Działalność 2009

 
Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
za rok 2009
 
 
 
 
            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną powiatu podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, realizującą zadania dotyczące: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
I. BUDŻET
 
W  roku 2009    zrealizowano  wydatki  w  wysokości   2.041.606  zł.,  w tym: 
 
Rozdział  85218 - PCPR
Plan  455.065
Wykonanie  455.064
%   99,99
 
Rozdział  85204 § 3110 - rodziny zastępcze
Plan  1.183.584
Wykonanie  1.180.514
%   99,74
 
Rozdział  85201 § 3110 - placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan  107.571
Wykonanie  105.016
%   97,62
 
Rozdział  85220 - poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej
Plan  16.100
Wykonanie  15.983
%   99,27
 
Rozdział  85321 – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan  168.376
Wykonanie  168.369
%   99,99
 
Rozdział  85395 - pozostała działalność
Plan  116.684
Wykonanie  116.660
%   99,98
 
 
 
 
II. KADRA
 
 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych było 11 osób.
 Informacje o wykształceniu pracowników przedstawia  poniższa tabela:
 
Stanowisko  Dyrektor 
Liczba pracowników  1
Z wykształceniem  wyższym  1
Ze specjalizacją dla organizatorów pomocy społecznej   1
 
Stanowisko  Księgowa
Liczba pracowników  1
Z wykształceniem  średnim 1
 
Stanowisko  Specjalista pracy socjalnej
Liczba pracowników  3
Z wykształceniem  wyższym  3
Ze specjalizacją dla organizatorów pomocy społecznej   2
 
Stanowisko    Radca prawny
Liczba pracowników  1
Z wykształceniem  wyższym  1
 
Stanowisko    Pracownik socjalny
Liczba pracowników  1*
Z wykształceniem  wyższym  1
 
Stanowisko    pozostali pracownicy
Liczba pracowników  4**
Z wykształceniem  wyższym  1
Z wykształceniem  średnim 1
 
*        pracownik zatrudniony w ramach POKL w okresie od 1.06.2009 r. do 31.12.2009 r.
** w tym jeden pracownik obsługujący Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
           
III. POMOC INSTYTUCJONALNA
                                                                                 
1. Domy pomocy społecznej
 
Od 1 stycznia 2004 r. decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w świetle art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.             o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) wydaje właściwy organ gminy. Dopiero po skierowaniu tej osoby przez gminę, może ona być umieszczona w domu pomocy społecznej na podstawie decyzji Starosty, lub tak jak jest w naszym powiecie, działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                  we Włocławku - art. 59 ust. 2 oraz art. 112 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Na gminie ciąży również obowiązek pokrywania różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez osobę kierowaną   i jej rodzinę – art. 61 ust. 2 pkt  3  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 
W domach pomocy społecznej według stanu na dzień 31.12.2009 r. było 305 miejsc,                     w których zamieszkiwało 301 Mieszkańców. Szczegółowe dane w tabeli.
 
DPS w Kowalu
Liczba miejsc  66
Liczba mieszkańców  64
 
DPS w Kurowie
Liczba miejsc 60
Liczba mieszkańców  60
 
DPS w Rzeżewie
Liczba miejsc 30
Liczba mieszkańców  30
 
DPS w Wilkowiczkach
Liczba miejsc 89
Liczba mieszkańców  87
 
DPS w Izbicy Kujawskiej
Liczba miejsc 60
Liczba mieszkańców  60
 
Zaznaczyć należy, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski z dniem 11 lutego 2009 r. wydał Powiatowi Włocławskiemu zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  w Wilkowiczkach na czas nieokreślony – zezwolenie z dnia 11 lutego 2009 r. znak WPS.III.SSz.9013/6/2009.
W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. umieszczono w domach pomocy społecznej                   23 osoby, w tym 21 osób, które ponoszą wraz z rodziną oraz gminą kierującą ją do placówki pełną odpłatność za swój pobyt. Dwie osoby przyjęte zostały z innego domu pomocy społecznej  i ponoszą opłatę na starych zasadach, co uregulowane zostało w art. 87 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.). Natomiast w ciągu 2009 r. z domów pomocy społecznej odeszło 27 osób, w tym: 23 zmarły,  2 przeniesione zostały do innych placówek oraz 2 powróciły do rodziny.
 
Najliczniejszą grupę Mieszkańców domów pomocy społecznej stanowią osoby w wieku od 41 -60 lat - 139 osób (46,18% ogółu), drugą grupę stanowią osoby w wieku od 61-74 lat – 62 osoby (20,60 % ogółu), trzecią natomiast osoby w wieku 19-40 lat – 51 osób  (16,94 % ogółu). Najmniej liczną grupą Mieszkańców są osoby w wieku powyżej 74 lat - 49 osób (16,28 % ogółu).
Strukturę mieszkańców domów pomocy społecznej według wieku obrazuje poniższa tabela.
 
Mieszkańcy domów pomocy społecznej
 
Kategoria wiekowa  19 - 40 lat
Liczba mieszkańców   51
%  16,94
 
Kategoria wiekowa  41 - 60 lat
Liczba mieszkańców   139
%  46,18
 
Kategoria wiekowa  61 - 74 lat
Liczba mieszkańców   62
%  20,60
 
Kategoria wiekowa  powyżej 74 lat
Liczba mieszkańców   49
%  16,28
 
Z 301 Mieszkańców na dzień 31.12.2009 r. 26 osób nie opuszczało łóżka, co stanowi 8,64 % ogółu.
Zgodnie z listą osób oczekujących prowadzoną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku na dzień 31.12.2009 r. na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekiwało 9 osób (DPS Kowal - 4 osoby oraz DPS Kurowo – 4 osoby i DPS Rzeżewo – 1 osoba).
W okresie sprawozdawczym wydano 292 akty administracyjne, w tym:
a/ 22 decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
b/ 202 decyzje w sprawie ustalenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej,
c/ 1 decyzję w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłaty pobyt za mieszkańca w domu pomocy społecznej,
d/ 7 decyzji w sprawie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu,
e/ 35 decyzji w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy    w Kowalu,
f/ 4 decyzje w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kowalu,
g/ 5 decyzji o umorzeniu postępowania,
h/ 10 decyzji na podstawie art. 155 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.,
i/ 2 decyzje na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.),
j/ 4 postanowienia w zakresie przekazania spraw w/g właściwości do organu właściwego celem rozpatrzenia.
W 2009 r. przygotowano projekt umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej             z dnia 6 stycznia 2009 r., polegającego na prowadzeniu przez Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn i aneksy  do przedmiotowej umowy dotyczące wysokości dotacji na prowadzenie Domu, a także projekt zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz sprawozdawczość dotyczącą domów pomocy społecznej. W ubiegłym roku przeprowadzono również kontrolę merytoryczną w 5 domach pomocy społecznej w zakresie dotyczącym funkcjonowania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.
 
 
2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 
        Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie w świetle art. 19 pkt. 4   ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) należy do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.
Na terenie Powiatu Włocławskiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze:   Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim oraz Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w  Brzeziu o charakterze socjalizacyjno-interwencyjnym. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczych-wychowawczych wynosi 70, natomiast na dzień 31.12.2009 r. przebywało w nich 65 dzieci, w tym: w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim – 30 osób, w tym 27 dzieci z Powiatu Włocławskiego oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu  - 35 osób, w tym 15 dzieci z Powiatu Włocławskiego. W ciągu 2009 roku umieszczono w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych 22 dzieci z Powiatu Włocławskiego, w tym w: 
1/ Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim – 12 dzieci,
2/ Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu – 10 dzieci.
W okresie sprawozdawczym do placówek opiekuńczo-wychowawczych skierowano ogółem  69 dzieci.
W ramach współpracy w 1 przypadkach wystąpiono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Toruniu o umieszczenie dziecka z Powiatu Włocławskiego w Domu Dziecka  Nr 2  w Toruniu, ul. Donimirskiego 4.
W 2009 r. przeprowadzono postępowanie w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Włocławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych               i w 6 przypadkach osobom zobowiązanym ustalona została opłata za pobyt, natomiast                   w 36 przypadkach osoby zobowiązane zostały zwolnione z ponoszenia opłaty, zgodnie                  z uchwałą Nr XXIV/267/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 listopada 2004 r.                     w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przygotowano                  w 2009 r. projekty kolejnych porozumień z następującymi Powiatami: Nakielskim, Bydgoskim, Toruńskim oraz Iławskim w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu innego powiatu umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego. Sporządzano również comiesięczne pisemne informacje dla powiatów dotyczące należności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z zawarciem nowych porozumień  oraz funkcjonowaniem w obrocie prawnym wcześniejszych 2 umów i 4 porozumień. W 2009 r. opracowany został także projekt zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                oraz przygotowywano sprawozdawczość dotyczącą placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Ponadto na bieżąco udzielana jest pełna informacja jednostkom współpracującym z PCPR                       w sprawach dotyczących problematyki kierowania do domów pomocy społecznej                     oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 
 
 
 
 
IV. RODZINY ZASTĘPCZE
 
 
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy:
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze.
 
1. Rodziny zastępcze
 
    Rodziny zastępcze dzielą się na:
    a) spokrewnione z dzieckiem,
    b) niespokrewnione z dzieckiem.
 
W okresie od 1.01.2009 r. do  31.12.2009 r. w Powiecie Włocławskim tą formą pomocy objęto:
Rodziny zastępcze
spokrewnione
Liczba rodzin  73
%  83,91
Liczba umieszczonych dzieci  95
%  78,51
 
niespokrewnione
Liczba rodzin  14
%  16,09
Liczba umieszczonych dzieci  26
%  21,49
 
Rodzinom zastępczym przysługuje pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w tej rodzinie dziecka w wysokości uzależnionej od  dochodów dziecka, wieku, stopnia rozwoju, stanu zdrowia, stopnia niedostosowania społecznego.
 
Wysokość pomocy, o której  mowa  wyżej  wynosi:
 
Wysokość pomocy
dziecko od 7 do 18 lat   40 %
Kwota  658,80
Liczba rodzin  64
Liczba umieszczonych dzieci  86
 
 
dziecko do 7 lat -       60 %
Kwota  988,20
Liczba rodzin  8
Liczba umieszczonych dzieci  12
 
 
dziecko do 7 lat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności -     80 %
Kwota  1.317,60
Liczba rodzin  2
Liczba umieszczonych dzieci  4
 
dziecko od 7 do 18 lat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności -           60 %
Kwota  988,20
Liczba rodzin  13
Liczba umieszczonych dzieci  19
 
 
Pomoc dla dziecka, które posiada własny dochód pomniejszona zostaje o 50 % tego dochodu.
Ilość dzieci posiadających dochód w rozbiciu na wysokość przedstawia poniższa tabela.
 
Rodziny zastępcze  spokrewnione
do 200,- zł.     16
od 201,- zł   do 500,- zł.     14
Powyżej  501,- zł.     8
 
Rodziny zastępcze  niespokrewnione
do 200,- zł.     8
od 201,- zł   do 500,- zł.     2
Powyżej  501,- zł.     1
 
 
Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem otrzymują dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy, z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania w wysokości 164,70 zł.
Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Na realizację pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota  920.537 zł., tj. 77,98 % ogólnego budżetu rozdziału  85204, w tym na:
a) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej kwota  902.116  zł., z tego dla:
- rodzin spokrewnionych      –  641.040 zł. tj. 71,06 %,
- rodzin niespokrewnionych  – 261.076 zł. tj. 28,94 %
 
b) jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do  rodziny zastępczej kwota 16.351 zł., z tego dla:
    - rodzin spokrewnionych      –  12.859 zł. tj. 78,64 %
    - rodzin niespokrewnionych  –   3.492 zł. tj. 21,36 %
 
c)  szkolenia  rodzin  zastępczych  zgodnie  z  art. 77  ust.  1  ustawy  o  pomocy  społecznej -  2.070,- zł.
 
2. Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
 
Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:
a) pieniężną na usamodzielnienie,
b) pieniężną na kontynuowanie nauki,
c) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.
 
Pomocy tej udziela organ pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej w drodze decyzji administracyjnej.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie pełnoletniej, jeżeli kontynuuje ona naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc w miesięcznej wysokości 30 % podstawy przyznaje się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.
W naszym Powiecie taką formą pomocy objęto 56 pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę w różnego typu szkołach:
a) w szkole ponadgimnazjalnej      – 16 osób,
b) w szkole policealnej         –   16 osób,
c) w szkole wyższej                         – 24 osoby.
 
Aktualnie pomoc ta wynosi 494,10 zł. miesięcznie.
Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej z rodziny zastępczej ustala się w kwocie odpowiadającej:
a) 300 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres trzech lat i dłużej - tj. 4.941,- zł.
b) 200 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres od dwóch do trzech lat - tj. 3.294,- zł.
c) 100 % podstawy - w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej przez okres od roku do dwóch lat - tj. 1.647,- zł.
 
Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % podstawy - tj. 4.941,-
Wskazana pomoc uwarunkowana jest umieszczeniem w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sądu i przebywaniem w niej ponad 1 rok oraz sytuacją dochodową osoby usamodzielnianej.
Na realizację pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie  i zagospodarowanie w formie rzeczowej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wydatkowana została kwota 259.977,- zł.  tj. 22,02  % ogólnego budżetu na rodziny zastępcze, w tym:
a) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki  -    192.242 zł. tj. 73,95 %,
b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie        -       37.881 zł. tj. 14,57 %,
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej  -      29.854 zł. tj.  11,48 %.
 
Ponadto zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego , młodzieżowego ośrodka wychowawczego i zakładu poprawczego. Pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej zgodnie z art. 90 ust 2 przywołanej wyżej ustawy udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.
W związku z powyższym w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. – 12 wychowankom tych placówek wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 6 wychowankom pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz 4 wychowankom zrealizowano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
 
Na realizację powyższej pomocy wydatkowana  została  kwota 105.016,- zł., w tym:
a) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki  -     50.684,- zł. tj. 48,26 %,
b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie        -     34.636,- zł. tj.  32,98 %,
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej  -     19.696,- zł. tj.  18,76 %.
 
 
 
3. Porozumienia
 
 
            Zgodnie z art. 86 ust.3 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.
W związku z powyższym w 2009 r. zawarto 6 porozumień na pokrywanie wydatków związanych z utrzymaniem 6 dzieci umieszczonych w  6 rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu.
W 2009 roku na terenie Powiatu Włocławskiego w 6 rodzinach zastępczych  przebywało 9 dzieci z innych powiatów, w tym z Miasta Gminy Włocławek (3 dzieci), Miasta Sosnowiec (3 dzieci), Powiatu Rypińskiego (1 dziecko), Powiatu Człuchowskiego (1 dziecko) i  Powiatu Kutnowskiego (1 dziecko).
Powiat Włocławski w 2009 roku zawarł również dwa porozumienia na pokrywanie wydatków związanych z utrzymaniem 2 dzieci z naszego powiatu umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Grudziądzkiego i Powiatu Kolskiego.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie byli  w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym  i korespondencyjnym ze wszystkimi rodzinami zastępczymi, umieszczonymi w nich dziećmi oraz z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuującymi naukę. Zainteresowani byli informowani na bieżąco o swoich prawach i obowiązkach. W pełni realizowane były również zadania związane z rodzicielską opieką zastępczą, wszystkie rodziny oraz pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę objęci byli pracą socjalną oraz pomocą finansową, poradniczą i wspierającą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 
W sprawach opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej PCPR współpracuje z Sądem Opiekuńczym, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym oraz innymi instytucjami i urzędami.
 
 
V. REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
 

Rehabilitacja społeczna  
 
Na rehabilitację społeczną w 2009 r. przeznaczono łącznie  629.705 zł.
 
Zakres pomocy oraz wydatkowanie  w.w kwoty przedstawia poniższa tabela:
 
Zadanie
dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  75
kwota planowana  w złotych    60.000
wydatkowanie    58.674
 
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem  23
kwota planowana  w złotych    288.783
wydatkowanie    284.541
 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem    326
kwota planowana  w złotych    271.851
wydatkowanie    270.987
 
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i  turystyki osób niepełnosprawnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych
faktyczna liczba osób objętych dofinansowaniem 132
kwota planowana  w złotych    9.071
wydatkowanie    9.071
 
Jak wynika z powyższej tabeli środki PFRON przeznaczone w 2009 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wykorzystane zostały w 98,98 %.
 
Przez cały 2009 rok  pracownicy PCPR udzielali informacji związanych z różnego rodzaju uprawnieniami osobom niepełnosprawnym. Pomagali w prawidłowym wypełnianiu wniosków, kierowali do właściwych jednostek i instytucji np.: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego czy też Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu. Pomagali w wyszukaniu odpowiedniego do rodzaju schorzenia turnusu rehabilitacyjnego.
W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym szerszego dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny nawiązano współpracę z jednostkami zajmującymi się zaopatrywaniem osób indywidualnych w te przedmioty w ramach limitu Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby niepełnosprawne przybywające do punktów sprzedaży są na bieżąco informowane o możliwości dofinansowania ze środków PFRON  nabywanych przez  nie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.
 Ponadto pracownicy PCPR uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia oraz kluby zrzeszające osoby niepełnosprawne w celu udzielenia im pełnej informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach
 
W 2009 r. wydano 93 karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Uzyskaną z powyższych kart kwotę odprowadzono na dochody Powiatu.
 
2. Rehabilitacja zawodowa
 
 
            Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej w 2009 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystano kwotę            96.818 zł.
Ze środków PFRON  w 2009 r.  zostały pokryte koszty szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy   zgodnie z  art. 38 i 40 ustawy  z dnia  27 sierpnia 1997 r. r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) oraz innych zadań  wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415, z późn.zm.), a także zwrócono koszty wyposażenia stanowisk pracy  utworzonych  dla osób niepełnosprawnych na podstawie art.26e przywołanej wyżej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 
Realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej   przedstawia poniższa tabela:
 
        Zadanie
Finansowanie  kosztów  szkolenia  i przekwalifikowania  zawodowego  osób niepełnosprawnych
Liczba Osób    2
Kwota   2.100
Wykonanie   2.100
 
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu
Liczba Osób    4
Kwota   4.719
Wykonanie   4.718
 
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk  pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych
Liczba stanowisk pracy 2
Liczba Osób    4
Kwota   90.000
Wykonanie   90.000
 
Jak wynika z  powyższej tabeli środki PFRON przeznaczone w 2009 r. na realizację  zadań           z  zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystane zostały w 100%.
Zatrudnione na nowych stanowiskach pracy 4  osoby niepełnosprawne,  otrzymały zatrudnienie,  co najmniej  na 36 miesięcy.
Osoby niepełnosprawne i pracodawcy są na bieżąco informowani o przysługujących im prawach i możliwościach, z których mogą skorzystać i uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON.
Na podstawie art.26 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) została zawarta umowa z pracodawcą -  Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Sp. z o.o. „LUMAC”  w Kowalu, ul. Dobiegniewska 6 w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia 2 stanowisk pracy dla 4 osób niepełnosprawnych (zatrudnionych w systemie zmianowy, 2 osoby na jednej zmianie).
 
„Program wyrównywania różnic między regionami II”
 
Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych,  Powiat przystąpił w roku 2009 po raz kolejny  do realizacji projektu w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami II” i za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pozyskał dodatkowe, pozabudżetowe środki z PFRON w łącznej wysokości  96.062,96 zł.
 
Dofinansowanie obejmuje: realizację następujących projektów  w zakresie obszaru B:
 
1)      budowa zewnętrznego podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Czerniewicach, w kwocie 9.502,54 zł  - projekt  został  wykonany.
2)      likwidacja barier architektonicznych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6a, poprzez wymianę 3 drzwi wejściowych do budynków A i E oraz modernizacja 2 toalet  w poradniach w kwocie  86.560,42 zł.  - termin realizacji projektu do 30 września 2010 r.
 
 Ponadto  w roku 2009 przeprowadzone zostały przez pracownika PCPR  z upoważnienia Dyrektora kontrole dotyczące:
 
1. Realizacji zawartych umów w zakresie wyposażenia i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w następujących  zakładach pracy:
 
1) Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo Usługowym „Mariampol” Świętosławice, Izbica Kujawska   - 1 stanowisko pracy,
2) Przedsiębiorstwie Wielobranżowym  Sp. z o.o.  „LUMAC” w Kowalu - 7 stanowisk pracy,
3) Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej – 1 stanowisko pracy.
 
Ogółem skontrolowanych zostało 9 stanowisk pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych, w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, na tę okoliczność zostały sporządzone protokoły potwierdzone przez  Kierownika jednostki kontrolowanej.
 
2. Realizacji umów zawartych  w sprawie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia              osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. W tym zakresie skontrolowanych zostało 11 osób, w trakcie kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości.
     Na tę  okoliczność  zostały sporządzone protokoły potwierdzone przez osobę kontrolowaną.
 
 
 VI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI
 
 
PCPR na bieżąco współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Włocławskiego tj.:
 
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Dzieci z Rodzin Patologicznych w Brześciu Kuj.,
-  Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych i Patologicznych w Fabiankach,
-  Stowarzyszenie Osób i Rodzin Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie
oraz zarejestrowanym w ub. roku na terenie powiatu włocławskiego Stowarzyszeniem Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych „Życzliwe serce” w Izbicy Kuj. informując o wszelkich programach dających możliwość uzyskania dotacji na realizację zadań statutowych.
 
Współpraca nawiązana była również z przewodniczącymi Związków: Sybiraków, Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Emerytów i Rencistów, Polskiego Związku Niewidomych.
Pracownicy uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez w/w organizacje, na których przekazywane były informacje dotyczące praw i obowiązków osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.
Przekazywane były również informacje o zadaniach statutowych PCPR jak również wszelkie możliwe materiały w tym zakresie.
Powołana Zarządzeniem Nr 38/07 Starosty Włocławskiego z dnia 23 października 2007 r. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw  Osób Niepełnosprawnych opiniowała projekty uchwał rady powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
VII. RADCA PRAWNY
 
Realizując zadania nałożone na powiat art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Radca Prawny prowadził doradztwo prawne i metodyczne w zakresie zadań własnych i zleconych dotyczących  pomocy  społecznej  dla  ośrodków  pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu Powiatu Włocławskiego. Udzielał także pełnej  informacji o prawach i uprawnieniach osób zgłaszających się o pomoc  bezpośrednio do PCPR.
 
Na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej radca prawny prowadził poradnictwo specjalistyczne, szczególnie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego oraz udzielał pomocy w sporządzaniu pism tak w postępowaniu sądowym (pozwy o alimenty, rozwód i separację) jak i administracyjnym (odwołania od decyzji, skargi).
 
Decyzje administracyjne, akty prawne rzędu umów, porozumień, a także projekty uchwał oraz regulaminy tak PCPR jak i wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej opiniowane były  przez radcę prawnego PCPR.
 
VIII. PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
 
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku działa punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej obejmujący swym działaniem również osoby niepełnosprawne. Radca prawny, psycholog i pedagog prowadzą poradnictwo na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych poprzez  udzielanie  pełnej informacji osobom o prawach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przygotowanie różnego rodzaju pism np. pozwów do Sądu, odwołań itp., ułatwianie kontaktów z różnymi instytucjami, np. Sądem, Prokuraturą, z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, noclegownią itp.
Pomoc psychologiczną dla osób indywidualnych i rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych wymagających interwencji psychologicznej. Mediacje w sytuacjach konfliktowych, konsultacje i porady psychologiczne.
 
 
IX. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
 
 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku od 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. realizowało projekt pt.  „Podróż do samodzielności” który  był  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został napisany z myślą o osobach w wieku 18-25 lat będących wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osobach niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby te są zagrożone wykluczeniem społecznym. Stąd w strategii województwa i powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych pojawił się projekt pomocy tej grupie osób.
 
W ramach projektu zatrudniony został pracownik socjalny wzmacniający kadrę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którego głównym zadaniem jest praca z usamodzielnianymi wychowankami oraz osobami niepełnosprawnymi.
W okresie od 04 do 18 sierpnia 2009 r przeprowadzone zostało w Ciechocinku szkolenie komputerowe połączone z turnusem rehabilitacyjnym dla 6 osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, zakończone wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.  Uczestnicy projektu wzięli także udział w zajęciach z doradcą zawodowym, a w czasie wolnym uczestniczyli w spotkaniach i wycieczkach wspomagających integrację społeczną.
Ponadto w okresie od 18 do 27 sierpnia 2009 r. przeprowadzone zostało w Ciechocinku szkolenie komputerowe dla 8 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Uczestnicy projektu wzięli również udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych mających na celu m.in. naukę redagowania dokumentów niezbędnych do poszukiwania pracy czy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
Rekrutacja uczestników odbyła się w oparciu o dokumenty będące w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. 
Założono, że zdobycie nowych umiejętności podniesie atrakcyjność wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach  na rynku pracy.
Koszt projektu wynosił ogółem 116.684 zł., w tym:
- środki unijne - 108.921 zł.
- udział własny w formie świadczeń wypłacanych pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 7.763 zł.
 
 
X. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi  obsługę administracyjną-finansową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Zespół jest organem orzeczniczym I instancji w systemie orzecznictwa pozarentowego. Obejmuje swoim zasięgiem Powiat Włocławski. Do jego zadań należy: orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia.
Zespół wydaje orzeczenia do celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
W okresie sprawozdawczym  Zespół wydał 1.635 orzeczeń.
 
 
 
 

Wytworzył: Agnieszka Łoboda (19 maja 2011)
Opublikował: Elżbieta Otto (19 maja 2011, 10:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 874

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij