Sprzedaż lokalu w Lubrańcu-Marysinie (II przetarg)

 

UCHWAŁA NR  606/06 ZARZĄDU POWIATU we WŁOCŁAWKU z dnia 13 września 2006r.
w sprawie zorganizowania drugiego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Włocławskiego, położonego w budynku w miejscowości Lubraniec Marysin, ustalenia ceny wywoławczej, wadium i wyznaczenia członków komisji
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 67 ust. 1a i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.[2]), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 8 ust. 2 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) oraz § 8 ust. 4 Załącznika do Uchwały nr XXIII/257/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 października 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004r. Nr 122, poz. 2059) i § 60 ust. 1 pkt 4 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002r. Nr 31, poz. 584 z późn. zm.[3]) uchwala się, co następuje:
       
§ 1. Organizuje się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Włocławskiego, mieszczącego się w budynku Nr 30, położonym w miejscowości Lubraniec Marysin, obrębie ewidencyjnym Lubraniec Parcele gmina Lubraniec, oznaczonego nr 6 o powierzchni użytkowej 50 m2, znajdującego się na parterze, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i schowka oraz przynależnej piwnicy nr 012 o pow. 4,20 m2 oraz udziału wynoszącego 5420/50797 do nieruchomości wspólnej. Nieruchomość wspólną stanowi działka gruntu oznaczona numerem 127/1 o pow. 0,1310 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzona jest księga wieczysta nr 59698.
 
§ 2. Ustala się cenę wywoławczą lokalu mieszkalnego opisanego w § 1, w wysokości
16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
 
§ 3. Ustala się wadium za udział w przetargu na kwotę: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), wnoszone w pieniądzu.
 
§ 4. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 1, o treści zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego. Ponadto informację o jego wywieszeniu podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
 
§ 5. Przyjmuje się regulamin przetargu, o którym mowa w § 1, o treści zawartej
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, który podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego.
 
§ 6. Wyznacza się członków komisji przetargowej w składzie:
1) Ryszard Machnowski – przewodniczący;
2) Janina Mierzwicka – członek;
3) Małgorzata Szymańska – członek;
4) Magdalena Bogacz – członek.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu w składzie:
Piotr Stanny                                                                                                           
Ryszard Machnowski
Grażyna Sypczyńska
Janina Mierzwicka
Bogdan Domżalski 

U z a s a d n i e n i e
Uchwałą Nr 471/05 z dnia 30 listopada 2005r. Zarządu Powiatu przeznaczył do sprzedaży m.in. lokal mieszkalny znajdujący się w budynku stanowiącym własność Powiatu Włocławskiego, położonym w miejscowości Lubraniec Marysin obręb Lubraniec parcele gmina Lubraniec, oznaczony numerem 6, o powierzchni użytkowej 50 m2, znajdujący się na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i schowka oraz przynależnej piwnicy nr 012 o pow. 4,2 m2 oraz udziału wynoszącego 5420/50797 do nieruchomości wspólnej.
Nieruchomość wspólną stanowi działka gruntu oznaczona geodezyjnie numerem 127/1
o powierzchni 0,1310 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzona jest księga wieczysta nr 59698.
Uchwałą Nr 544/06 z dnia 4 kwietnia 2006r. Zarząd Powiatu zorganizował pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca, pomimo prawidłowego doręczenia zawiadomienia o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego, nie stawiła się bez usprawiedliwiania. W związku z tym Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 569/06 z dnia 28 czerwca 2006r. odstąpił od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostało zwrócone.
Mając powyższe na uwadze w okresie nie krótszym niż dwa tygodnie, ale nie dłuższym niż sześć miesięcy (licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu) przeprowadza się drugi przetarg, w którym Zarząd Powiatu może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, mając równocześnie na względzie przepis art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tzn. fakt, że cenę wywoławczą w drugim przetargu ustala się w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50 % tej wartości.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości właściwy organ zbywając nieruchomość, oprócz ceny, ustala również wysokość wadium, jego formę oraz wyznacza członków komisji przetargowej w składzie od 3 do 7 osób, spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.
Podjęcie niniejszej uchwały skutkować będzie wydatkami z budżetu powiatu polegającymi na pokryciu kosztów związanych z podaniem do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu przez ogłoszenie w prasie.
Jednak zgodnie z zasadą obowiązującą przy zbywaniu nieruchomości, nabywca oprócz ceny sprzedaży pokrywa również koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia i zbyciem. Koszty te zostały szczegółowo określone w regulaminie przetargu.
Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych stanowią dochód powiatu.
Mając powyższe na uwadze, przedkładam niniejszy projekt uchwały i proszę o jej podjęcie.
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708.
[3] Zamiany w uchwale zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002r. Nr 98, poz. 2005.

Załączniki do uchwały: Ogłoszenie przetargu pobierz (67kB) word   Regulamin przetargu pobierz (59kB) word


Wytworzył: Starosta Włocławski (13 września 2006)
Opublikował: Aleksandra Szulczewska (14 września 2006, 11:10:20)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Szulczewska (15 listopada 2006, 11:23:40)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1233

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij