kontrola zus 2012

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/39 87-100 Toruń

Znak pisma: 562012020214PRO001 Znak sprawy:562012020214

Dane identyfikacyjne płatnika:

NIP: 8882413575 REGON: 005870438

Protokół kontroli

Płatnika składek: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 15.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Całkiewicz, posiadający legitymację służbową nr 02034, na podstawie upoważnienia nr 5620120202141 wystawionego 2 lutego 2012 r. z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 3 lutego 2012 r., 6 lutego 2012 r. - 9 lutego 2012 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 3 lutego 2012 r. płatnikowi składek: Agnieszka Łoboda -Dyrektor PCPR.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 1. Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2011 r.: 24. Średnioroczna liczba ubezpieczonych w roku 2011 - 24.

Zakresy kontroli

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Ustalenia kontroli

Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie dokumentów sporządzonych przed dniem rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych w KSI. Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Kontrolą objęto okres: styczeń 2009r. - grudzień 2011 r.

1.1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontroli poddano 10 zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego następujących ubezDieczonvch-

co stanowi 42% ogółu zgłoszeń ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2011 r.

W skontrolowanych przypadkach zgłoszenia dokonano stosując przepisy art. 13 pkt. 1, art. 36 ust. 1, ust. 10, w obowiązującym terminie wynikającym z art. 36 ust. 4 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) i z art. 16 ust. 1 ustawy z 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. (Dz.U. Nr 28, poz. 553 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.) oraz z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

1.2. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład.

1.2.1. Ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych ustalono stosując zasady zawarte w art. 18 ust.1 oraz art. 20 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998r (Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), w zakresie stóp procentowych art. 22 wyżej cytowanej ustawy.

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe ustalono stosując zasady określone w art. 28 ust 1 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009r. Nr 167, poz.1322 z późn. zm.). Składka do marca 2009r. została ustalona w wysokości 1,18%, od kwietnia 2009r. w wysokości 1,03%, od kwietnia 201 Or. w wysokości 1,03%, od kwietnia 2011 r. w wysokości 1,03%. Płatnik złożył informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2008r. (PKD 8532C, liczba ubezpieczonych - 11), za 2009r. (PKD 8899Z, liczba ubezpieczonych - 12), za 201 Or. (PKD 8899Z, liczba ubezpieczonych - 16).

W okresie objętym kontrolą płatnik nie zatrudniał pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i w związku z powyższym nie był zobowiązany do przekazywania informacji o pracownikach za których był obowiązany opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, nie obliczał, nie rozliczał i nie opłacał składek zgodnie z art. 35, art. 36 i art. 38 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008r. Nr 237, poz.1656 z późn. zm.).

1.2.2. Ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalono stosując zasady określone w art. 81 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fiansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

1.2.3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2006r. Nr 158, poz. 1121 z późn. zm.) płatnika składek nie dotyczy obowiązek opłacania składek na FGŚP (jednostka budżetowa*

Płatnik składek w przypadku ubezpieczonej powracającej z urlopu

macierzyńskiego nie naliczył składek na Fundusz Pracy źa miesiące u/izuuu -12/2010r., 02-12/2011r. od przychodów uzyskanych dodatkowo z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą. Ponadto w wyniku błędu rachunkowego płatnik składek za miesiące 07/2009r.; 01,03/201 Or. zawyżył składkę na Fundusz Pracy, natomiast za miesiąc 05/201 Or. zaniżył składkę na Fundusz Pracy.

Zgodnie z:

- art. 104a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego,

- art. 2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 16.06.1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106 z późn. zm.) pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

- art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na Fundusz Pracy stanowi kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia do trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Dowody:

- dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA, RCA, RSA za miesiące 07/2009 -12/2010r., 02-12/2011r. w systemie ZUS KSI,

- kserokopie list wypłat wynagrodzeń od umów zleceń za miesiące 07/2009 -12/2010r., 02-12/2011 r. (akta kontroli str. 9-68),

- protokół przyjęcia wyjaśnień Pani Krystyny Linowskiej - głównej księgowej z dnia 09.02.2012r.(akta kontroli str. 7-8).

Różnica w naliczeniu składek na dobro ZUS wynosi: •Fundusz Pracy - 225,14 zł.

Różnica w naliczeniu składek na dobro płatnika wynosi: •Fundusz Pracy - 51,78 zł.

Zestawienie różnic stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli:

• Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

Kontrolą objęto okres: styczeń 2009r. - grudzień 2011 r.

2.1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Płatnik nie był uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.). Zasiłki nie były wypłacane i nie były rozliczane w deklaracjach rozliczeniowych.

Na mocy art. 10 ustawy z 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.) płatnik nie jest uprawniony do ustalania prawa i wypłaty zasiłków oraz świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego od stycznia 2003r.

Zasiłki nie były wypłacane i nie były rozliczane w deklaracjach rozliczeniowych.

2.2. Prawidłowość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń i zasiłków.

Płatnik składek nie dokonywał rozliczania świadczeń i zasiłków w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe Kontrolą objęto okres: styczeń 2009r. - grudzień 2011r.

Zgodnie z art. 125 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) w okresie objętym kontrolą nie opracowywano wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Kontrolą objęto okres: styczeń 2009r. - grudzień 2011 r.

Płatnik składek stosując wymogi zawarte w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) informował Zakład Ubezpieczeń Społecznych o osiąganych dochodach zatrudnionego emeryta -

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono płatnikowi składek.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), płatnik składek ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu, Mickiewicza 33/39, 87¬100 Toruń.

Kontrolę zakończono w dniu 9 lutego 2012 r. i fakt ten wpisano do książki kontroli. Włocławek, dnia 9 lutego 2012 r.

INSPEKTOR KONTROLI

(podpis kontrolującego)

Protokół kontroli doręczono płatnikowi składek. Odbierający: Płatnik.

(data, pieczęć i pod|

P O W I A T O W E Centrem Pomocy Rodzinie ul Brzeska 15, 87-800 Włocławek ( 2 )


Wytworzył: Paweł Całkiewicz (2 maja 2012)
Opublikował: Elżbieta Otto (2 maja 2012, 11:54:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1162

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij