Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2010

Uchwała nr 493/10
Zarządu Powiatu
z dnia 21 września 2010


w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2011 rok oraz przyjęcia wzorów formularzy do opracowania budżetu

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm {1]) i § 2 uchwały nr XXXIII/372/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego, uchwala się, co następuje:


§1. Zarząd Powiatu we Włocławku przystępując do prac nad projektem budżetu Powiatu Włocławskiego na 2011 rok przyjmuje następujące metody kalkulacji:
1) Dochody własne budżetu powiatu realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne:
a) z majątku powiatu- w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno-prawnych,
b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych- w wysokości wynikającej z wydanych decyzji,
c) pozostałe dochody – w obliczonej szacunkowo wysokości.
 
§2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:
1) podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2011 rok są:
a) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2010 roku,
b) wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych,
c) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych- skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 kwietnia 2010 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych.
Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy ująć skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz 3% fundusz nagród, do kalkulacji nie należy ujmować środków finansowych na fundusz premiowy;
2) podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2010 rok- z uwzględnieniem osób uprawnionych- pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5%;
3) przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz emerytur pomostowych przyjmuje się wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami oraz według wskaźników wynikających z ustaw;
4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.095 zł na jeden etat kalkulacyjny (37,5% od prognozowanej kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 2.920 zł), dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2010/2011 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej- przyjmuje się kwotę bazową w wysokości 2.446,82 zł natomiast dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent;
5) planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych
 przez odpowiednie organy tej administracji;
6) podstawą planowania wydatków rzeczowych na 2011 rok przez domy pomocy społecznej będących powiatowymi jednostkami organizacyjnymi jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców i planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców, przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku, pomniejszony o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
7) podstawą planowania wydatków na 2011 rok przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku jest suma planowanych dochodów z tytułu otrzymanych z Funduszu Pracy środków finansowych na finansowanie w 2011r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (zgodnie z art.9 ust.2a -c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), planowanej dotacji z m. Włocławek na wspólne finansowanie PUP oraz środków z dochodów własnych powiatu.
8) wydatki rzeczowe pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych należy planować na poziomie uchwały budżetowej na 2010 rok- pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym- powiększone o 2,3%.
     § 3. Zabezpiecza się środki finansowe na remonty bieżące budynków będących własnością powiatu, na remonty bieżące dróg powiatowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na 2011 rok
Zgłoszenia ewentualnych potrzeb w w/w zakresie należy dokonać odrębnym pismem.
     § 4. Zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.
      § 5. Przyjmuje się wzory formularzy do opracowania budżetu stanowiące załączniki oznaczone numerami 1,2 do niniejszej uchwały. 
     § 6. 1. Powiatowe jednostki organizacyjne, inspektor nadzoru budowlanego oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego do danych liczbowych zawartych na formularzach planistycznych załączają objaśnienia określające źródła dochodów i wydatków ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz kalkulację funduszu wynagrodzeń.
2. Objaśnienia, o których mowa w ust.1 sporządzane są dla każdego zadania określonego w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne są objaśniane odrębnie. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo-finansowe planu należy uwzględnić:
1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
3)dochody i wydatki jednorazowe niewystępujące w budżecie roku 2010.
     §7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 
     § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 września 2010 roku i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

                                                                           Zarząd Powiatu w składzie:

                                                                            1. Jan Ambrożewicz  
                                                                            2. Kazimierz Kaca 
                                                                            3. Marek Jaskulski  
                                                                            4.MarekOsiński                                            
                                                                            5. Jerzy Donajczyk

pobierz pełną treść załącznika (97kB) word


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r.Nr 92, poz. Nr 753, oraz  z 2010r. Nr.28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675
                                                                   
 


Opublikował: Elżbieta Insadowska (28 września 2010, 08:22:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1987

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij