Działalność 2006 rok

 
Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną powiatu podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, realizującą zadania dotyczące: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
I. BUDŻET
 
W  roku 2006    zrealizowano  wydatki  w  wysokości   1.892.572  zł.,  w tym: 
 
Rozdział 85218 - PCPR
Plan 391.722
Wykonanie 391.722
%  100
 
Rozdział 85204 § 3110 - rodziny zastępcze
Plan 1.258.859
Wykonanie 1.258.844
%  100
 
Rozdział  85201 § 3110 - placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan 87.971
Wykonanie 87.970
%  100
 
Rozdział  85220 - poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej
Plan 21.500
Wykonanie 21.500
%  100
 
Rozdział 85321 – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan 132.536
Wykonanie 132.536
%  100
 
II. KADRA
 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 9 osób.
 Informacje o wykształceniu pracowników przedstawia  poniższa tabela:
 
Stanowisko  Dyrektor
Liczba  pracowników  1
Z wykształceniem 
Wyższym  1
Ze specjalizacją dla organizatorów pomocy społecznej  1
 
Stanowisko  Księgowa
Liczba  pracowników  1
Z wykształceniem 
Średnim  1
 
Stanowisko  Specjal. pracy socjalnej
Liczba  pracowników  3
Z wykształceniem 
Wyższym  3
Ze specjalizacją dla organizatorów pomocy społecznej  2
 
Stanowisko  Radca prawny
Liczba  pracowników  1
Z wykształceniem 
Wyższym  1
 
Stanowisko  Pozostali pracownicy
Liczba  pracowników  3
Z wykształceniem 
Średnim  1
           
III. POMOC INSTYTUCJONALNA
 
1. Domy pomocy społecznej
 
W domach pomocy społecznej według stanu na dzień 31.12.2006 r. było 313 miejsc, a zamieszkiwało w nich 298 mieszkańców.
Szczegółowe dane w tabeli.
Dom Pomocy Społecznej Kowal
Liczba miejsc  66
Liczba mieszkańców  66
 
Dom Pomocy Społecznej Kurowo
Liczba miejsc  55[1]
Liczba mieszkańców  55
 
Dom Pomocy Społecznej Rzeżewo
Liczba miejsc  30
Liczba mieszkańców  29
 
Dom Pomocy Społecznej Wilkowiczki
 Liczba miejsc 102[2]
Liczba mieszkańców  88
 
Dom Pomocy Społecznej Izbica Kujawska
 Liczba miejsc  60
Liczba mieszkańców  60

 
Wpływ na obsadę miejsc w domach pomocy społecznej mają, zmienione ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z późn.zm.) zasady kierowania do domów pomocy społecznej i ponoszenia opłat za pobyt osób kierowanych. Od 1 stycznia 2004 r. decyzje o skierowaniu i decyzje ustalającą opłatę   za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w świetle art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) wydaje właściwy organ gminy. Dopiero zatem po skierowaniu osoby przez gminę, może ona być umieszczona w domu pomocy społecznej na podstawie decyzji Starosty, lub tak jak jest w naszym powiecie, działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  we Włocławku - art. 59 ust. 2 oraz art. 112 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Na gminie ciąży również obowiązek pokrywania różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez osobę kierowaną i jej rodzinę – art. 61 ust. 2 pkt  3  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Nie bez znaczenia, jeżeli chodzi o brak możliwości pełnej obsady miejsc w domach pomocy społecznej pozostaje również to, że na samorządach gminnych, w przypadku braku rodziny lub jej niewydolności finansowej, ciąży obowiązek pełnego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu, kierowanego przez gminę mieszkańca, w domu pomocy społecznej. Gmina, która nie ma zabezpieczonych środków na ten cel stara się zorganizować opiekę  dla swojego mieszkańca w środowisku i wówczas nie kieruje go do domu pomocy społecznej. Te okoliczności powodują, że nie powstają, jak w latach minionych, kolejki osób oczekujących  do domu pomocy społecznej, co umożliwiało wykorzystanie wolnych miejsc. W konsekwencji, wskazana duża rotacja mieszkańców, może powodować przejściowo niepełne obsadzenie wolnych miejsc.
W okresie od stycznia do grudnia 2006 r. umieszczono w domach pomocy społecznej 32 osoby, w tym 30 osób, które ponoszą wraz z rodziną oraz gminą kierującą ją do placówki pełną odpłatność za swój pobyt. Dwie osoby przyjęte zostały z innego domu pomocy społecznej  i ponoszą opłatę na starych zasadach, tj. w wysokości 200 % kryterium dochodowego, opłata ta nie może być jednak wyższa niż 70 % dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, co uregulowane zostało w art. 87 ust. 8 ustawy z dnia  13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast w ciągu 2006 r. z domów pomocy społecznej odeszło 29 osób, w tym: 22 zmarły, 4 przeniesione zostały do innych placówek oraz 3 powróciły do rodziny.
 Zgodnie z listą osób oczekujących, prowadzoną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   we Włocławku, na dzień 31.12.2006  r. na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekiwało  5 osób (DPS Kowal - 3 osoby, DPS Kurowo – 1 osoba oraz DPS Rzeżewo – 1 osoba).
Najliczniejszą grupę mieszkańców domów pomocy społecznej stanowią osoby w wieku  od 41 do 60 lat - 134 osoby (44,97% ogółu), drugą grupę stanowią osoby w wieku od 19 do 40 lat    –  62 osoby (20,81% ogółu), trzecią natomiast osoby w wieku powyżej 74 lat – 54 osoby  (18,12% ogółu). Najmniej liczną grupą mieszkańców są osoby w wieku od 61 do 74 lat -  48 osób  (16,10 % ogółu).
 
Strukturę mieszkańców domów pomocy społecznej według wieku obrazuje poniższa tabela.
 
Mieszkańcy domów pomocy społecznej  
Kategoria wiekowa  19 - 40 lat
Liczba mieszkańców  62
%  20,81  
Kategoria wiekowa  41 - 60 lat
Liczba mieszkańców  134
%  44,97  
Kategoria wiekowa  61 - 74 lat
Liczba mieszkańców  48
%  16,10  
Kategoria wiekowa  powyżej 74 lat
Liczba mieszkańców  54
%  18,12  
Z 298 Mieszkańców na dzień 31.12.2006 r. 28 osób nie opuszczało łóżka, co stanowi 9,40 % ogółu.
W okresie sprawozdawczym wydano 214 aktów administracyjnych, w tym:
 
a/ 33 decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
b/ 11 decyzji na podstawie art. 155 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.,
c/ 4 decyzje o umorzeniu postępowania,
d/ 80 decyzji w sprawie ustalenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej,
e/ 25 decyzji w sprawie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu,
f/ 40 decyzji w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kowalu,
g/ 21 postanowień w zakresie przekazania spraw w/g właściwości do organu właściwego celem rozpatrzenia.
 
W 2006 r. przygotowano aneksy do umowy z dnia 5 września 2001 r. w sprawie prowadzenia i finansowania Domu Pomocy Społecznej dotyczące wysokości dotacji dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  w Izbicy Kujawskiej oraz wnioski kierowane do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotyczące zapotrzebowania na środki finansowe związane z realizacją programów naprawczych Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach oraz Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej. Ponadto w miesiącu listopadzie 2006 roku wystąpiono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia Powiatowi Włocławskiemu  na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie.
2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
        Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie w świetle art. 19 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.
Na terenie Powiatu Włocławskiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze: Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim oraz Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu o charakterze socjalizacyjno-interwencyjnym. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu rozpoczęła swoją działalność w tej formie w dniu 01.10.2006 r.  w wyniku przekształcenia Pogotowia Opiekuńczego w Brzeziu. Decyzję w tym zakresie podjęła Rada Powiatu Włocławskiego w oparciu o Uchwałę  Nr XIV/493/06, na posiedzeniu w dniu  30 sierpnia 2006 r. Placówka przeznaczona jest dla 40 wychowanków,  w tym 20 miejsc jest  w części interwencyjnej oraz 20 miejsc w części socjalizacyjnej. Ogółem liczba miejsc  w placówkach opiekuńczych-wychowawczych wynosi 70, w tym 30 miejsc w Domu Dziecka  w Lubieniu Kujawskim. Zgodnie z uchwałą Nr 608/06 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia            19 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Domu Dziecka w Lubieniu Kujawski została zmniejszona ilość miejsc rzeczywistych w placówce z 36  do 30.
Na dzień 31.12.2006 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 68 dzieci, w tym: w Domu Dziecka  w Lubieniu Kujawskim – 30 osób oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu - 38 osób.
W okresie sprawozdawczym do placówek opiekuńczo-wychowawczych skierowano ogółem  103 dzieci, w tym do:
1/ Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim - 4,
2/ Pogotowia Opiekuńczego w Brzeziu - 99 dzieci.
W ramach współpracy w 7 przypadkach wystąpiono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  we Włocławku o umieszczenie dzieci z Powiatu Włocławskiego w Domu Dziecka Nr 2    we Włocławku, ul. Sielska 3 – świadczącego opiekę i wychowanie dzieciom poniżej 3 roku życia.
 
W 2006 r. przeprowadzono postępowanie w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Włocławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  i w 20 przypadkach osoby zobowiązane zostały zwolnione z ponoszenia opłaty, zgodnie  z uchwałą Nr XXIV/267/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub  całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka  lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przygotowano  w 2006 r. projekty porozumień w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu innego powiatu umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego oraz przygotowano projekty aneksów do wcześniej zawartych porozumień  i umów w związku z przekształceniem Pogotowia Opiekuńczego w Brzeziu  w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Brzeziu.
W 2006 roku zaopiniowano również pod kątem merytorycznym i prawnym statuty domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Kurowie, Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, a także dokumentację w zakresie przekształcenia Pogotowia Opiekuńczego w Brzeziu w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Brzeziu.
 Na bieżąco udzielano pełnej informacji jednostkom współpracującym z PCPR w sprawach dotyczących problematyki kierowania do domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, sporządzano pisemne informacje  dla powiatów dotyczące należności  za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz przygotowywano sprawozdawczość w tym zakresie.
 
IV. RODZINY ZASTĘPCZE
 
Zgodnie z art. 19 obowiązującej od 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy:
 
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze.
 
1. Rodziny zastępcze
 
    Rodziny zastępcze dzielą się na:
    a) spokrewnione z dzieckiem,
    b) niespokrewnione z dzieckiem.
 
W okresie od 1.01.2006 r. do  31.12.2006 r. w Powiecie Włocławskim tą formą pomocy objęto:
Rodziny zastępcze  spokrewnione
Liczba rodzin  78
%  82,98
Liczba umieszczonych dzieci  99
%  79,20
 
Rodziny zastępcze  niespokrewnione
Liczba rodzin  16
%  17,02
Liczba umieszczonych dzieci  26
%  20,80
 
Rodzinom zastępczym przysługuje pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w tej rodzinie dziecka w wysokości uzależnionej od  dochodów dziecka, wieku, stopnia rozwoju, stanu zdrowia, stopnia niedostosowania społecznego.
 
Wysokość pomocy, o której  mowa  wyżej  wynosi:
 
dziecko od 7 do 18 lat                           40 %
Kwota
Od 1.01.06 do 30.09.06      648,40
Od 1.10.06                          658,80
Liczba rodzin  69
Liczba umieszczonych dzieci  96
 
dziecko do 7 lat -                               60 %
Kwota
Od 1.01.06 do 30.09.06      972,60
Od 1.10.06                          988,20
Liczba rodzin 12
Liczba umieszczonych dzieci  12
 
dziecko do 7 lat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności -    80
Kwota
Od 1.01.06 do 30.09.06      1.296,80
Od 1.10.06                          1.317,60
Liczba rodzin  2
Liczba umieszczonych dzieci  3
 
dziecko od 7 do 18 lat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności -           60 %
Kwota
Od 1.01.06 do 30.09.06      972,60
Od 1.10.06                          988,20
Liczba rodzin  11
Liczba umieszczonych dzieci  14
 
Pomoc dla dziecka, które posiada własny dochód pomniejszona zostaje o 50 % tego dochodu.
Ilość dzieci posiadających dochód w rozbiciu na wysokość przedstawia poniższa tabela.
 
Rodziny zastępcze  spokrewnione
do 200,- zł.    9
od 201,- zł.  do 500,- zł.  16
Powyżej 501,- zł.  11
 
Rodziny zastępcze  niespokrewnione
do 200,- zł.    14
od 201,- zł.  do 500,- zł.  2
Powyżej 501,- zł.  0
 
Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem otrzymują dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy, z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania w wysokości 164,70 zł.
Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej do 30.09.2006 r. była kwota 1.621,- zł.
Na mocy § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej kwota stanowiąca podstawę ustalenia pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego rodzinie zastępczej od 1 października 2006 r. podwyższona została do kwoty 1.647 zł. Zaistniała zatem konieczność zmiany wszystkich decyzji określających wysokość otrzymywanej przez rodziny zastępcze pomocy pieniężnej.
W tym celu zwizytowano 83 środowiska, sprawdzono ich sytuację materialno-bytową w drodze wywiadu środowiskowego i wydano 110 nowych decyzji administracyjnych.
Na realizację pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 959.235 zł., tj. 76,23 % ogólnego budżetu rozdziału  85204, w tym na:
a) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej kwota 944.045 zł., z tego dla:
- rodzin spokrewnionych      –  672.381 zł. tj. 71,22 %,
- rodzin niespokrewnionych  – 271.664 zł. tj. 28,78 %.
b) jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka
    przyjmowanego do  rodziny zastępczej kwota 15.190 zł., z tego dla:
    - rodzin spokrewnionych      – 13.739 zł. tj. 90,38 %
    - rodzin niespokrewnionych  –  1.460 zł. tj. 9,62 %
b)  szkolenia  rodzin  zastępczych  zgodnie  z  art. 77  ust.  1  ustawy  o  pomocy  społecznej -  340,- zł.
2. Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:
a) pieniężną na usamodzielnienie,
b) pieniężną na kontynuowanie nauki,
c) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.
 
Pomocy tej udziela organ pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej w drodze decyzji administracyjnej.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie pełnoletniej, jeżeli kontynuuje ona naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc w miesięcznej wysokości 30 % podstawy przyznaje się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.
W naszym Powiecie taką formą pomocy objęto 58 pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę w różnego typu szkołach:
a) w szkole średniej      – 14 osób,
b) w szkole policealnej – 19 osób,
c) w szkole wyższej      – 25 osób.
 
Aktualnie pomoc ta wynosi 494,10 zł. miesięcznie. Również w przypadku tych osób korzystających z pomocy realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła konieczność wizytacji 40 środowisk i wydania 47 nowych decyzji administracyjnych w związku z podwyższeniem wysokości kwoty bazowej.
Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej z rodziny zastępczej ustala się w kwocie odpowiadającej:
a) 300 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres trzech lat i dłużej - tj. 4.941,- zł.
b) 200 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres od dwóch do trzech lat - tj. 3.294,- zł.
c) 100 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres od roku do dwóch lat - tj. 1.647,- zł.
 
Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % podstawy - tj. 4.941,-
 
Wskazana pomoc uwarunkowana jest umieszczeniem w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sądu i przebywaniem w niej ponad 1 rok oraz sytuacją dochodową osoby usamodzielnianej.
 
 
 
Na realizację pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie                              i zagospodarowanie w formie rzeczowej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wydatkowana została kwota 299.272,- zł. tj. 23,77 % ogólnego budżetu na rodziny zastępcze, w tym:
 
a) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki  -    271.981 zł. tj. 90,88 %,
b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie        -      17.423 zł. tj.  5,82 %,
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej  -        9.868 zł. tj.  3,30 %.
 
Ponadto zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej zgodnie z art. 90 ust 2 przywołanej wyżej ustawy udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.
W związku z powyższym w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. – 14 wychowankom tych placówek wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 3 wychowankom pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz 5 wychowankom zrealizowano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
 
Na realizację powyższej pomocy wydatkowana  została  kwota 87.970,- zł., w tym:
 
a) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki  -     49.397,- zł. tj. 56,15 %,
b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie        -     16.392,- zł. tj. 18,63 %,
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej  -     22.181,- zł. tj. 25,22 %.
 
3. Porozumienia
 
            Zgodnie z art. 86 ust.3 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.
 
W związku z powyższym w 2006 r. zawarto 1 porozumienie na pokrywanie wydatków związanych z utrzymaniem 1 dziecka umieszczonego w 1 rodzinie zastępczej na terenie naszego Powiatu.
W 2006 roku na terenie Powiatu Włocławskiego w 3 rodzinach zastępczych  przebywało 6 dzieci z innych powiatów, w tym z Miasta Włocławek (2 dzieci), Miasta Sosnowiec (3 dzieci), Powiatu Rypińskiego (1 dziecko). Dochody z tytułu odpłatności powiatów za pobyt tych dzieci w rodzinach zastępczych – w oparciu o zawarte porozumienia – wyniosły 66.187,32 zł.
 
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie byli  w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym  i korespondencyjnym ze wszystkimi rodzinami zastępczymi, umieszczonymi w nich dziećmi oraz z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuującymi naukę. Zainteresowani byli informowani na bieżąco o swoich prawach i obowiązkach. W pełni realizowane były również zadania związane z rodzicielską opieką zastępczą, wszystkie rodziny oraz pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę objęci byli pracą socjalną oraz pomocą finansową, poradniczą i wspierającą zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej. 
W sprawach opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej PCPR współpracuje z Sądem Opiekuńczym, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym oraz innymi instytucjami i urzędami. 
 
V. REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
1. Rehabilitacja społeczna
 
Pismem z dnia 2 marca 2006 r. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o wysokości środków przypadających Powiatowi Włocławskiemu według algorytmu w 2006 r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr.123, poz.776 z późn.zm), które określił na 721.035 zł.
Do miesiąca września 2006 r. całość tych środków została rozdysponowana a osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze otrzymały odmowy z uwagi na wyczerpany limit środków.
 
Pismem z dnia 26 października 2006 r. p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o zwiększeniu środków przypadających Powiatowi Włocławskiemu według algorytmu w 2006 r. do kwoty 896.246 zł. Środki przyznane powiatowi uległy zatem zwiększeniu o kwotę 175.211 zł. Rada Powiatu dnia 24 listopada 2006 r. podjęła uchwałę nr 1/7/06 o przeznaczeniu tych środków na konkretne zadania. Mimo tak krótkiego czasu na zagospodarowanie przyznanych dodatkowo środków znaczna ich część została rozdysponowana.
 
Zakres pomocy oraz wydatkowanie kwoty 896.246 zł   przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie
dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  371
kwota planowana w złotych 250.000,00
wydatkowanie  246.526,00
 
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu   się i technicznych dla dzieci niepełno-sprawnych oraz dla dorosłych osób  niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  42
kwota planowana w złotych 205.000,00
wydatkowanie  205.000,00
 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  206
kwota planowana w złotych 205.000,00
wydatkowanie  205.000,00
 
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  216
kwota planowana w złotych 26.000,00
wydatkowanie  21.096,00
 
Jak wynika z powyższej tabeli środki PFRON przeznaczone w 2006 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wykorzystane zostały w 97,4 %.
 
Bezpośredni wpływ na niepełne wykorzystanie środków miała rezygnacja jednej osoby niepełnosprawnej  z realizacji zadania w formie likwidacji barier architektonicznych, wynikająca z obawy przed rozpoczęciem robót budowlanych (budowa podjazdu) w miesiącu grudniu. Okres zimowy nie sprzyjał również zainteresowaniu turnusami rehabilitacyjnymi. W niższej od planowanej wykorzystały organizacje pozarządowe dotację do kultury, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych.
 
Przez cały 2006 rok  pracownicy PCPR udzielali informacji związanych z różnego rodzaju uprawnieniami osobom niepełnosprawnym. Pomagali w prawidłowym wypełnianiu wniosków, kierowali do właściwych jednostek i instytucji np.: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego czy też Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu. Pomagali w wyszukaniu odpowiedniego do rodzaju schorzenia turnusu rehabilitacyjnego.
 
W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym szerszego dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny nawiązano współpracę z jednostkami zajmującymi się zaopatrywaniem osób indywidualnych w te przedmioty w ramach limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Osoby niepełnosprawne przybywające do punktów sprzedaży są na bieżąco informowane o możliwości dofinansowania ze środków PFRON  nabywanych przez  nie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.
 
Ponadto pracownicy PCPR uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia oraz kluby zrzeszające osoby niepełnosprawne w celu udzielenia im pełnej informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach np. spotkanie w Związku Emerytów i Rencistów w Lubaniu, osób po tracheotomii we Włocławku itp.
 
W 2006 r. wydano 41 kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Uzyskaną z powyższych kart kwotę odprowadzono na dochody Powiatu.
 
2. Rehabilitacja zawodowa
 
            Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej w 2006 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystano kwotę  31.186 zł.
 
 
Zadanie
 
Finansowanie  kosztów  szkolenia  i przekwalifikowania  zawodowego  osób niepełnosprawnych
Liczba Osób  2
Kwota  1.186
Wykonanie  1.186
 
Pożyczki  na  rozpoczęcie  działalności gospodarczej  lub  rolniczej art.12
Liczba Osób  1
Kwota  30.000
Wykonanie  30.000
 
Na  bieżąco  czuwano  nad  prawidłową realizacją wszystkich zawartych umów                               i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
 
W ubiegłym roku jedna  osoba niepełnosprawna  złożyła  wniosek   o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.  Wniosek został rozpatrzony pozytywnie  i zawarto umowę pożyczki na kwotę  30.000 zł. Zgodnie z tą umową osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres  co najmniej 24 miesięcy.  Z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych związana była korespondencja i wszelkiego rodzaju uzgodnienia telefoniczne z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie  z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie  jak    również  z Oddziałem   Kujawsko Pomorskim PFRON w  Toruniu oraz przewidziana przepisami sprawozdawczość.
 
"Program wyrównywania różnic między regionami" 
 
Powiat Włocławski w roku 2006 ponownie  przystąpił do realizacji programu pn.            "Program wyrównywania różnic między regionami"  dla  obszaru  C  i  D.
 
W  ramach programu do Centrum  wniosek złożyło w obszarze C – utworzenie i wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej:
 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Transportowe „Mariampol”                                         w Świętosławiach, 87-865 Izbica Kujawska,   – operator wózka widłowego - wnioskowane dofinansowanie w kwocie 21.750 zł., 
- Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich  – referent ds. rozliczeń wody, odczytywacz wodomierzy, inkasent - wnioskowane dofinansowanie w kwocie  16.543,60 zł.,
 
oraz w obszarze D – dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych:
 
- Gmina Kowal  - zakup pojazdu 15 osobowego ( 14+1) - wnioskowane dofinansowanie  w kwocie  112.500 zł., 
- Gmina i Miasto Lubraniec  - zakup pojazdu 9 osobowego - wnioskowane dofinansowanie w kwocie 88.425 zł.,                     
- Gmina i Miasto Chodecz - zakup pojazdu 15 osobowego (14+1) dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu - wnioskowane dofinansowanie w kwocie 112.500 zł.,
- Powiat złożył wniosek do PFRON O/Kujawsko Pomorski w Toruniu o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu  samochodu 9 osobowego  dla Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim - wnioskowane dofinansowanie w kwocie 79.500 zł. Wszystkie wnioski były na bieżąco  omawiane, uzupełniane i sprawdzane pod względem formalnym i rachunkowym,  zgodnie z zasadami i procedurami programu.
 
Na podstawie złożonych,  opisanych projektów oraz zebranych materiałów z Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Statystycznego  dotyczących danych o powiecie, złożone zostało do Oddziału PFRON w Toruniu  wystąpienie i wniosek,  w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w roku 2006,  w realizacji programu pn.  "Program Wyrównywania różnic  między regionami".
 
W dniu 1 września 2006 r.   zostały podpisane przez władze Powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez pełnomocników z Oddziału w Toruniu umowy na realizację przez Powiat w 2006 r. Programu wyrównywania różnic między regionami, a w dniu 09.10.2006 r. aneks do niniejszej umowy. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Powiat  uzyskał dofinansowanie  w  łącznej  kwocie   -  431.218,60  zł.,  w  tym: na realizację  projektów w  zakresie obszaru D na kwotę  392.925 zł., zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na realizację projektów  w zakresie obszaru  C w  kwocie  38.293,60 zł.
 
Dzięki dofinansowaniu:
 
- Gmina Kowal zakupiła  pojazd 15 osobowy (14 + 1) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - samochód CITROEN 35L3H2100 VAN  - dofinansowanie ze środków PFRON - 108.500 zł.,
- Gmina i Miasto Lubraniec zakupiła samochód 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - samochód CITROEN 33LZH2 100 VAN -  dofinansowanie ze środków PFRON - 87.525 zł.,
- Gmina  i  Miasto  Chodecz zakupiła  samochód 15 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu,  zakupiony został samochód VOLKSWAGEN LT2DD192-35 -   dofinansowanie  ze  środków PFRON -112.500 zł.
- Dom  Dziecka  w Lubieniu Kujawskim zakupił  samochód 9 osobowy dostosowany do komunikacji osób niepełnosprawnych -  samochód VOLKSWAGEN T5 KOMBI 3000  - dofinansowanie  ze  środków  PFRON  -  79.490 zł.
- Zostały wyposażone i utworzone miejsca pracy w: Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Transportowym „Mariampol”  w Świętosławiach,  87-865  Izbica Kujawska i  Zakładzie Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich, 87-820  Kowal. W związku z tym 2 osoby niepełnosprawne otrzymały zatrudnienie na co najmniej 36 miesięcy. Zgodnie z procedurami programu na powyższe stanowiska pracy, wydatkowana została kwota 38.258,60 zł. Zakupione przez pracodawców wyposażenie potwierdzone zostało protokołami odbioru, zatrudnienie osób niepełnosprawnych nastąpiło w trybie art.4 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami oraz z 2004 r. Nr 99 poz. 101), przy ścisłej współpracy z Państwową Inspekcją  Pracy we Włocławku.
 
Na uwagę zasługuje fakt, że przedmiotowy program realizowany jest od 2004 roku.
W związku z realizacją  od  roku 2004 Programu wyrównywania różnic między regionami pozyskano  dodatkowe środki  z  PFRON w zakresie obszaru C  w wysokości   594.726,03 zł.,  z których  utworzono  i wyposażono  38 nowych  miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Osoby te były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu. Uzyskały one zatrudnienie na co najmniej 36 miesięcy. Ponadto umożliwiono w tym okresie   zakup  9 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych  –  za  kwotę  869.692,50  zł.
 
 Łącznie poprzez uczestnictwo  w realizacji  przedmiotowego programu  w latach 2004 – 2006 pozyskano ze  środków PFRON dla mieszkańców powiatu, kwotę ogółem  1.464.418,53 zł.
 
VI. PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
 
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku działa punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej obejmujący swym działaniem również osoby niepełnosprawne. Radca prawny, psycholog i pedagog  prowadzą poradnictwo na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych poprzez   udzielanie  pełnej informacji osobom o prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przygotowanie różnego rodzaju pism np. pozwów do Sądu, odwołań itp., ułatwianie kontaktów z różnymi instytucjami, np. Sądem, Prokuraturą, z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, noclegownią itp.
Pomoc psychologiczną dla osób indywidualnych i rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych wymagających interwencji psychologicznej. Mediacje w sytuacjach konfliktowych, konsultacje i porady psychologiczne.
 
VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI
 
PCPR na bieżąco współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Włocławskiego tj.:
 
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Dzieci z Rodzin Patologicznych w Brześciu Kuj.,
-  Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych i Patologicznych w Fabiankach,
-  Stowarzyszenie Osób i Rodzin Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie
 
informując o wszelkich programach dających możliwość uzyskania dotacji na realizację zadań statutowych.
 
Współpraca nawiązana była również z przewodniczącymi Związków: Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Emerytów i Rencistów, Polskiego Związku Niewidomych.
Pracownicy uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez w/w organizacje, na których przekazywane były informacje dotyczące praw i obowiązków osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.
 
Przekazywane były również informacje o zadaniach statutowych PCPR jak również wszelkie możliwe materiały w tym zakresie.
PCPR ściśle współpracuje również z Powiatową Społeczną Radą ds Osób Niepełnosprawnych. Rada opiniowała wszystkie projekty uchwał rady powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych oraz projekty zgłoszone do programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze C i D.
 
VIII. RADCA PRAWNY
 
Realizując zadania nałożone na Powiat art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Radca Prawny prowadził doradztwo prawne i metodyczne w zakresie zadań własnych i zleconych dotyczących  pomocy  społecznej  dla  ośrodków  pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu Powiatu Włocławskiego. Udzielał także pełnej  informacji o prawach i uprawnieniach osób zgłaszających się o pomoc  bezpośrednio do PCPR.
Na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej radca prawny prowadził poradnictwo specjalistyczne, szczególnie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego oraz udzielał pomocy w sporządzaniu pism tak w postępowaniu sądowym (pozwy o alimenty, rozwód i separację) jak i administracyjnym (odwołania od decyzji, skargi).
Decyzje administracyjne, akty prawne rzędu umów, porozumień, a także projekty uchwał oraz regulaminy tak PCPR jak i wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej opiniowane były  przez radcę prawnego PCPR.
 
IX. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół jest organem orzeczniczym I instancji w systemie orzecznictwa pozarentowego. Obejmuje swoim zasięgiem Powiat Włocławski. Do jego zadań należy: orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia.
Zespół wydaje orzeczenia do celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
W okresie sprawozdawczym Zespół wydał  1.272 orzeczeń.
 
 
 


[1] Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.07.2006 r. znak WPS.VI.TMo.9013/88/2006 została zwiększona liczba miejsc rzeczywistych w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dla osób przewlekle psychicznie chorych z 50 na 55.
[2] W celu osiągnięcia standardu przewidzianego rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz.1837) Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach musiał zejść ze 102 miejsc określonych w warunkowym zezwoleniu do 89.

Wytworzył: Agnieszka Łoboda (20 maja 2011)
Opublikował: Elżbieta Otto (20 maja 2011, 14:25:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 881

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij