Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2016

Uchwała nr 401/16
Zarządu Powiatu
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz gospodarki finansowej wraz z obrotem podatku VAT w ramach tej działalności

Na podstawie art. 48 ust. 2, w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, 1579 i 1948), art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948 i 1984) uchwala się co następuje:§ 1. 1. Upoważnia się Panią Dorotę Kamińską zatrudnioną na stanowisku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim, zwanego dalej „jednostką” do jednoosobowego składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu wyłącznie w zakresie zadań powiatu określonych w statucie jednostki oraz w ramach kwot określonych w jej planie finansowym wraz z obrotem podatku VAT, a także do reprezentowania jednostki na zewnątrz.
2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust.1, uprawnia do zarządzania jednostką oraz podejmowania czynności niezbędnych dla jej bieżącego funkcjonowania, w szczególności do:
1)      zawierania umów cywilnoprawnych i porozumień oraz zaciągania zobowiązań z nich wynikających, z wyłączeniem:
a)      umów i porozumień w imieniu powiatu dotyczących zadań należących do zadań jednostki, a także indywidualnych projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub budżetu państwa przewidzianych do realizacji przez jednostkę lub z udziałem jednostki, dla skuteczności których mają zastosowanie przepisy art. 48 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym,
b)      umów i porozumień powodujących powstawanie zobowiązań finansowych jednostki przekraczających kwotę 30.000 euro w ramach wydatków bieżących lub stanowiących wydatki majątkowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
c)      porozumień z organami administracji rządowej w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej powiązanych z zakresem zadań jednostki określonym w jej statucie oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach realizacji wspólnych zadań oraz powierzenia zadań publicznych powiatu należących do zadań jednostki określonych w jej statucie, pozostających w kompetencji zarządu powiatu;
2)      dokonywania rozliczeń finansowych w ramach kwot określonych w planie finansowym jednostki łącznie z zatwierdzeniem dowodów księgowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań;
3)      kwalifikowania podatku VAT, ujmowania obrotu VAT w sprawozdawczości miesięcznej wraz z cząstkowymi miesięcznymi deklaracjami VAT-7, księgowania obrotu podatku VAT zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Włocławskiego nr 387/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w zakresie zadań powiatu określonych w statucie jednostki oraz w ramach kwot określonych w jej planie finansowym oraz ustalania prewspółczynnika odliczania VAT na rok następny zgodnie z wzorem ustalonym przez Ministra Finansów;
4)      zarządzania majątkiem powiatu oddanym jednostce w trwały zarząd lub użyczenie
w granicach określonych w odpowiednich uchwałach organów powiatu;
5)      występowania i składania oświadczeń woli przed organami jednostek samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, bankami, podmiotami gospodarczymi oraz urzędami i instytucjami w zakresie spraw objętych niniejszym upoważnieniem.
§ 2. Upoważnienia udziela się na czas powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim z zastrzeżeniem, że może być odwołane w każdym czasie bez podania przyczyny.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 128/15 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz gospodarki finansowej w ramach tej działalności.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                 Zarząd Powiatu w składzie:
                                                                 1.      Kazimierz Kaca                                 
                                                                 2.      Marek Jaskulski                                
                                                                 3.      Tomasz Chymkowski                       
                                                                 4.      Jerzy Donajczyk                              
                                                                 5.      Tomasz Jezierski                               

Opublikował: Elżbieta Insadowska (2 stycznia 2017, 09:23:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij