Realizacja strategi 2007


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2005 – 2015
W ROKU 2007.
 
 
 
1.      Realizacja celu strategicznego dotyczącego wspierania bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 
 
Szkolenia.
 
 
W okresie od stycznia 2007 .r  do końca grudnia 2007r Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zorganizował 167 kursów. Powyższe szkolenia finansowane były ze środków Funduszu Pracy (w tym w ramach Programu „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy - IKD”), Europejskiego Funduszu Społecznego (tj. działania: 1.2. „Zawodowy debiut”, 1.3. „Od aktywizacji do zatrudnienia”) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.  na ww. szkolenia skierował 1263 osoby bezrobotne i poszukujące pracy (w tym 575 kobiet).  Z powiatu grodzkiego skierowano 826 osób (w tym 421 kobiet), natomiast z powiatu ziemskiego 437 osób (w tym 154 kobiety). 
Ogółem szkolenia ukończyły 1244 osoby, z tego pracę podjęło 435 osób (w tym  161 kobiet). Efektywność szkoleń w postaci zatrudnienia po ukończonych szkoleniach wynosi   35 % (stan na koniec 31.12.2007 r.).
 
Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
 
W 2007 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku wypłacił 164 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 2.167.300,00 zł,   w tym:
-          79 osobom bezrobotnym na kwotę 1.047.500,00 zł w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Od aktywizacji  do zatrudnienia”;
-          12 osobom bezrobotnym na kwotę 159.200,00 zł w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Zawodowy debiut”;
-          73 osobom bezrobotnym na kwotę 960.600,00 zł z Funduszu Pracy.
 
Osoby bezrobotne, którym wypłacono środki na podjęcie działalności gospodarczej uruchomiły:
-         56 placówek handlowych m.in.: sklepy z art. przemysłowymi i spożywczymi, sklep zielarsko - medyczny, sklepy z odzieżą używaną oraz sklepy internetowe;
-         102 punkty usługowe świadczące m.in. usługi: ogólnobudowlane, kosmetyczne, gastronomiczne, fryzjerskie, fotograficzne, logistyczne, transportowe, muzyczne, rekreacyjne, ksero i przepisywania prac. Ponadto zostały uruchomione usługi  w zakresie: masażu relaksacyjnego, prowadzenia solarium, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, doradztwa w sprawach bezpieczeństwa      w zakresie transportu, prowadzenia ośrodków szkoleń, tworzenia stron internetowych, przewozu osób taksówkami, pośrednictwa handlowego, salonu fryzjerskiego dla zwierząt, prowadzenia agencji ubezpieczeniowej;
-         6 zakładów produkcyjnych zajmujących się produkcją: mebli, odzieży, wyrobów kamieniarskich, konstrukcji stalowych, filmów i nagrań video.
 
Przygotowanie zawodowe.
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w roku 2007 w ramach organizowania przygotowania zawodowego skierował do jego odbywania bezrobotnych w ramach kwoty przyznanej ze środków Funduszu Pracy, oraz działania 1.3 SPORZL projekt „Od aktywizacji do zatrudnienia” współfinansowanych  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontynuowane były także umowy zawarte w 2006r.
Przygotowanie zawodowe w 2007 roku rozpoczęło 455 osób (w tym 207 kobiet), z tego:
-               130 osób w ramach środków Funduszu Pracy
-               325 osób współfinansowanych przez EFS - działanie 1.3
 
Osoby bezrobotne odbywały przygotowanie zawodowe m.in. na następujących stanowiskach: sprzedawca, mechanik, kucharz, pracownik produkcyjny, brukarz, ślusarz, pakowacz, elektryk, elektronik, tynkarz, sprzątaczka, stolarz, szwaczka.
Przygotowanie zawodowe w 2007 roku ukończyło w terminie 330 osób (w tym 175 kobiet),    z tego:
-               81 osób w ramach środków Funduszu Pracy
-               249 osób współfinansowanych przez EFS - działanie 1.3
 
169 osób (w tym 46 kobiety) przerwało przygotowanie zawodowe z następujących powodów:
-               rezygnacja na służbę wojskową  (1)
-               rezygnacja osoby bezrobotnej z własnej winy  (125)
-               rezygnacja osoby bezrobotnej na podjecie pracy  (21)
-               rezygnacja pracodawcy  (22)
 
Staże zawodowe.
 
W 2007 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku organizował staże zawodowe dla bezrobotnych w ramach umów zawieranych z pracodawcami. Umowy te zawierane były  w ramach środków Funduszu Pracy oraz z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu Praca dla Młodych - „Dobry Start” jak również w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - działanie 1.2 SPORZL projekt „Zawodowy Debiut”.  Kontynuowane były także umowy z 2006 r.
Staż zawodowy w 2007 roku rozpoczęło ogółem 1529 osób ( w tym 973 kobiet), z tego:
-                     1203 osoby rozpoczęły staż finansowany w ramach środków Funduszu Pracy
-                     326 osób rozpoczęło staż współfinansowany przez EFS
 
Osoby bezrobotne odbywały staż min. na następujących stanowiskach: sprzedawca, pracownik biurowy, księgowa, sekretarka, mechanik, kucharz, brukarz, ślusarz, fakturzysta, murarz, kasjer, kelner, pakowacz, barman, bibliotekarz, kosmetyczka, elektryk, elektronik, grafik komputerowy, tynkarz, sprzątaczka, stolarz, szwaczka, telemarketer, zaopatrzeniowiec, referent, przedstawiciel handlowy, magazynier, informatyk.
Staż zawodowy w 2007 roku ukończyło w terminie 1120 osób ( w tym 715 kobiet), z tego:
-                     680 osób ukończyło staż finansowany w ramach środków Funduszu Pracy
-                     440 osób ukończyło staż współfinansowany przez EFS
 
400 osób ( w tym 205 kobiet) przerwało staż z następujących powodów:
-                     rezygnacja na służbę wojskową  (15)
-                     rezygnacja stażysty z własnej winy ( 206)
-                     rezygnacja stażysty na podjecie pracy  (102)
-                     rezygnacja pracodawcy  (77)
 
Prace interwencyjne.
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w okresie  od  01 stycznia do 31 grudnia  2007 r. podpisał z pracodawcami 57 umów na zatrudnienie 83 osób w ramach prac interwencyjnych.
W okresie od stycznia do grudnia  br.  skierowano do prac interwencyjnych 91 osób   (w tym 35 kobiet); z czego 39 osób bezrobotnych  (w tym 13 kobiet) pochodziło z powiatu grodzkiego, a 52 bezrobotnych (w tym 22  kobiety) z powiatu ziemskiego.
 
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych.
 
W okresie styczeń – grudzień 2007 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku podpisał  z Podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą 100 umów na wyposażenie lub doposażenie 150 stanowisk pracy, w tym 17 umów  na wyposażenie 21 stanowisk pracy  w ramach programu pod nazwą: "Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy".
W analizowanym okresie na utworzone stanowiska pracy skierowano łącznie 146 osób, w tym z powiatu grodzkiego 86 osób (32 kobiety) i z powiatu ziemskiego 60 osób  (23 kobiety).
 
Poradnictwo zawodowe.
 
W analizowanym okresie Referat Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Bezrobotnych prowadził konsultacje indywidualne dla osób zarejestrowanych   w PUP, oraz spotkania grupowe w ramach Klubu Pracy. 
W analizowanym okresie z różnych form usług doradczych zarówno indywidualnych porad jak i grupowych  skorzystało łącznie  2320 osób bezrobotnych,  poszukujących  pracy,  a także młodzieży szkolnej.
Rozmowy doradcze dotyczyły różnych problemów osób bezrobotnych, przede wszystkim wyboru kierunku szkolenia zawodowego, problemów związanych z zatrudnieniem oraz z poszukiwaniem pracy  również za granicą, jak również tworzenia indywidualnych planów działania. Z indywidualnej formy poradnictwa zawodowego skorzystało ogółem 1596 osób, w większości były to rozmowy w ramach tworzenia indywidualnych planów działania,            z osobami kierowanymi na staż, przygotowanie zaw. oraz szkolenie w ramach projektów EFS.
Z poradnictwa grupowego skorzystało łącznie 724 osób bezrobotnych i poszukujących pracy z tego 163 osoby wzięło udział w zajęciach Klubu Pracy. W Lubrańcu uczestniczyło  76 osób  (8 grup ), natomiast 63 osoby (4 grupy ) uczestniczyło w zajęciach klubu pracy zorganizowanych w Kowalu. W wyniku usług poradnictwa zawodowego szkolenie podjęły 692 osoby oraz 699 osób skierowano na staż i przygotowanie zawodowe. Ponadto   w omawianym okresie doradcy zawodowi w ramach kwalifikacji do programów finansowanych ze środków unijnych prowadzili warsztaty aktywizacyjne, w których  to zajęciach wzięły udział 484 osoby. Natomiast na zajęcia aktywizacyjne do CIZiPKZ we Włocławku PUP skierował 352 osoby. Ponadto doradcy zawodowi brali udział w spotkaniach z młodzieżą szkolną Gimnazjum nr 4, w Zespole Szkół Elektrycznych oraz w Targach Pracy we Włocławku. Tematyka spotkań  z młodzieżą obejmowała takie zagadnienia jak: rola                  i zadania Urzędu Pracy, najbardziej poszukiwani specjaliści oraz preferencje i wymagania pracodawców zarówno na terenie kraju jak i w krajach UE. Łącznie w spotkaniach   z młodzieżą wzięło udział około 520 uczniów. Z pomocy doradcy zawodowego w ramach Targów Pracy skorzystało 10 osób. 
 
Europejski Fundusz Społeczny – Działanie 1.2
 
Projekt był realizowany w okresie od 01.03.2006 r. do 30.11.2007 r. i był współfinansowany w 72,57 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 2.982.046,44 zł. Pozostała część w wysokości 1.127.153,56 zł stanowiąca 27,43 % pokryta została z Funduszu Pracy. Całkowity koszt projektu to 4.109.200 zł.
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych do 24 miesięcy oraz do bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół.
Łącznie na realizację wszystkich zaplanowanych we wniosku form wsparcia w 2007 roku wydatkowano kwotę 1.852.900 zł. W tym okresie udział w projekcie rozpoczęło 439 osób, 561 osób zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką, a 82 osoby przerwały udział w projekcie. Spośród osób, które zakończyły udział w projekcie, 560 podniosło kwalifikacje. Wszystkie nowe osoby, które włączane były do projektu miały sporządzone Indywidualny Plan Działania i korzystały z doradztwa zawodowego.
W 2007 roku 12 osobom udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, które uprzednio uczestniczyły w szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Zawodowy debiut” lub w ramach innych funduszy posiadanych przez urząd.
Szkoleniami w omawianym okresie objęto 113 osób, 1 osoba przerwała udział  w projekcie, a 112 osób zakończyło udział po zakończeniu szkolenia. Stypendia wypłacono 106 osobom, a dodatki szkoleniowe 7 osobom. Nie wypłacano zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia.
W 2007 roku stażami objęto 522 osoby, z których 81 osób przerwało, a 441 osób zakończyło staż. Stypendia stażowe wypłacono 522 osobom, nie dokonywano zwrotu kosztów dojazdu na staż.
 
Europejski Fundusz Społeczny – Działanie 1.3
 
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku na mocy umowy zawartej w dniu 31 marca 2006 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a Powiatowym Urzędem  Pracy we Włocławku realizował w okresie od 01.04.2006 r. do 30.11.2007 r. projekt  pn. „Od aktywizacji do zatrudnienia”. Projekt był realizowany w ramach Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt był współfinansowany w 73,74 %  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu to  4.251.800 zł.
Projekt skierowany był do osób powyżej 25 roku życia bezrobotnych do 12 miesięcy oraz do osób powyżej 25 roku życia długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych  w przedziale 12-24 miesiące,  z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.
Wszystkie osoby, które wzięły udział w projekcie miały sporządzone Indywidualne Plany Działania. Beneficjenci ostateczni objęci zostali wsparciem w postaci poradnictwa indywidualnego i grupowego. Działania przewidziane    do realizacji w ramach projektu objęły ponadto: szkolenia zawodowe, szkolenia uzupełniające braki w wykształceniu, które przyczyniły się do wzrostu kwalifikacji osób bezrobotnych, skierowanie osób bezrobotnych  na przygotowanie do zawodu u pracodawcy oraz jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej udzielone osobom bezrobotnym na podjęcie samozatrudnienia.
Docelowo projektem zostały objęte 1662 osoby. 1198 osób zostało  skierowanych  na szkolenia, 448 podjęło przygotowanie do zawodu a 139 otrzymało jednorazowe środki  na podjęcie działalności gospodarczej. Dla uczestników projektu przewidziane było również wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i przygotowanie  do zawodu a także dodatków szkoleniowych i stypendiów za uczestnictwo  w przygotowaniu do zawodu. W trakcie realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku prowadził  na bieżąco informację dotyczącą Europejskiego Funduszu Społecznego oraz poszczególnych form wsparcia jakimi w ramach projektu mogą być objęte osoby bezrobotne.
W okresie  od  01.04.2006 r. – 30.11.2007 r. zostały podjęte przez Powiatowy Urząd Pracy następujące działania  związane z realizacją projektu:
1. działania informacyjno – promocyjne przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 w sprawie prowadzenia   przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej  z funduszy strukturalnych polegające na:
-         bieżącym informowaniu  potencjalnych uczestników  o możliwości wzięcia udziału w projekcie;
-         udostępnieniu ulotek informujących  o Europejskim Funduszu Społecznym.
 
W okresie 01.01.2007 – 30.11.2007 r. szkolenia odbyło 739 osób bezrobotnych. Kierunki szkoleń zostały wybrane zarówno na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby bezrobotne i pracodawców, jak i na podstawie analizy lokalnego rynku.  Na przygotowanie do zawodu zostały skierowane 362 osoby. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 96 osób. Ponadto beneficjenci korzystali ze wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotów kosztów dojazdu na szkolenia - 125 osób i przygotowanie zawodowe – 58 osób. Z usług pośrednictwa pracy skorzystało 310 osób, które przed podjęciem przygotowania do zawodu otrzymały z urzędu skierowania do pracodawców.
Ogółem w okresie od 01.01.2007 - 30.11.2007 r. wsparciem w ramach projektu „Od aktywizacji do zatrudnienia” objęte  zostały 1134 osoby.
 
Zwrot kosztów dojazdu
 
Osoby bezrobotne, kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku do pracy, na staż, przygotowanie zawodowe, po spełnieniu ustawowych wymogów, miały możliwość skorzystania z refundacji kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu  pracy lub z refundacji kosztów zakwaterowania.
W 2007 roku z refundacji kosztów przejazdu skorzystało 1.136 osób, natomiast   z refundacji kosztów zakwaterowania  skorzystało 5 osób.
 
Prace społecznie użyteczne
 
W okresie styczeń-grudzień 2007 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku podpisał 28 porozumień w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych dla 945 osób. Organizatorami tych prac były urzędy miast i gmin objęte działaniem tutejszego urzędu.
Ponadto w ramach powyższego programu utworzono 168 miejsc pracy na podstawie trzech wniosków prezydenta miasta na prawach powiatu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych (gmina-miasto Włocławek).
Łącznie do prac społecznie użytecznych skierowano 1419 osób w tym z powiatu grodzkiego 247 osoby (15 kobiet) i z powiatu ziemskiego 1172 osoby (535 kobiet).
W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. na prace społecznie użyteczne wydatkowano łącznie kwotę 489.566,58 zł. 
 
 
 
 
 
Klub Pracy
 
W 2007 r. doradca zawodowy – lider Klubu Pracy, prowadził zajęcia dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach.
Duże znaczenie w realizacji zajęć w ramach klubu pracy miał fakt utworzenia filii klubu w Lubrańcu oraz w Kowalu. Jest to przykład próby aktywizacji społeczności z terenu powiatu włocławskiego. Osoby z terenów wiejskich znacznie rzadziej, niż mieszkańcy Włocławka, zgłaszają się na zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w PUP.
Filie klubu realizują zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, zajęcia z doradcami zawodowymi, spotkania w szkołach z młodzieżą kończącą szkoły ponadgimnazjalne oraz spotkania z lokalnymi pracodawcami. Filie dają także możliwość skorzystania z komputera,  w celu przygotowania przez bezrobotnych dokumentów składanych do pracodawców, jak również w celu wyszukiwania ofert pracy w Internecie.
W filiach klubu planowane są także szkolenia, w tym m.in. języka angielskiego oraz niemieckiego. Informacje o działalności klubów w Lubrańcu i Kowalu był często publikowane w lokalnych periodykach  oraz mediach. Zajęcia grupowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W 2007 r. z zajęć w ramach klubu pracy skorzystało 163 osoby bezrobotne.
Zajęcia klubu pracy prowadzone były również na terenie Zakładu Karnego we Włocławku. Są to cykliczne zajęcia grupowe, prowadzone przez lidera klubu z PUP, w ramach współpracy z klubem pracy działającym na terenie Zakładu Karnego. Tego rodzaju zajęcia organizowane są raz na kwartał, uczestnicy zajęć to osoby, które wkrótce wyjdą na wolność i będą poszukiwać zatrudnienia.
Do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku sukcesywnie wpływają informacje  od instytucji szkoleniowych, dotyczące kursów realizowanych przez te instytucje. Wykorzystywane są również dane zawarte w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Dzięki temu urząd pracy ma możliwość corocznej aktualizacji katalogu instytucji szkoleniowych.
W katalogu znajdują się dane teleadresowe firmy oraz informacje na temat ofert szkoleniowych. Katalog taki został upowszechniony przez PUP m.in. w „Informatorze  o rynku pracy”. Informator może otrzymać m.in. osoba bezrobotna zainteresowana szkoleniami i aktywizacją zawodową. W ten sposób osoby zarejestrowane w urzędzie pracy mają możliwość wyboru instytucji szkoleniowej i konkretnego kierunku szkolenia, według własnych preferencji i potrzeb.
Powiatowy Urząd Pracy od 1 lipca 2003 roku prowadzi stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Jest to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się  z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Strona dostępna była pod adresem http://www.bip.powiat.wloclawski.pl/ jako strona podmiotowa Starostwa Powiatowego we Włocławku. Od 1 lipca 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchomił własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Dostęp do w/w jest możliwy pod adresem http://bip.pupwloclawek.samorzady.pl/
Strona ta jest aktualizowana codziennie i zawiera informacje na temat:
- dyrekcji urzędu,
- podstaw prawnych działania urzędu,
- trybu działania władz publicznych,
- sposobów przyjmowania i załatwiania spraw,
- rekrutacji do PUP
- zamówień publicznych,
- majątku, którym instytucja dysponuje,
- pośrednictwa pracy, a w tym aktualne oferty pracy oraz linki do stron związanych z pracą,
- instrumentów rynku pracy,
- poradnictwa zawodowego i klubu pracy,
- programów unijnych,
- statystyk i analiz oraz wysokości zasiłków.
W realizacji ofert Pracy uczestniczyły również media współpracujące z tut. Urzędem Pracy tj.: Radio „Gra”, Radio „HIT”, Radio PLUS, Radio PIK, TV Kujawy, Puls Regionu, Gazeta  Kujawska, Ekspress Bydgoski, Gazeta „Nowości”, portal internetowy Włocławek, internetowa baza ofert pracy e-Puls. Ponadto aktualne oferty pracy  przekazywane  były  również  do  Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Punktu Aktywizacji Zawodowej, Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  oraz  Wojskowej  Komendy  Uzupełnień  we  Włocławku.
Pracownicy PUP Włocławek dokonujący obsługi osób bezrobotnych bez prawa   do zasiłku w gminach wyposażani byli w wykazy aktualnych ofert Pracy oraz szkoleń,  o których informują zainteresowanych bezrobotnych.
W 2007 roku współdziałano z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz poradnictwa zawodowego, przede wszystkim z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a także Klubem Pracy działającym na terenie Zakładu Karnego we Włocławku.
Współpraca z CIiPKZ we Włocławku polegała na pomocy w rekrutacji i doborze uczestników zajęć warsztatowych z zakresu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz na wymianie doświadczeń w dziedzinie poradnictwa zawodowego. Centrum Edukacji  i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy zaproponowało pracownikom PUP udział  w organizowanych Targach Pracy. PUP we Włocławku na prośbę MOPR przekazał dane   i informacje na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych, pomocne w opracowaniu projektu reintegracji zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych. Przewidywanym realizatorem byłoby planowane Centrum Integracji Społecznej. Porozumienie z Zakładem Karnym we Włocławku obejmuje udzielanie wsparcia przez pracowników PUP w prowadzeniu zajęć w ramach Klubu Pracy, szczególnie części tematycznej związanej z zagadnieniami lokalnego rynku pracy i usług oferowanych przez PUP. Spotkania skierowane są do osób kończących odbywanie kary pozbawienia wolności  i zamierzających poszukiwać zatrudnienia.
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w 2007 roku organizował spotkania  z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Zespołem Inicjatywno – Doradczym, wyłonionym spośród w/w organizacji zajmujących się problematyką promocji zatrudnienia              i aktywizacją zawodową bezrobotnych.
Celem spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych było przedstawienie oferty PUP dotyczącej możliwości zatrudniania  osób bezrobotnych  w ramach miejsc pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W dniu 30 marca 2007 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku odbyło się spotkanie, którego tematem było omówienie możliwości podjęcia współpracy przy tworzeniu spółdzielni socjalnych. Wzięli w nim udział członkowie Zespołu Inicjatywno – Doradczego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Uczestnicy spotkania uzyskali informacje na temat zasad tworzenia spółdzielni  i możliwościach uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji lub środków na wyposażenie/doposażenie stanowisk pracy z Funduszu Pracy, a także otrzymali materiały informacyjne.
W dniu 28 września 2007 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Inicjatywno – Doradczego, którego  tematem było omówienie  zmian do ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy.
Członkowie Zespołu otrzymali wcześniej projekt zmian do ww. ustawy i mieli możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami. W wyniku dyskusji podczas spotkania stwierdzono, że zmiany do ustawy są  korzystne zarówno dla bezrobotnych, jak  i dla pracodawców i nie wniesiono żadnych uwag.
Ponadto uczestnicy spotkania zapoznani zostali z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w spotkaniach organizowanych przez PUP stwierdzili, że służą one wymianie doświadczeń oraz informacji, a także dają możliwość poznania aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz świadczonych przez Urząd Pracy usług na rzecz bezrobotnych  i pracodawców.
W 2007 r. objęto formami aktywizacji zawodowej 97 osób niepełnosprawnych. Aktywizacja zawodowa polegała na objęciu osób bezrobotnych poradnictwem zawodowym, szkoleniami, skierowaniu na staż lub przygotowanie zawodowe, zatrudnieniu w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz przyznawaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
2. Realizacja celu strategicznego w zakresie doskonalenia systemu opieki nad rodziną i dzieckiem, poprzez rozwój różnorodnych form wsparcia i opieki.
 
1)      Rozbudowa sieci placówek wspierających rodzinę naturalną w wychowaniu i opiece.
 
Wspieraniem rodzin naturalnych w wychowaniu i opiece nad dziećmi w Powiecie Włocławskim zajmują się:
a)      Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Lubrańcu i Lubieniu Kuj.;
 
b)      szkoły:
-         Zespól Szkół w Lubrańcu,
-         Zespół Szkół i RCKU w Starym Brześciu,
-         Zespół Szkół w Izbicy Kuj.,
-         Zespół Szkół w Lubrańcu – Marysinie,
-         Zespól Szkół w Kowalu,
-         Liceum Ogólnokształcące w Kowalu,
-         Zespół Szkół w Chodczu,
-         Zespół Szkól Specjalnych przy Pogotowiu Opiekuńczym w Brzeziu;
 
c)       placówki opiekuńczo-wychowawcze:
-         Dom Dziecka w Lubieniu Kuj.,
-         Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu
 
d)      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 
e)      punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej;
 
f)        organizacje pozarządowe:
   - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Dzieci z Rodzin Patologicznych w Brześciu Kuj.
- Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych i Patologicznych w Fabiankach oraz
- Stowarzyszenie Osób i Rodzin Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie;
- Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych „Życzliwe Serce” w Izbicy Kuj.
 
g) 9 świetlic środowiskowych funkcjonujących w gminach Powiatu w Włocławskiego.
 
 
2) Reorganizacja i przekształcanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w placówki wielofunkcyjne.
 
             Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu oraz Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim w celu osiągnięcia obowiązującego standardu do końca grudnia 2006 r. realizowały etapowy plan dochodzenia do standardów opieki i wychowania oraz standardów świadczonych usług. Prowadzone działania zakończyły się  osiągnięciem standardu w zakresie usług opiekuńczo-wychowawczych literalnie wskazanych w rozporządzeniu w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 14 lutego 2005 r. Nie mniej jednak zły stan budynków, przekładający się przede wszystkim na bezpieczeństwo przebywających tam dzieci spowodował, że najważniejszy ze standardów – bezpieczeństwo dzieci nie został dotychczas osiągnięty. W związku z powyższym Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu oraz Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim opracowały programy naprawcze na lata 2007-2010, przyjęte przez Radę Powiatu we Włocławku w dniu 19 grudnia 2007 r. W dniu 30.10.2007 r. Starosta Włocławski wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie przedmiotowych placówek. 
Jednocześnie zaznaczyć należy, że ogółem liczba miejsc w placówkach opiekuńczych-wychowawczych wynosi 70, natomiast na dzień 31.12.2007 r. przebywało w nich 68 dzieci, w tym w :
a/ Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim – 30 osób, w tym 23 dzieci z powiatu włocławskiego, co stanowi 76,67 % ogółu dzieci przebywających w placówce,
b/ Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu - 38 osób, w tym 13 dzieci z powiatu włocławskiego co stanowi 34,21 % ogółu dzieci przebywających w placówce.
 
W porównaniu do roku 2006 w roku 2007 znacznie wzrosła liczba dzieci pochodzących z powiatu włocławskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- w 2006 r. umieszczono 5 dzieci,
- w  2007 r. - 26 dzieci.
 
3) Rozwój nowych form opieki zastępczej – rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne , o charakterze pogotowia rodzinnego
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późn.zm.)  organizuje opiekę w rodzinach zastępczych oraz udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, pokrywa koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze.
Potrzeby w zakresie zorganizowania opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w pełni zabezpieczają utworzone przez sąd rodziny zastępcze zarówno spokrewnione i niespokrewnione oraz funkcjonujące na terenie naszego Powiatu placówki opiekuńczo-wychowawcze.
W okresie od 1.01.2007 r. do  31.12.2007 r. w Powiecie Włocławskim funkcjonowało 100 rodzin zastępczych.
 
Rodziny zastępcze spokrewnione Liczba rodzin 84 % 84 Liczba umieszczonych dzieci  111 % 80,43
Rodziny zastępcze niespokrewnione Liczba rodzin 16 % 16 Liczba umieszczonych dzieci  27 % 19,57
 
 
W porównaniu do roku 2006 nastąpił wzrost ilości rodzin zastępczych  z 94 do 100.
 
Mając na celu poszerzenie wiedzy rodziców zastępczych jak również lepsze zabezpieczenie funkcjonowania dzieci w tych rodzinach Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy we Włocławku przeszkolił na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocz Rodzinie 28 osób realizujących opiekę zastępczą.
 
Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu:
 
-         elementów prawa rodzinnego dotyczące praw dziecka;
-         wybranych elementów pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną i wpływu sytuacji kryzysowych, w tym występowania przemocy w rodzinie, na zachowanie i rozwój dziecka;
-         wiedzy i umiejętności rozpoznania oraz oceny sytuacji dziecka;
-         doskonalenia umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych dziecka;
-         podstawowej wiedzy o uzależnieniach i ich wpływie na dziecko i rodziny;
-         organizacji opieki nad dzieckiem i możliwości uzyskania wsparcia w wychowywaniu dzieci;
-         zasady finansowania rodzin zastępczych;
-         informacji o zadaniach i kompetencjach centrum pomocy w sprawach dotyczących rodzin zastępczych oraz o możliwości udzielania wsparcia w wychowaniu dziecka przez centrum pomocy lub wyspecjalizowane placówki;
-         podstawowej wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach, a także rozpoznawaniu objawów występowania u dziecka szkodliwych dla dziecka uzależnień.
 
4) Budowanie koalicji wspierającej proces usamodzielnienia
 
Procesy usamodzielnienia zarówno wychowanków rodzin zastępczych jak i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzone są przy ścisłej współpracy z wieloma partnerami tj. wychowankami ich opiekunami, pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej z gminy, z której pochodzi wychowanek, wychowawcami i pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych, Powiatowym  Urzędem Pracy i urzędami gmin jak również w niektórych przypadkach z rodziną dzieci. Tylko pełna współpraca wielu podmiotów doprowadzić może do samodzielnego i w integracji ze środowiskiem, udziału wychowanków w życiu społecznym.
3. Realizacja celu strategicznego w zakresie  zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Powiatu Włocławskiego poprzez wyrównywanie szans  w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom.
 
 
1) Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych.
Codziennie pracownicy PCPR udzielają pełnych informacji zgłaszającym się osobom. Pomagają w wypełnianiu wniosków, kierują do właściwych jednostek i instytucji np.: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego czy też Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu. Pomagają również  wyszukać odpowiedni do rodzaju schorzenia turnus rehabilitacyjny. Ponadto na stronie internetowej PCPR w Biuletynie Informacji Publicznej zawarte są wszelkie niezbędne druki wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie pomocy, jaka jest oferowana tej grupie osób.
W celu zapewnienia udziału osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Włocławskiego w imprezach dla nich przeznaczonych, a organizowanych przez Miasto Włocławek, informacje w tym zakresie kierowane są do organizacji pozarządowych działających w Powiecie. Ponadto informowane są ośrodki pomocy społecznej, które w miejscach widocznych i do tego przeznaczonych wywieszają stosowną informację.
 
 2) Zwiększenie dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. 
 
Mając na uwadze zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny kontynuowana jest współpraca z jednostkami zajmującymi się zaopatrywaniem osób indywidualnych w te przedmioty w ramach limitu Narodowego Funduszu Zdrowia m.in. z:
 
- Ośrodkiem Obsługi Osób z Wadą Słuchu we Włocławku, ul. Szpitalna 6a,
- „Audiofon” Sprzedaż Aparatów Słuchowych we Wrocławiu Oddział Włocławek, ul. Reja 7/9,
- Zakładem Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego w Bydgoszczy Oddział Terenowy we Włocławku, ul. Okrzei 74.
 
Osoby niepełnosprawne przybywające do punktów sprzedaży są na bieżąco informowane o możliwości dofinansowania ze środków PFRON  nabywanych przez  nie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.
Ponadto pracownicy PCPR uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia oraz kluby zrzeszające osoby niepełnosprawne w celu udzielenia im pełnej informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach np. spotkanie w Związku Emerytów i Rencistów w Lubaniu, osób po tracheotomii we Włocławku, itp.
 
Realizację tego zadania w roku  2007  przedstawia  poniższa  tabela:
 
Zadanie Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów Rok  2007
Liczba Osób 275 Kwota wydatkowana 332.271 zł
 
 
3) Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
 
Systematycznie, od momentu pozyskania środków z PFRON, w mieszkaniach osób niepełnosprawnych likwidowane są bariery architektoniczne, uniemożliwiające im normalne funkcjonowanie w środowisku. Najczęstszą przyczyną występowania przez osoby niepełnosprawne o wsparcie finansowe jest potrzeba likwidacji barier polegająca na budowie podjazdu do wózka inwalidzkiego oraz  dostosowaniu łazienki do swoich potrzeb. Wysoka wanna, brak odpowiednich uchwytów czy śliska podłoga w łazience powodują, że osoby niepełnosprawne mają trudności w korzystaniu z nich, a tym samym w utrzymania higieny osobistej.
Realizację tego zadania w roku 2007  przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu   się i technicznych Rok  2007
Liczba Osób 34 Kwota wydatkowana 333.424 zł
 
 
4) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
 
 
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, funkcjonuje uruchomiony od lipca 2004 r. punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej obejmujący swym działaniem również osoby niepełnosprawne.
Radca prawny, psycholog i pedagog  prowadzą poradnictwo na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych poprzez   udzielanie  pełnej informacji osobom niepełnosprawnym o prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przygotowanie różnego rodzaju pism np. pozwów do Sądu, odwołań itp., ułatwianie kontaktów z różnymi instytucjami, np. Sądem, Prokuraturą, z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, noclegownią itp.
Prowadzone jest również doradztwo prawne i metodyczne w zakresie zadań własnych i zleconych dotyczących pomocy społecznej dla  ośrodków  pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu powiatu włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem praw osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia pomocy tej grupie osób.
 
W 2007 r. wydano 48 kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od dnia 01.05.2007 r. działa jako samodzielna jednostka a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku prowadzi jego obsługę administracyjną-finansową.
Zespół jest organem orzeczniczym I instancji w systemie orzecznictwa pozarentowego. Obejmuje swoim zasięgiem Powiat Włocławski. Do jego zadań należy: orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia.
Zespół wydaje orzeczenia do celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
W okresie sprawozdawczym  Zespół wydał 1.375 orzeczeń.
 
5) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do kultury, sportu, rekreacji i turystyki.
 
W celu zwiększenia dostępu osobom niepełnosprawnym do kultury, sportu, rekreacji i turystyki podjęto działania zmierzające do szerszego rozpropagowania tej formy wsparcia. Przesłano odpowiednie informacje o możliwości skorzystania z dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON wraz z niezbędnymi drukami do ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej i organizacji działających na terenie powiatu. Pracownicy PCPR uczestniczyli w spotkaniach skupiających osoby niepełnosprawne.
 
Realizację dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2007 przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 Rok  2007
Liczba Osób 266 Kwota wydatkowana 163.769 zł
 
 
W 2007 r. informowano również organizacje pozarządowe  o możliwości dofinansowania do organizacji imprez o charakterze integracyjnym, w tym wycieczek, dających możliwość osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turystyce, a także wyjazdu do kin i teatrów, zapewniając im  udział w kulturze.
 
Realizację dofinansowania ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych w roku 2007 przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 Rok  2007
Liczba zawartych umów 13 Kwota wydatkowana 23.526 zł
 
 
6) Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
 
Ze środków PFRON  w 2007 r.  zostały pokryte koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy   zgodnie z  art. 38 i 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz innych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie Finansowanie  kosztów  szkolenia  i przekwalifikowania  zawodowego  osób niepełnosprawnych  Liczba Osób 4 Kwota 4 184 Wykonanie 4 184
 Zadanie Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu Liczba Osób 1 Kwota 806 Wykonanie 806
   Osoby niepełnosprawne i pracodawcy są na bieżąco informowani o przysługujących im prawach i możliwościach, z których mogą skorzystać i uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON.
Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych Powiat przystąpił do realizacji projektu w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami"   w zakresie obszaru C tj.: utworzenie i wyposażenie miejsca pracy  dla osoby niepełnosprawnej bezrobotnej i poszukującej  pracy, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.
Miejsca pracy zostały wyposażone i utworzone w:
1) Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowo Usługowym „Chaberski” Janusz  Chaberski,               ul. Słowackiego 25,  87 - 890 Lubraniec – 3  stanowiska pracy- pracownik do obsługi automatu do ciastek 2 osoby niepełnosprawne i pracownik do obsługi maszyny pakującej  1 osoba. Zgodnie z procedurami programu  na wyposażenie stanowisk  pracy, wydatkowana została  ze środków PFRON  kwota – 68 400 zł
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ Lumac” sp. z o.o. ul. Dobiegniewska 6, 87-820 Kowal
     2 stanowiska pracy – operator wózka widłowego i szlifierz szkła. Zgodnie z procedurami programu  na wyposażenie stanowisk  pracy, wydatkowana została  ze środków PFRON  kwota –  45 500 zł.
 
Zatrudnione na nowych stanowiskach pracy  osoby niepełnosprawne  mają możliwość pracy  co najmniej  przez 36 miesięcy.
 Zakupione przez pracodawców  wyposażenie   potwierdzone zostało protokołem  odbioru,   zatrudnienie  osób  niepełnosprawnych  nastąpiło w trybie art.4 ust.5  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz.776, ze zmianami oraz z 2004 r. Nr 99, poz.1001),  przy ścisłej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy we Włocławku.
 
Podjęto również kroki zmierzające do przeciwdziałania bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych, w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy poprzez uczestnictwo osób niepełnosprawnych w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.  W  roku 2007 przeszkolone  zostało  4 osoby.
 
 
7) Zapewnienie konsultacji społecznej wszystkich działań dotyczących osób niepełnosprawnych w fazie ich planowania, wdrażania oraz ewaluacji z samorządną reprezentacją środowiska.
 
 
W celu zapewnienia konsultacji społecznej,  wszelkie uchwały i projekty dotyczące osób niepełnosprawnych przedkładane są do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
W październiku 2007 r. upłynęła 4 letnia kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołanej Zarządzeniem Nr 19/3 Starosty Włocławskiego. W związku z powyższym podjęto stosowne działania mające na celu wyłonienie kandydatów do Rady spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie Powiatu Włocławskiego. Zarządzeniem Nr 38/07 Starosty Włocławskiego z dnia 23 października 2007 r. powołana została nowa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw  Osób Niepełnosprawnych.
Rada opiniowała projekty uchwał rady powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
Współpraca z Radą układa się bardzo dobrze  albowiem w jej składzie znajdują się osoby doskonale znające problemy tej grupy osób.
 
 
Załącznik nr 1

realizacja strategi 2007 zalacznik nr 1 (139kB) word

Zmniejszenie szkód zdrowotnych i skutków społecznych spowodowanych piciem alkoholu i używaniem narkotyków , to cel strategiczny, którego realizację przypisano m.in. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku    w „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2005-2015”.
            Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ma   w swoich strukturach wiele poradni i przychodni specjalistycznych. Realizacją wymienionego zadania zajmuje się przede wszystkim Centrum Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej, w skład którego wchodzą: Przychodnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Psychologiczna oraz Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
            Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu prowadzi program terapeutyczny. Cały program trwa ok. 1,5 roku. Na etapie podstawowym pacjent uczęszcza na grupy terapeutyczne, spotyka się z terapeutą indywidualnym , uczestniczy w mitingach AA. Przychodnia zajmuje się również kontynuacją terapii w trakcie procesu zdrowienia w postaci psychoterapii pogłębionej. Jej celem jest zapobieganie nawrotom choroby i uczenie „trzeźwego życia”. Oferta Przychodni wzbogacona jest o program ponadpodstawowy terapii uzależnienia, który obejmuje: trening asertywności, radzenie sobie ze złością, stresem, poczuciem winy i krzywdy.
            Działalność Przychodni obejmuje także pomoc dla dorosłych członków rodzin osób uzależnionych – leczenie współuzależnienia. Wprowadzono do realizacji w Przychodni programy o charakterze terapeutyczno – rozwojowym dla dorosłego dziecka alkoholika, zwane DDA.
            Prowadzona jest ciągła profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna,  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w formie wykładów na terenie szkół.
            W Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zatrudniony jest lekarz oraz dwóch terapeutów, w roku 2007 udzielili oni 1.974 porad. W ciągu roku                    odbyło się także 1.015  sesji psychoterapii grupowej/rodzinnej oraz 2.285 sesji psychoterapii indywidualnej .
            Osobami uzależnionymi zajmuje się też Przychodnia Zdrowia Psychicznego – w roku 2007 leczono w niej 118 osób z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem oraz 11 osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych, jeżeli istnieje potrzeba pacjenci kierowani są przez lekarza psychiatrę do Poradni Psychologicznej lub na terapię prowadzoną przez Oddział Dzienny Psychiatryczny.
Prowadzona jest stała psychoedukacja pacjentów, propagowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszury, ulotki ) dotyczących profilaktyki i terapii uzależnień . Osoby zatrudnione w Przychodni Zdrowia Psychicznego prowadzą pogadanki popularno – naukowe w klubach pacjenta i klubie AA .
            Poza wymienionymi wyżej placówkami pracownicy innych Przychodni i Poradni Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku prowadzą ciągłą działalność profilaktyczną poprzez edukację zdrowotną społeczeństwa oraz promocję zdrowia .
            Dokłada się wszelkich starań aby osiągnąć wymieniony cel poprzez podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie promowania zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad zdrowego trybu odżywiania, uświadamianie na temat szkodliwości używania narkotyków oraz spożywania napojów alkoholowych.
Stosowane są środki przekazu jak: ulotki, rozmowa indywidualna, pogadanki.


Wytworzył: Agnieszka Łoboda (18 maja 2011)
Opublikował: Elżbieta Otto (18 maja 2011, 12:58:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 926

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij