regulamin


ZARZĄDZENIE Nr 6/2008


Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.


Na podstawie art. 3a ust.2 w zw. z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1593, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustalam Regulamin organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2005 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, zmienione Zarządzeniem Nr 8/2005 z dnia 2 listopada 2005 r.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku


§ 1. 1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwanym dalej PCPR ogłaszany jest poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR oraz na tablicy informacyjnej PCPR. Organizuje go i ogłasza Dyrektor PCPR.

2. Tekst ogłoszenia o stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko, zwanego dalej ogłoszeniem zawiera:

1) nazwę i adres jednostki;

2) określenie stanowiska urzędniczego;

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

3. Konkurs przeprowadza się również w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.

§ 2. 1. Komisję konkursową powołuje Dyrektor PCPR.

2. Zadaniem Komisji konkursowej jest przeprowadzenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w PCPR.

3. W skład Komisji wchodzą:

1) Dyrektor PCPR;

2) pracownik prowadzący sprawy kadrowe w PCPR;

3) pracownik merytoryczny PCPR.

4. Członkiem Komisji nie może być pracownik, który jest małżonkiem kandydata na wolne stanowisko urzędnicze lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie albo pozostaje wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

§ 3. 1. Do konkursu może przystąpić każda osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje w formie pisemnej poprzez złożenie dokumentów określonych w ogłoszeniu.

3. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

§ 4. 1. Komisja dokonuje formalnej oceny zgodności złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu i odrzuca oferty, które ich nie spełniają.

2. Kandydaci, którzy nie spełniają wyżej wymienionych wymagań zostaną poinformowani o tym na piśmie.

3. Listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR.

4. Komisja ocenia pozostałe oferty według priorytetów określonych w ogłoszeniu z uwzględnieniem punktowej skali ocen i zastosowaniu arkusza porównawczego.

5. W trakcie oceny każdy członek komisji przyznaje określoną liczbę punktów, zależnie od stopnia spełnienia poszczególnych wymagań stawianych kandydatowi, zawartych w ogłoszeniu według poniższej skali:

1) 0 – brak potwierdzenia;

2) 1 – niskie;

3) 2 – zadawalające;

4) 3 – dobre;

5) 4 – bardzo dobre.

§ 5. 1. Końcowa rekrutacja odbywać się będzie spośród nie więcej niż 5 kandydatów, których oferty uzyskały największą punktację.

2. W przypadku uzyskania przez większą ilość kandydatów równej liczby punktów kwalifikujących się do rozpatrzenia, Komisja dopuści do dalszej oceny wszystkie oferty, które otrzymały taką samą punktację.

§ 6. 1. W celu dokonania wyboru najlepszego kandydata spośród wyłonionych w sposób określony w § 5 Komisja przeprowadza rozmowę lub test kwalifikacyjny pod kątem oceny wiedzy, doświadczenia oraz zdolności i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy.

2. Rozmowa lub test kwalifikacyjny oceniane są według skali określonej w § 4 ust.5.

§ 7. 1. Z kandydatem, który uzyskał najwyższą ocenę Dyrektor PCPR może nawiązać stosunek pracy.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało jednakową ocenę Dyrektor PCPR może dokonać spośród nich wyboru osoby, z którą nawiąże stosunek pracy.
§ 8. 1. Każdorazowo po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego i dokonaniu wyboru osoby, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wyniku uzyskanym podczas przeprowadzanego naboru.

2. Po zakończeniu naboru informacja obejmująca nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej na dane stanowisko pracy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR i na tablicy ogłoszeń PCPR przez okres co najmniej 3-ch miesięcy.

§ 9. Obsługę techniczno-biurową prac Komisji i sporządzanie protokołu zapewnia pracownik prowadzący sprawy kadrowe PCPR.

Wytworzył: Agnieszka Łoboda (30 grudnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Otto (30 grudnia 2008, 16:36:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1396

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij