Strategia 2006

 
 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2005 – 2015
W ROKU 2006.
 
 
 
1.      Realizacja celu strategicznego dotyczącego wspierania bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 
 
1) Szkolenia.
 
W okresie od stycznia 2006 r. do końca grudnia 2006 r., Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zorganizował 175 kursów. Powyższe szkolenia finansowane były z środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego (tj. działania: 1.2. „Zawodowy debiut”, 1.3. „Od aktywizacji do zatrudnienia”, 1.5. „Aktywni po latach”) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. na ww. szkolenia skierował 1.323 osoby bezrobotne i poszukujące pracy (w tym 570 kobiet). Z powiatu grodzkiego skierowano 858 osób (w tym 406 kobiet), natomiast z powiatu ziemskiego 465 osób (w tym 164 kobiety).
Ogółem szkolenia ukończyło 1.316 osób z tego pracę podjęło 485 osób (w tym 185 kobiet). Efektywność szkoleń w postaci zatrudnienia po ukończonych szkoleniach wynosi 36,80% (stan na koniec 31.12.2006 r.).
 
2) Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
 
W 2006 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku wypłacił 133 osobom bezrobotnym jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę 1.618.600,- zł.
Środki udzielone osobom bezrobotnym na podjęcie działalności usługowej stanowiły 66,2 %, na działalność handlową 30,0 %, a na działalność produkcyjną 3,8 % ogółu środków udzielonych bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej.
Przeciętna wysokość środków udzielonych bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej w 2006 r. wynosiła 12.169,92 zł.
W 2006 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku udzielił również jednej osobie bezrobotnej pożyczki szkoleniowej w kwocie 900,- zł na sfinansowanie kursu dokształcającego kierowców wykonujących transport drogowy.
 
3) Przygotowanie zawodowe.
 
W 2006 roku zawarto 126 umów o zorganizowanie przygotowania zawodowego
 z pracodawcami, łącznie na 441 osób.
Przygotowanie zawodowe w 2006 roku rozpoczęły 423 osoby ( w tym 173 kobiety),   z tego:
-         231 osób w ramach środków Funduszu Pracy
-         148 osób współfinansowanych przez EFS - działanie 1.3
-           44 osoby współfinansowanych przez EFS - działanie 1.5.
Osoby bezrobotne odbywały przygotowanie zawodowe m.in. na następujących stanowiskach: sprzedawca, mechanik, kucharz, pracownik produkcyjny.
Przygotowanie zawodowe w 2006 roku ukończyło w terminie 255 osób (w tym 136 kobiet), z tego:
-         111 osób w ramach środków Funduszu Pracy
-         39 osób współfinansowanych przez EFS - działanie 1.3
-         56 osób współfinansowanych przez EFS – działanie  1.5.
 
122 osoby ( w tym 32 kobiety) przerwały przygotowanie zawodowe.
Spośród 377 osób, które przerwały lub ukończyły przygotowanie zawodowe w terminie 141 osób podjęło zatrudnienie.
 
4) Staże zawodowe.
 
W 2006 roku zawarto 613 umów o zorganizowanie stażu zawodowego z pracodawcami, łącznie na 1547 osób.
Staż zawodowy w 2006 roku rozpoczęło ogółem 1.485 osób (w tym 902 kobiety), z tego:
-         983 osoby rozpoczęły staż finansowany w ramach środków Funduszu Pracy
-         502 osoby rozpoczęły staż współfinansowany przez EFS
 Osoby bezrobotne odbywały staż min. na następujących stanowiskach: sprzedawca, pracownik biurowy, księgowa, sekretarka, mechanik, kucharz.
Staż zawodowy w 2006 roku ukończyły w terminie 974 osoby (w tym 810 kobiet),           z tego:
-         403 osoby ukończyły staż finansowany w ramach środków Funduszu Pracy
-         571 osób ukończyło staż współfinansowany przez EFS.
 
406 osób ( w tym 216 kobiet) przerwało staż.
Spośród 1.380 osób, które przerwały lub ukończyły staż zawodowy w terminie, 688 osób podjęło zatrudnienie.
 
5) Prace interwencyjne.
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w okresie  od  01 stycznia do 31 grudnia 2006 r. podpisał  z  pracodawcami 110 umów na zatrudnienie 213 osób bezrobotnych.
W badanym okresie skierowano do wykonywania prac interwencyjnych 187 osób;         z czego 101 osób (w tym 57 kobiet) pochodziło z powiatu grodzkiego, a  86 bezrobotnych         (w tym 44 kobiety) z powiatu ziemskiego.
 
6) Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych.
 
W okresie styczeń – grudzień 2006 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku podpisał   z Pracodawcami 71 umów na wyposażenie lub doposażenie 125 stanowisk pracy.
Jeden Pracodawca zrezygnował z zawartej umowy i dwie umowy na 8 stanowisk pracy zostaną sfinalizowane w 2007 roku. W związku z tym do realizacji pozostało 67 umów na wyposażenie lub doposażenie 114 stanowisk pracy.
W ramach tego programu do pracy skierowano 59 osób z powiatu grodzkiego (w tym 27 kobiet) oraz 55 osób z powiatu ziemskiego (w tym 29 kobiet). 
 
 
 
7) Poradnictwo zawodowe.
 
W analizowanym okresie Referat Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Bezrobotnych prowadził konsultacje indywidualne dla osób zarejestrowanych  w PUP, oraz spotkania grupowe z młodzieżą szkół średnich, warsztaty dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz spotkania grupowe w ramach Klubu Pracy organizowane przez filię w Lubrańcu. 
W analizowanym okresie z różnych form usług doradczych zarówno indywidualnych porad jak i grupowych  skorzystało łącznie 1818 osób bezrobotnych,  poszukujących  pracy    a także młodzieży szkolnej.
Rozmowy doradcze dotyczyły różnych problemów osób bezrobotnych, przede wszystkim wyboru kierunku szkolenia zawodowego, problemów związanych z zatrudnieniem oraz z poszukiwaniem pracy za granicą, jak również tworzenia indywidualnych planów działania. Z indywidualnej formy poradnictwa zawodowego skorzystały ogółem 1463 osoby, w większości były to rozmowy w ramach tworzenia indywidualnych planów działania,            z osobami kierowanymi na staż, przygotowanie zawodowe oraz szkolenie w ramach projektów EFS.
Z poradnictwa grupowego skorzystało łącznie 589 osób bezrobotnych i poszukujących pracy z tego 187 osób wzięło udział w warsztatach aktywizacyjnych, 234 zostały skierowane do CIiPKZ i skorzystały z zajęć grupowych prowadzonych również przez doradców zawodowych z PUP, 158 osób (8 grup) uczestniczyło w zajęciach klubu pracy zorganizowanych w Lubrańcu i Kowalu, a około 80 osób (młodzież szkół średnich) uczestniczyła w spotkaniach grupowych prowadzonych przez doradców zawodowych.           W wyniku usług poradnictwa zawodowego szkolenie podjęło 840 osób oraz 680 osób skierowano na staż i przygotowanie zawodowe. W omawianym okresie prowadzone  były również zajęcia grupowe w klubie pracy działającym na terenie Zakładu Karnego we Włocławku. Ponadto doradcy zawodowi brali udział w Targach Pracy organizowanych przez Wyższą Szkołę Zawodową oraz Ochotniczy Hufiec Pracy we Włocławku.
 
8) Europejski Fundusz Społeczny – Działanie 1.2
 
Projekt pt.: „Zawodowy debiut” jest realizowany w ramach Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.
W/w projekt jest realizowany od 1 marca 2006 r., a jego zakończenie jest planowane na 30 września 2007 r. Jest on współfinansowany w 72,57% ze środków Unii Europejskiej, a jego całkowity koszt wyniesie 3.003.500 zł.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku do 25 lat, zarejestrowanych do 24 miesięcy w urzędzie pracy oraz do absolwentów wszystkich typów szkół. Docelowo planuje się objąć wsparciem 783 osoby bezrobotne spełniające założenia projektu. Wszystkie osoby, które biorą udział w projekcie zostają objęte poradnictwem zawodowym w postaci sporządzenia Indywidualnego Planu Działania. Działania aktywizacyjne przewidziane           do realizacji w ramach projektu obejmują: pośrednictwo pracy, szkolenia, staże oraz udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Planuje się, że 550 osób uczestniczyć będzie w stażach, 229 otrzyma wsparcie w postaci szkoleń a 17 uzyska po uprzednim przeszkoleniu z podstaw przedsiębiorczości jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Ogółem od początku realizacji projektu do 31.12.2006 r. wsparciem w ramach projektu „Zawodowy debiut” objęto 685 osób. W szkoleniach zawodowych uczestniczyło 179 osób, stażami objęto 494 osoby, a jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 12 osób. Dodatkowo beneficjenci projektu zostali objęci wsparciem towarzyszącym w postaci wypłat stypendiów i dodatków szkoleniowych oraz zwrotu kosztów dojazdu na staże      i szkolenia.
 
9) Europejski Fundusz Społeczny – Działanie 1.3
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku na mocy umowy zawartej w dniu 31 marca 2006 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a Powiatowym Urzędem  Pracy we Włocławku przystąpił do realizacji projektu pn. „Od aktywizacji do zatrudnienia”. Projekt  jest realizowany w ramach Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04. 2006 r. do 31.10.2007 r. Projekt jest współfinansowany        w 73,74% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wyniesie 4.648.900 zł.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia bezrobotnych do 12 miesięcy oraz do osób powyżej 25 roku życia  długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych                   w przedziale 12-24 miesiące  z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.
Wszystkie osoby, które wezmą udział w projekcie będą miały sporządzone Indywidualne Plany Działania. Beneficjenci ostateczni objęci zostaną wsparciem w postaci: poradnictwa indywidualnego i grupowego. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu obejmują ponadto: szkolenia zawodowe, szkolenia uzupełniające braki w wykształceniu, które przyczynią się do wzrostu kwalifikacji osób bezrobotnych, kierowanie osób  bezrobotnych      na przygotowanie do zawodu u pracodawcy oraz jednorazowe środki  na podjecie działalności gospodarczej udzielone osobom bezrobotnym na podjęcie samozatrudnienia.
Planuje się, że docelowo projektem zostanie objętych 1600 osób. 1064 osoby zostaną skierowane na szkolenia, 479 podejmie przygotowanie do zawodu a 140 otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Dla uczestników projektu przewidziane jest również wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i przygotowanie do zawodu a także dodatków szkoleniowych i stypendiów za uczestnictwo w przygotowaniu do zawodu. Jednocześnie przez cały czas realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku prowadzi  na bieżąco informację dotyczącą Europejskiego Funduszu Społecznego oraz poszczególnych form wsparcia jakimi w ramach projektu mogą być objęte osoby bezrobotne.
W okresie  od  01.04 2006 r. – 31.12.2006 r. zostały podjęte przez Powiatowy Urząd Pracy następujące działania  związane z realizacją projektu:
1. działania informacyjno – promocyjne przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 w sprawie prowadzenia   przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej  z funduszy strukturalnych polegające na:
-         bieżącym informowaniu  potencjalnych uczestników  o możliwości wzięcia udziału w projekcie;
-         udostępnieniu ulotek informujących  o Europejskim Funduszu Społecznym;
 
W okresie 01.04.2006r – 31.12.2006 r. na szkoleniach przebywały 523 osoby. Kierunki szkoleń zostały wybrane zarówno na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby bezrobotne i pracodawców jak i na podstawie analizy lokalnego rynku pracy dokonanej przez dział poradnictwa i szkoleń. Na przygotowanie do zawodu zostało skierowanych 139 osób. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 60 osób. Ogółem          w okresie od 01.04.2006 r.- 31.12.2006 r. wsparciem w ramach projektu „Od aktywizacji do zatrudnienia” objęte zostały 683 osoby. Ponadto beneficjenci korzystali ze wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotów kosztów dojazdu na szkolenia  - 109 osób i przygotowanie zawodowe – 14 osób. Z usług pośrednictwa pracy skorzystało 139 osób, które przed podjęciem przygotowania do zawodu otrzymały z urzędu skierowania do pracodawców.
 
10) Europejski Fundusz Społeczny – Działanie 1.5
 
W 2006 roku w projekcie „Aktywni po latach” realizowanego w ramach Działania 1.5 SPO RZL 66 osób odbywało przygotowanie zawodowe w miejscu pracy :skierowano  44 nowe osoby, 22 osoby kontynuowały ta formę z poprzedniego roku. 10 osób przerwało odbywanie przygotowania zawodowego (w tym 2 z powodu rezygnacji pracodawców). 67 osób otrzymało stypendia za przygotowanie zawodowe. 56 osób zakończyło odbywanie przygotowania zawodowego otrzymując zaświadczenia.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano cykl szkoleń rozpoczętych w poprzednim roku oraz skierowano beneficjentów projektu na następujące rodzaje szkoleń: sprzedawca, magazynier, obsługa kas fiskalnych i komputera, opiekun osób wymagających pomocy w samodzielnej egzystencji, operator sprzętu ciężkiego, operator wózków jezdniowych, kierowca kategorii C i D, uprawnienie ADR, spawacz, język angielski dla początkujących i średniozaawansowanych, grafika komputerowa, rękodzieło artystyczne, prowadzenie działalności gospodarczej, samodzielny księgowy – bilansista, kurs kosmetyczny, pracownik ochrony, komputerowe, gastronomiczny, florystyczny, technolog robót wykończeniowych.   W szkoleniach wzięło udział łącznie 190 osób: skierowano 110 nowych osób, kontynuowało tą formę 80 osób. 177 osób otrzymało dodatki szkoleniowe, 12 osób otrzymało stypendia szkoleniowe. 184 osoby ukończyły szkolenia zawodowe otrzymując zaświadczenia.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w miejsce osób, które zrezygnowały   z udziału lub w wyniku dodatkowego naboru objęte były poradnictwem zawodowym (87 osób), w ramach którego sporządzono im Indywidualne Plany Działań.
86 osób objętych było wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotów kosztów dojazdu na szkolenie a 19 osób zwrotami kosztów dojazdu na przygotowanie zawodowe. Żaden z uczestników projektu nie ubiegał się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną. 4 osoby otrzymały zwrot kosztów dojazdu na warsztaty aktywizująco – doradcze.
Z udziału w projekcie w 2006 roku zrezygnowało 37 osób, w tym 11 osób z listy rezerwowej. Podpisano kolejnych 10 umów zlecenia obsługi stanowisk komputerowych przeznaczonych dla osób bezrobotnych. Zamieszczono ogłoszenie prasowe mające na celu zachęcenie pracodawców do organizowania przygotowania zawodowego. W okresie sprawozdawczym przeprowadzony był audyt projektu.
Wydatki poniesione w ramach projektu w 2006 roku wyniosły 519.927,31 zł, co stanowi 84,75 % środków przyznanych na realizację projektu.  Od początku realizacji projektu wydatki wyniosły 611.090,97 zł, co stanowi 99,61 % środków przyznanych na realizację projektu.
Realizacje projektu zakończyła się w dniu 30 listopada 2006 roku.
 
11) Zwrot kosztów dojazdu
 
Osoby bezrobotne, kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku do pracy, na staż, przygotowanie zawodowe, po spełnieniu ustawowych wymogów, miały możliwość skorzystania z refundacji kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu  pracy lub z refundacji kosztów zakwaterowania.
            W 2006 roku z refundacji kosztów przejazdu skorzystały 644 osoby, natomiast z refundacji kosztów zakwaterowania  skorzystało 12 osób.
W 2006 r. w ramach refundacji kosztów dojazdu na szkolenia PUP we Włocławku zrefundował dojazdy ogółem 513 osobom bezrobotnym na kwotę 119.899 zł
 
12) Prace społecznie użyteczne
 
W okresie styczeń-grudzień 2006 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku podpisał  13 porozumień w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych dla 648 osób. Organizatorami tych prac są urzędy miast i gmin objęte działaniem tutejszego urzędu.
Ponadto w ramach powyższego programu utworzono 115 miejsc pracy na podstawie wniosku prezydenta miasta na prawach powiatu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych (gmina-miasto Włocławek).
W analizowanym okresie został też podpisany aneks zmniejszający o 10 liczbę osób wykonujących prace społecznie użyteczne.
Łącznie do prac społecznie użytecznych skierowano 244 osoby z powiatu grodzkiego (w tym 6 kobiet) i 1.308 osób z powiatu ziemskiego (w tym 439 kobiet).
W okresie od stycznia do grudnia 2006 r. na prace społecznie użyteczne wydatkowano łącznie kwotę 636.844,50 zł.
           
13) Klub Pracy
 
W 2006 r. doradca zawodowy – lider Klubu Pracy, prowadził zajęcia dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach.
            Duże znaczenie w realizacji zajęć w ramach klubu pracy miał fakt utworzenia filii klubu w Lubrańcu oraz w Kowalu. Jest to przykład próby aktywizacji społeczności z terenu powiatu włocławskiego. Osoby z terenów wiejskich znacznie rzadziej, niż mieszkańcy Włocławka, zgłaszają się na zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w PUP.
            Filie klubu realizują zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, zajęcia z doradcami zawodowymi, spotkania w szkołach z młodzieżą kończącą szkoły ponadgimnazjalne oraz spotkania z lokalnymi pracodawcami. Filie dają także możliwość skorzystania z komputera, w celu przygotowania przez bezrobotnych dokumentów składanych do pracodawców, jak również w celu wyszukiwania ofert pracy w Internecie.
W filiach klubu planowane są także szkolenia, w tym m.in. języka angielskiego oraz niemieckiego. Informacje o działalności klubów w Lubrańcu i Kowalu były często publikowane w lokalnych periodykach  oraz mediach. Zajęcia grupowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zajęcia klubu pracy prowadzone były również na terenie Zakładu Karnego we Włocławku. Są to cykliczne zajęcia grupowe, prowadzone przez lidera klubu z PUP, w ramach współpracy z klubem pracy działającym na terenie Zakładu Karnego. Tego rodzaju zajęcia organizowane są raz na kwartał, uczestnicy zajęć to osoby, które wkrótce wyjdą na wolność i będą poszukiwać zatrudnienia. W 2006 r. z zajęć tych skorzystało 168 osób.
Do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku sukcesywnie wpływają informacje od instytucji szkoleniowych, dotyczące kursów realizowanych przez te instytucje. Dzięki temu urząd pracy ma możliwość corocznej aktualizacji katalogu instytucji szkoleniowych.
W katalogu znajdują się dane teleadresowe firmy oraz informacje na temat ofert szkoleniowych. Katalog taki został upowszechniony przez PUP m.in. w „Informatorze o rynku pracy”. Informator może otrzymać m.in. osoba bezrobotna zainteresowana szkoleniami i aktywizacja zawodową. W ten sposób osoby zarejestrowane w urzędzie pracy maja możliwość wyboru instytucji szkoleniowej i konkretnego kierunku szkolenia, według własnych preferencji i potrzeb.
 
Powiatowy Urząd Pracy od 1 lipca 2003 roku prowadzi stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Jest to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Dostęp do podmiotowej strony BIP-u Powiatowego Urzędu Pracy jest możliwy pod adresem http://www.bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=241 .
Strona ta jest aktualizowana codziennie i zawiera informacje na temat:
- dyrekcji urzędu,
- podstaw prawnych działania urzędu,
- trybu działania władz publicznych,
- sposobów przyjmowania i załatwiania spraw,
- rekrutacji do PUP
- zamówień publicznych,
- majątku, którym instytucja dysponuje,
- pośrednictwa pracy, a w tym aktualne oferty pracy oraz linki do stron związanych z pracą,
- instrumentów rynku pracy,
- poradnictwa zawodowego i klubu pracy,
- programów unijnych,
- statystyk i analiz oraz wysokości zasiłków.
 
W realizacji ofert pracy uczestniczyły również media współpracujące z tut. Urzędem Pracy tj.: „Radio Hit”, „Radio W”, Radio „PIK”, Radio „Brawo”, TV Kujawy, TV Bydgoszcz, Gazeta Kujawska, Gazeta „Nowości”, Kontakt Anonse, Ilustrowany Kurier Polski. Ponadto oferty pracy przekazywano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.
            Pracownicy PUP Włocławek dokonujący obsługi osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach wyposażani byli w wykazy aktualnych ofert Pracy oraz szkoleń, o których informują zainteresowanych bezrobotnych.
W 2006r.wspólpracowano z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu poradnictwa zawodowego, przede wszystkim z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, OHP oraz z Klubem Pracy działającym na terenie zakładu karnego we Włocławku. Współpraca z tymi instytucjami polega na organizowaniu zajęć grupowych dla osób bezrobotnych oraz na wymianie doświadczeń w dziedzinie poradnictwa zawodowego. Współpracowano także instytucjami realizującymi na zlecenie WUP szkolenia zawodowe. Współpraca ta polegała na rekrutacji i odpowiednim doborze kandydatów na szkolenia zmierzające do zmiany lub podwyższenia kwalifikacji. Współpraca zaś z klubem pracy działającym na terenie zakładu karnego polega na organizowaniu cyklicznych spotkań informacyjno - doradczych organizowanych dla osób kończących odbywanie kary                    i zamierzających korzystać z usług PUP.
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w 2006 roku organizował spotkania konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Pierwsze spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli organizacji statutowo zajmujących się pomocą charytatywną, odbyło się w dniu  16 lutego 2006r. w siedzibie PUP. Celem spotkania było przedstawienie możliwości kierowania osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych do ww. organizacji. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy  Rodzinie we Włocławku, ponieważ do prac społecznie użytecznych mogą być kierowani bezrobotni będący jednocześnie beneficjentami pomocy społecznej.
W trakcie spotkania Dyrektor PUP omówiła nowy instrument rynku pracy, którym są prace społecznie użyteczne, wprowadzone od 1 listopada 2005r. nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz wymieniła uprawnienia przysługujące  osobom bezrobotnym, a także relacje pomiędzy gminą lub podmiotem organizującym prace społecznie użyteczne a skierowanym bezrobotnym, sposób dokonywania wypłaty świadczeń za pracę  i refundację poniesionych wydatków na ten cel.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji zajmujących się pomocą charytatywną otrzymali przygotowaną przez PUP pisemną informację na omawiany temat.
W dniu 27 marca 2006r. PUP zorganizował spotkanie konsultacyjne                                     z przedstawicielami organizacji zajmujących się problematyką promocji zatrudnienia                         i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Do wzięcia udziału w spotkaniu zaproszono reprezentantów stowarzyszeń, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Tematem spotkania  była „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych”. Dyrektor PUP omówiła zakres współpracy urzędu z organizacjami pozarządowymi i rolę  Powiatowej Rady Zatrudnienia  oraz działania aktywizujące bezrobotnych. W dalszej części wystąpienia określiła cel spotkania, którym było wybranie zespołu inicjatywno-doradczego.
Na koniec spotkania wytypowano 5-cio osobowy  zespół inicjatywno-doradczego, w skład którego weszli przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych, Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Boniewo, Polskiego Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
            W drugiej połowie 2006 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku odbyły się kolejne - dwa - spotkania Zespołu Inicjatywno – Doradczego, w czasie których członkowie zespołu wyrażali swoje opinie na temat przesłanych im wcześniej projektów  aktów prawnych.
W dniu 21 października 2006 r. Zespół Inicjatywno – Doradczy omawiał projekty rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej :
-         w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy,
-         w sprawie standardów usług rynku pracy.
W dniu 12 grudnia 2006 r.  tematem spotkania Zespołu Inicjatywno – Doradczego było omówienie  projektu zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W trakcie spotkania podsumowano również pracę Zespołu w 2006 roku. Zespół Inicjatywno – Doradczy pozytywnie ocenił przedstawione projekty aktów prawnych i  nie wniósł  żadnych uwag.
W 2006r. objęto formami aktywizacji zawodowej 72 osoby niepełnosprawne i 1.584 osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. Aktywizacja zawodowa polegała na objęciu osób bezrobotnych poradnictwem zawodowym, szkoleniami, skierowaniu na staż lub przygotowanie zawodowe, zatrudnieniu w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz przyznawaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

2. Realizacja celu strategicznego w zakresie doskonalenia systemu opieki nad rodziną i dzieckiem, poprzez rozwój różnorodnych form wsparcia i opieki.
 
1)      Rozbudowa sieci placówek wspierających rodzinę naturalną w wychowaniu i opiece.
 
Wspieraniem rodzin naturalnych w wychowaniu i opiece nad dziećmi w Powiecie Włocławskim zajmują się:
 
a)      Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Lubrańcu i Lubieniu Kuj.;
 
b)      szkoły:
-         Zespól Szkół w Lubrańcu,
-         Zespół Szkół i RCKU w Starym Brześciu,
-         Zespół Szkół w Izbicy Kuj.,
-         Zespół Szkół w Lubrańcu – Marysinie,
-         Zespól Szkół w Kowalu,
-         Liceum Ogólnokształcące w Kowalu,
-         Zespół Szkół w Chodczu,
-         Zespół Szkól Specjalnych przy Pogotowiu Opiekuńczym w Brzeziu;
 
c)       placówki opiekuńczo-wychowawcze:
-         Dom Dziecka w Lubieniu Kuj.,
-         Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu:
 
d)      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 
e)      punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej;
 
f)        organizacje pozarządowe:
-  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Dzieci z Rodzin Patologicznych w Brześciu Kuj.
-  Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych i Patologicznych w Fabiankach oraz
- Stowarzyszenie Osób i Rodzin Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie;
 
g)   9 świetlic środowiskowych funkcjonujących w gminach Powiatu w Włocławskiego.
 
 
2) Reorganizacja i przekształcanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w placówki wielofunkcyjne.
 
Zgodnie z koncepcją opracowaną w 2005r  Pogotowie Opiekuńcze w Brzeziu z dniem 1.10.2006r zostało przekształcone w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Brzeziu o charakterze socjalizacyjno-interwancyjnym. Decyzję w tym zakresie podjęła Rada Powiatu Włocławskiego w oparciu o uchwałę Nr XIV/493/06, na posiedzeniu w  dniu 30 sierpnia 2006r. Placówka przeznaczona jest dla 40 wychowanków, w tym 20 miejsc jest w części interwencyjnej oraz 20 miejsc w części socjalizacyjnej.
Ponadto w ramach dochodzenia do standardów określonych w rozporządzeniu Ministra  Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U.Nr.37, poz.331) Dom Dziecka w Lubieniu Kuj. zmniejszył liczbę miejsc rzeczywistych w placówce z 36 na 30  - uchwała Nr 608/06 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 19 września 2006 r.
 
3) Rozwój nowych form opieki zastępczej – rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne , o charakterze pogotowia rodzinnego.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późn.zm.)  organizuje opiekę w rodzinach zastępczych oraz udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, pokrywa koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze.
Potrzeby w zakresie zorganizowania opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej  w pełni zabezpieczają utworzone przez sąd rodziny zastępcze zarówno spokrewnione i niespokrewnione oraz funkcjonujące na terenie naszego Powiatu placówki opiekuńczo-wychowawcze.
W okresie od 1.01.2006 r. do  31.12.2006 r. w Powiecie Włocławskim funkcjonowały 94 rodziny zastępcze.
 
Rodziny zastępcze spokrewnione
Liczba rodzin  78    % 82,98
Liczba umieszczonych dzieci  99  % 79,20
 
Rodziny zastępcze niespokrewnione
Liczba rodzin  16    % 17,02
Liczba umieszczonych dzieci  26  % 20,80
 
 
W porównaniu do roku 2005 nastąpił wzrost ilości rodzin zastępczych  z 88 do 94.
Jedna z rodzin zamieszkujących teren powiatu włocławskiego zgłosiła swoją kandydaturę na  pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, lecz  nie spełniała wymogów ustawowych.
 
Mając na celu poszerzenie wiedzy rodziców zastępczych jak również lepsze zabezpieczenie funkcjonowania dzieci w tych rodzinach Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy we Włocławku przeszkolił na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocz Rodzinie 1 rodzinę zastępczą.
 
Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu:
 
-         elementów prawa rodzinnego dotyczące praw dziecka;
-         wybranych elementów pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną i wpływu sytuacji kryzysowych, w tym występowania przemocy w rodzinie, na zachowanie i rozwój dziecka;
-         wiedzy i umiejętności rozpoznania oraz oceny sytuacji dziecka;
-         doskonalenia umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych dziecka;
-         podstawowej wiedzy o uzależnieniach i ich wpływie na dziecko i rodziny;
-         organizacji opieki nad dzieckiem i możliwości uzyskania wsparcia w wychowywaniu dzieci;
-         zasady finansowania rodzin zastępczych;
-         informacji o zadaniach i kompetencjach centrum pomocy w sprawach dotyczących rodzin zastępczych oraz o możliwości udzielania wsparcia w wychowaniu dziecka przez centrum pomocy lub wyspecjalizowane placówki;
-         podstawowej wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach, a także rozpoznawaniu objawów występowania u dziecka szkodliwych dla dziecka uzależnień.
 
3)      Budowanie koalicji wspierającej proces usamodzielnienia.
 
Procesy usamodzielnienia zarówno wychowanków rodzin zastępczych jak i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzone są przy ścisłej współpracy z wieloma partnerami tj. wychowankami ich opiekunami, pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej z gminy, z której pochodzi wychowanek, wychowawcami i pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych, Powiatowym  Urzędem Pracy i urzędami gmin jak również w niektórych przypadkach z rodziną dzieci. Tylko pełna współpraca wielu podmiotów doprowadzić może do samodzielnego i w integracji ze środowiskiem, udziału wychowanków w życiu społecznym.
 
3. Realizacja celu strategicznego w zakresie  zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Powiatu Włocławskiego poprzez wyrównywanie szans  w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom.
 
 
1) Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych.
Codziennie pracownicy PCPR udzielają pełnych informacji zgłaszającym się osobom. Udzielają wskazówek w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków, kierują do właściwych jednostek i instytucji np.: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego czy też Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu. Pomagają w wyszukaniu odpowiedniego do rodzaju schorzenia turnusu rehabilitacyjnego. Ponadto na stronie internetowej PCPR w Biuletynie Informacji Publicznej zawarte są wszelkie niezbędne druki wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie pomocy, jaka jest oferowana tej grupie osób.
W celu zapewnienia udziału osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Włocławskiego w imprezach dla nich przeznaczonych, a organizowanych przez Miasto Włocławek, informacje w tym zakresie kierowane są do organizacji pozarządowych działających w Powiecie. Ponadto informowane są ośrodki pomocy społecznej, które w miejscach widocznych i do tego przeznaczonych wywieszają stosowną informację.
 
 2) Zwiększenie dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. 
 
Mając na uwadze zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny kontynuowana jest współpraca z jednostkami zajmującymi się zaopatrywaniem osób indywidualnych w te przedmioty w ramach limitu Narodowego Funduszu Zdrowia m.in. z:
 
- Ośrodkiem Obsługi Osób z Wadą Słuchu we Włocławku, ul. Szpitalna 6a,
- „Audiofon” Sprzedaż Aparatów Słuchowych we Wrocławiu Oddział Włocławek, ul. Reja 7/9,
- Zakładem Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego w Bydgoszczy Oddział Terenowy we Włocławku, ul. Okrzei 74.
 
Osoby niepełnosprawne przybywające do punktów sprzedaży są na bieżąco informowane o możliwości dofinansowania ze środków PFRON  nabywanych przez  nie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.
Ponadto pracownicy PCPR uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia oraz kluby zrzeszające osoby niepełnosprawne w celu udzielenia im pełnej informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach np. spotkanie w Związku Emerytów i Rencistów w Lubaniu, osób po tracheotomii we Włocławku itp.
 
Realizację tego zadania w roku  2006  przedstawia  poniższa  tabela:
 
Zadanie
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
Rok 2006
Liczba Osób   206
Kwota wydatkowana  205.000
 
Dla porównania w roku 2005 skorzystało z tej formy wsparcia 186 osób na łączną kwotę 103.098 zł.
 
3) Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
 
Systematycznie, od momentu pozyskania środków z PFRON, likwidowane są w mieszkaniach osób niepełnosprawnych bariery architektoniczne, umożliwiające im w miarę normalne funkcjonowanie w środowisku. Najczęstszą przyczyną występowania przez osoby niepełnosprawne o wsparcie finansowe jest potrzeba likwidacji barier polegająca na budowie podjazdu do wózka inwalidzkiego oraz  dostosowaniu łazienki do swoich potrzeb. Wysoka wanna, brak odpowiednich uchwytów czy śliska podłoga w łazience powodują, że osoby niepełnosprawne mają trudności w korzystaniu z nich, a tym samym w utrzymania higieny osobistej.
Realizację tego zadania w roku 2006 przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu   się i technicznych Rok 2006
Liczba Osób   42
Kwota wydatkowana  369.736
 
 
Nastąpiło zwiększenie w stosunku do 2005 r.  Wówczas z tej formy wsparcia skorzystało 31 osób na łączną kwotę 228.108 zł.
 
4) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku  w oparciu o dane różnych instytucji w tym ośrodków pomocy społecznej terenu Powiatu Włocławskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, Urzędu Statystycznego itp. dokonało analizy zjawiska, jakim jest niepełnosprawność, ustalając ilość osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu.
 
Rozeznanie to pozwoliło na  przystąpienie przez powiat włocławski w roku 2006 po raz kolejny do realizacji "Programu  wyrównywania różnic między regionami"  dla  obszaru   D.  Złożono 4 wnioski o dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ramach  likwidacji barier transportowych .
Na podstawie złożonych opisanych projektów oraz  zebranych materiałów z Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Statystycznego, o danych w powiecie, przygotowano Wystąpienie i Wniosek o dofinansowanie projektów ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
W dniu 1 września  2006 r.  została podpisana przez Władze Powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Pełnomocników z Oddziału w Toruniu umowa na realizację przez Powiat w 2006 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Zgodnie z umową Powiat uzyskał  dofinansowanie  na  realizację projektów w zakresie obszaru D tj.:  zakup 4  samochodów kwotę  392.925  zł.   dla:
1)  Urzędu  Gminy Kowal -  autobus 15 osobowego, przystosowany  do przewozu osób niepełnosprawnych  - zakupiony został    samochód  CITROEN  ( autobus  15 osobowy), dofinansowano ze środków PFRON  kwotę 108.500 zł. ,
 2) Gminy i Miasta Lubraniec  -  samochód 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych -zakupiony został samochód CITROEN 33 L2H2 100 VAN, dofinansowano ze środków PFRON  87.525 zł.
3) Gminy i Miasta Chodecz dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - autobus 15 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - zakupiony został autobus VOLKSWAGEN LT 2DD192, dofinansowano ze środków PFRON kwotę 112.500 zł.
4) Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim – samochód 9 osobowy,  dostosowany do komunikacji osób niepełnosprawnych –  zakupiony został samochód 9 osobowy  VOLKSWAGEN T5 -   dofinansowano  ze  środków  PFRON  79.490 zł
 
Likwidacja barier transportowych, spowodowała polepszenie warunków transportu osób niepełnosprawnych  oraz   integrację  ze społecznością  lokalną.
 
Ponadto w dalszym ciągu, przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, funkcjonuje uruchomiony od lipca 2004 r. punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej obejmujący swym działaniem również osoby niepełnosprawne.
Radca prawny, psycholog i pedagog  prowadzą poradnictwo na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych poprzez   udzielanie  pełnej informacji osobom niepełnosprawnym o prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przygotowanie różnego rodzaju pism np. pozwów do Sądu, odwołań itp., ułatwianie kontaktów z różnymi instytucjami, np. Sądem, Prokuraturą kontakty np. z Sądem, z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, noclegownią itp.
Prowadzone jest również doradztwo prawne i metodyczne w zakresie zadań własnych i zleconych dotyczących pomocy społecznej dla  ośrodków  pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu powiatu włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem praw osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia pomocy tej grupie osób.
 
W 2006 r. wydano 41 kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
 
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół jest organem orzeczniczym I instancji w systemie orzecznictwa pozarentowego. Obejmuje swoim zasięgiem powiat włocławski. Do jego zadań należy: orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia. Zespół wydaje orzeczenia do celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
W 2006 r. Zespół wydał  1.272 orzeczenia, w tym 839 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób w wieku 16 lat i więcej.
 
5) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do kultury, sportu, rekreacji i turystyki.
 
W celu zwiększenia dostępu osobom niepełnosprawnym do kultury, sportu, rekreacji i turystyki podjęto działania zmierzające do szerszego rozpropagowania tej formy wsparcia. Przesłano odpowiednie informacje o możliwości skorzystania z dofinansowania tej formy pomocy ze środków PFRON wraz z niezbędnymi drukami do ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej i organizacji działających na terenie powiatu. Pracownicy PCPR uczestniczyli w spotkaniach skupiających osoby niepełnosprawne. Działania te zaowocowały zwiększeniem zarówno ilości osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych jak i kwotą wydatkowanych środków.
 
Realizację dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2006 przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Rok 2006
Liczba Osób   371
Kwota wydatkowana  246.526
 
W roku 2005 z tej formy pomocy skorzystało 280 osób na łączną kwotę 177.759 zł.
 
Zwiększeniu uległa również ilość umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na organizację imprez o charakterze integracyjnym, w tym wycieczek, dających możliwość osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turystyce, a także wyjazdu do kin i teatrów, zapewniając im  udział w kulturze.
 
Realizację dofinansowania ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych w roku 2006 przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Rok 2006
Liczba zawartych umów  14
Kwota wydatkowana  21.096
 
W 2005 r zawarto 5 umów na łączną kwotę 5.977 zł.
 
6) Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
 
Ze środków PFRON  w 2006 r. udzielona została na wniosek osoby niepełnosprawnej pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej  zgodnie  art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych              (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz innych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  przedstawia poniższa tabela:
 
    Zadanie
 
Finansowanie  kosztów  szkolenia  i przekwalifikowania  zawodowego  osób niepełnosprawnych
Liczba Osób  2
Kwota  1.186
Wykonanie  1.186
 
Pożyczki  na  rozpoczęcie  działalności gospodarczej  lub  rolniczej art.12
Liczba Osób  1
Kwota  30.000
Wykonanie  30.000
 
Osoby niepełnosprawne i pracodawcy są na bieżąco informowani o przysługujących im prawach i możliwościach, z których mogą skorzystać i uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON.
 
Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych Powiat przystąpił do realizacji projektu w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami" w zakresie obszaru C tj.: utworzenie i wyposażenie miejsca pracy  dla osoby niepełnosprawnej bezrobotnej i poszukującej  pracy, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.
Miejsca pracy zostały wyposażone i utworzone w:
1)  PPUT „ Mariampol” Marian Lewandowski w Świętosławicach, 87-865 Izbica Kujawska-   operator wózka widłowego.  Zgodnie z procedurami programu  na wyposażenie stanowiska pracy , wydatkowana została  ze środków PFRON  kwota -  21.750 zł,
2) Zakładzie Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich - referent ds. rozliczeń wody, odczytywacz wodomierzy, inkasent. Zgodnie z procedurami programu wydatkowana została   ze środków PFRON  kwota 16.643,60 zł. 
Zatrudnione na nowych stanowiskach pracy  osoby niepełnosprawne  otrzymały zatrudnienie  co najmniej  na 36 miesięcy.
 Zakupione przez pracodawców wyposażenie potwierdzone zostało protokołem odbioru,   zatrudnienie  osób  niepełnosprawnych  nastąpiło w trybie art.4 ust.5  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zmianami oraz z 2004 Nr 99 poz.1001),  przy ścisłej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy we Włocławku.
 
Podjęto również kroki zmierzające do przeciwdziałania bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych, w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy poprzez uczestnictwo osób niepełnosprawnych w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.                     W  roku 2006  przeszkolone  zostały  2 osoby.
 
7) Zapewnienie konsultacji społecznej wszystkich działań dotyczących osób niepełnosprawnych w fazie ich planowania, wdrażania oraz ewaluacji z samorządną reprezentacją środowiska.
 
 
W celu zapewnienia konsultacji społecznej,  wszelkie uchwały i projekty dotyczące osób niepełnosprawnych przedkładane są do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Powołana ona została do życia  Zarządzeniem Starosty Włocławskiego z dnia 7 października 2003 r. Współpraca z Radą układa się bardzo dobrze  albowiem w jej składzie znajdują się osoby doskonale znające problemy tej grupy osób.
 
 
Załącznik nr 1
Strategia 2006 (121kB) word
 
Ponadto cel strategiczny jakim jest zmniejszenie szkód zdrowotnych i skutków społecznych spowodowanych piciem alkoholu i używaniem narkotyków, którego realizację przypisano także Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2005-2015”.
        Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ma              w swoich strukturach wiele poradni i przychodni specjalistycznych. Realizacją wymienionego zadania zajmuje się przede wszystkim Centrum Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej, w skład którego wchodzą: Przychodnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Psychologiczna oraz Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia .
        Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu prowadzi program terapeutyczny. Cały program trwa ok. 1,5 roku . Na etapie podstawowym pacjent uczęszcza na grupy terapeutyczne, spotyka się z terapeutą indywidualnym, uczestniczy w mitingach AA. Przychodnia zajmuje się również kontynuacją terapii w trakcie procesu zdrowienia w postaci psychoterapii pogłębionej. Jej celem jest zapobieganie nawrotom choroby i uczenie „trzeźwego życia”. Oferta Przychodni wzbogacona jest o program ponadpodstawowy terapii uzależnienia, który obejmuje: trening asertywności, radzenie sobie ze złością , stresem , poczuciem winy i krzywdy.
Działalność Przychodni obejmuje także pomoc dla dorosłych członków rodzin osób uzależnionych – leczenie współuzależnienia. Wprowadzono do realizacji w Przychodni programy o charakterze terapeutyczno – rozwojowym dla dorosłego dziecka alkoholika, zwane DDA .
        Prowadzona jest ciągła profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna,                  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w formie wykładów na terenie szkół .
        W Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zatrudniony jest lekarz oraz dwóch terapeutów, w roku 2006 udzielili oni 2.254 porad. W ciągu roku                    odbyło się także 1.056  sesji psychoterapii grupowej/rodzinnej oraz 1.688 sesji psychoterapii indywidualnej.
        Osobami uzależnionymi zajmuje się też Przychodnia Zdrowia Psychicznego – w roku 2006 leczono w niej 118 osób z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem oraz 15 osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych, jeżeli istnieje potrzeba pacjenci kierowani są przez lekarza psychiatrę do Poradni Psychologicznej lub na terapię prowadzoną przez Oddział Dzienny Psychiatryczny .
Prowadzona jest stała psychoedukacja pacjentów, propagowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszury, ulotki ) dotyczących profilaktyki i terapii uzależnień. Osoby zatrudnione w Przychodni Zdrowia Psychicznego prowadzą pogadanki popularno – naukowe w klubach pacjenta i klubie AA .
        Poza wymienionymi wyżej placówkami pracownicy innych Przychodni i Poradni Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku prowadzą ciągłą działalność profilaktyczną poprzez edukację zdrowotną społeczeństwa oraz promocję zdrowia .
        Poradnie starają się osiągnąć wymieniony cel poprzez podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie promowania zdrowia. Propagowanie zdrowego stylu życia. Upowszechnianie zasad zdrowego trybu odżywiania, uświadamianie na temat szkodliwości używania narkotyków oraz spożywania napojów alkoholowych.
Stosowane są takie środki przekazu jak: ulotki, rozmowa indywidualna, pogadanki.

 

Wytworzył: Agnieszka Łoboda (19 maja 2011)
Opublikował: Elżbieta Otto (19 maja 2011, 10:28:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 782

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij