W 2001r. – poz. 12,23,34,51,73 W 2002r. – poz. 20,57,143,167,300. Ilość wydanych pozwoleń na budowę przedstawiono w załączniku nr 9 sporządzonym przez Pana Wojciecha Dzika – naczelnika wydziału. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości kontrolujący zwrócił się do naczelnika wydziału pismem znak: WINB-715-166/03 z 14. 10.br. o udzielenie pisemnych wyjaśnień. Odpowiedzi udzielono pismem znak: OSB.0901-1/03 z dnia 15.10.br.
Opis i uwagi do kontrolowanych pozycji zawarto w p-cie 7.2.1. niniejszego protokołu.
Ewidencja wydanych pozwoleń na rozbiórkę w 2001 i 2002 r.
Prowadzony rejestr pozwoleń na budowę służy jednocześnie jako ewidencja wydanych pozwoleń na rozbiórkę i oddawanych do użytkowania. Taki sposób prowadzenia rejestru utrudnia określenie ilości otrzymanych wniosków i wydanych decyzji przez organ AAB.
Decyzje pozwoleń na rozbiórkę ewidencjonuje się w sposób uproszczony sprzeczny z zaleceniami GINB znak DIK- Z/G/90/99 z dnia 20.01.1999r. Z zaewidencjonowanych w spisie decyzji losowo wybrano następujące: W 2001r. – poz. 162,259,261,313 W 2002r. – poz. 38,126,219,294,366.
Opis i uwagi do kontrolowanych pozycji zawarto w p-cie nr 7.2.2. niniejszego protokołu.
Ewidencja wydanych pozwoleń na użytkowanie w 2000 r. i w 2001r.
Prowadzony rejestr pozwoleń na budowę służy jednocześnie jako ewidencja wydawanych pozwoleń na rozbiórkę i oddawanych do użytkowania w 2001r. Taki sposób prowadzenia rejestru utrudnia określenie ilości otrzymywanych wniosków i wydanych decyzji przez organ AAB. W 2002r. założono ewidencję obiektów oddawanych do użytkowania wg. Wzoru załącznik nr 12. W ewidencji brak adnotacji o rozpoczęciu wpisów i zakończeniu. Decyzje pozwoleń na użytkowanie ewidencjonuje się w sposób uproszczony, sprzeczny z zaleceniem GINB znak DIK-Z/G/90/99 z dnia 20.01.1999r. Z zaewidecjonowanych w spisie spraw decyzji losowo wybrano następujące: W 2001r. – poz. 40,70,101,102,141. W 2002r. – poz. 1,12,16,35,69.
Opis i uwagi do kontrolowanych pozycji zawarto w p-cie nr 7.2.3. niniejszego protokołu.
Ewidencje pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania w 2001 i w 2002r. Ewidencję wydanych decyzji prowadzi się wspólnie z pozwoleniami na użytkowanie. Taki sposób prowadzenia rejestru utrudnia określenie ilości otrzymanych wniosków i wydanych decyzji przez organ AAB. W ewidencji brak adnotacji o rozpoczęciu i zakończeniu. Decyzję pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania ewidencjonuje się w sposób sprzeczny z zaleceniem GINB znak DIK-Z/G/90/99 z dnia 20.01.1999r. Z zaewidencjonowanych w spisie spraw decyzji losowo wybrano następujace: W 2001 r. – poz. 18,66,114 W 2002r. – poz. 1,3,6,9,10.
Opis i uwagi do kontrolowanych pozycji zawarto w p-cie nr 7,2,4. niniejszego protokołu.
Ewidencja zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych i rozpoczęcia budowy nie wymagających pozwolenia na budowę w 2001 i w 2002r. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych i o rozpoczęciu budowy odnotowuje się kolejno w ewidencji zgłoszeń wg. załącznika nr 14. W 2001r. wpisy rozpoczęto 29 stycznia i zakończono na poz. 36, bez podania daty zgłoszenia. Analogicznie w 2002 r. wpisy rozpoczęto 22 stycznia i zakończono 31 grudnia na poz. 45. W ewidencji brak adnotacji o rozpoczęciu wpisów i zakończeniu. Z pośród zaewidencjonowanych zgłoszeń w spisie spraw wybrano losowo następujące:          W 2001r. – poz. 7,12,17,20, W 2002 r. – poz. 5,7,12,37,45.
W ewidencji zgłoszeń 2002 r. wykazano zaewidencjonowanych 45 pozycji – wniosków. Na stronie 3 ewidencji przed poz. 33 dopisano poz. 17 – załącznik nr 14-2 dot. wniosku wójta gm. Włocławek na remont drogi gminnej w Warządawicach Król. Natomiast pod poz. 17 wg kolejności chronologicznej zapisano zgłoszenie INSTAL-PROJEKT na rozbiórkę wiaty w Nowej Wsi. Opis i uwagi do skontrolowanych pozycji zawarto w punkcie nr 7.2.5. niniejszego protokółu.
Ewidencja ruchu budolwanego. Organ AAB nie prowadzi ewidencji ruchu budowlanego. Sprawozdanie z zakresu ruchu budowlanego (GUNB – 1 oraz GUNB-3) organ AAB przekazuje do GUNB w wyznaczonych okresach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 15.
Załatwianie skarg i wniosków z zakresu właściwości organu AAB. Według oświadczenia pana Wojciecha Dzika p.o. naczelnika wydziału w 2001 i 2002 roku nie zarejestrowano skarg ani wniosków dotyczących OAAB.
Kontrola spraw zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych lub przyjęciem zgłoszenia. 7.2.1. Zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę – art. 35 i art. 36 Prawa budowlanego. Dokonano sprawozdania 11 spraw rozpatrzonych przez Starostę Włocławskiego, które szczegółowo zostały opisane w notatkach z przeprowadzonych kontroli postępowania, załączniki nr 16 – 26 do niniejszego
protokołu.
Sprawdzono sprawy jak niżej:
1.ArB-7351-W-2/12/2001 – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego typowego wraz z szambem dz. Nr 25/2 m. Grójec


2.ArB-7351-W-2/23/2001 – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę przyłącza energetycznego kablowego do budynku mieszkalnego dz. Nr 300 i 3001 m. Kolonia Boniewo


3. ArB-7351-W-5/34/1208/50/2001 – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie
pozwolenia na budowę budynku letniskowego i szamba, dz. Nr 178/87 m. Mstowo bez uwag

4.ArB-7351-W-11/51/1381/69/2001 – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie
pozwolenia na rozbudowę Szkoły Podstawowej pod potrzeby Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną(I etap) w Lubrańcu, - organ kontrolujący nie dokonał sprawdzenia sprawy, gdyż do kontrolowanej decyzji załączono projekt budowlany na rozbudowę przedszkola w Lubrańcu,

5. ArB-7351-W-5/73/2001 – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę dobudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dach na istniejącym budynku gospodarczym, dz. Nr58 m. Szczecin nie uwzględniono sąsiadów jako stron postępowania

6. ArB-7351-Odm.-38/12647/529/01/02 – odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przyłącza kablowego 220/380V do budynku mieszkalnego, dz. Nr 10/2 m. Dąb Mały bez uwag.

7. ArB-7351-W-4/20/1258/42/2002- zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej z przyłączem energetycznym, dz. Nr 196/6 m. Choceń bez uwag

8. ArB-7351-W-9/57/3063/108/2002 – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wraz z instalacjami, dz. Nr 42/3 m.
Kazimierzewo bez uwag

9. ArB-7351-W-6/143/5327/240/2002 – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę sali gimnastycznej z zapleczem techniczno-sanitarnym, dz. Nr 217/12 m. Fabianki bez uwag

10. ArB-7351-W-5/167/5899/282/2002 – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę zbiornika gazu wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, dz. Nr 248/2 ul. Zwycięstwa 15 Chodecz bez uwag

11.ArB-7351-W-5/300/7480/424/2002 – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, m. Lubieniec - brak dowodu stwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wymaganego art. 33 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego - brak w aktach sprawy zgody właścicieli działek, przez które przebiegać ma wodociąg- warunek Nr 2 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 25.03.2002r.
Na poddanych kontroli 10 spraw, uwag nie wniesiono do 6 spraw( poz.3,6,7,8,9 i 10. Nieprawidłowości występują w 4 sprawach w tym: w 3 sprawach( poz. 1,2 i 5) nie uwzględniono w postępowaniu właścicieli działek sąsiednich, co narusz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, a w 1 sprawie brak dowodu stwierdzającego prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co narusza art. 33 ust.2 pkt 2 Prawa budowlanego. Ponadto, stwierdzono we wszystkich poddanych kontroli sprawach brak w aktach dokumentów wynikających z art. 41 Prawa budowlanego, tj. przyjęcia zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków, wykazania, iż wydano inwestorowi dziennik budowy. Wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę – art. 33 Prawa budowlanego. Dokonano sprawdzenia 8 spraw, w tym 4 sprawy z 2001 r. i 4 sprawy z 2002r., które szczegółowo zostały opisane w notatkach z przeprowadzonych kontroli postępowania, stanowiących załączniki do niniejszego protokołu.
Sprawdzono sprawy jak niżej:
1.ArB-7351-W-10/162/3970/211/2001 R – rozbiórka komina, dz.Nr 17/6 m. Gole - udzielono pozwolenia na rozbiórkę komina metodą wybuchową, bez nałożenia na inwestora obowiązków wynikających z rozporządzenia MSWiA z dnia 20.07.1999 r. w sprawie rozbiórki obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 64,poz.737)

2. ArB-7351-W-3/R/313/9706/437/2001 – rozbiórka budynku gospodarczego, dz. Nr78/1 i 79/6 m. Guźlin bez uwag

3.ArB-7351-W-12/R/259/8479/371/2001 – rozbiórka 2 kominów, dz. Nr 47/13 m. Świętosław bez uwag

4. ArB-7351-W-3/R/261/7810/335/2001 – rozbiórka dwóch magazynów i budynku warsztatowego, ul. Kolejowa 13 Brześć Kujawski bez uwag

5.ArB-7351-W-3/R/126/991/27/2002 – rozbiórka budynku drewnianego dz. Nr 232/2
m. Winiec bez uwag

6.ArB-7351-W-5/219/7157/356/2002 - rozbiórka magazynu, dz. Nr 152/7 m. Chodeczek
- wniosek niekompletny, zgodnie z art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego, brak opisu
zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych - decyzja nie została przekazana do PINB, czym uchybiono art. 82 b ust. 1 Prawa budowlanego


7. ArB-7351-W-8M/8607/471/2002 – rozbiórka budynku mieszkalnego, ul. Kołłątaja
25 m. Kowal - wniosek niekompletny, zgodnie z art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego, brak opisu zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych decyzja nie została przekazana do PINB, czym uchybiono art. 82 b ust. 1 Prawa budowlanego. 8.ArB-7351-W-3/366/10921/27/2002 – rozbiórka dawnego zajazdu, dz. Nr 72 m. Wieniec - do wniosku nie załączono dokumentów wynikających, z art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego, tj. brak szkicu usytuowanego obiektu, opisu zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opisu sposobu zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Kontrola wykazała nieprawidłowości w kontrolowanym zagadnieniu. Polegają one na wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę metodą wybuchową, bez nałożenia na inwestora obowiązków wynikających z przepisów szczegółowych – poz. 1 , oraz przyjęcia niekompletnych wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, niezgodnie z art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego – poz. 6, 7 i 8, a także w 2 sprawach nie przesłano decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę do PINB, czym uchybiono art. 82 b ust. 1 Prawa budowlanego – poz. 6 i 7. Ponadto w aktach sprawy brak zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (rozbiórkowych), co wynika z art. 41 Prawa budowlanego – poz. 1,3,4,6,7 i 8.
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – art. 55 – 58 Prawa budowlanego.
Dokonano sprawdzeni 10 spraw, które szczegółowo zostały opisane w notatkach z przeprowadzonych kontroli postępowania, stanowiących załączniki Nr 35-44 do niniejszego protokołu.
Sprawdzono sprawy jak niżej:
1. ArB-7353-U-70/1269/68/2001 – budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem, dz. Nr 9/2 ul. Szmaragdowa 18 m. Kruszyn - w załączonym dzienniku budowy Nr 89/94 (ksero) str. 3 kończy się datą 20.11.1995r. a strona następna nosi datę 20.01.1998r. a więc wystąpiła przerwa dłuższa niż dwa lata a organ na ten fakt nie zareagował.

2. ArB-7353-U-40/1442/60/2001 – adaptacja budynku byłej “Agronomówki” na cele oświatowe dz. Nr 247 m. Kruszyn - brak oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – co jest wymagane art. 57 Prawa budowlanego. - brak dowodów powiadomienia organów – IOŚ, PIP, zgodnie z art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego.

3. ArB-7353-U-101/2188/144/2001 – budynek letniskowy z szambem, dz. Nr 10/10 m. Ulkejnica - Organ, poprzez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zalegalizował samowolę budowlaną, do czego nie był upoważniony.

4. ArB-7353-U-102/2378/145/2001 – budynek mieszkalny, dz. Nr 11.5 m. Mielinek
bez uwag

5. ArB-7353-U-141/3508/183/2001 – budynek mieszkalny jednorodzinny, dz. Nr 61/17 m. Nowa Wieś bez uwag.

6.ArB-7353-U-1/640/23/2002 – budynek domu pogrzebowego, dz. Nr 65 m. Boniewo
- z akt sprawy nie wynika, czy była wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, - brak oryginału dziennika budowy i oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, co jest wymagane art. 57 Prawo budowlane -brak dowodów powiadomienia organów – IOŚ, PIP i PSPoż, zgodnie z art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego
- brak protokołu oględzin obiektu budowlanego na miejscu budowy, wymaganego art. 59 ust. 1 Prawa budowlanego.


7. ArB-7353-U-Odm-16/1012/80/2002 - 2 budynki magazynowe wraz z wagą magazynową, dz. Nr 32/4 m. Kruszyn - bez uwag

8. ArB-7353-U-12/2542/89/2002 – budynek mieszkalny, dz. Nr 91/4 m. Potok
- załączony protokół oględzin obiektu budowlanego nosi datę 19.05.1999r. gdy tymczasem wniosek o pozwolenie na użytkowanie ma datę 05.03.2002r. a decyzja została wydana w dniu 14.03.2002r.

9. ArB-7353-U-35/9234/503/2002 – Gimnazjum – blok dydaktyczny + blok żywieniowy, dz. Nr 152/1,152/2,44/2 m. Choceń bez uwag

10. ArB-7353-U-69/12988/728/2002 – wysypisko odpadów , dz. Nr 829 m. Przydatki Gołaszewskie brak dziennika budowy na II etap, brak dowodu zawiadomienia organu, zgodnie z art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego, PIP – brak w ogóle, zawiadomienia IOŚ nosi datę 10.10.2001r. zawiadomienie ISan. Nosi datę 20.08.2001r. zawiadomienie PSPoż. Nosi datę 15.11.2000r. – gdy wniosek o pozwolenie na użytkowanie został złożony 13.11.2002r. a decyzja wydana 28.11.2002r. Na podstawie kontroli 10 spraw, do 4 spraw nie wniesiono uwag (poz. 4,5,7 i 9). Uchybienia wystąpiły w 6 sprawach, a są one następujące:
Zalegalizowano samowolę budowlaną, 1 sprawa – poz. 3 brak dowodów zawiadomienia organów (lub kompletu takich dowodów zawiadomienia), wymaganych art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego – 3 sprawy (poz. 2,6 i 10), brak dziennika budowy, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego – 2 sprawy (poz. 6 i 10). Brak protokołu oględzin obiektu na miejscu budowy ( lub właściwy protokół) - 2 sprawy (poz. 6 i 8), brak oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego – 2 sprawy (poz. 2 i 6), Organ, nie zareagował przy wydaniu pozwolenia na użytkowanie, mimo faktu przerwania budowy na okres dłuższy niż 2 lata, art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego – 1 sprawa (poz. 1).
Wydawania decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania – art. 71 Prawa budowlanego. Dokonano sprawdzenia 5 spraw (wszystkie rozpatrzone w 2002r.), które szczegółowo zostały w notatkach przeprowadzonych kontroli postępowania, stanowiących załączniki Nr 45-49 do niniejszego protokołu.
Sprawdzono sprawy jak niżej:

1. ArB-7354-W-12/1/556/15/2002 – zmiana sposobu użytkowania pokoju w budynku mieszkalnym na bar piwny, działka Nr 136 m. Dąb Polski,
- brak potwierdzenia zgodności z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego,

2. ArB-7354-W-12/3/3444/124/2002 – zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na salon fryzjerski, działki nr 222 ul. Szafirowa 30 m. Nowa Wieś,
- decyzję wydano (27.02.2002r.), przed dniem wniesienia wniosku |(26.03.2002r.)
- w postępowaniu nie uwzględniono właścicieli działek sąsiednich,
- brak potwierdzenia zgodności z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego,

3. ArB-7354-W-10/6/4069/304/2002 – zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na sklep spożywczo – przemysłowy, działka Nr 8 m. Blędowo bez uwag,

4. ArB-7354-W-9/9/12898/700/2002 – zmiana sposobu użytkowania obiektów zaplecza budowy na bazę biurowo – magazynową, m/ Głębinek - brak potwierdzenia zgodności z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego,


5. ArB-7354-W-4/10/13275/711/2002 – zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na punkt sprzedaży środków ochrony roślin, działka nr 68 m. Śmiłowiiec - bez uwag.
Kontrola wykazała uchybienia w 3 poddanych kontroli sprawach, poz. 1,2 i 4 , w których (wszystkich 3) najpoważniejszych uchybieniem było brak potwierdzenia zgodności wnioskowanej zmiany sposobu użytkowania z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z § 10 rozporządzenia MGPiB z dnia 15.12.1994r. w sprawie warunku i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielaniu pozwoleń ba zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części (Dz. U. Nr 10 z 1995r. poz. 47). W 1 sprawie – poz. 2 decyzję wydano przed dniem wniesienia wniosku. Uchybień nie stwierdzono w 2 sprawach – poz. 3 i 5.
7.2.5. Sprawdzenie spraw zakończonych zajęciem stanowiska przez organ, w wyniku zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – art. 30 Prawa budowlanego. Dokonano sprawdzenia 9 spraw, w tym 4 sprawy z 2001 r. i 5 spraw z 2002 r. , które szczegółowo zostały opisane w notatkach przeprowadzonych kontroli postępowań, stanowiących załączniki nr 50 – 58 do niniejszego protokołu.
Sprawdzono sprawy jak niżej:
1. ArB – 7258-R/1611/79/2001 - budowa instalacji c o w budynku socjalnym Stadionu Sportowego w Brześciu Kujawskim. organ nie zareagował na nie określenie przez inwestora terminu rozpoczęcia robót, co było wymagane art. 30 ust. 1 a Prawa budowlanego.

2. ArB-7358-R/3556/185/2001 – sukcesywna wymiana zaworów kulowych – tłocznia we Włocławku bez uwag

3. ArB-7358-R/4774/236/2001 – ustawienie tablicy reklamowej m. Jedwabna - organ nie zareagował na nie określenie przez inwestora terminu rozpoczęcia robót, co było wymagane art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego.


4. ArB-7358-R/1750/283/2001 – zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na płynne, Szkoła Podstawowa m. Kowal - organ nie zareagował na nie określenie przez inwestora terminu rozpoczęcia robót oraz nie załączenie podstawowych szkiców zmiany sposobu ogrzewania, co było wymagane art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego,


5. ArB-7352/6/2840/96/2002 – wymiana okien, Szkoła Podstawowa m. Kruszyn
- zgłoszenie zostało wniesione 3(trzy) dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót, czym inwestor naruszył art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego, a organ na to uchybienie nie zareagował. - inwestor nie określił zakresu i sposobu wykonania robót, co było wymagane art. 30 ust. 1 a Prawa budowlanego,


6. ArB-7352/7/2362/103/2002 – budowa dwóch garaży metalowych , dz. Nr 986/13 m. Kowal bez uwag.

7. ArB7352-12/4317/205/2002 – budowa kotłowni dla zaplecza wytwórni wyrobów z drewna, ul. Wojska Polskiego 11/13 Kowal - budowa nowej kotłowni w nowobudowanym budynku wymagała pozwolenia na budowę ( tego typu obiekt nie został wyartykułowany w art. 29 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego) a więc zgłoszenie jest nieskuteczne, - organ nie zareagował na nie określony przez inwestora termin rozpoczęcia robót, co było wymagane art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego, - w przyjęciu zgłoszenia, organ przywołał art. 29 ust. 1 pkt. 7 Prawa budowlanego, który dotyczy ogrodzeń – a do czynienia w sprawie mamy z kotłownią.


8. ArB-7352/37/10177/592/2002 – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, dz. Nr 4/2 m. Narty - organ nie zareagował na nie określenie przez inwestora terminu rozpoczęcia robót, co było wymagane art. 30 ust. 1 a Prawa budowlanego, - niewłaściwa podstawa prawna postanowienia – o uzupełnienie wniosku, przyjęto art. 32 ust. 4 pkt. 2, a winno być art. 30 ust. 1 a Prawa budowlanego,


9. ArB-7352/45/15002/2002 - wymiana okien, Szkoła Podstawowa w Modzerowie
- organ nie zareagował na nie określenie przez inwestora terminu rozpoczęcia robót, co było wymagane art. 30 ust. 1 a Prawa budowlanego.
Kontrola wykazała uchybienia w 7 sprawach. W 1 sprawie – poz. 7, organ przyjął zgłoszenie, a roboty wymagały pozwolenia na budowę. W 1 sprawie poz. 8 – niewłaściwie przyjęto podstawę prawną w postanowieniu o uzupełnienie wniosku, natomiast w 1 sprawie poz. 5 – zgłoszenie zostało wniesione 3 dni przez zamierzonym terminem rozpoczęcia robót a winno być wniesione z wyprzedzeniem min. 30 dni a organ nie zareagował i przyjął takie zgłoszenie. W 6 sprawach – poz. 1,3,4,7,8 i 9 organ nie zareagował na brak określenia we wniosku przewidywanego terminu rozpoczęcia robót, co było wymagane art. 30 ust. 1 a Prawa budowlanego. Uwag nie wniesiono w 2 sprawach – poz. 2 i 6. Sprawdzenie spraw, w których organ przeniósł decyzję o pozwolenie na budowę na rzecz innej osoby – art. 40 Prawa budowlanego. Dokonano sprawdzenia 2 spraw z 2001 r.
Sprawdzono sprawy jak niżej:

1. ArB –7351-W-12/66/1947/99/2001 – dobudowa pomieszczeń mieszkalnych do istniejącego budynku mieszkalnego, dz. Nr 81/2 w Wistce Królewskiej gm. Włocławek
- bez uwag

2. ArB –7351-W-12/114/3141/160/2001 – pozwolenie na budowę budynku gospodarczego, dz. Nr 66/3 m. Nowa Wieś gm. Włocłaawek - bez uwag
Kontrola nie wykazała uchybień w kontrolowanym zagadnieniu. Adnotacja o zgłoszeniu zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego do ustaleń stanu faktycznego. Brak zastrzeżeń.
Część II - ocena ustaleń i wnioski.
1. Ocena stanu faktycznego.
Podczas prowadzonych czynności kontrolnych w zakresie prowadzonych rejestrów i ewidencji stwierdzono:
- prowadzony jest jeden wspólny rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę, do którego wpisuje się pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia robót, pozwolenia na użytkowanie,
- w rejestrze decyzji pozwoleń na budowę pozostawia się wolne miejsce umożliwiając tym samym dopisanie w każdym czasie dowolnej sprawy, określa się pozycje wcześniej zarejestrowane, dokonuje się zmian istniejących pozycji bez podania przyczyn,
-w założonych rejestrach i ewidencjach organu brak adnotacji o rozpoczęciu wpisów oraz ich zakończeniu,
- organ nie prowadzi ewidencji o ruchu budowlanym.
Dokonano sprawdzenia i oceny 44 spraw, w których kontrolowany organ wydał decyzję lub przyjął zgłoszenie, z których bez uwag było 20 sprawy. Natomiast uwagi zespół kontrolujący wniósł do 24 spraw. Są one następujące:

1. Uchybienia w wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę i zatwierdzających projekt budowlany:
- nie uwzględniono stron w postępowaniu – art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego - 3 sprawy,
- brak dowodu stwierdzenia prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane – art. 33 ust. 2 pkt. 2 Prawa budowlanego. - 1 sprawa

2. Uchybienia w wydanych decyzjach o pozwoleniu na rozbiórkę:
- udzielono pozwolenia na rozbiórkę metodą wybuchową, bez nałożenia na inwestora obowiązków wynikających z przepisów szczegółowych - 1 sprawa
- wydano pozwolenie na rozbiórkę pomimo niekompletnego wniosku – art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego

3. Uchybienia w wydanych decyzjach o pozwoleniu na użytkowanie:
- zalegalizowano, bez uprawnień samowolę budowlaną z uchybieniem art. 28 Prawa budowlanego - 1 sprawa
- nie wyegzekwowano od inwestorów dowodów zawiadomienia wszystkich organów o planowanym przystąpieniu do użytkowania – art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego - 3 sprawy,
- brak dziennika budowy, właściwego protokołu oględzin obiektu budowlanego na miejscu budowy, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym - art. 57 i art. 59 ust. 1 Prawa budowlanego – 2 sprawy
- wydano pozwolenie na użytkowanie, pomimo przerwania robót na okres dłuższy niż 2 lata – art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego - 1 sprawa

4. Uchybienia w wydanych decyzjach o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania:
- brak potwierdzenia zgodności z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego - § 10 rozp. MGPiB z 15.12.1994r. - 3 sprawy

5. Przy przyjęciu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę:
- organ nie zareagował na brak określenia terminu planowanej budowy – art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego - 7 spraw
- przyjęto zgłoszenie na zakres robót, na które było wymagane pozwolenie na budowę – art. 28 i art. 29 Prawa budowlanego - 1 sprawa.
2. Wnioski wynikające z oceny stanu faktycznego.
Należy bezwzględnie zgromadzić brakujące ewidencje wydawanych decyzji administracyjnych. Założone dotychczas rejestry i ewidencje prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
W dalszej działalności kontrolowany organ z większą starannością winien przestrzegać przepisów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego:
- art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, uwzględnić wszystkie sprawy w postępowaniach, zwłaszcza o pozwolenie na budowę,
- art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego, przed wydawaniem decyzji o pozwolenie na rozbiórkę wyegzekwować od inwestora wniosek z kompletem nakazanych dokumentów,
- art. 30 ust. 1 a Prawa budowlanego, przy przyjmowaniu zgłoszeń na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę żądać od inwestorów podania terminu rozpoczęcia robót i sprawdzić, czy takie zgłoszenie zostało przesłane do organu z odpowiednim wyprzedzeniem ( 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót),
- art. 28 i art. 29 Prawa budowlanego, przy przyjmowaniu zgłoszeń na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę, dokonywać wnikliwej analizy, czy takie zgłoszenie jest skuteczne i nie istnieje jednak potrzeba uzyskania pozwolenia na budowę.
Odstąpiono od zaleceń dotyczących udzielania pozwoleń na użytkowanie, gdyż ten zakres postępowania, po nowelizacji Prawa budowlanego, leży aktualnie w gesti organu nadzoru budowlanego.
3. Adnotacja o zgłoszeniu zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego,
- organ AAB złożył wyjaśnienia do protokołu, które stanowią załącznik
4. Wskazanie miejsca dokonywanych w protokole w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez kierownika podmiotu kontrolowanego Zmian nie wprowadzono.
5. Adnotacje o odmowie i przyczynach odmowy podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego Nie dotyczy.


Wytworzył: Zbigniew Sulik (19 listopada 2003)
Opublikował: Bogdan Nowicki (24 maja 2004, 14:59:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6257

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij