1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Uchwała nr XXXV/323/02 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27.03.2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu włocławskiego.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.2002.75.1542

Uchwała nr XXXV/323/02
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 marca 2002 roku
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu włocławskiego

Na podstawie art. 21 ust. l pkt. 2 ust 3 w związku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. nr 71, póz. 733) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorzajdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1592) uchwala się, co następuje:

§1.


1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkanio­wego zasobu powiatu
2. W skład mieszkaniowego zasobu powiatu wchodzą lokale stanowiące wła­sność powiatu.

§2.


Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa, bez bliższego określenia o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, póz. 733).
2) lokalu - należy przez to rozumieć lokal, którego określenie zawiera art. 2 ust. l pkt 4 ustawy,
3) zasobie - należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób powiatu.

§3.


1. Lokale wchodzące w skład zasobu służą w szczególności zaspokojeniu po­trzeb mieszkaniowych pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.
2. Pierwszeństwo w zawieraniu umowy najmu lokalu wchodzącego w skład zasobu dotyczy osób, o których mowa w ust l, które:
1) mają zawarte umowy najmu lokalu wchodzącego w skład zasobu oraz re­gularnie opłacały czynsz, zamieszkujących w budynkach, w których za­chodzi konieczność opróżnienia lokalu z powodu zagrożenia bezpieczeń­stwa ludzi i mienia stwierdzonego przez odpowiedni organ nadzoru bu­dowlanego lub wymagających remontu
2) utraciły lokal lub możliwość w nim zamieszkiwania z powodu kieski ży­wiołowej lub innych niezależnych od nich zdarzeń losowych (katastrofy, pożaru itp.),
3) uzyskały lub uzyskają pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę lub przebu­dowę pomieszczeń niemieszkalnych, stanowiących własność powiatu na lokale i dokonały adaptacji tych pomieszczeń.
4) posiadają złe warunki mieszkaniowe i trudną sytuacje materialną, o ile spełniają one warunki określone w § 4.
5) pozostały w lokalu po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę, będącymi jego dziećmi, osobami przysposobionymi lub rodzicami, o ile najemca ten nie zamieszkał w innym lokalu (domu) stanowiącym jego własność, bądź uzyskanym na podstawie najmu albo spółdzielczego pra­wa do lokalu, którego powierzchnia zapewniłaby osobom pozostającym w dotychczasowym lokalu normy powierzchni pokoi przewidziane w art.. 2 ust. l pkt 6 ustawy,
6) dokonują zamiany lokalu znajdującego się w zasobie na inny lokal w ra­mach tego zasobu, o ile jest to związane z ważnymi powodami zdrowot­nymi, rodzinnymi lub potrzebą poprawienia dotychczasowych warunków mieszkaniowych związanych z nadmiernym zagęszczeniem Pierwszeństwo w zawiązaniu umów, o których mowa w ust. 2 dotyczą rów­nież osób, które opuściły dom dziecka prowadzony przez powiat

§4.


1. Wymogi, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 dotyczy sytuacji, w których:
1) osoby zamieszkują w lokalu zagęszczonym, w którym na jedną osobę przypada mniej niż 5 m" powierzchni ogólnej pokoi lub w pomieszcze­niach nie będących lokalami w rozumieniu niniejszej uchwały,
2) średni miesięczny dochód członka przypadający na jedną osobę upraw­nioną na zamieszkiwanie w lokalu w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku nie przekracza 150 % najniższego wynagro­dzenia brutto pracowników, określonego w odpowiedni sposób przez Mi­nistra Pracy i Polityki Społecznej w gospodarstwie jednoosobowym oraz w gospodarstwie osób samotnie wychowujących dzieci i 100 % w gospo­darstwie wielorodzinnym.
2. Warunki, o których mowa w ust. l muszą być spełnione łącznie.
3. Z osobami spełniającymi wymogi określone w ust. l mogą być zawarte umowy najmu jeżeli osoby te:
1) nie dewastowały dotychczas zajmowanych lokali należących do zasobu,
2) nie pogarszały celowo i własnym działaniem, dotychczasowych warun­ków mieszkaniowych,
3) nie powodowały z własnej winy zaległości w opłacaniu należnego czyn­szu z tytułu dotyczącym zajmowanego lokalu.

§5.


1. Lokale znajdujące się w zasobie mogą być, o ile nie są zamieszkałe, wynaj­mowane innym osobom niż te, o których mowa w § 3 jeżeli zostały zaspo­kojone potrzeby mieszkaniowe tych osób.
2. Lokale znajdujące się w zasobie mogą być, z zastrzeżeniem ust. l , na wnio­sek zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy, wynajmowane osobom innym niż te, o których mowa w § 3, o ile zarządca ten wykaże, iż nie jest w stanie realizować swoich zadań wynikających z ustawy. Decyzje w tych sprawach podejmie zarząd powiatu.
3. Lokale, o których mowa w ust 2, o ile nie są zamieszkałe i zostały zaspoko­jone potrzeby mieszkalne pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, - mogą być, w drodze umowy zawieranej przez zarząd powiatu i zarząd wła­ściwej gminy, udostępnione gminie na wykonywanie przez nią zadań wyni­kających z ustawy.

§6.


Wynajmujący może wyrazić zgodę na dokonanie przebudowy lokalu, jeżeli udogodni to korzystanie z lokalu i nie spowoduje pogorszenia warunków korzy­stania z niego innych najemców oraz o ile przepisy prawa budowlanego zezwolą na jej wykonanie. Koszty przebudowy lokalu obciążają najemcę i nie przysłu­guje mu roszczenie o ich zwrot.

§7.


1. Podmiotem właściwym do rozpatrywania wniosków i zawierania umów naj­mu, z zastrzeżeniem ust. 2;3 oraz § 9, jest zarządca lokali (administrator) ustalony w odpowiednim trybie przez zarząd powiatu. Na wniosek zarządcy budynku umowa najmu lokalu mieszkaniowego może być zawarta na czas trwania stosunku pracy.
2. Do rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o najem lokalu, w drodze pierwszeństwa właściwym jest zarząd powiatu
3. Decyzje zarządu podjęte w sprawach, o których mowa w ust. 2 są wiążące dla zarządców lokali przy zawarciu umowy.

§8.


Najem lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2 odbywa się po przeprowa­dzeniu odpowiedniego postępowania przetargowego.

§ 9


1. Zawarcie umowy najmu, z zastrzeżeniem ust 3, uzależnione jest od wpłace­nia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu naj­mu lokalu przysługującej wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Zwrot kaucji regulują przepisy ustawy.
2. Kaucję, o której mowa w ust 2 ustala się w wysokości odpowiadającej 8-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.
3. Najemcy, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest niższy niż określony w art. 39 ust. l ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. nr 120, póz. 787 z pozo. zm.), natomiast po dniu l stycznia 2002 r. w art. 3 ust. l ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, póz. 734), a także wychowankowie domów dziecka oraz osoby wymie­nione w §3 uchwały mogą być zwolnione w całości lub części z obowiązku wpłacenia kaucji oraz korzystać z ulg przez rozłożenie na raty miesięczne, płatne nie dłużej niż w ciągu roku. O zwolnieniu od opłaty kaucji w całości lub w części i rozłożeniu na raty decyduje zarząd powiatu.

§10.


Stawki czynszu najmu lokali za 1m2 powierzchni użytkowej ustala zarząd po­wiatu, uwzględniając zasady określone w ustawie.

§11


W sprawach nieuregulowanych uchwałą obowiązują odpowiednie przepisy ustawy.

§12.


Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu we Włocławku

§13.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Wytworzył: Rada Powiatu (27 marca 2002)
Opublikował: Bogdan Nowicki (17 maja 2006, 09:46:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1807

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij