protokół z kontroli pfronWłocławek, dnia 21.01.2011 r.
 
 
Protokół objęty jest tajemnicą służbową
 
Protokół kontroli
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym we Włocławku ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
 
Kontrolę przeprowadzili w dniach od 17.01.2011 r. do 21.01.2011 r. niżej wymienieni pracownicy Wydziału Kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
-         Krzysztof Fedorowicz - Starszy Specjalista, na podstawie upoważnienia Prezesa Zarządu PFRON nr 5/2011 z dnia 13.01.2011 r.,
-         Beata Rogalska - Główny Specjalista, na podstawie upoważnienia Prezesa Zarządu v PFRON nr 6/2011 z dnia 13.01.2011 r.,
-         Piotr Bednarczyk - Starszy Specjalista, na podstawie upoważnienia Prezesa Zarządu PFRON nr 7/2011 z dnia 13.01.2011 r.,
Wojciech Kobielski - Główny Specjalista, na podstawie upoważnienia Prezesa Zarządu PFRON nr 8/2011 z dnia 13.01.2011 r.
 
Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli był Krzysztof Fedorowicz.
 
Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym we Włocławku było ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie wydatkowania w 2010 roku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych według algorytmu na dofinansowanie zadań zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.):
1)     uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
2)     sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
3)     zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
4)     likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
5)     rehabilitacji dzieci i młodzieży.
 
Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Kazimierz Kaca - Starosta Włocławski.
 
Kierownik podmiotu został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.
 
Kontrolą objęto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwane dalej „PCPR", które realizuje zadania ustawowe powiatu włocławskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
W czynnościach kontrolnych uczestniczyła i wyjaśnienia składała Agnieszka Łoboda -Dyrektor PCPR.

 F-I-8.2.4-01/10W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
 
Pismem nr WF/105w/2010 z dnia 09.02.2010 r. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował Starostę Włocławskiego o przypadających według algorytmu w 2010 roku środkach finansowych na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) w kwocie 526.811,00 zł.
W dniu 31.03.2010 r. Rada Powiatu we Włocławku podjęła Uchwałę Nr XXXI/348/10 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku. Zgodnie z załącznikiem do uchwały na zadania 'z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono odpowiednio:
1)      dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 46.000,00 zł,
2)      dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych -8.500,00 zł,
3)      dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - .144.000,00 zł,
4)      dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych -133.311,00 zł.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu.
 
W dniu 27.09.2010 r. Rada Powiatu we Włocławku podjęła Uchwałę Nr XXXIV/379/10 zmieniającą uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
W wyniku przesunięcia środków z rehabilitacji zawodowej w kwocie 90.000,00 zł, kwota przeznaczona na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów wzrosła do 214.000,00 zł oraz kwota przeznaczona na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych uległa zwiększeniu do wysokości
153.311,00 zł.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu.
 
W dniu 22.12.2010 r. Rada Powiatu we Włocławku podjęła Uchwałę Nr 11/32/10 zmieniającą uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
W wyniku przesunięcia środków z rehabilitacji zawodowej w kwocie 5.151,50 zł oraz zmniejszenia środków przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych do kwoty 43.391,29 zł oraz środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych do kwoty 8.120,10 zł, kwota przeznaczona na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów wzrosła do wysokości 222.144,65 zł.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu.


Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała projekty Uchwał Rady Powiatu we Włocławku.
 
Kserokopie: pisma Prezesa Zarządu PFRON, uchwał Rady Powiatu we Włocławku oraz opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych stanowią załącznik nr 1 do protokołu kontroli.
 
Przyznane środki finansowe przekazywane były przez PFRON na wyodrębniony rachunek bankowy PCPR we Włocławku prowadzony przez Kujawsko - Dobrzyński Bank Spółdzielczy I O/Włocławek, numer rachunku 70 9550 0003 2001 0075 4059 0004.
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku przekazało do PFRON sporządzone w dniu 11.01.2011 r. sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za IV kwartał 2010 roku.
 
Kserokopia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za IV kwartał 2010 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.
 
W dniu 30.12.2003 r. Starosta Włocławski udzielił Pani Agnieszce Łobodzie -Dyrektorowi PCPR we Włocławku pełnomocnictwa do podejmowania czynności należących do kompetencji Starosty przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Kserokopia wyżej wymienionego pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.
 
W 2010 roku do PCPR we Włocławku nie wpłynęła żadna skarga dotycząca realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej.
 
W dniu 15.04.2010 r. Zarządzeniem Nr 4/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku powołano komisję do spraw rozpatrywania i opiniowania wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie przewidziane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarządzeniem wprowadzono również szczegółowe zasady udzielania dofinansowania w zakresie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
 
Kserokopie wyżej wymienionego Zarządzenia wraz z sześcioma załącznikami stanowią załącznik nr 4 do protokołu kontroli.
 
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 
Zgodnie z prowadzonym rejestrem do PCPR we Włocławku wpłynęło 212 wniosków w sprawie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, w tym 66 wniosków zawierało wskazanie lekarza wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu na turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej.


Pozytywnie rozpatrzono i wypłacono dofinansowanie 57 osobom niepełnosprawnym (w tym 10 osób to dzieci i młodzież niepełnosprawna) oraz 12 opiekunom (w tym 9 osób to opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej). Łączna kwota wypłaconego dofinansowania wyniosła 43.391,00 zł, z czego:
-   27.666,00 zł stanowiło dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dorosłych osób niepełnosprawnych,
-   1.752,00 zł stanowiło dofinansowanie pobytu na turnusie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych,
-   8.725,00 zł stanowiło dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
-   5.248,00   zł   stanowiło   dofinansowanie   pobytu  na  turnusie   opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 
Skontrolowano wszystkie złożone w 2010 roku wnioski o przyznanie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych i stwierdzono:
1.      Osoby niepełnosprawne składały wnioski zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 , poz. 1694), we właściwym dla miejsca zamieszkania PCPR.
2.      Wnioski zawierały oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
3.      Do wniosków dołączane były kopie aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeń równoważnych oraz wnioski lekarzy o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
4.      W przypadku ubiegania się o dofinansowanie pobytu na turnusie opiekuna, wnioski lekarzy zawierały wskazania wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.
5.      W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku PCPR informowało wnioskodawców o możliwości rozpatrzenia wniosku po otrzymaniu z PFRON informacji na temat wysokości środków finansowych na realizację zadań w 2010 roku.
6.      Wnioski rozpatrzone pozytywnie zawierały ocenę specjalisty pracy socjalnej dotyczącą konieczności udziału osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym.
7.      Przy rozpatrywaniu wniosków brany był pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
8.      Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zawierały: imię, nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dokumentu tożsamości, informację o wysokości przyznanego dofinansowania, informację o wysokości przyznanego dofinansowania dla opiekuna, uzasadnienie w przypadku nieprzyznania dofinansowania.
9.      Wysokość dofinansowania była prawidłowo wyliczana w oparciu o przeciętne wynagrodzenie i uzależniona od posiadanego przez osobę niepełnosprawną stopnia niepełnosprawności.
10.  PCPR po otrzymaniu informacji o wyborze przez wnioskodawcę turnusu sprawdzało w rejestrach ośrodków i organizatorów czy: ośrodek i organizator tego turnusu posiadają wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami, organizator turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez


osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
11. PCPR przekazywało dofinansowanie po otrzymaniu od organizatora turnusu rehabilitacyjnego oświadczenia zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie.
12. Kwota przekazanego dofinansowania nie była wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej oraz jej opiekuna.
13. Rozliczenie przyznanego dofinansowania następowało na podstawie faktur lub innych dokumentów potwierdzających opłacenie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, przekazanych do PCPR w terminie 14 dni od zakończenia turnusu.
 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 
Do PCPR we Włocławku do dnia 30.11.2009 r. złożono 4 wnioski o dofinansowanie na ogólną kwotę 40.138,00 zł. Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski i zawarto 4 umowy na łączną kwotę 8.337,00 zł.
Liczbę złożonych w 2009 roku wniosków dotyczących dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych potwierdza prowadzony przez PCPR rejestr wniosków.
 
Podstawę dofinansowania zadań dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON stanowiły umowy zawarte pomiędzy Starostą Włocławskim, reprezentowanym przez Dyrektora PCPR we Włocławku a wnioskodawcami.
 
W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację wszystkich wnioskodawców, tj. złożone wnioski, podpisane umowy wraz z rozliczeniami końcowymi i stwierdzono:
 
1. Złożone wnioski o dofinansowanie zawierały:
1)     prźedmiot dofinansowania,
2)     nazwę banku i numer rachunku bankowego,
3)     miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
4)     przewidywany koszt realizacji zadania,
5)     termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
6)     informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest .wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
7)     udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
8)     informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu, z określeniem numeru umowy, celu, daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
9)     wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu,
10) nazwę podmiotu, siedzibę i adres,
11) numer REGON oraz NIP,
12) status prawny i podstawę działania,
13) dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie,
14) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
15) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych.


2.   Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie:
1)     prowadzili działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku - co wynikało z daty rejestracji podmiotów w KRS oraz innych dokumentów przedstawionych przez wnioskodawców,
2)     udokumentowali zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3)     udokumentowali posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
3.   Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie:
1)      nie posiadali zaległości wobec Funduszu - zgodnie ze złożonymi na piśmie stosownymi oświadczeniami,
2)      nie byli w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego wnioskodawcy.
 
4.      Na podstawie przedłożonych dokumentów kontrolujący stwierdzili, że dofinansowanie nie obejmowało kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
5.      Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie przekroczyła 60 % kosztów przedsięwzięcia.
 
7.      Zapisy we wnioskach o dofinansowanie były zgodne ze stanem faktycznym.
8.      Umowy zawierały zapisy określone w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).
9.      Wszystkie zawarte umowy o dofinansowanie zostały zrealizowane i rozliczone.
 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 
Do PCPR we Włocławku wpłynęło 311 wniosków w sprawie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Łączna kwota z wniosków
0dofinansowanie wyniosła 226.157,00 zł.
Pozytywnie rozpatrzono i wpłacono 226 dofinansowań zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 222.142,00 zł (w tym 33 dla dzieci
1młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 23.227,00 zł).
Liczbę złożonych w 2010 roku wniosków dotyczących dofinansowania zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów potwierdza prowadzony przez PCPR rejestr wniosków.
 
W 2010 roku osoby niepełnosprawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie występowały o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.


Skontrolowano wszystkie złożone w 2010 roku wnioski o przyznanie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów i stwierdzono:
1.    Wnioski zawierały oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
2.    W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków przyznania dofinansowania ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
0  świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczał kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
3.    Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następowało na pisemne wnioski składane do PCPR we Włocławku, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
4.    W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku PCPR informowało wnioskodawców o możliwości rozpatrzenia wniosku z chwilą otrzymania z PFRON informacji na temat wysokości środków finansowych na realizację zadań w 2010 roku oraz podejmowało decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania.
5.    Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zawierały:
 
1)      imię, nazwisko, adres zamieszkania,
2)      numer PESEL i NIP w przypadku ich nadania,
3)      przedmiot dofinansowania,
4)      oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
6.    Do wniosków dołączano kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (stopniu niepełnosprawności) lub orzeczenia równoważnego.
7.    Do wniosków dotyczących dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
1    środki pomocnicze dołączano następujące dokumenty:
1)    fakturę- określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
2)    kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
 
8.    Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze były składane w każdym czasie, a więc zgodnie z zasadą określoną w §12 ust. 2 rozporządzenia.
9.    W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszenia 10 - dniowego terminu dotyczącego powiadamiania podmiotów, które złożyły wniosek o występujących we wniosku uchybieniach, ani też rozpatrywania wniosków, w których uchybienia nie zostały usunięte w terminie 30 dni.


10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, PCPR wystawiało zaświadczenie
0    wysokości przyznanego dofinansowania zawierające nieprzekraczalny termin dostarczenia przez wnioskodawcę faktury określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, uwzględniający termin wskazany w ofercie, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
11. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
wynosiła:
1)      do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział był wymagany,
2)      do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu była wyższa niż ustalony limit.
12. W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
obliczano przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty dofinansowania, opłaty ryczałtowej
1  częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.
 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 
Zgodnie ze sprawozdaniem rzeczowo - finansowym z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za IV kwartał 2010 roku do PCPR wpłynęło 70 wniosków na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 907.600,00 zł. Zawarto i zrealizowano 9 umów o dofinansowanie' na kwotę 153.298,00 zł, w tym 1 umowa dotyczyła dziecka niepełnosprawnego na kwotę 12.792,00 zł.
 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
 
Skontrolowano wszystkie złożone w 2010 r. wnioski i stwierdzono:
1.      O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych ubiegały się osoby niepełnosprawne, które miały trudności w poruszaniu się, były właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadały zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkiwały.
2.      Wnioskodawcy nie posiadali zaległości wobec Funduszu i nie byli, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.
3.      Wnioski o dofinansowanie zostały złożone do PCPR we Włocławku właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
4.      Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu zawierały:
 
1)     imię, nazwisko, adres zamieszkania,
2)     numer PESEL i NIP w przypadku ich nadania,
3)     przedmiot dofinansowania,                                                                                              ■ *


4)     oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
5)     nazwę banku i numer rachunku bankowego,
6)     miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
7)     przewidywany koszt realizacji zadania,
8) , termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
9)     informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
10) udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
11) informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
12) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.
 
5.      Do wniosków dołączano kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (stopniu niepełnosprawności) lub orzeczenia równoważnego.
6.      W miejscu, w którym miała nastąpić likwidacja barier architektonicznych, pracownik PCPR oraz osoba posiadająca uprawnienia budowlane przeprowadzali wizję lokalną stwierdzając stan faktyczny oraz wyznaczając zakres rzeczowy prac do wykonania. Podstawę do wyliczenia kwoty dofinansowania stanowił kosztorys wykonawczy, zweryfikowany przez osobę posiadającą uprawnienia do weryfikacji kosztorysów.
7.      Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosiła do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
8.      Podstawę dofinansowania likwidacji barier architektonicznych stanowiły umowy zawarte pomiędzy Starostą Włocławskim reprezentowanym przez Dyrektora PCPR we Włocławku a wnioskodawcami, które zawierały:
 
1)     oznaczenie stron umowy,
2)     rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu,
3)     wysokość środków Funduszu przyznanych na realizację zadania,
4)     termin rozpoczęcia realizacji zadania,
5)     zakres i sposób realizacji umowy,
6)     zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy,
7)     warunki i termin wypowiedzenia umowy,
8)     warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu,
9)     sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu,
10) zobowiązanie do przedłożenia PCPR dokumentów rozliczeniowych oraz dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania,
11) sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu zgodnie z kosztorysem wykonawczym stanowiącym załącznik do umowy.
 
9.      Zmiany w umowach dokonane były w formie pisemnej.
10.  Rozliczenia dofinansowania dokonywano w oparciu o protokół odbioru robót, faktury (opisywane przez pracowników PCPR) oraz dokumenty potwierdzające poniesienie wkładu własnego przez wnioskodawców.
11.  Dofinansowaniem nie objęto kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.


Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
 
Skontrolowano wszystkie złożone w 2010 roku wnioski i stwierdzono:
1.      O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych ubiegały się osoby niepełnosprawne, które ze względu na stopień niepełnosprawności oraz rodzaj schorzenia wykazywały uzasadnione potrzeby.
2.      Wnioskodawcy nie posiadali zaległości wobec Funduszu i nie byli, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.
3.      Wnioski o dofinansowanie były składane do PCPR we Włocławku właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
4.      Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu zawierały:
 
1)     imię, nazwisko, adres zamieszkania,
2)     numer PESEL i NIP w przypadku ich nadania,
3)     przedmiot dofinansowania,
4)     oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
5)     nazwę banku i numer rachunku bankowego,
6)     miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
7)     przewidywany koszt realizacji zadania,
8)     termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
9)     informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
10) udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
11) informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia, '
12) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.
 
5.      Do wniosków dołączano kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (stopniu niepełnosprawności) lub orzeczenia równoważnego.
6.      Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosiła do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
7.      Podstawę dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych stanowiły umowy zawarte pomiędzy Starostą Włocławskim, reprezentowanym przez Dyrektora PCPR we Włocławku a wnioskodawcami, które zawierały:
 
1)      oznaczenie stron umowy,
2)      rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu,
3)      wysokość środków Funduszu przyznanych na realizację zadania,
4)      termin rozpoczęcia realizacji zadania,
5)      zakres i sposób realizacji umowy,
6)      zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy,
7)      warunki i termin wypowiedzenia umowy,
8)      warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu,
9)      sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu,

10) zobowiązanie do przedłożenia PCPR dokumentów rozliczeniowych oraz dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania,
11) sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.
 
8.      Zmiany w umowach dokonane były w formie pisemnej.
9.      Rozliczenia dofinansowania dokonywano w oparciu o faktury (opisywane przez pracowników PCPR) oraz dokumenty potwierdzające poniesienie wkładu własnego przez wnioskodawców.
10.  Dofinansowaniem nie objęto kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:
1.      Kserokopie: pisma Prezesa Zarządu PFRON, uchwał Rady Powiatu we Włocławku oraz opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
2.      Kserokopia sprawozdania rzeczowo - finansowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za IV kwartał 2010 roku.
3.      Kserokopia pełnomocnictwa z dnia 30.12.2003 r. udzielonego przez Starostę Włocławskiego Dyrektorowi PCPR.
4.      Kserokopie: Zarządzenia Nr 4/2010 Dyrektora PCPR we Włocławku z dnia 15.04.2010 r. wraz z sześcioma załącznikami.
 
Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia. otrzymania kopii protokołu.
Protokół zawierający 11 kolejno ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
 
 
Kontrolowany Kontrolujący

szy SpecjalistaSTAROSTWO POWIATOWE we Włocławku ul  Cyganka 28 /y87-800 WŁOCŁAWEK

Wytworzył: Krzysztof Fedorowicz (10 maja 2012)
Opublikował: Elżbieta Otto (10 maja 2012, 13:57:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2203

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij