Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2004

Uchwała nr 307/04
Zarządu Powiatu
z dnia 29 grudnia 2004


zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zgłoszenia do konkursu projektów stypendialnych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, zatwierdzenia regulaminów przyznawania stypendiów oraz określenia dla Zarządu Powiatu kierunków dalszych działań w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Włocławskiego na lata 2001-2015 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2004-2006.

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) i § 59 ust.1 Statutu Powiatu Włocławskiego, w związku z § 2 ust.3 uchwały nr XXI/240/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 7 sierpnia 2004 roku w sprawie zgłoszenia do konkursu projektów stypendialnych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, zatwierdzenia regulaminów przyznawania stypendiów oraz określenia dla Zarządu Powiatu kierunków dalszych działań w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Włocławskiego na lata 2001-2015 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2004-2006,


uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXI/240/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 7 sierpnia 2004 roku w sprawie zgłoszenia do konkursu projektów stypendialnych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, zatwierdzenia regulaminów przyznawania stypendiów oraz określenia dla Zarządu Powiatu kierunków dalszych działań w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Włocławskiego na lata 2001-2015 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2004-2006, wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie “2. Maksymalna kwota stypendium dla jednego ucznia wynosi 1 000 złotych w skali roku szkolnego. Stypendium będzie przekazywane w ratach miesięcznych.

2) w § 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: “11) “dyrektor szkoły” – dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.

3 ) w § 7 :

a/ ust.3 otrzymuje brzmienie: “3. Komisja rozpatrując wnioski ustala listę rezerwową w wysokości 10 % liczby stypendystów.

b/ po ust.3 dodaje się ust.3a w brzmieniu:”3a. Liczba stypendystów będzie ustalona z zachowaniem udziału 55 % dziewcząt i 45 % chłopców.”

c/ ust.5 otrzymuje nowe brzmienie: “5.Starosta, po otrzymaniu wniosków od Komisji,
zatwierdza listę stypendystów. Decyzja starosty o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium jest ostateczna.


4) § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8

1. Starosta przekazuje dyrektorom szkół listy stypendystów, o których mowa w § 7 ust.5 oraz którym przyznano stypendium z listy rezerwowej, celem podpisania umów.

2. Zakupów w formie rzeczowej, o których mowa w § 3 ust 2, pkt 3,6,7 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie złożonego przez wnioskodawcę wykazu pomocy rzeczowej.

3. Dofinansowanie opłat na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,2 i 5 odbywać się będzie na podstawie dokumentów spełniających wymogi dowodu księgowego zgodnie z art.21 ustawy o rachunkowości.

4. Warunkiem wypłaty stypendium w formie refundacji kosztów wcześniej poniesionych jest dokonanie wydatków związanych z pobieraniem nauki przez stypendystę i przedłożenie do rozliczenia dyrektorowi szkoły dowodów księgowych wystawionych na imię i nazwisko stypendysty, do dnia 20 każdego miesiąca, za który przysługuje stypendium.

5. Starosta przekaże dyrektorom szkół środki finansowe na stypendia w formach wskazanych w ust.2-4 do wysokości miesięcznej raty stypendium w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania środków finansowych z Powiatu Toruńskiego.

6. Dyrektor szkoły przekaże staroście wykaz stypendystów, z którymi zawarł umowy oraz informację o umowach rozwiązanych, a także informację o nawiązanych umowach ze stypendystami z listy rezerwowej.

7. Szczegółowy zakres realizacji wypłacania stypendiów określi porozumienie zawarte między starostą i dyrektorem szkoły.” 

 
5) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9 

 1. Stypendysta ma obowiązek zawiadomienia dyrektora szkoły, w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia o: 

            1) przerwaniu nauki, 
            2) zmianie miejsca z zameldowania na pobyt stały na taki, który znajduje się poza obszarem wiejskim.

2. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust 1. dyrektor szkoły podejmuje decyzje o zaprzestaniu wypłacania stypendium i rozwiązuje umowę. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia decyzji, z mocą obowiązującą od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust.1.

3. O podjęciu decyzji, o której mowa w ust.2 dyrektor szkoły zawiadamia starostę i stypendystę.

4. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły, stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust.1 podlegają zwrotowi na konto wskazane przez szkołę, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od powiadomienia stypendysty.

5. W przypadku utraty prawa do stypendium, dyrektor szkoły może podpisać umowę z uczniem, z zachowaniem przepisu § 8 ust.1. Stypendium przysługuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zawarto umowę.

7.O podpisaniu umowy z uczniem z listy rezerwowej, dyrektor zawiadamia starostę
.”

 
 
6) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Obsługę programu stypendialnego prowadzą komórki organizacyjne starostwa zgodnie z podziałem kompetencyjnym wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz dyrektorzy szkół na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

“ § 11. Prowadząc obsługę programu stypendialnego:
1. komórki, o których mowa w § 10 zobowiązane są do:

a) przeprowadzenia rekrutacji stypendystów,

b) pisemnego poinformowania wnioskodawców o odmowie przyznania stypendium,

c) monitorowania, w losowo wybranych przypadkach, spełniania przez ucznia warunków uprawniających do otrzymania stypendium,

2.dyrektor szkoły obowiązany jest w szczególności wykonać następujące czynności :

a) powiadomić stypendystów o przyznaniu stypendium,

b) przedkładać staroście miesięczne rozliczenie wykorzystania środków finansowych,

c) przechowywać dokumentację związaną z rozliczeniem projektów stypendialnych i dokumentację księgowo finansową do 2013 roku,

d) rozliczać i przekazywać przyznane uczniom stypendia,

e) prowadzić i przechowywać dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów,

f) inne zadania wynikające z niniejszego regulaminu.


8) po § 11 dodaje się § 12 w brzmieniu:
§ 12. W przypadku przyznania stypendium uczniom szkół niepublicznych, zadania przewidziane dla dyrektora szkoły wykonują odpowiednio komórki organizacyjne starostwa, o których mowa w § 10.

§ 2

W załączniku nr 2 do uchwały nr XXI/240/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 7 sierpnia 2004 roku w sprawie zgłoszenia do konkursu projektów stypendialnych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, zatwierdzenia regulaminów przyznawania stypendiów oraz określenia dla Zarządu Powiatu kierunków dalszych działań w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Włocławskiego na lata 2001-2015 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2004-2006, wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie “ 3. Maksymalna kwota stypendium, o którym mowa w ust.2 wynosi 2 000 złotych w ciągu roku akademickiego.”

2) w § 7 ust.5 otrzymuje brzmienie: “5. Starosta, po otrzymaniu wniosków od Komisji zatwierdza listę stypendystów”.


3) § 8 otrzymuje brzmienie:
§ 8.

1. Starosta podpisuje ze studentem umowę przekazywania stypendium w roku akademickim 2004/2005.

2. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych, od 1 października 2004 roku do 31 lipca 2005 roku, w wysokości maksymalnie 200 złotych każda.

3. Przekazywanie stypendium odbywa się na podstawie umowy, o której mowa w ust.1 niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Miasta Bydgoszcz.

4. Refundacja poniesionych wydatków odbywa się na podstawie umowy, o której mowa w ust.1. Refundacja odbywa się co miesiąc to jest od 1 października 2004 roku do 31 lipca 2005 roku, do wysokości stanowiącej równowartość poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 200 złotych miesięcznie.

5. Refundacja poniesionych kosztów odbywa się w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania środków finansowych z Miasta Bydgoszcz na podstawie dostarczonych dokumentów spełniających dowody księgowe zgodnie z art.21 ustawy o rachunkowości, wystawionych na imię i nazwisko studenta potwierdzających dokonanie wydatków określonych w § 3 ust.2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 20 grudnia 2004 roku.

 
Zarząd Powiatu w składzie:

1. Piotr Stanny

2. Ryszard Machnowski

3. Bogdan Domżalski

4. Janina Mierzwicka

5. Grażyna Sypczyńska


Opublikował: Marcin Pruchniak (30 grudnia 2004, 14:47:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3008

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij