Działalność 2005 rok

Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, realizującą zadania dotyczące: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
I. BUDŻET
 
W  roku 2005    zrealizowano  wydatki  w  wysokości   1.789.954  zł.,  w tym:
 
Rozdział 85218 - PCPR
Plan 381.130
Wykonanie 381.130
%  100
 
Rozdział 85204 § 3110 - rodziny zastępcze
Plan 1.225.328
Wykonanie 1.225.281
%  100
 
Rozdział  85201 § 3110 - placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan 68.579
Wykonanie 68.255
%  99,5
 
Rozdział  85334 § 3110 - pomoc dla repatriantów
Plan 12.898
Wykonanie 12.897
%  100
 
Rozdział  85220 - poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej
Plan 22.700
Wykonanie 22.699
%  100
 
Rozdział 85321 – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan 79.692
Wykonanie 79.692
%  100
 
II. KADRA
 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 10 osób. 
Informacje o wykształceniu pracowników przedstawia  poniższa tabela:
 
Stanowisko  Dyrektor
Liczba  pracowników  1
Z wykształceniem 
Wyższym  1
Ze specjalizacją dla organizatorów pomocy społecznej  1
 
Stanowisko  Księgowa
Liczba  pracowników  1
Z wykształceniem 
Średnim  1
 
Stanowisko  Specjal. pracy socjalnej
Liczba  pracowników  3
Z wykształceniem 
Wyższym  3
Ze specjalizacją dla organizatorów pomocy społecznej  2
 
Stanowisko  Radca prawny
Liczba  pracowników  1
Z wykształceniem 
Wyższym  1
 
Stanowisko  Pozostali pracownicy
Liczba  pracowników  4
Z wykształceniem 
Średnim  2
 
III. POMOC  STACJONARNA
 
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
 
W domach pomocy społecznej według stanu na dzień 31.12.2005 r. jest 300 miejsc, które zajmowało 295 mieszkańców. Szczegółowe dane w tabeli.
 
Dom Pomocy Społecznej Kowal
Liczba miejsc  66
Liczba mieszkańców  64
 
Dom Pomocy Społecznej Kurowo
Liczba miejsc  50
Liczba mieszkańców  50
 
Dom Pomocy Społecznej Rzeżewo
Liczba miejsc  30
Liczba mieszkańców  29
 
Dom Pomocy Społecznej Wilkowiczki
 Liczba miejsc 94
Liczba mieszkańców  94
 
Dom Pomocy Społecznej Izbica Kujawska
 Liczba miejsc  60
Liczba mieszkańców  58
 
Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku od 41-60 lat - 125 osób  (42,37% ogółu), drugą grupę stanowią osoby w wieku od 19 do 40 lat – 67 osób  (22,71% ogółu), trzecią natomiast osoby w wieku powyżej 74 lat - 61 osób  (20,68% ogółu). Najmniej liczną grupą mieszkańców są osoby w wieku od 61 do 74 lat -  42 osoby (14,24 % ogółu).
 
Strukturę mieszkańców domów pomocy społecznej według wieku obrazuje poniższa tabela.
 
Mieszkańcy domów pomocy społecznej  
Kategoria wiekowa  19 - 40 lat
Liczba mieszkańców  67
%  22,71  
Kategoria wiekowa  41 - 60 lat
Liczba mieszkańców  125
%  42,37  
Kategoria wiekowa  61 - 74 lat
Liczba mieszkańców  42
%  14,24  
Kategoria wiekowa  powyżej 74 lat
Liczba mieszkańców  61
%  20,68  
Z 295 Mieszkańców na dzień 31.12.2005 r. 34 osoby nie opuszczały łóżka, co stanowi 11,53 % ogółu.
W ciągu 2005 r. z domów pomocy społecznej odeszły 22 osoby, w tym: 4 do rodziny oraz 18 zmarło. Graficzna ilustracja danych na wykresie.
Od października 2005 r. w Środowiskowym Dom Samopomocy w Kowalu, który świadczy usługi terapeutyczno-opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi w mieście Kowal i ościennych gminach została zwiększona liczba miejsc z 30 do 35.
Uchwałą Nr 481/05 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach została zmniejszona ilość miejsc rzeczywistych w tym Domu z 102  do 94.
Zgodnie z listą osób oczekujących prowadzoną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie     we Włocławku na dzień 31.12.2005 r. na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekiwało  6 osób (DPS Kowal - 3 osoby oraz DPS Kurowo - 3 osoby).
Od 1 stycznia 2004 r. zmieniły się przepisy w zakresie kierowania osób ubiegających się                      o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w świetle art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) wydaje właściwy organ gminy.  Natomiast o umieszczeniu w domu pomocy społecznej orzeka starosta - art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W okresie od stycznia do grudnia 2005 r. umieszczono w domach pomocy społecznej 15 osób         w tym 14 osób, które ponoszą zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z gminą, kierującą ją do placówki pełną odpłatność za swój pobyt.
 
W okresie sprawozdawczym wydano 449 aktów administracyjnych, w tym :
 
-  14 decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
-  8 decyzji na podstawie art. 155 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.,
-  2 decyzje o umorzeniu postępowania,
-  300 decyzji w sprawie ustalenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej,
-  37 decyzji w sprawie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu,
-  60 decyzji w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy               w Kowalu,
- 28 postanowień w zakresie przekazania spraw w/g właściwości do organu właściwego celem rozpatrzenia.
 
2. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie w świetle art. 19 pkt. 4 ustawy z dnia              12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.) należy                  do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.
 
Na terenie powiatu włocławskiego ziemskiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo -wychowawcze: placówka interwencyjna - Pogotowie Opiekuńcze w Brzeziu oraz placówka socjalizacyjna - Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim. 
Ogółem liczba miejsc w placówkach opiekuńczych wynosi 90, natomiast na dzień 31.12.2005 r. przebywało w nich 68 dzieci, w tym: w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim – 35 osób oraz w Pogotowiu Opiekuńczym w Brzeziu - 33 osoby.
 
W okresie sprawozdawczym skierowano do placówek opiekuńczo-wychowawczych ogółem             114 osób, w tym do:
 
1/ Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim - 9 dzieci z powiatu włocławskiego,
2/ Pogotowia Opiekuńczego w Brzeziu - 105 dzieci.
 
W ramach współpracy w 7 przypadkach wystąpiono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie          we Włocławku o umieszczenie dzieci z powiatu włocławskiego w Domu Dziecka Nr 2                     we Włocławku, ul. Sielska 3.
 
W 2005 r. przeprowadzono postępowanie w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu włocławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                       i w 39 przypadkach osoby zobowiązane zwolnione zostały z ponoszenia opłaty, w oparciu                        o uchwałę Nr XXIV/267/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub  całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka                  lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przygotowano projekty porozumień w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu innego powiatu umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego jak również projekty aneksów do porozumień oraz umów w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania powiatowi prowadzącemu środków finansowych przez powiat, na terenie którego miały miejsce zamieszkania dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z ustaleniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2005 oraz zmianą od miesiąca lipca 2005 r. rachunku bankowego Starostwa Powiatowego we Włocławku.
 
Ponadto na bieżąco udzielana jest pełna informacja jednostkom współpracującym z PCPR               w sprawach dotyczących problematyki z zakresu kierowania do domów pomocy społecznej             oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 
IV. RODZINY ZASTĘPCZE
 
Zgodnie z art. 19 obowiązującej od 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) do zadań własnych powiatu należy:
 
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze.
 
1) Rodziny zastępcze dzielą się na:
    a) spokrewnione z dzieckiem,
    b) niespokrewnione z dzieckiem.
 
W okresie od 1.01.2005 r. do  31.12.2005 r. w Powiecie Włocławskim tą formą pomocy objęto:
 
Rodziny zastępcze  spokrewnione
Liczba rodzin  72
%  81,82
Liczba umieszczonych dzieci  89
%  78,07
 
Rodziny zastępcze  niespokrewnione
Liczba rodzin  16
%  18,18
Liczba umieszczonych dzieci  25
%  21,93
 
Rodzinom zastępczym przysługuje pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w tej rodzinie dziecka w wysokości uzależnionej od  dochodów dziecka, wieku, stopnia rozwoju, stanu zdrowia, stopnia niedostosowania społecznego.
Wysokość pomocy, o której  mowa  wyżej  wynosi:
 
Wysokość pomocy
 
40 %
Kwota  648,40
Liczba rodzin  69
Liczba umieszczonych dzieci  88
 
dziecko do 7 lat -                               60 %
Kwota  972,60
Liczba rodzin 10
Liczba umieszczonych dzieci  13
 
dziecko do 7 lat otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny -        80 %
Kwota  1.296,80
Liczba rodzin 1
Liczba umieszczonych dzieci  3
 
dziecko od 7 do 18 lat otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny -    60 %
Kwota  972,60
Liczba rodzin 8
Liczba umieszczonych dzieci  10
 
Pomoc dla dziecka, które posiada własny dochód pomniejszona zostaje o 50 % tego dochodu.
Ilość dzieci posiadających dochód w rozbiciu na jego wysokość przedstawia poniższa tabela.
 
Rodziny zastępcze  spokrewnione
do 200,- zł.    9
od 201,- zł.  do 500,- zł.  14
Powyżej 501,- zł.  10
 
Rodziny zastępcze  niespokrewnione
do 200,- zł.    2
od 201,- zł.  do 500,- zł.  2
Powyżej 501,- zł.  1
 
Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem otrzymują dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy, z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.
Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej w 2005 r. zgodnie z art.  78 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej jest kwota 1.621,- zł.
 
Na realizację pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 881.932 zł. tj. 71,98 % ogólnego budżetu, rozdziału  85204  §  3110 i 4300, w tym:
 
a) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej kwota 874.582  zł., z tego dla:
 
- rodzin spokrewnionych     –  605.787 zł. tj. 69,27 %,
- rodzin niespokrewnionych – 268.795 zł. tj. 30,73 %.
 
b)  szkolenia  rodzin  zastępczych  zgodnie  z  art. 77  ust.  1  ustawy  o  pomocy  społecznej –    
     7.350 zł.
 
2) Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:
 
a) pieniężną na usamodzielnienie,
b) pieniężną na kontynuowanie nauki,
c) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.
 
Pomocy tej udziela organ pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej w drodze decyzji administracyjnej.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie pełnoletniej, jeżeli kontynuuje ona naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc w miesięcznej wysokości 30 % podstawy przyznaje się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.
W naszym Powiecie taką formą pomocy objęto 64 pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę w różnego typu szkołach. Aktualnie pomoc ta wynosi 486,30 zł. miesięcznie.
Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej z rodziny zastępczej ustala się w kwocie odpowiadającej:
 
a) 300 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres trzech lat i dłużej - tj. 4.863,-
b) 200 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres od dwóch do trzech lat - tj. 3.242,-
c) 100 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres od roku do dwóch lat - tj. 1.621,-
 
Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy - tj. 4.863,-
Wskazana pomoc uwarunkowana jest umieszczeniem w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sądu oraz sytuacją dochodową osoby usamodzielnianej.
Na realizację pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wydatkowana została kwota 343.349 zł  tj. 28,02 % ogólnego budżetu na rodziny zastępcze, w tym:
 
a) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki -   315.792 zł. tj. 91,97 %
b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie       -      12.968 zł. tj.   3,78 %
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej -      14.589 zł. tj.   4,25 %
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie było w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym i korespondencyjnym  ze  wszystkimi rodzinami zastępczymi i umieszczonymi w nich dziećmi oraz z pełnoletnimi wychowankami kontynuującymi naukę. Zainteresowani byli informowani na bieżąco o swoich prawach i obowiązkach.
W sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej PCPR współpracuje z Sądem Opiekuńczym, ośrodkami pomocy społecznej i innymi urzędami.
 
Ponadto zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej zgodnie z art. 90 ust 2 przywołanej wyżej ustawy udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.
W związku z powyższym w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.  -  8 wychowankom tych placówek wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 4 wychowankom pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz 2 wychowankom zrealizowano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
 
Na realizację powyższej pomocy wydatkowana  została  kwota  68.255 zł., w tym:
 
a) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki -     39.077 zł. tj. 57,25 %
b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie       -      19.452 zł. tj. 28.50 %
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej -        9.726 zł. tj. 14,25 %
 
3) Zgodnie z art. 86 ust.3 ustawy o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W związku z powyższym w 2005 r. zawarto 4 porozumienia na pokrywanie wydatków związanych z utrzymaniem 4 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu.
 
V. REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
1. REHABILITACJA SPOŁECZNA
 
Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2005 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku otrzymało łącznie kwotę 732.769 zł.
Zakres pomocy oraz wydatkowanie tej kwoty w 2005 r. przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie
dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  391
kwota planowana w złotych 253.000
wydatkowanie  249.692
 
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu   się i technicznych dla dzieci niepełno-sprawnych oraz dla dorosłych osób  niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  38
kwota planowana w złotych 340.666
wydatkowanie  338.441
 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  149
kwota planowana w złotych 122.150
wydatkowanie  122.150
 
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  245
kwota planowana w złotych 16.953
wydatkowanie  12.040
 
Jak wynika z powyższej tabeli środki PFRON przeznaczone w 2005r na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wykorzystane zostały w 98,5 %.
 
Codziennie pracownicy PCPR udzielają pełnych informacji zgłaszającym się osobom. Pomagają w prawidłowym wypełnianiu wniosków, kierują do właściwych jednostek i instytucji np.: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego czy też Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu. Pomagają w wyszukaniu odpowiedniego do rodzaju schorzenia turnusu rehabilitacyjnego.
W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym szerszego dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny nawiązano współpracę z jednostkami zajmującymi się zaopatrywaniem osób indywidualnych w te przedmioty w ramach limitu Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby niepełnosprawne przybywające do punktów sprzedaży są na bieżąco informowane o możliwości dofinansowania ze środków PFRON  nabywanych przez  nie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto pracownicy PCPR uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia oraz kluby zrzeszające osoby niepełnosprawne w celu udzielenia im pełnej informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach np. spotkanie w Związku Emerytów i Rencistów w Lubaniu, osób po tracheotomii we Włocławku itp.
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku funkcjonuje punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej obejmujący swym działaniem również osoby niepełnosprawne. Radca prawny, psycholog i pedagog  prowadzą poradnictwo na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych poprzez   udzielanie  pełnej informacji osobom o prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przygotowanie różnego rodzaju pism np. pozwów do Sądu, odwołań itp., ułatwianie kontaktów z różnymi instytucjami, np. Sądem, Prokuraturą kontakty np. z Sądem, z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, noclegownią itp.
 
W 2005 r. wydano 28 kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Wydano również 3 karty parkingowe dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Uzyskaną z powyższych kart kwotę odprowadzono na dochody Powiatu.
 
W okresie od 2 do 10 lutego 2005 r. inspektor Najwyższej Izby Kontroli przeprowadził w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kontrolę w zakresie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w ramach kontroli dotyczącej likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.  Kontrola obejmowała 100 % zrealizowanych w 2003 i 2004 r  wniosków oraz wykazała, że we wszystkich przypadkach przed zawarciem umowy dokonywano wizji lokalnej, weryfikowano przedstawione przez wnioskodawców kosztorysy oraz po zakończeniu inwestycji dokonywano komisyjnego odbioru wykonanych prac. Pismem z dnia 25.04.2005r Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy ocenił pozytywnie wykorzystanie przez PCPR we Włocławku uwag i wniosków oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w ramach kontroli dotyczącej likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Mając na uwadze powyższe odstąpił od sformułowania wniosków.
 
Zgodnie z art. 19 ust.1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, z późn.zm.) opracowano Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych 2005-2015”., która zorientowana jest przede wszystkim na  rozszerzenie  i  pogłębienie  form  pracy  socjalnej,  współpracę  z  różnymi  instytucjami i organizacjami  pozarządowymi  zajmującymi  się  pomocą  społeczną  na terenie Powiatu Włocławskiego oraz instytucjami  działającymi  w  szerszym  obszarze  polityki  społecznej takimi  jak:  oświata,  służba zdrowia, sądownictwo.
Strategia charakteryzuje się ogólnymi zarysami działań, bez szczegółowych rozstrzygnięć, terminarzy, budżetów. Uszczegółowieniem  jej będą programy konstruowane i realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu.
Działania realizowane w ramach strategii będą finansowane z różnych źródeł – Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków własnych Powiatu i środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację programów specjalnych.
 
2. REHABILITACJA ZAWODOWA
 
                Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej w  2005 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano  kwotę   111.962 zł.
 Wykorzystano  z  zaplanowanej    kwoty  -  94.279 zł.   tj.   84,21  %. Zakres pomocy oraz wydatkowanie tej kwoty w 2005 r. przedstawia poniższa tabela:    
 
Zadanie
Zobowiązanie  dotyczące  refundacji wynagrodzeń  i  składek  na ubezpieczenie  społeczne  art.26
Liczba Osób  66
Kwota  89.112
Wykonanie  71.466
 
Finansowanie  kosztów  szkolenia  i przekwalifikowania  zawodowego  osób niepełnosprawnych
Liczba Osób  5
Kwota  2.850
Wykonanie  2.813
 
Pożyczki  na  rozpoczęcie  działalności gospodarczej  lub  rolniczej art.12
Liczba Osób  1
Kwota  20.000
Wykonanie  20.000
 
 
1.      Na bieżąco czuwano nad realizacją wszystkich zawartych umów, prawidłowym zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i rozliczaniem zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania z tytułu art.26  nie zostały w całości wykorzystane,  z powodu występujących  przerw w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, udzielonych urlopów bezpłatnych oraz z tytułu  zwolnień lekarskich.
 
2.      Powiat włocławski w roku 2005 po raz kolejny   przystąpił do realizacji programu pn.           " Programu  wyrównywania różnic między regionami"  dla  obszaru  C  i  D. Pracodawcy zostali powiadomieni o możliwości otrzymania dofinansowania do złożonych projektów. Złożono  wniosek  o dofinansowanie ze środków PFRON projektu  na  utworzenie i wyposażenie    nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.  Natomiast na likwidację barier transportowych złożono  2 wnioski o dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich Wszystkie   wnioski na bieżąco były omawiane, sprawdzane pod względem formalnym i rachunkowym  jak i uzupełniane zgodnie z zasadami i procedurami programu.  Na podstawie złożonych opisanych projektów oraz  zebranych materiałów z Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Statystycznego, o danych w powiecie, przygotowano Wystąpienie  o dofinansowanie ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  W dniu 14 lipca  2005 r.  została podpisana przez Władze Powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Pełnomocników z Oddziału w Toruniu umowa na realizację przez Powiat w 2005 r. Programu wyrównywania różnic między regionami. Zgodnie z umową Powiat uzyskał  dofinansowanie  w łącznej kwocie 242.075,50 zł., w tym:
 
- na  realizację projektów w zakresie obszaru D tj.:  zakup 2 samochodów    kwotę 225.000,00 zł. dla Urzędu  Gminy Baruchowo  z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu       Samopomocy w Kurowie Kolonii -  autobusu 15 osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  kwotę 112.500 zł.  ( zakupiony został    samochód  CITROEN  - autobus  15 osobowy), dofinansowano ze środków PFRON  kwotę 109.500,00 zł. i dla Urzędu  Miasta w  Kowalu  -  autobusu 15 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - kwotę 112.500 zł. (zakupiony został samochód VOLKSWAGEN LT 35 RURGON  autobus 15-osobowy dofinansowano  ze  środków  PFRON  kwotę  109.342,50 zł.,
 
- na realizację    projektu   w zakresie obszaru C tj.: utworzenie i wyposażenie miejsca pracy  dla osoby niepełnosprawnej bezrobotnej  i poszukującej  pracy, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy, Powiat otrzymał środki PFRON w kwocie 17.075,50 zł.
Miejsce pracy zostało wyposażone i utworzone w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej a  osoba niepełnosprawna otrzymała  zatrudnienie na co najmniej 36 miesięcy.
Zgodnie z procedurami programu na powyższe stanowisko pracy, wydatkowana została  kwota  14.138,41 zł. Zakupione przez pracodawcę  wyposażenie   potwierdzone zostało protokołem  odbioru,   zatrudnienie  osoby  niepełnosprawnej  nastąpiło w trybie art.4 ust.5  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zmianami oraz z 2004 Nr 99 poz.1001),  przy ścisłej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy we Włocławku .
 
3. W dniach od  2 czerwca 2005 r. do  6  czerwca  2005 r. pracownicy Oddziału Kujawsko - Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, (kierownik działu Kontroli i Windykacji i starszy specjalista w dziale Kontroli i Windykacji ) przeprowadzili kontrolę realizacji przez Powiat warunków zawartych umów: nr 04/Wt/D/04 z dnia 30 lipca 2004 r. , 05/WT/C/04 z dnia 16 września 2004 r. 07/WN/D/04 z dnia 22 listopada 2004 r. na realizację " Programu wyrównywania różnic między regionami" w ramach obszaru  D  i   obszaru  C.  Kontroli podlegały:
 
-  utworzone i wyposażone w 2004 r. 34 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych  bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy oraz zatrudnienie tych osób zgodnie z obowiązującymi przepisami .
-   zakupione samochody przystosowane do  przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 
zgodnie z warunkami zapisanymi w w/w umowach.
 
W związku z przeprowadzoną  w/w  kontrolą, Powiat  nie otrzymał żadnych zaleceń pokontrolnych.
 
4. Ponadto   Oddział  Kujawsko - Pomorski  PFRON w Toruniu, poinformował w grudniu 2005 r., że   rozliczenia umów zawartych przez Powiat Włocławski w 2004 r. w ramach             "Programu Wyrównywania różnic między regionami" zostały przyjęte. Realizacja projektów  została  rozliczona.
 Na podstawie  powyższych informacji  należy zwrócić uwagę na fakt, iż Powiat przystępując po raz pierwszy w 2004 roku do realizacji programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami", utworzył 34  stanowiska  pracy - najwięcej  w województwie, zakupił 3  nowe samochody do przewozu osób niepełnosprawnych, pozyskał  i wydatkował  dla  Powiatu,  ze środków PFRON  -  kwotę 794.061,52 zł.
 
5. Na bieżąco  przypomina się  pracodawcom o  zobowiązaniach do przedkładania w czasie trwania umowy w okresach miesięcznych dokumentów określonych w umowie.
 
6. Ponadto w dniu 25.11.2005 r. przeprowadzona  została  przez pracownika PCPR  kontrola  utworzonych i wyposażonych na podstawie zawartych umów stanowisk pracy oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
 
-  w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym " LUMAC" w Kowalu  - 12   stanowisk pracy
      -  w  Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Apteka "Królewska" Wanda Murzyńska w Kowalu - 4 stanowiska pracy.
 
Z  przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły i  stwierdzono, że wyposażenie  zgodne jest  z wcześniejszymi odbiorami, a osoby niepełnosprawne  zatrudnione są na utworzonych  stanowiskach  pracy,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
7. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja jak i wszelkiego rodzaju uzgodnienia telefoniczne  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie jak i  z  Oddziałem  w  Toruniu. 
 
VI. REPATRIANCI
 
W roku 2005 na bieżąco realizowana była jedna umowa na refundację kosztów związanych z aktywizacją zawodową repatrianta. Co miesiąc w oparciu o notę obciążeniową pracodawcy kierowane były do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wnioski o udzielenie Powiatowi dotacji na realizację tej formy pomocy. Po jej uzyskaniu środki przekazywane były na konto pracodawcy – Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kuj. Umowa wygasła w sierpniu 2005 r.
 
 
VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI
 
PCPR na bieżąco współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Włocławskiego tj.:
 
   - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Dzieci z Rodzin Patologicznych w Brześciu Kuj.
- Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych i Patologicznych w Fabiankach oraz
- Stowarzyszenie Osób i Rodzin Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie
 
informując o wszelkich programach dających możliwość uzyskania dotacji na realizację zadań statutowych.
 
Współpraca nawiązana była również z przewodniczącymi Związków: Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Emerytów i Rencistów, Polskiego Związku Niewidomych.
Pracownicy uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez w/w organizacje, na których przekazywane były informacje dotyczące praw i obowiązków osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.
Przekazywane były również informacje o zadaniach statutowych PCPR jak również wszelkie możliwe materiały w tym zakresie.
PCPR ściśle współpracuje również z Powiatową Społeczną Radą ds Osób Niepełnosprawnych. Rada opiniowała wszystkie projekty uchwał rady powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych oraz projekty zgłoszone do programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze C i D.
 
VIII. RADCA PRAWNY
 
Decyzje administracyjne, akty prawne rzędu umów, porozumień, projekty uchwał oraz regulaminy opiniowane były  przez radcę prawnego PCPR.
Radca prawny prowadził również doradztwo prawne i metodyczne w zakresie zadań własnych i zleconych dotyczących  pomocy  społecznej  dla  ośrodków  pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu Powiatu Włocławskiego. Udzielał także pełnej  informacji o prawach i uprawnieniach osób zgłaszających się o pomoc  bezpośrednio do PCPR. Na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej radca prawny prowadził poradnictwo specjalistyczne, szczególnie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego oraz udzielał pomocy w sporządzaniu pism tak w postępowaniu sądowym (pozwy o alimenty, rozwód i separację) jak i administracyjnym (odwołania od decyzji, skargi).
 
IX. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół jest organem orzeczniczym I instancji w systemie orzecznictwa pozarentowego. Obejmuje swoim zasięgiem powiat włocławski. Do jego zadań należy: orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia.
Zespół wydaje orzeczenia do celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. W 2005 r. w Zespole orzekało: 7 lekarzy, 2 psychologów, 2 doradców zawodowych, 1 pedagog i 2 pracowników socjalnych.
 
W okresie sprawozdawczym Zespół wydał  1.107 orzeczeń, w tym 1.094 orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
W 2005 r. Zespół wydał 229 legitymacji uprawniających osoby niepełnosprawne do różnego rodzaju ulg.
 
 

Wytworzył: Agnieszka Łoboda (20 maja 2011)
Opublikował: Elżbieta Otto (20 maja 2011, 14:23:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 893

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij