Sprawozdanie z działalności PCPR w 2008

Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
za rok 2008

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną powiatu podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, realizującą zadania dotyczące: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

I. BUDŻET
W roku 2008 zrealizowano wydatki w wysokości 1.929.503 zł., w tym:
Rozdział 85218 - PCPR Plan 394.256 Wykonanie 394.256 100 %
Rozdział 85204 § 3110 - rodziny zastępcze Plan 1.246.814 Wykonanie 1.229.146 98,6 %
Rozdział 85201 § 3110 - placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan 75.816 Wykonanie 66.772 88,1 %
Rozdział 85220 - poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej Plan 19.500 Wykonanie 19.499 100 %
Rozdział 85321 – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności Plan 157.513 Wykonanie 157.513 100 %
Rozdział 85334 - repatrianci Plan 6.365 Wykonanie 6.365 100 %
Rozdział 85395 - pozostała działalność Plan 55.957 Wykonanie 55.952 100 %

II. KADRA
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych było 11 osób.
Informacje o wykształceniu pracowników przedstawia poniższa tabela:
Dyrektor liczba pracowników 1 z wykształceniem wyższym 1 ze specjalizacją dla organizatorów pomocy społecznej 1
Księgowa liczba pracowników 1 z wykształceniem średnim 1
Specjalista pracy socjalnej liczba pracowników 3 z wykształceniem wyższym 3 ze specjalizacją dla organizatorów pomocy społecznej 2
Pracownik socjalny liczba pracowników 1* z wykształceniem wyższym 1
Radca prawny liczba pracowników 1 z wykształceniem wyższym 1
Pozostali pracownicy liczba pracowników 4** z wykształceniem wyższym 2 średnim 1
Ogółem zatrudnionych pracowników 11
* pracownik zatrudniony w ramach POKL w okresie od 1.08.2008 r. do 31.12.2008 r.
** w tym jeden pracownik obsługujący Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

III. POMOC INSTYTUCJONALNA
1. Domy pomocy społecznej
Od 1 stycznia 2004 r. decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w świetle art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.) wydaje właściwy organ gminy. Dopiero po skierowaniu tej osoby przez gminę, może ona być umieszczona w domu pomocy społecznej na podstawie decyzji Starosty, lub tak jak jest w naszym powiecie, działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku - art. 59 ust. 2 oraz art. 112 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Na gminie ciąży również obowiązek pokrywania różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez osobę kierowaną i jej rodzinę – art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W domach pomocy społecznej według stanu na dzień 31.12.2008 r. było 318 miejsc, w których zamieszkiwało 305 Mieszkańców. Szczegółowe dane w tabeli.
DPS w Kowalu Liczba miejsc 66 Liczba mieszkańców 66
DPS w Kurowie Liczba miejsc 60 Liczba mieszkańców 60
DPS w Rzeżewie Liczba miejsc 30 Liczba mieszkańców 30
DPS w Wilkowiczkach Liczba miejsc 102 Liczba mieszkańców 89
DPS w Izbicy Kujawskiej Liczba miejsc 60 Liczba mieszkańców 60
Ogółem Liczba miejsc 318 Liczba mieszkańców 305
Wyjaśnienia wymaga, że wprawdzie warunkowe zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach określa liczbę miejsc w tym Domu na 102 osoby, ale zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837). Dom ten w celu osiągnięcia obowiązującego standardu musi zejść docelowo do 89 osób.
Wspomnieć należy, że w miesiącu grudniu 2008 roku Powiat Włocławski wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach.
W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. umieszczono w domach pomocy społecznej 35 osób, w tym 33 osoby, które ponoszą wraz z rodziną oraz gminą kierującą ją do placówki pełną odpłatność za swój pobyt. Dwie osoby przyjęte zostały z innego domu pomocy społecznej i ponoszą opłatę na starych zasadach, co uregulowane zostało w art. 87 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.). Natomiast w ciągu 2008 r. z domów pomocy społecznej odeszły 24 osoby, w tym: 21 zmarło, 2 przeniesione zostały do innych placówek oraz 1 usamodzielniła się.
Najliczniejszą grupę Mieszkańców domów pomocy społecznej stanowią osoby w wieku od 41 -60 lat - 131 osób (45,24% ogółu), drugą grupę stanowią osoby w wieku od 19 do 40 lat – 60 osób (19,73% ogółu), trzecią natomiast osoby w wieku 61-74 lat – 59 osób (18,03% ogółu). Najmniej liczną grupą Mieszkańców są osoby w wieku powyżej 74 lat - 55 osób (17,00% ogółu).Strukturę mieszkańców domów pomocy społecznej według wieku obrazuje poniższa tabela.
Kategoria wiekowa 19 - 40 lat Liczba mieszkańców 60 19,67 %
Kategoria wiekowa 41 - 60 lat Liczba mieszkańców 131 42,96 %
Kategoria wiekowa 61 - 74 lat Liczba mieszkańców 59 19.34 %
Kategoria wiekowa powyżej 74 lat Liczba mieszkańców 55 18,03%
Z 305 Mieszkańców na dzień 31.12.2008 r. 29 osób nie opuszczało łóżka, co stanowi 9,51 % ogółu.
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.04.2008 r. znak WPS.VI.AMi.9013/11/2008 została zwiększona liczba miejsc rzeczywistych w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dla osób przewlekle psychicznie chorych z 55 na 60.
Zgodnie z listą osób oczekujących prowadzoną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku na dzień 31.12.2008 r. na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekiwało 8 osób (DPS Kowal - 4 osoby oraz DPS Kurowo - 3 osoby i DPS Rzeżewo – 1 osoba).
W okresie sprawozdawczym wydano 259 aktów administracyjnych, w tym:
a/ 35 decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
b/ 1 decyzja w sprawie odmowy umieszczenia w domu pomocy społecznej,
c/ 6 decyzji na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.,
d/ 165 decyzji w sprawie ustalenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej,
e/ 5 decyzji w sprawie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu,
f/ 36 decyzji w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kowalu,
g/ 2 decyzje na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.),
h/ 9 postanowień w zakresie przekazania spraw w/g właściwości do organu właściwego celem rozpatrzenia.W 2008 r. przygotowano aneksy do umowy z dnia 5 września 2001 r. w sprawie prowadzenia i finansowania Domu Pomocy Społecznej dotyczące wysokości dotacji dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, projekt zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz sprawozdawczość dotyczącą domów pomocy społecznej.
Zaznaczyć również należy, że w miesiącu październiku 2008 r. został przeprowadzony konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej- prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn w latach 2009-2013. Uchwałą nr 304/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. Zarząd Powiatu we Włocławku dokonał wyboru oferty Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej. W dalszym ciągu zadanie to będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.
2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie w świetle art. 19 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.) należy do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat. Na terenie Powiatu Włocławskiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze: Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim oraz Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu o charakterze socjalizacyjno-interwencyjnym.
W 2008 r. przedmiotowe placówki uzyskały zezwolenie warunkowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na czas realizacji programów naprawczych. Ogółem liczba miejsc w placówkach opiekuńczych-wychowawczych wynosi 70, natomiast na dzień 31.12.2008 r. przebywało w nich 67 dzieci, w tym: w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim – 27 osób, w tym 23 dzieci z Powiatu Włocławskiego oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu - 40 osób, w tym 26 dzieci z Powiatu Włocławskiego. W ciągu 2008 roku umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 28 dzieci z Powiatu Włocławskiego, w tym w:
1/ Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim – 8 dzieci,
2/ Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu – 20 dzieci.
W okresie sprawozdawczym do placówek opiekuńczo-wychowawczych skierowano ogółem 55 dzieci.
W ramach współpracy w 3 przypadkach wystąpiono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku o umieszczenie dzieci z Powiatu Włocławskiego w Domu Dziecka Nr 2 we Włocławku, ul. Sielska 3.
W 2008 r. przeprowadzono postępowanie w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Włocławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 7 przypadkach osobom zobowiązanym ustalona została opłata za pobyt, natomiast w 41 przypadkach osoby zobowiązane zostały zwolnione z ponoszenia opłaty, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/267/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
W 2008 r. przygotowano projekt zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, sporządzane są również pisemne informacje dla powiatów dotyczące należności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz przygotowywana jest sprawozdawczość w tym zakresie.

Ponadto na bieżąco udzielana jest pełna informacja jednostkom współpracującym z PCPR w sprawach dotyczących problematyki kierowania do domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

IV. RODZINY ZASTĘPCZE

Zgodnie z art. 19 obowiązującej od 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy:
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze.
1. Rodziny zastępcze
Rodziny zastępcze dzielą się na:
a) spokrewnione z dzieckiem,
b) niespokrewnione z dzieckiem.
W okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w Powiecie Włocławskim tą formą pomocy objęto:
Rodziny zastępcze spokrewnione Liczba rodzin 75 83,33% Liczba umieszczonych dzieci 96 78,05 %
Rodziny zastępcze niespokrewnione Liczba rodzin 15 16,67% Liczba umieszczonych dzieci 27 21,95 %
Rodzinom zastępczym przysługuje pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w tej rodzinie dziecka w wysokości uzależnionej od dochodów dziecka, wieku, stopnia rozwoju, stanu zdrowia, stopnia niedostosowania społecznego.
Wysokość pomocy, o której mowa wyżej wynosi:
Wysokość pomocy dziecko od 7 do 18 lat 40 % Kwota 658,80 Liczba rodzin 64 Liczba umieszczonych dzieci 88
Wysokość pomocy dziecko do 7 lat - 60 % Kwota 988,20 Liczba rodzin 11 Liczba umieszczonych dzieci 13
Wysokość pomocy dziecko do 7 lat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - 80 % Kwota 1.317,60 Liczba rodzin 1Liczba umieszczonych dzieci 2
Wysokość pomocy dziecko od 7 do 18 lat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - 60 % Kwota 988,20 Liczba rodzin 14 Liczba umieszczonych dzieci 20
Pomoc dla dziecka, które posiada własny dochód pomniejszona zostaje o 50 % tego dochodu.
Ilość dzieci posiadających dochód w rozbiciu na wysokość przedstawia poniższa tabela.
Rodziny zastępcze spokrewnione do 200,- zł. - 13 od 201,- zł do 500,- zł. - 10 Powyżej 501,- zł. - 7
Rodziny zastępcze niespokrewnione do 200,- zł. - 8 od 201,- zł do 500,- zł. - 2 Powyżej 501,- zł. - 1
Ogółem do 200,- zł. - 21 od 201,- zł do 500,- zł. - 12 Powyżej 501,- zł. - 8
Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem otrzymują dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy, z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania w wysokości 164,70 zł.
Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Na realizację pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 985.256 zł., tj. 79,02 % ogólnego budżetu rozdziału 85204, w tym na:
a) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej kwota 971.922 zł., z tego dla:
- rodzin spokrewnionych – 688.069 zł. tj. 70,79 %,
- rodzin niespokrewnionych – 283.853 zł. tj. 29,21 %
b) jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka
przyjmowanego do rodziny zastępczej kwota 10.624 zł., z tego dla:
- rodzin spokrewnionych – 6.038 zł. tj. 56,83 %
- rodzin niespokrewnionych – 4.586 zł. tj. 43,17 %
c) szkolenia rodzin zastępczych zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - 2.710,- zł.
2. Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:
a) pieniężną na usamodzielnienie,
b) pieniężną na kontynuowanie nauki,
c) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.
Pomocy tej udziela organ pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej w drodze decyzji administracyjnej.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie pełnoletniej, jeżeli kontynuuje ona naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc w miesięcznej wysokości 30 % podstawy przyznaje się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.
W naszym Powiecie taką formą pomocy objęto 58 pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę w różnego typu szkołach:
a) w szkole ponadgimnazjalnej – 31 osób,
b) w szkole policealnej – 9 osób,
c) w szkole wyższej – 18 osób.
Aktualnie pomoc ta wynosi 494,10 zł. miesięcznie.
Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej z rodziny zastępczej ustala się w kwocie odpowiadającej:
a) 300 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres trzech lat i dłużej - tj. 4.941,- zł.
b) 200 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres od dwóch do trzech lat - tj. 3.294,- zł.
c) 100 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres od roku do dwóch lat - tj. 1.647,- zł.
Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % podstawy - tj. 4.941,-
Wskazana pomoc uwarunkowana jest umieszczeniem w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sądu i przebywaniem w niej ponad 1 rok oraz sytuacją dochodową osoby usamodzielnianej.
Na realizację pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wydatkowana została kwota 245.077,- zł. tj. 19,66 % ogólnego budżetu na rodziny zastępcze, w tym:
a) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - 226.055 zł. tj. 92,24 %,
b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie - 4.941 zł. tj. 2,01 %,
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 14.081 zł. tj. 5,75 %.
Ponadto zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego , młodzieżowego ośrodka wychowawczego i zakładu poprawczego. Pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej zgodnie z art. 90 ust 2 przywołanej wyżej ustawy udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.
W związku z powyższym w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. – 14 wychowankom tych placówek wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 2 wychowankom pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz 2 wychowankom zrealizowano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
Na realizację powyższej pomocy wydatkowana została kwota 70.129,- zł., w tym:
a) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - 50.414,- zł. tj. 71,89 %,
b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie - 11.529,- zł. tj. 16,44 %,
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 8.186,- zł. tj. 11,67 %.

3. Porozumienia

Zgodnie z art. 86 ust.3 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.
W związku z powyższym w 2008 r. zawarto 1 porozumienie na pokrywanie wydatków związanych z utrzymaniem 1 dziecka umieszczonego w 1 rodzinie zastępczej na terenie naszego Powiatu.
W 2008 roku na terenie Powiatu Włocławskiego w 7 rodzinach zastępczych przebywało 10 dzieci z innych powiatów, w tym z Miasta Włocławek (3 dzieci), Miasta Sosnowiec (3 dzieci), Powiatu Rypińskiego (1 dziecko), Miasta Gdynia (1 dziecko), Powiatu Człuchowskiego (1 dziecko) i Powiatu Kutnowskiego (1 dziecko). Dochody z tytułu odpłatności powiatów za pobyt tych dzieci w rodzinach zastępczych – w oparciu o zawarte porozumienia – wyniosły 98.586,70 zł.
Powiat Włocławski w 2008 roku zawarł również jedno porozumienie na pokrywanie wydatków związanych z utrzymaniem 1 dziecka z naszego powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Miasta Włocławek i poniósł z tego tytułu wydatki 6.588,- zł. oraz realizował porozumienie z 2007 roku zawarte z Miastem Jastrzębie Zdrój i poniósł z tego tytułu wydatki 402,14 zł.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie byli w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym i korespondencyjnym ze wszystkimi rodzinami zastępczymi, umieszczonymi w nich dziećmi oraz z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuującymi naukę. Zainteresowani byli informowani na bieżąco o swoich prawach i obowiązkach. W pełni realizowane były również zadania związane z rodzicielską opieką zastępczą, wszystkie rodziny oraz pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę objęci byli pracą socjalną oraz pomocą finansową, poradniczą i wspierającą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
W sprawach opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej PCPR współpracuje z Sądem Opiekuńczym, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym oraz innymi instytucjami i urzędami.

V. REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Rehabilitacja społeczna
Na rehabilitację społeczną w 2008 r. przeznaczono łącznie 919.816 zł
Zakres pomocy oraz wydatkowanie w.w kwoty przedstawia poniższa tabela:
Zadanie dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych, faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem - 97, kwota planowana w złotych - 69.328, wydatkowanie - 63.132
Zadanie dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych, faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem - 27, kwota planowana w złotych - 394.480, wydatkowanie - 394.446
Zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych, faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem - 380, kwota planowana w złotych - 430.647, wydatkowanie - 430.647
Zadanie dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych, faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem - 225, kwota planowana w złotych - 25.361, wydatkowanie - 23.694
ogółem, faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem - 729, kwota planowana w złotych - 919.816, wydatkowanie - 911.919
Jak wynika z powyższej tabeli środki PFRON przeznaczone w 2008 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wykorzystane zostały w 99,14 %.
Przez cały 2008 rok pracownicy PCPR udzielali informacji związanych z różnego rodzaju uprawnieniami osobom niepełnosprawnym. Pomagali w prawidłowym wypełnianiu wniosków, kierowali do właściwych jednostek i instytucji np.: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego czy też Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu. Pomagali w wyszukaniu odpowiedniego do rodzaju schorzenia turnusu rehabilitacyjnego.
W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym szerszego dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny nawiązano współpracę z jednostkami zajmującymi się zaopatrywaniem osób indywidualnych w te przedmioty w ramach limitu Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby niepełnosprawne przybywające do punktów sprzedaży są na bieżąco informowane o możliwości dofinansowania ze środków PFRON nabywanych przez nie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.
Ponadto pracownicy PCPR uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia oraz kluby zrzeszające osoby niepełnosprawne w celu udzielenia im pełnej informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach
W 2008 r. wydano 103 karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Uzyskaną z powyższych kart kwotę odprowadzono na dochody Powiatu.

2. Rehabilitacja zawodowa

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej w 2008 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystano kwotę 252 766 zł.
Ze środków PFRON w 2008 r. zostały pokryte koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z art. 38 i 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz innych zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przedstawia poniższa tabela:
Zadanie Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, Liczba osób 4, Kwota 4 091, Wykonanie 4 091
Zadanie Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, Liczba osób 3, Kwota 2262, Wykonanie 2 262
Zadanie Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych, Liczba osób 10, Kwota 246 413, Wykonanie 246 413
Ogółem, Liczba osób 17, Kwota 252 766, Wykonanie 252 766
Jak wynika z powyższej tabeli środki PFRON przeznaczone w 2008 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystane zostały w 100 %.
Osoby niepełnosprawne i pracodawcy są na bieżąco informowani o przysługujących im prawach i możliwościach, z których mogą skorzystać i uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON.
Na podstawie art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), zostały zawarte 3 umowy z pracodawcami w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla 10 osób niepełnosprawnych, stanowiska pracy zostały zawarte w następujących zakładach pracy:
1) Kujawskiej Fabryce Maszy Rolniczych „KRUKOWIAK” Janusz Borkowski Redecz Krukowy, 87-880 Brześć Kujawski – 4 stanowiska pracy kwota 120 000 zł,
2) Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Sp. z o.o. „LUMAC” ul. Dobiegniewska 6, 87-820 Kowal, 5 stanowisk pracy – kwota 95 000 zł,
3) Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, ul. Piłsudskiego 32 – 1 stanowisko pracy kwota 31 413 zł.

"Program wyrównywania różnic między regionami"

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych Powiat przystąpił po raz kolejny do realizacji projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami" pozyskał dodatkowe pozabudżetowe środki w łącznej wysokości 244.870 zł.
Dofinansowanie obejmowało:
1) w zakresie obszaru „B” realizację projektu pn. ”Budowa podjazdu (pochylni) wraz z remontem schodów zewnętrznych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie, gm. Baruchowo dofinansowanie w kwocie 63.750 zł.
2) w zakresie obszaru „D” zrealizowanie dwóch projektów:
a) zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kurowie – kwotę 90.560 zł,
b) zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach – kwotę 90.560 zł.

VI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

PCPR na bieżąco współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Włocławskiego tj.:
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Dzieci z Rodzin Patologicznych w Brześciu Kuj.,
- Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych i Patologicznych w Fabiankach,
- Stowarzyszenie Osób i Rodzin Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie
oraz zarejestrowanym w ub. roku na terenie powiatu włocławskiego Stowarzyszeniem Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych „Życzliwe serce” w Izbicy Kuj.
informując o wszelkich programach dających możliwość uzyskania dotacji na realizację zadań statutowych.
Współpraca nawiązana była również z przewodniczącymi Związków: Sybiraków, Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Emerytów i Rencistów, Polskiego Związku Niewidomych.
Pracownicy uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez w/w organizacje, na których przekazywane były informacje dotyczące praw i obowiązków osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.
Przekazywane były również informacje o zadaniach statutowych PCPR jak również wszelkie możliwe materiały w tym zakresie.
Powołana Zarządzeniem Nr 38/07 Starosty Włocławskiego z dnia 23 października 2007 r. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych opiniowała projekty uchwał rady powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

VII. RADCA PRAWNY

Realizując zadania nałożone na Powiat art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Radca Prawny prowadził doradztwo prawne i metodyczne w zakresie zadań własnych i zleconych dotyczących pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu Powiatu Włocławskiego. Udzielał także pełnej informacji o prawach i uprawnieniach osób zgłaszających się o pomoc bezpośrednio do PCPR.
Na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej radca prawny prowadził poradnictwo specjalistyczne, szczególnie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego oraz udzielał pomocy w sporządzaniu pism tak w postępowaniu sądowym (pozwy o alimenty, rozwód i separację) jak i administracyjnym (odwołania od decyzji, skargi).
Decyzje administracyjne, akty prawne rzędu umów, porozumień, a także projekty uchwał oraz regulaminy tak PCPR jak i wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej opiniowane były przez radcę prawnego PCPR.

VIII. PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku działa punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej obejmujący swym działaniem również osoby niepełnosprawne. Radca prawny, psycholog i pedagog prowadzą poradnictwo na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych poprzez udzielanie pełnej informacji osobom o prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przygotowanie różnego rodzaju pism np. pozwów do Sądu, odwołań itp., ułatwianie kontaktów z różnymi instytucjami, np. Sądem, Prokuraturą, z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, noclegownią itp.
Pomoc psychologiczną dla osób indywidualnych i rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych wymagających interwencji psychologicznej. Mediacje w sytuacjach konfliktowych, konsultacje i porady psychologiczne.

IX. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. realizowało projekt pt. „Podróż do samodzielności” który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został napisany z myślą o osobach w wieku 18-25 lat będących wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Młodzież ta jest bardziej zagrożona wykluczeniem społecznym niż jej rówieśnicy. Stąd w strategii województwa i powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych pojawił się projekt pomocy tej grupie osób.
W ramach projektu zatrudniony został pracownik socjalny wzmacniający kadrę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którego głównym zadaniem jest praca z usamodzielnianymi wychowankami. Ponadto w okresie od 18 do 29 sierpnia 2008 r. przeprowadzone zostało w Ciechocinku szkolenie komputerowe dla 11 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Uczestnicy projektu wzięli również udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych mających na celu m.in. naukę redagowania dokumentów niezbędnych do poszukiwania pracy czy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.


Rekrutacja uczestników odbyła się w oparciu o dokumenty będące w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
Złożono, że zdobycie nowych umiejętności podniesie atrakcyjność wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na rynku pracy.

X. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi obsługę administracyjną-finansową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Zespół jest organem orzeczniczym I instancji w systemie orzecznictwa pozarentowego. Obejmuje swoim zasięgiem Powiat Włocławski. Do jego zadań należy: orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia.
Zespół wydaje orzeczenia do celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 1.600 orzeczeń.

Wytworzył: Agnieszka Łoboda (20 kwietnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Otto (26 kwietnia 2009, 15:35:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1190

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij