sprawozdanie z działalności 2010

 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku  za rok 2010
           
            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną powiatu podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, realizującą zadania dotyczące: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
I. BUDŻET
W  roku  2010  zrealizowano  wydatki  w  wysokości   2.184.919  zł.,  w tym: 
Rozdział  85218 - PCPR
Plan  483.609     Wykonanie 483.592     % 99,99
Rozdział  85204 - rodziny zastępcze
Plan  1.256.999     Wykonanie 1.251.549     % 99,57
Rozdział  85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan  91.823     Wykonanie 91.673     % 99,94
Rozdział  85220 - poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej
Plan  15.457     Wykonanie 15.455     % 99,99
Rozdział  85321 – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan  187.399     Wykonanie 187.384     % 99,99
Rozdział  85395 - pozostała działalność
Plan  171.993     Wykonanie 155.266     % 90,27
 
II. KADRA
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych było 11 osób.
 Informacje o wykształceniu pracowników przedstawia  poniższa tabela:
Stanowisko Dyrektor
Liczba pracowników  1    Z wykształceniem wyższym 1
Ze specjalizacją dla organizatorów pomocy społecznej 1
Stanowisko Księgowa
Liczba pracowników  1     Średnim 1
Stanowisko Specjalista pracy socjalnej
Liczba pracowników  3    Z wykształceniem wyższym 3
Ze specjalizacją dla organizatorów pomocy społecznej 2
Stanowisko Pracownik socjalny
Liczba pracowników  1*   Z wykształceniem wyższym 1
Stanowisko Radca prawny
Liczba pracowników  1     Z wykształceniem wyższym 1
Stanowisko Pozostali pracownicy
Liczba pracowników  4**  Z wykształceniem wyższym 1     Średnim 1
*        pracownik zatrudniony w ramach POKL w okresie od 1.05.2010 r. do 31.12.2010 r.
** w tym jeden pracownik obsługujący Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
                                                                                  
III. POMOC INSTYTUCJONALNA
1. Domy pomocy społecznej
Od 1 stycznia 2004 r. decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w świetle art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.             o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) wydaje właściwy organ gminy. Dopiero po skierowaniu tej osoby przez gminę, może ona być umieszczona w domu pomocy społecznej na podstawie decyzji Starosty, lub tak jak jest w naszym powiecie, działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                  we Włocławku - art. 59 ust. 2 oraz art. 112 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Na gminie ciąży również obowiązek pokrywania różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez osobę kierowaną   i jej rodzinę – art. 61 ust. 2 pkt  3  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W domach pomocy społecznej według stanu na dzień 31.12.210 r. było 305 miejsc,  w których zamieszkiwało 287 Mieszkańców. Szczegółowe dane w tabeli.
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
Liczba miejsc 66     Liczba mieszkańców  57
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie
Liczba miejsc 60     Liczba mieszkańców  60
Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie
Liczba miejsc 30     Liczba mieszkańców  29
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach
Liczba miejsc 89     Liczba mieszkańców  82
Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
Liczba miejsc 60     Liczba mieszkańców  59
W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. umieszczono w domach pomocy społecznej                   21 osób, w tym 3 mieszkańców wnosi pełną opłatę za swój pobyt w domu bez dopłaty gminy, natomiast 18 osób wraz z rodziną oraz gminą kierującą ją do placówki ponosi pełną odpłatność za pobyt. Natomiast w ciągu 2010 r. z domów pomocy społecznej odeszło 35 osób, w tym: 31 zmarło,  3 przeniesione zostały do innych placówek oraz 1 powróciła do rodziny.
Najliczniejszą grupę Mieszkańców domów pomocy społecznej stanowią osoby w wieku od 41 -60 lat - 133 osoby (46,34 % ogółu), drugą grupę stanowią osoby w wieku od 61-74 lat – 63 osoby (21,95 % ogółu), trzecią natomiast osoby w wieku powyżej 74 lat - 46 osób  (16,03 % ogółu). Najmniej liczną grupą Mieszkańców są osoby w wieku od 19 lat do 40 lat   - 45 osób (15,68 % ogółu).
Strukturę mieszkańców domów pomocy społecznej według wieku obrazuje poniższa tabela.
Mieszkańcy domów pomocy społecznej
Kategoria wiekowa 19 - 40 lat     Liczba mieszkańców 45     %  15,68
Kategoria wiekowa 41 - 60 lat     Liczba mieszkańców 133   %  46,34
Kategoria wiekowa 61 - 74 lat     Liczba mieszkańców 63     %  21,95
Kategoria wiekowa powyżej 74 lat   Liczba mieszkańców 46    %  16,03
Z 287 mieszkańców na dzień 31.12.2010 r. 29 osób nie opuszczało łóżka, co stanowi 10,10 % ogółu.
Zgodnie z listą osób oczekujących prowadzoną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku na dzień 31.12.2010 r. na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekiwało 13 osób (DPS Kowal - 3 osoby oraz DPS Kurowo – 9 osoby i DPS Rzeżewo – 1 osoba).
W okresie sprawozdawczym wydano 268 aktów administracyjnych, w tym:
a) 22 decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
b) 129 decyzji w sprawie ustalenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej,
d) 13 decyzji w sprawie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu,
e) 53 decyzje w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy    w Kowalu,
f) 34 decyzje sprawie zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kowalu,
h) 17 decyzji na podstawie art. 155 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.
W 2010 r. przygotowano aneksy do umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej             z dnia 6 stycznia 2009 r., polegającego na prowadzeniu przez Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn dotyczące wysokości dotacji na prowadzenie Domu, projekt zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej   oraz sprawozdawczość dotyczącą domów pomocy społecznej. W ubiegłym roku przeprowadzono również kontrolę merytoryczną w 5 domach pomocy społecznej w zakresie dotyczącym opłaty za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej przyjętych ,,na starych zasadach”.  Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. 
2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze.
        Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie w świetle art. 19 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) należy do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.
Na terenie Powiatu Włocławskiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim oraz Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w  Brzeziu o charakterze socjalizacyjno-interwencyjnym. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczych-wychowawczych wynosi 70, natomiast na dzień 31.12.2010 r. przebywało w nich 70 dzieci, w tym: w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim – 30 osób, w tym 24 dzieci z Powiatu Włocławskiego oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu - 40 osób, w tym 21 dzieci z Powiatu Włocławskiego. W ciągu 2010  roku umieszczono w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych 17  dzieci z Powiatu Włocławskiego, w tym w: 
1) Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim – 4 dzieci,
2) Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu – 13 dzieci.
W okresie sprawozdawczym do placówek opiekuńczo-wychowawczych skierowano ogółem  52 dzieci.
Zaznaczyć należy, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski z dniem 16 grudnia 2010 r. zezwolił  Powiatowi Włocławskiemu na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu – zezwolenie z dnia 16.12.2010 r. znak Nr  WPS.III.DS.90131-20/10, natomiast z dniem 20 grudnia 2010 r. na prowadzenie Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim - zezwolenie z dnia 20.12.2010 r. znak Nr  WPS.III.DS.90131-22/10.
W ramach współpracy w 2010 r. umieszczono również 8 dzieci, w tym 7 małoletnich                   do 3 roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących poza powiatem włocławskim tj. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Maluch” we Włocławku                        oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie. Na dzień 31.12.2010 r.                        w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem przebywało ogółem 9 dzieci.                 
W 2010 r. przeprowadzono postępowanie w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Włocławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 7 przypadkach osobom zobowiązanym ustalona została opłata za pobyt, natomiast w 46 przypadkach osoby zobowiązane zostały zwolnione z ponoszenia opłaty, zgodnie   z uchwałą Nr XXIV/267/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 listopada 2004 r.   w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przygotowano                  w 2010 r. projekty kolejnych porozumień z Powiatem Brodnickim oraz Miastem Sosnowiec w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu innego powiatu umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego. Sporządzano również comiesięczne pisemne informacje dla powiatów dotyczące należności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z zawarciem nowych porozumień oraz funkcjonowaniem w obrocie prawnym wcześniejszych 8 porozumień. W 2010 r. opracowany został także projekt zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz przygotowywano sprawozdawczość dotyczącą placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Ponadto na bieżąco udzielana jest pełna informacja jednostkom współpracującym z PCPR                       w sprawach dotyczących problematyki kierowania do domów pomocy społecznej                     oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 
IV. RODZINY ZASTĘPCZE
Zgodnie z art. 19 obowiązującej od 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy:
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze.
 
1. Rodziny zastępcze
    Rodziny zastępcze dzielą się na:
    a) spokrewnione z dzieckiem,
    b) niespokrewnione z dzieckiem.
W okresie od 1.01.2010 r. do  31.12.2010 r. w Powiecie Włocławskim tą formą pomocy objęto:
Rodziny zastępcze spokrewnione
Liczba rodzin  70     % 83,33     Liczba umieszczonych dzieci  88    %  75,86
Rodziny zastępcze niespokrewnione
Liczba rodzin  14    % 16,67      Liczba umieszczonych dzieci  28    %  24,14
Rodzinom zastępczym przysługuje pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w tej rodzinie dziecka w wysokości uzależnionej od  dochodów dziecka, wieku, stopnia rozwoju, stanu zdrowia, stopnia niedostosowania społecznego.
Wysokość pomocy, o której  mowa  wyżej  wynosi:
Wysokość pomocy  dziecko od 7 do 18 lat  40 %
Kwota  658,80  Liczba rodzin  62   Liczba umieszczonych dzieci  82
Wysokość pomocy  dziecko do 7 lat -  60 %
Kwota  988,20  Liczba rodzin  12   Liczba umieszczonych dzieci  15
Wysokość pomocy  dziecko do 7 lat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności -     80 %
Kwota  1.317,60  Liczba rodzin  1   Liczba umieszczonych dzieci  3
Wysokość pomocy  dziecko od 7 do 18 lat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności -   60 %
Kwota  988,20   Liczba rodzin  9     Liczba umieszczonych dzieci  16
Pomoc dla dziecka, które posiada własny dochód pomniejszona zostaje o 50 % tego dochodu.
Ilość dzieci posiadających dochód w rozbiciu na wysokość przedstawia poniższa tabela.
Rodziny zastępcze  spokrewnione
do 200,- zł.  15              od 201,- zł  do 500,- zł.  16          Powyżej  501,- zł.  12
Rodziny zastępcze  niespokrewnione
do 200,- zł. 9                 od 201,- zł  do 500,- zł.  0            Powyżej  501,- zł.  2
Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem otrzymują dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy, z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania w wysokości 164,70 zł.
Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Na realizację pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota  912.584 zł., tj. 72,58 % ogólnego budżetu rozdziału  85204, w tym na:
a) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej kwota  885.668  zł., z tego dla:
- rodzin spokrewnionych      –  599.196 zł. tj. 67,65 %,
- rodzin niespokrewnionych  – 286.472 zł. tj. 32,35 %
b) jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka
    przyjmowanego do  rodziny zastępczej kwota 26.616 zł., z tego dla:
   - rodzin spokrewnionych      –  16.976 zł. tj. 63,78 %
    - rodzin niespokrewnionych  –   9.640 zł. tj. 36,22 %
c)  szkolenia  rodzin  zastępczych  zgodnie  z  art. 77  ust.  1  ustawy  o  pomocy  społecznej -  300,- zł.
2. Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:
a) pieniężną na kontynuowanie nauki,
b) pieniężną na usamodzielnienie,
c) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.
Pomocy tej udziela organ pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej w drodze decyzji administracyjnej.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie pełnoletniej, jeżeli kontynuuje ona naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc w miesięcznej wysokości 30 % podstawy przyznaje się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.
W naszym Powiecie taką formą pomocy objęto 60 pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę w różnego typu szkołach:
a) w szkole ponadgimnazjalnej      –   22 osób,
b) w szkole policealnej         –   14 osób,
c) w szkole wyższej                         –   24 osoby.
Aktualnie pomoc ta wynosi 494,10 zł. miesięcznie.
Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej z rodziny zastępczej ustala się w kwocie odpowiadającej:
a) 300 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres trzech lat i dłużej - tj. 4.941,- zł.
b) 200 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres od dwóch do trzech lat - tj. 3.294,- zł.
c) 100 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres od roku do dwóch lat - tj. 1.647,- zł.
Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % podstawy - tj. 4.941,-
Wskazana pomoc uwarunkowana jest umieszczeniem w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sądu i przebywaniem w niej ponad 1 rok oraz sytuacją dochodową osoby usamodzielnianej.
Na realizację pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie  i zagospodarowanie w formie rzeczowej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wydatkowana została kwota 338.965,- zł.  tj. 26,97 % ogólnego budżetu na rodziny zastępcze, w tym:
a) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki  -    222.180 zł. tj.  65,55 %,
b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie        -       70.262 zł. tj. 20,73 %,
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej  -      46.523 zł. tj.  13,72 %.
Ponadto zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego , młodzieżowego ośrodka wychowawczego i zakładu poprawczego. Pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej zgodnie z art. 90 ust 2 przywołanej wyżej ustawy udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.
W związku z powyższym w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. – 12 wychowankom tych placówek wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 7 wychowankom pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz 2 wychowankom zrealizowano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
Na realizację powyższej pomocy wydatkowana  została  kwota 91.674,- zł., w tym:
a) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki  -     50.823,- zł. tj. 55,44 %,
b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie        -     31.118,- zł. tj.  33,94 %,
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej  -      9.733,- zł. tj.  10,62 %.
 
3. Porozumienia
            Zgodnie z art. 86 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.
W związku z powyższym w 2010 r. zawarto 3 porozumienia na pokrywanie wydatków związanych z utrzymaniem 3 dzieci umieszczonych w  3 rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu.
Łącznie w 2010 roku na terenie Powiatu Włocławskiego w 13 rodzinach zastępczych  przebywało 16 dzieci z innych powiatów, w tym z Miasta Gminy Włocławek (6 dzieci), Miasta Sosnowiec (2 dzieci), Powiatu Rypińskiego (1 dziecko), Powiatu Człuchowskiego (1 dziecko),  Powiatu Kutnowskiego (2 dzieci), Powiatu Radziejowskiego (1 dziecko), Powiatu Aleksandrowskiego (1 dziecko), Powiatu Wąbrzeskiego (1 dziecko) i Miasta Gdyni (1 dziecko).
Powiat Włocławski w 2010 roku zawarł również dwa porozumienia na pokrywanie wydatków związanych z utrzymaniem 2 dzieci z naszego powiatu umieszczonych w 1 rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Kolskiego. Łącznie w  2010 r. 4 dzieci z naszego powiatu przebywało na terenie innych powiatów, w tym 3 dzieci na terenie Powiatu Kolskiego i 1 dziecko na terenie Powiatu Grudziądzkiego.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie byli  w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym  i korespondencyjnym ze wszystkimi rodzinami zastępczymi, umieszczonymi w nich dziećmi oraz z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuującymi naukę. Zainteresowani byli informowani na bieżąco o swoich prawach i obowiązkach. W pełni realizowane były również zadania związane z rodzicielską opieką zastępczą, wszystkie rodziny oraz pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę objęci byli pracą socjalną oraz pomocą finansową, poradniczą i wspierającą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 
W sprawach opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej PCPR współpracuje z Sądem Opiekuńczym, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym oraz innymi instytucjami i urzędami. 
 
V. REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rehabilitacja społeczna Na rehabilitację społeczną w 2010 r. przeznaczono łącznie  426.962,50 zł.
Zakres pomocy oraz wydatkowanie  w.w kwoty przedstawia poniższa tabela:
Zadanie
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  57
kwota planowana  w zł.   43.391,29     wydatkowanie  43.391
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  9
kwota planowana  w zł.   153.298,46     wydatkowanie  153.298
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  303
kwota planowana  w zł.   222.144,65     wydatkowanie  222.142
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i  turystyki osób niepełnosprawnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  92
kwota planowana  w zł.   8.128,10     wydatkowanie  8.128
Jak wynika z powyższej tabeli środki PFRON przeznaczone w 2010 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wykorzystane zostały w  100  %.
Przez cały 2010 rok  pracownicy PCPR udzielali informacji związanych z różnego rodzaju uprawnieniami osobom niepełnosprawnym. Pomagali w prawidłowym wypełnianiu wniosków, kierowali do właściwych jednostek i instytucji np.: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego czy też Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu. Pomagali w wyszukaniu odpowiedniego do rodzaju schorzenia turnusu rehabilitacyjnego.
W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym szerszego dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny nawiązano współpracę z jednostkami zajmującymi się zaopatrywaniem osób indywidualnych w te przedmioty w ramach limitu Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby niepełnosprawne przybywające do punktów sprzedaży są na bieżąco informowane o możliwości dofinansowania ze środków PFRON  nabywanych przez  nie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.
 Ponadto pracownicy PCPR uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia oraz kluby zrzeszające osoby niepełnosprawne w celu udzielenia im pełnej informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach.
W 2010 r. wydano 81 kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Uzyskaną z powyższych kart kwotę odprowadzono na dochody Powiatu.
 
2. Rehabilitacja zawodowa
            Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej w 2010 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystano kwotę   98.848,50 zł.
Ze środków PFRON  w 2010 r.  zostały pokryte koszty szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy   zgodnie z  art. 38 i 40 ustawy  z dnia  27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) oraz innych zadań  wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415, z późn.zm.), a także zwrócono koszty wyposażenia stanowiska pracy  utworzonego   dla 2 osób niepełnosprawnych na podstawie art.26e przywołanej wyżej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej   przedstawia poniższa tabela:
Zadanie
 Finansowanie  kosztów  szkolenia  i przekwalifikowania  zawodowego  osób niepełnosprawnych
Plan  15.000,00     Liczba stanowisk pracy  -     Liczba Osób  5     Wykonanie (w zł)  14.813,00
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających    w zatrudnieniu
Plan  6.000,00     Liczba stanowisk pracy  -     Liczba Osób  8      Wykonanie (w zł)  5.476,00
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk  pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych
Plan  60.000,00   Liczba stanowisk pracy  1    Liczba Osób  2      Wykonanie (w zł)  60.000,00
Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – art.12a
Plan  18.848,50     Liczba stanowisk pracy  -     Liczba Osób  1     Wykonanie (w zł)  18.848,50
Jak wynika z  powyższej tabeli środki PFRON przeznaczone w 2010 r. na realizację  zadań   z zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystane zostały w 100%.
Zatrudnione na nowych stanowiskach pracy  2  osoby niepełnosprawne.
Na podstawie art.26 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) została zawarta umowa z pracodawcą -  Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Sp. z o.o. „LUMAC”  w Kowalu, ul. Dobiegniewska 6 w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia  stanowiska pracy dla 2 osób niepełnosprawnych , które otrzymały zatrudnienie na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
Osoby niepełnosprawne i pracodawcy są na bieżąco informowani o przysługujących im prawach i możliwościach, z których mogą skorzystać i uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON.
„Program wyrównywania różnic między regionami II”
Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych,  Powiat przystąpił w roku 2010 po raz kolejny  do realizacji projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” i za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie złożył wystąpienie i wniosek o pozyskanie  pozabudżetowych  środków  z PFRON w łącznej wysokości  559.724,50 zł na dofinansowanie do zakupu samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla:
1)      Gminy Baruchowo dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej,
2)      Gminy Włocławek dla Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie,
3)      Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej
     oraz
4)      Likwidację barier architektonicznych poprzez montaż windy przyściennej oraz podjazdu dla –Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej.
PFRON pismem z dnia 28.09.2010 r. przekazał informację, że w 2010 r. nie będzie dofinansowania ze środków PFRON złożonych projektów, ale jeśli Sejm RP przyjmie zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92, z późn. zm.) pozyskane mogą być środki na finansowanie w 2011 r. ”Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” i będzie możliwość dofinansowania projektów wynikających z wystąpienia i wniosku złożonego w 2010 r.
Dalszą informacją w tej sprawie jest to, że Zarząd PFRON Uchwałą Nr 343/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. m.in. uchwalił, że w pierwszej kolejności realizowane będą zgodnie z warunkami, które obowiązywały w 2010 r.  nierozpatrzone  wnioski  i  wystąpienia  złożone  w programie w  2010 r.
Zatem istnieje możliwość pozyskania  w 2011 r. kolejnych środków pozabudżetowych w kwocie 559.724  zł.
 
 VI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI
PCPR na bieżąco współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Włocławskiego tj.:
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Dzieci z Rodzin Patologicznych w Brześciu Kuj.,
-  Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych i Patologicznych w Fabiankach,
-  Stowarzyszenie Osób i Rodzin Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie
oraz zarejestrowanym w ub. roku na terenie powiatu włocławskiego Stowarzyszeniem Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych „Życzliwe serce” w Izbicy Kuj. informując o wszelkich programach dających możliwość uzyskania dotacji na realizację zadań statutowych.
Współpraca nawiązana była również z przewodniczącymi Związków: Emerytów i Rencistów, Polskiego Związku Niewidomych.
Pracownicy uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez w/w organizacje, na których przekazywane były informacje dotyczące praw i obowiązków osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.
Przekazywane były również informacje o zadaniach statutowych PCPR jak również wszelkie możliwe materiały w tym zakresie.
Powołana Zarządzeniem Nr 38/07 Starosty Włocławskiego z dnia 23 października 2007 r. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw  Osób Niepełnosprawnych opiniowała projekty uchwał rady powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
 
VII. RADCA PRAWNY
Realizując zadania nałożone na powiat art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Radca Prawny prowadził doradztwo prawne i metodyczne w zakresie zadań własnych i zleconych dotyczących  pomocy  społecznej  dla  ośrodków  pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu Powiatu Włocławskiego. Udzielał także pełnej  informacji o prawach i uprawnieniach osób zgłaszających się o pomoc  bezpośrednio do PCPR.
Na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej radca prawny prowadził poradnictwo specjalistyczne, szczególnie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego oraz udzielał pomocy w sporządzaniu pism tak w postępowaniu sądowym (pozwy o alimenty, rozwód i separację) jak i administracyjnym (odwołania od decyzji, skargi).
Decyzje administracyjne, akty prawne rzędu umów, porozumień, a także projekty uchwał oraz regulaminy tak PCPR jak i wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej opiniowane były  przez radcę prawnego PCPR.
 
VIII. PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku działa punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej obejmujący swym działaniem również osoby niepełnosprawne. Radca prawny, psycholog i pedagog prowadzą poradnictwo na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych poprzez  udzielanie  pełnej informacji osobom o prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przygotowanie różnego rodzaju pism np. pozwów do Sądu, odwołań itp., ułatwianie kontaktów z różnymi instytucjami, np. Sądem, Prokuraturą, z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, noclegownią itp.
Pomoc psychologiczną dla osób indywidualnych i rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych wymagających interwencji psychologicznej. Mediacje w sytuacjach konfliktowych, konsultacje i porady psychologiczne.
 
IX. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku od 1 sierpnia 2008 r do chwili obecnej  realizuje  projekt systemowy  pt.  „Podróż do samodzielności” który  jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2010 wsparciem objęte zostały dwie grupy osób:
* 23 osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia
*14 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, uczestniczących w zajęciach ŚDS w Czarnem.
Osoby te są zagrożone wykluczeniem społecznym. Stąd w strategii województwa i powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych pojawił się projekt pomocy tej grupie osób.
W ramach projektu zatrudniony został pracownik socjalny wzmacniający kadrę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którego głównym zadaniem jest praca z  osobami niepełnosprawnymi.
W ramach projektu, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem  zakupiony został Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego oraz zatrudniono rehabilitanta, który pracował z osobami niepełnosprawnymi. Zakupiono także materiały do prac rękodzielniczych w różnej technice, z których osoby niepełnosprawne wykonywały prace na wystawę, podczas spotkania z lokalnymi pracodawcami. Na okres 14 tygodni zatrudniony został doradca zawodowy, wspierający osoby niepełnosprawne.
W okresie od 14 do 28 sierpnia 2010 r odbył się w Sanatorium „Polex-Ruch” w Ciechocinku turnus rehabilitacyjny połączony z nauką pracy na komputerze oraz z zajęciami z doradcą zawodowym. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia było wydanie zaświadczeń o jego ukończeniu.  Uczestnicy projektu wzięli także udział w zajęciach z doradcą zawodowym, a w czasie wolnym uczestniczyli w spotkaniach i wycieczkach wspomagających integrację społeczną.
Ponadto w okresie od 25 do 27 sierpnia 2010 r. dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi przeprowadzone zostały na zamku w Uniejowie warsztaty psychologiczne  obejmujące m.in. trening interpersonalny mający na celu podniesienie samoświadomości uczestników, ich umiejętności głębszego poznania siebie, kształtowania postaw, odpowiedzialności za siebie i innych zwłaszcza środowisku sobie nieznanym. W wolnych chwilach uczestniczyli w plenerze malarskim. Efekty ich pracy przedstawione zostały na wystawie prac rękodzielniczych podczas spotkania z pracodawcami, które odbyło się 30 listopada w ŚDS w Czarnem. Ponadto 10 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w wycieczce do Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak”, który zatrudnia osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zapoznali się nie tylko z linią produkcyjną zakładu, ale również ze stanowiskami, na których pracują osoby niepełnosprawne. Powyższe miało na celu uświadomienie osobom niepełnosprawnym, że uzyskanie  pracy jest w zasięgu ich możliwości.
Rekrutacja uczestników odbyła się w oparciu o dokumenty będące w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. 
W 2010 roku wartość projektu wynosiła 173.622, 27 zł. natomiast  kumulatywnie  od 2008 roku koszt działań  w projekcie wyniósł 351.247,28 zł.
 
X. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi obsługę administracyjną-finansową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Zespół jest organem orzeczniczym I instancji w systemie orzecznictwa pozarentowego. Obejmuje swoim zasięgiem Powiat Włocławski. Do jego zadań należy: orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia.
Zespół wydaje orzeczenia do celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
W okresie sprawozdawczym  Zespół wydał 1.906 orzeczeń.
 
 
 
 

Wytworzył: Agnieszka Łoboda (1 lipca 2011)
Opublikował: Elżbieta Otto (1 lipca 2011, 10:54:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 920

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij