Protokół z kontroli Starostwa Powiatowego we Włocławku w dniach: 23.09.04 i w dniu 29.09.2004 r. przeprowadzona przez Halinę Poliwko – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Oddział we Włocławku.

WSiR. DW. Gz.7711(2)/04
Protokół z kontroli Starostwa Powiatowego we Włocławku.
Wizytację prowadziła:
Halina Poliwko – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Oddział we Włocławku. Działając na podstawie upoważnienia nr 1812/2004r. z dnia 20.09.2004r. Wicewojewody Pana Arkadiusz Horonziaka.
Kontrolę przeprowadzono w dniach:  23.09.04 i w dniu 29.09.2004r.
Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe we Włocławku
Regon jednostki kontrolowanej: 910868553
NIP jednostki kontrolowanej : 888-24-03-080
Kierownik jednostki kontrolowanej:  Starosta Włocławski – Piotr Stanny
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Infrastruktury Budowlanej:   Wojciech  Dzik
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami : Małgorzata Szymańska
Jednostka nadzorcza do zadań z zakresu administracji rządowej:  Wojewoda Kujawsko – Pomorski.
Przedmiotowy zakres kontroli:
1. Zachowanie procedur prawnych przed wydawaniem pozwoleń na budowę inwestycji nierolniczy.
2. Realizacja postanowień art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. poz. 1266- tekst jednolity).
3. Prawidłowe ustalanie wysokości opłat na rzecz „FOGR”.
4. Prawidłowość zagospodarowania wierzchniej warstwy ziemi uprawnej.
5. Prowadzenie rejestrów gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowania.
6. Badanie zgodności zapisów z rejestru gruntów podlegających wyłączeniu ze sprawozdań RRW- 11.
I. Cześć pierwsza.
1. Zachowanie procedur prawnych przed wydawaniem pozwoleń na budowę inwestycji nierolniczych.
Kontrolowane Starostwo w roku 2003 wydało ogółem 689 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych w tym:
1. Pozwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych
1. budynki mieszkalne jednorodzinne - 219
2. budynki wielomieszkalne - 3
II. Pozwolenia na budowę mieszkań w istniejących budynkach mieszkalnych i w budynkach niemieszkalnych.
1. rozbudowa budynków mieszkalnych - 27
III. Pozwolenie na budowę nowych budynków niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
1. hotele i budynki zakwaterowania turystycznego - 2
2. budynki handlowo – usługowe - 12
3. budynki transportu i łączności - 1
4. budynki przemysłowe i magazynowe - 12
5. pozostałe budynki niemieszkalne - 228
6. obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 185
Wyrywkowo sprawdzono 9 decyzji (pozwolenia na budowę), które dotyczyły inwestycji realizowanych w roku 2003 i polegały na :
1. pozwolenie nr OŚB-7351/126/03 z dnia 31.12.2003r. udzielono pozwolenia dla Państwa Zofii i Zygmunta Lipińskich – inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego pensjonatu na działce nr 91/1 w miejscowości Dąb Polski gm. Włocławek. W aktach brakowało informacji co do rodzaju użytku i klasy bonitacyjnej, na której  zlokalizowano inwestycję. Kontrolująca w Wydziale Geodezji ustaliła, że grunty na których dokonano rozbudowy istniejącego pensjonatu są to: pastwiska trwałe Ps VI- 0,26 ha i lasy i grunty leśne Ls VI- 0,50 ha, na mapie  glebowo – rolniczej ustalono, że są to grunty pochodzenia mineralnego.
2. pozwolenie nr OŚB –7351-W-12/33/423/03 z dnia 11.09.2003r. udzielono pozwolenia Państwu Małgorzacie i Wiesławowi Straszewskim – inwestycja polegała na budowie budynku mieszkalnego na działce nr 140/2 w miejscowości Kosinowo gm. Włocławek. W aktach brak było potwierdzenia informacji z Wydziału Geodezji co do rodzaju użytków oraz pochodzenia gruntów, na których zlokalizowana została inwestycja.
3. pozwolenie  nr OŚB-7351-83/03 z dnia 24.10.2003r. Udzielono pozwolenia Panu Januszowi Jankowskiemu – inwestycja polegała na budowie basenu kąpielowego na działce nr 317/2 w m. Chodecz. Tak jak w pkt wyżej brak było informacji co do rodzaju użytków oraz pochodzenia gruntu.
4. pozwolenie nr OŚB – 7351-W/5/52/468/03 z dnia 19.09.2003r. Udzielono pozwolenia Panu Henrykowi Fijakowskiemu – inwestycja polegała na budowie hali produkcyjnej związanej z konfekcją papieru toaletowego na działce nr 458 i 696 w m. Chodecz. W aktach brak informacji dotyczącej rodzaju użytków i pochodzenia gruntów.
5. pozwolenie nr OŚB- 7351-W-5/19/401/03 Udzielono pozwolenia Państwu Edycie i Sławomirowi Król – inwestycja polegała na budowie budynku letniskowego na działce nr 133/3 w m. Krośniewice gm. Chodecz. W aktach sprawy znajduje się decyzja Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 27.06.2003r. nr 66 VII.6018-132/03, na podstawie której umorzono postępowanie, mając na uwadze postanowienie ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
6. pozwolenie nr OŚB-7351-W-2/54/470/03 Udzielono pozwolenia dla Wójta Gminy Boniewo – inwestycja polegała na budowie drogi gminnej Boniewo – Otmianowo – Jerzmianowo. W aktach  brak informacji z Wydziału Geodezji.
7. pozwolenie  nr OŚB-7351-340/04 z dnia 20.07.2003. Pozwolenia udzielono dla INTAL- PROJEKT Gawłowscy, Świeczyńscy Spółka Jawna Włocławek, ul. Lipowa  37 – inwestycja polegała na budowie magazynu wysokiego składowania na działkach nr m. 61/68, 61/82, 61/86 w miejscowości Nowa Wieś gm. Włocławek. W aktach brak informacji z Wydziału Geodezji.
8. pozwolenie  nr OŚB-7351-W-12/208/8539/302/03 Udzielono pozwolenia dla Przedsiębiorstwa Usługowo- Produkcyjnego „WELT”  Marek Kwiatkowski – inwestycja polegała na budowie stacji tankowania pojazdów samochodowych gazem propan – butan na działce nr 64/6 w m. Nowa Wieś gm. Włocławek. W aktach brak informacji z Wydziału Geodezji.
9. pozwolenie nr OŚB –7351-W-8H160/3053/110/03 Udzielono pozwolenia na budowę dla Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu – inwestycja polegała na budowie punktu demontażu i złomowania samochodów osobowych dla potrzeb szkoły. Inwestycję zlokalizowano na działce nr 1340 w m. Kowal. W aktach brak informacji z Wydziału Geodezji.
W I półroczu roku 2004 Starostwo wydało ogółem 287 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych, które dotyczyły:
I. pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych
1. budynki mieszkalne jednorodzinne - 87
2. budynki wielomieszkalne - 4
II. Pozwolenia na budowę mieszkań w istniejących budynkach mieszkalnych i w budynkach niemieszkalnych
1. rozbudowa budynków mieszkalnych - 33
2. budowa budynków niemieszkalnych - 30
III. Pozwolenie na budowę nowych budynków niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
1. budynki handlowo – usługowe - 3
2. budynki przemysłowe o magazynowe - 3
3. inne obiekty - 5
4. pozostałe budynki niemieszkalne - 24
5. obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 98
Wyrywkowo sprawdzono 4 decyzje – pozwolenia na budowę:
1. decyzja z dnia 16.03.2004r. nr 109/04 Udzielono pozwolenia na budowę dla Pana Kazimierza Kuchanek – inwestycja polegała na budowie budynku pawilonu handlowego materiałów budowlanych w m. Bogucin 80 A gm. Fabianki – w aktach znajdują się decyzje Wydziału Geodezji z dnia 23.02.2004r. nr 66VII.6018-36/04, w której postanowiono umorzyć postępowanie. Ustalono, że działka gruntów nr 86/2 o pow. 1,98 ha sklasyfikowana jest jako RIVb i grunt wg mapy glebowo – rolniczej jest pochodzenia mineralnego.
2. decyzja z dnia 23.07.2004r. Udzielono pozwolenia na budowę dla Kujawsko Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku – inwestycja polegać będzie na budowie budynku banku na działce nr 346 w miejscowości Lubanie , w aktach brak informacji z Wydziału Geodezji.
3.decyzja z dnia 10.08.2004r. nr 369/04 Udzielono pozwolenia na budowę dla Państwa Janiny i Jakuba Wypijewskich – inwestycja polegała na rozbudowie budynku chłodni owoców i sortowni na działce nr 53 w m. Lubaniu 9 gm. Boniewo. W aktach brak informacji z Wydziału Geodezji.
4. decyzja z dnia –3.06.2004r nr 252/04 Udzielono pozwolenia dla Pani Maryli Piechockiej – inwestycja polegać będzie na budowie zbiorników retencyjnych stawów rybnych na działce nr 208/6 w m. Bogucin gm. Fabianki – w aktach brak informacji z Wydziału Geodezji.
2. Zachowanie procedur prawnych przed wydaniem pozwoleń na budowę inwestycji nierolniczych.
Realizację powyższego zadania przypisana jest kompetencyjnie do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Kontrolą objęto zadania realizowane w roku 2003 i roku 2004. W roku 2003 wydział załatwił poprzez wydanie decyzji – 257 spraw, wyrywkowo sprawdzono 6 decyzji, które dotyczyły następujących zagadnień
1. decyzja nr 66 VII 6018-5/03 z dnia 14.01.2003r. orzeczono wyłączyć z produkcji rolniczej przez Pana Janusz Mielcarka zam. Włocławek grunty rolne z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki nr 490 o pow. 1014 m2 położonej w m. Brześć Kujawski. Inwestora zwolniono z obowiązku należności i opłat rocznych na rzecz „FOGR” z uwagi na fakt, że grunty wyłączone zostały wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego klasy IIIa. Do akt sprawy załączono wypis z rejestru gruntów, plan sytuacyjno – wysokościowy (projekt zagospodarowania terenu), decyzję o warunkach zabudowy oraz wniosek inwestora o wydaniu decyzji.
2. decyzja z dnia 31.02.2003r. nr 66VII-6018-12/03 umorzono na podstawie art. 105 § 1 Kpa postępowanie wszczęte na wniosek Państwa Wacławy i Stanisława Damasiewicz zam. Zgierz, o wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów klasy IVa o pow. 96m2  i Ivb o pow. 88 m2 pochodzenia mineralnego, oznaczonych jako części działki nr 28/76 położonej w m. Lubraniec gm. Chodecz. Do decyzji załączona jest wymagana dokumentacja.
3. decyzja z dnia 19.02.2003r. nr 66 VII.6018-23/03 orzeczono wyłączyć z produkcji rolniczej rolę klasy III z o pow. 256 m2 przez Bożenę i Marka Krygiel zam. Włocławek na cele nierolnicze z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego położonego w m. Szpetał Górny, obejmującą działkę nr 100/a. Do decyzji załączono stosowną dokumentację.
4. decyzja z dnia 07.02.2003r. nr 66VII. 6018-23/03 postanowiono umorzyć postępowanie na podstawie art. 105 § 1 wszczęte na wniosek Wójta Gminy Fabianki o wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów oznaczonych jako dziełki nr 248/1 o pow. 0,0113 m2 i 481/6 o pow. 0,0240m2 położonych w m. Nasiegniewo , grunty wyłączone klasy V są pochodzenia mineralnego. Do decyzji dołączono stosowną dokumentację.
5. decyzja  z dnia 20.02.2003r. nr 66.VII.6018-1-30/03 postanowiono umorzyć postępowanie wszczęte na wniosek Magdaleny i Macieja Kwiatkowskiego zam. Włocławek, o wyłączenie z produkcji rolniczej grunty klasy VI pochodzenia mineralnego z pow. 344m2 oznaczone jako działki 86/1 o pow. 1700 m2 położonej w m. Winiec Zalesie gm. Brześć Kujawski. Do decyzji załączono stosowną dokumentację.
6. decyzja z dnia 04.04.2003r. nr 66 VII 6018-59/03 postanowiono umorzyć postępowanie wszczęte na wniosek Beaty i Dariusza Stępniewskich zam. Łódź o wyłączenie z produkcji rolniczej gr. Klasy VI o pow. 94m2, pochodzenia mineralnego, orzeczonych jako część działki nr 179/16 o pow. 501m2 położonych w m. Mstaw gm. Chodecz. W/w grunty stanowią tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, są to grunty pod zalesienie kl. IV, pochodzenia mineralnego. Do decyzji załączono stosowną dokumentację.
Za I półrocze 2004r. wyrywkowo skontrolowano 3 decyzje, które dotyczyły następujących zagadnień:
1. decyzja z dnia 03.03.2004r. nr 66.VI.6018-44/-4 orzeczono zezwolić Panu Sławomirowi Smolińskiemu zam. Włocławek na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów klasy IIIe o powierzchni 374 m2 na cele nierolnicze z przeznaczeniem na budowę budynku jednorodzinnego i budynku gospodarczego. Inwestora zwolniono z obowiązku uiszczania należności i opłat rocznych za powierzchnię 268m2 ustalono należność z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej za  pozostałą powierzchnię tj. 106m2 pomniejszoną o wartość gruntów – należność na FOGR 74,51 zł opłata roczna w wysokości równej wartości 0,583 t żyta, którą inwestor zobowiązany jest uiszczać przez okres 10 lat.
2. decyzja z dnia 07.04.2004r. nr 66.VI.6018-70/04 orzeka zezwolić Panu Andrzejowi Masłowskiemu zam. Kowal na wyłączenie z produkcji rolniczej gr. Klasy V, pochodzenia mineralnego o pow. 100m2, na cele nierolnicze z przeznaczeniem na budowę budynku letniskowego, położonego w m. Wampel Polska gm. Włocławek. Ustalono zależność na rzecz „FOGR” w kwocie 464,25 zł. Ustalono opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości równej wartości 0,25 tony żyta, która inwestor będzie uiszczał przez 10 lat.
3. decyzja z dnia 16.07.2004r. orzeka, zezwolić Panu Grzegorzowi Krzywiec zam. Pikutkowo gm. Brześć Kujawski, na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów klasy IIIb o pow. 470m2, na cele nierolnicze z przeznaczeniem na budowę budynku garażowego, obejmujące część działki nr 129/2 o pow. 1302m2. Inwestor na rzecz „FOGR” uiścił należność jednorazową w wysokości 1671,56 zł oraz opłatę roczną w wysokości równej wartości 2,115 t żyta, która inwestor będzie uiszczał przez okres 10 lat.
3. Prawidłowość ustalania wysokości opłat na rzecz „Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych”
 Kontrolowane Starostwo w okresie objętym kontrolą wyłączyło z produkcji rolniczej ogółem 7,83 ha, z tego tytułu wymierzono na rzecz „Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych” kwotę 35,438 zł oraz ustalono opłaty roczne w wysokości równej wartości 84,035 zł, którą inwestor zobowiązany jest uiszczać przez okres 10 lat w terminie do 30 czerwca każdego roku . Kontrolująca stwierdza, że w sposób czytelny inwestorowi podaje się obliczenia należności i opłat rocznych.
4. Prawidłowość zagospodarowania wierzchniej warstwy ziemi uprawnej. Osobie wyłączającej grunty wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, IIa, IVb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, pozostawia się na użyźnienia istniejącej wierzchniej warstwy.
5. Prowadzenie rejestru gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu. Rejestr gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu przez kontrolowane starostwo jest prowadzony w sposób prawidłowy.
6. Badanie zgodności zapisów z rejestru gruntów podlegających wyłączeniu ze sprawozdaniem RRW-11 i 12. Ustalono, że zapisy z rejestru są zgodne z w/w sprawozdaniami.
II. Część  druga.
Zadania wynikające z postanowień ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych(tekst jednolity) opublikowany ( Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266), są zadaniami z zakresu administracji rządowej , realizowane przez starostę. Zadania realizowane są prawidłowo w sposób estetyczny, szczególnie te zagadnienia, które realizuje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Należałoby tylko usprawnić współpracę  pomiędzy Wydziałami na etapie wydawanych pozwoleń na budowę. W każdym przypadku, kiedy inwestor będzie występował o wydanie pozwolenia na budowę, w aktach sprawy powinny znajdować się wpisy z rejestru ewidencji gruntów, w oparciu o które będzie można ustalić, czy inwestor zobowiązany będzie do przedstawienia decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych lub leśnych pod zamierzoną inwestycję (art. 11 ust. 4 cyt. wyżej ustawy).
III. Część trzecia.
Wnioski i zalecenia.
1. usprawnić współpracę między wydziałami: Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i Infrastruktury Budowlanej a Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
2. Wydać zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia  3 lutego 1995r, o ochronie gruntów rolnych i leśnych decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji dla inwestora Kujawsko- Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku, dla każdego udzielono pozwolenia na budowę z dnia 23.07.2004r. na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku banku na dziełce nr 346 w miejscowości Lubanie.
IV. część czwarta.
Niniejszy protokół z przeprowadzonej kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz wręczono Staroście Włocławskiemu. Kierownik jednostki został poinformowany o przysługującym prawie określonym w § 26 ust. 2 zarządzenia Nr 100/01 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2001r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli urzędu obsługującego Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 września 2002 r. do zgłoszenia zarządzającemu kontrolę zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją 6. Na tym protokół zakończono.

Wytworzył: Halina Poliwko (29 września 2004)
Opublikował: Bogdan Nowicki (10 listopada 2004, 10:37:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4894

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij