Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy podczas kontroli organu administracji architektoniczno – budowlanej Starostwa Włocławskiego stwierdził poniżej wyszczególnione nieprawidłowości i uchybienia, które szczegółowo zostały opisane w protokole z kontroli i załącznikach do tego protokołu.
1. Prowadzenie rejestrów i ewidencji
- w rejestrze pozwoleń na budowę występowały uchybienia polegające na nie wypełnieniu części rubryk, pozostawianiu wolnych miejsc oraz dokonywano poprawek przez zmiany zapisów bez podania daty, przyczyny i nazwiska osoby dokonującej zmiany zapisu.
- do rejestru wydanych decyzji pozwoleń na budowę wpisywano pozwolenia na rozbiórkę i pozwolenia na użytkowanie, które należało ewidencjonować oddzielnie zgodnie z zaleceniem GINB znak DIK-Z/G/90/99. W wydawanych decyzjach o pozwoleniu na budowę i zatwierdzających projekt budowlany uchybienia stwierdzono w 4 sprawach na 10 spraw poddanych kontroli. Uchybienia dotyczyły:
- wykonanie art. 28 kodeksu w postępowaniu administracyjnym tz. Nie uwzględniono właścicieli działek sąsiednich jako strony w postępowaniu administracyjnym ( 3 sprawy),
- wykonania art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie braku dowodu stwierdzającego prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( 1 sprawa),
- wykonanie art. 41 ustawy Prawo budowlane tz,. Brak we wszystkich aktach spraw zawiadomienia o rozpoczęciu budowy i oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków i wydania dziennika budowy, W wydawanych decyzjach o pozwoleniu na rozbiórkę uchybienia stwierdzono w 6 sprawach na 8 spraw poddanych kontroli. Uchybienia dotyczyły;
- wykonania art. 33 ust. 4 ustawy prawo budowlane tz., przyjęto niekompletne wnioski o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę (3 sprawy)
- wykonanie art. 82 b ust. 1 ustawy Prawo budowlane tz., decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę nie przesłano do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ( 1 sprawa).
- wykonanie art. 41 ustawy prawo budowlane tz., brak w aktach sprawy zawiadomienia o rozpoczęciu robót rozbiórkowych (6 spraw). W wydawanych decyzjach o pozwoleniu na użytkowanie uchybienia stwierdzono w 6 sprawach na 10 spraw poddanych kontroli. Uchybienia dotyczyły:
- wykonania art. 56 ust. 1 ustawy prawo budowlane tz. , brak kompletu zawiadomień właściwych organów o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania ( 3 sprawy),
- wykonania art. 57 ustawy prawo budowlane tz. , brak oryginału dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym ( 2 sprawy),
- wykonania art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane tz. , wydano pozwolenie na użytkowanie mimo faktu przerwania budowy na okres dłuższy niż 2 lata ( 1 sprawa), W wydawanych decyzjach o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania uchybienia stwierdzono w 3 sprawach na 5 spraw poddanych kontroli.
Uchybienia dotyczyły:
- braku potwierdzenia zgodności zmiany sposobu użytkowania z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego co stanowi uchybienie przepisom § 10 rozporządzenia MGP i B z dnia 15.12.1994r. w sprawie warunku i trybu postępowania przy rozbiórkach, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udziela pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części (Dz. U. Nr 10 z 1995r. poz. 47) (3 sprawy)
- wydawaniu decyzji na zmianę sposobu użytkowania przed dniem wniesienia wniosku ( 1 sprawa).

W sprawach zakończonych zajęciem stanowiska przez organ w wyniku zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w 7 sprawach stwierdzono uchybienia na 10 spraw poddanych kontroli. Uchybienia dotyczyły:
- wykonania art. 30 ust. 2, organ nie zareagował na zgłoszenie wykonania robót trzy dni po dacie złożenia zgłoszenia (1 sprawa),
- wykonania art. 30 ust. 1 a , organ nie zareagował na nie przedłożenie przez inwestora zakresu i sposobu wykonania robót oraz nie podanie terminu rozpoczęcia robót ( 6 spraw),
- wykonania art. 29 ust. 1 i 2 organ dopuścił do budowy kotłowni w nowo budowlanym budynku bez pozwolenia na budowę ( 1 sprawa).
Przekazując Panu Staroście powyższe ustalenia, uwagi i oceny, celem doskonalenia dalszej działalności administracji architektoniczno – budowlanej Starostwa Włocławskiego, wnoszę o wyeliminowanie wskazanych w trakcie kontroli nieprawidłowości, udokumentowanych w protokole kontroli, poprzez:
1. Zaprowadzenie brakujących ewidencji wydawanych decyzji i przyjmowanych zgłoszeń, a rejestry i ewidencje należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoru rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. ( Dz. U. Nr 120, poz. 1129) i zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.
2. Przestrzeganie przepisów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego.
- art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie zapewnienia udziału w postępowaniu administracyjnym wszystkim stronom,
- art. 33 ust. 2 pkt. 2 i 33 ust. 4 w zakresie kompletności wniosków o udzielenie pozwoleń na rozbiórkę
- art. 82 b ust. 1 w zakresie przesyłania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego decyzji,
- art. 30 ust. 1 a , przy przyjmowaniu zgłoszeń na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę żądać d inwestorów kompletnego zgłoszenia, w tym podania terminów rozpoczęcia robót,
- przy przyjmowaniu zgłoszeń na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę, dokonywać wnikliwej analizy zgłoszeń i eliminować z tych zgłoszeń sprawy, które wymagają konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Odstąpiono od zaleceń pokontrolnych dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie pozwoleń na użytkowanie i dokumentowania zakończenia budowy, gdyż ten zakres właściwości, zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego, od dnia 11. 07.2003r. leży w gestii organów nadzoru budowlanego.
O podjętych działaniach mających na celu wykonanie wyżej wymienionych zaleceń pokontrolnych, proszę złożyć pisemną informację w terminie do dnia 10 marca 2004r.


Wytworzył: Zbigniew Sulik (3 lutego 2004)
Opublikował: Bogdan Nowicki (24 maja 2004, 18:21:15)

Ostatnia zmiana: Bogdan Nowicki (24 maja 2004, 18:38:38)
Zmieniono: zmieniono datę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4431

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij