1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Uchwała Nr XXXIV/278/02 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 07.03.2002 roku w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania albo użyczania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom.2002.68.1419

Uchwała Nr XXXIV/278/02 Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 07 marca 2002 roku
w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania albo użyczania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych
we Włocławku
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592) oraz art. 53 ust. 2 ustaw/ z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, póz. 408, z 1992 r.. Nr 63 póz 315 z 1994 r. Nr 121, póz. 591, z 1995 r. Nr 138, póz. 682, Nrl41, póz.692, z 1996 r Nr 24 póz 110, z 1997 r. Nr 104, póz. 661, Nr 121, póz. 769, z 1998 r. Nr 106, póz. 668, Nr 117 póz. 756, Nr 162, póz. 1115, z 1999 r. Nr 28, póz. 255 i 256, Nr 84, póz. 935, z 2000 r. Nr 3,' póz. 28, Nr 12, póz. 136, Nr 43, póz. 489, Nr 84, póz. 948, Nrl20, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz.45, Nr 88,poz.961, Nr 100, poz.1083, Nr 111, poz.1193)
uchwala się co następuje:

§1


1. Uchwala określa zasady zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania albo użyczania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, zwanego w treści uchwały „Zespołem", dla którego funkcję organu, który Zespół utworzył sprawuje Powiat Włocławski.
2. Majątkiem trwałym w rozumieniu uchwały są nieruchomości będące własnością Zespołu oraz mienie ruchome zaliczone do środków trwałych na mocy odrębnych przepisów.

§ 2.


1. Zespół samodzielnie gospodaruje majątkiem trwałym będącym w jego posiadaniu.
2. Zgody Rady Powiatu  we Włocławku,  wyrażonej  w formie uchwały poprzedzonej
zasięgnięciem; opinii   Rady   Społecznej   przy   Samodzielnym Publicznym  Zespole
Przychodni Specjalistycznych we Włocławku wymagają:
a/' wniesienie majątku trwałego do spółek lub fundacji,
b/ sprzedaż, darowizna, zamiana nieruchomości lub jej części.

§ 3


1. Majątek trwały może być wydzierżawiany, wynajmowany, użyczany na cele związane
przede wszystkim z ochraną zdrowia.
2. Wydzierżawienie, wynajęcie   lub użyczenie    majątku trwałego  Zespołu  nie może spowodować   ograniczenia   dostępności   do   świadczeń   zdrowotnych,    pogarszać warunków  świadczonych usług oraz naruszać  wymogów określonych odrębnymi przepisami.

§4.


1. Składniki majątku trwałego mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane na czas oznaczony i nie oznaczony, jeżeli są zbędne do realizacji celów statutowych Zespołu.
2. O wydzierżawieniu nieruchomość lub jej części oraz wynajęciu lub użyczeniu Dyrektor informuje Zarząd Powiatu.
3. Przy ustalaniu czynszu dzierżawy lub najmu uwzględnia się w szczególności położenie nieruchomości, stan techniczny przedmiotu dzierżawy lub najmu, wysokość stawek czynszowych stosowanych przez inne podmioty.

§5.


Zbycie środka trwałego, z wyjątkiem nieruchomości, wymaga zgody Zarządu Powiatu poprzedzonej zasięgnięciem opinii Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, z zastrzeżeniem § 2 ust.2 .

§6.


Przy zawieraniu umów dzierżawy , najmu lub użyczenia w zakresie nie uregulowanym uchwałą stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§7.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włocławku i Dyrektorowi Zespołu.

§8.


Uchwała   podlega   ogłoszeniu   w   dzienniku   Urzędowym   Województwa   Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Wytworzył: Rada Powiatu (7 marca 2002)
Opublikował: Bogdan Nowicki (17 maja 2006, 08:56:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1725

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij