Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2002

Uchwała nr 6/02
Zarządu Powiatu
z dnia 28 listopada 2002


w sprawie powierzenia Pani Dorocie Kamińskiej pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art. 36 a ust.4 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r Nr 67,poz. 329 z późniejszymi zmianami) w związku z §. 60 ust.1 pkt 11 Statutu Powiatu Włocławskiego, art. 32 ust 2, pkt. 5 i art. 48 ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym ( t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz na podstawie: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U z 1997 r. Nr 56 poz. 357, z póź. zm.) Rozporządzenia MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresu zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U Nr 39, poz. 455 ze zm..) Uchwały Nr XXI/157/ 2000 Rady Powiatu Włocławskiego z dnia 25 września 2000 r. w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminów ustalających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków; funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania


uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Powierza się z dniem 1 grudnia 2002 roku Pani Dorocie Kamińskiej pełnienie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim.
  2. Pełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 1 powierza się do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora poradni, jednak nie dłużej niż na okres trzech miesięcy, t.j. do dnia 28 lutego 2003 roku.

§ 2

  1. W czasie pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubieniu upoważnia się Panią Dorotę Kamińską do jednoosobowego składania oświadczeń woli wynikających ze zwykłego zarządu mieniem powiatu będącym w dyspozycji kierowanej jednostki organizacyjnej.
  2. Szczegółowy zakres zwykłego zarządu określi pełnomocnictwo stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Pełniącej obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubieniu Pani Dorocie Kamińskiej ustala się wynagrodzenie miesięczne, na które składają się:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: - 1568,00 zł
  • dodatek funkcyjny w wysokości - 260, 00 zł
  • dodatek za wysługę lat w wysokości 12 %  wynagrodzenia zasadniczego od 1.09.02r - 188,16 zł
  • dodatek za trudne warunki pracy należny w miesiącach faktycznie wykonywanej pracy w wysokości - 30,00 zł

ogółem wynagrodzenie miesięczne brutto - 2 046,16 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 grudnia 2002 roku.

Zarządu Powiatu w składzie:
Piotr Stanny
Joanna Idczak
Grażyna Sypczyńska
Arkadiusz Gąsiorowski
Bogdan Domżalski

 

Załącznik do uchwały nr 6/02
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 28 listopada 2002 roku

OR. 0114/87/02

 

Pani Dorota Kamińska
p.o. Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Lubieniu Kujawskim

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Powiatu we Włocławku działając na podstawie art. 48, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm) oraz uchwały Zarządu Powiatu nr 6/02 z dnia 28 listopada 2002 roku.

udziela się Pani pełnomocnictwa

do działania jednoosobowego w sprawach zwykłego zarządu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim.

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje w szczególności umocowania przed władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz bankami do składania oświadczeń w sprawach prowadzenia i zarządzania jednostkami budżetowymi oraz zawierania umów w zakresie ich działalności, do dokonywania rozliczeń finansowych i podejmowania innych czynności koniecznych w związku z prowadzeniem spraw tyczących jednostek.

Pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszego pełnomocnictwa głównemu księgowemu.

Pełnomocnictwo niniejsze wydano na czas określony trzech miesięcy t.j. od dnia 1 grudnia 2002 r. do dnia 28 lutego 2003 roku.

Starosta Włocławski
Piotr Stanny

 


Opublikował: Adam Różewicki (22 sierpnia 2003, 13:51:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2795

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij