2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 1/05 z dnia 13.-1.2005 r. w sprawie ustalenia organizacji prac związanych z wykonywaniem niektórych uchwał rady powiatu.

Zarządzenie nr 1/05 Starosty Włocławskiego z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia organizacji prac związanych z wykonywaniem niektórych uchwał rady powiatu.
Na podstawie § 61 ust. 5 w związku z § 64 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 31, poz. 584 z późn. zm.) oraz § 54 w związku z § 20 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje:

§ 1.


1. Niniejsze zarządzenie, zwane dalej „zarządzeniem”, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala organizację prac związanych z przygotowywaniem projektów uchwał zarządu powiatu, określających sposób wykonywania niektórych uchwał rady powiatu oraz określa zadania w tym zakresie dla kierowników jednostek i kierowników komórek organizacyjnych starostwa, będących ich wnioskodawcami.
2. Organizacja prac oraz zadania określone w zarządzeniu nie dotyczą uchwał rady powiatu, których wykonie nie zostało powierzone zarządowi powiatu.

§ 2.


Użyte w zarządzeniu następujące określenia oznaczają:
1) rada powiatu – Radę Powiatu we Włocławku;
2) zarząd powiatu – Zarząd Powiatu we Włocławku;
3) organy powiatu – radę powiatu i zarząd powiatu;
4) starosta – Starostę Włocławskiego;
5) regulamin starostwa – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku;
6) starostwo – Starostwo Powiatowe we Włocławku;
7) komórki organizacyjne starostwa – wydziały i inne komórki organizacyjne działające
w starostwie na podstawie regulaminu starostwa;
8) kierownik komórki organizacyjnej starostwa – naczelnika wydziału lub kierownika innej komórki organizacyjnej starostwa;
9) Biuro Starosty – komórkę organizacyjną starostwa;
10) statut – Statut Powiatu Włocławskiego,
11) kierownik jednostki – dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu, o jakiej mowa w § 74 ust. 2 statutu;
12) skarbnik – Skarbnika Powiatu;
13) sekretarz – Sekretarza Powiatu.

§ 3.


1. Skarbnik, sekretarz, kierownicy jednostek oraz kierownicy komórek organizacyjnych starostwa – zwani dalej „wnioskodawcą” przygotowując projekt uchwały rady powiatu, równolegle przygotowują projekt uchwały zarządu powiatu w sprawie określenia sposobu wykonania danej uchwały rady powiatu. Przygotowywanie projektów uchwał odbywa się z zachowaniem trybu i zasad określonych w statucie, regulaminie starostwa oraz przez starostę – w odrębnym trybie.
2. Wnosząc pod obrady zarządu powiatu wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały rady powiatu, jego wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do tego wniosku również projekt uchwały zarządu powiatu w sprawie określenia sposobu wykonania danej uchwały rady powiatu.
3. Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku, którym mowa w ust. 2, jeżeli zarząd powiatu w innej uchwale uznał za zbędne podejmowanie odrębnych uchwał w sprawie określenia sposobu wykonania niektórych uchwał rady powiatu, a sposób ich wykonania odniósł do odpowiednich przepisów zawartych w tej uchwale. W szczególności dotyczy to określenia sposobu wykonania uchwał rady powiatu zmieniających obowiązujące uchwały.

§ 4.


1. Rozpatrzony i przyjęty przez zarząd powiatu projekt uchwały rady powiatu starosta, z inicjatywy Biura Starosty przekazuje przewodniczącemu rady powiatu.
2. Wstępnie rozpatrzony przez zarząd powiatu projekt uchwały zarządu powiatu w sprawie określenia sposobu wykonania danej uchwały rady powiatu, pozostaje w dyspozycji zarządu powiatu. Projekt ten przechowuje Biuro Starosty.

§ 5.


1. Po podjęciu przez radę powiatu uchwały Biuro Starosty, niezwłocznie inicjuje wprowadzenie pod obrady zarządu powiatu projektu uchwały, o której mowa w § 4 ust. 2. W posiedzeniu zarządu powiatu uczestniczy wnioskodawca, a jeżeli wnioskodawcą był skarbnik lub sekretarz przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2. Przyjętą przez zarząd powiatu uchwałę, o której mowa w ust. 1, starosta, z inicjatywy Biura Starosty, z uwzględnieniem ust. 4, niezwłocznie przekazuje wnioskodawcy, określając jednocześnie dalsze formy jej bezpośredniej realizacji.
3. Wnioskodawca, po otrzymaniu uchwały w trybie określonym w ust. 2, zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowania odpowiedniej ilości jej odpisów (kserokopii) i podjęcia odpowiedniej inicjatywy przekazania ich przez starostę wszystkim podmiotom wskazanym w uchwale, które mają bezpośrednio uczestniczyć w realizacji jej postanowień.
4. Jeżeli wnioskodawcą projektu uchwały był skarbnik lub sekretarz uchwała, w sposób określony w ust. 2, przekazywana jest kierownikowi merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej starostwa. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Starosta, wicestarosta, skarbnik i sekretarz – odpowiednio do podziału kompetencyjnego określonego w odpowiedniej uchwale zarządu powiatu – nadzorują realizację uchwał zarządu powiatu, o których mowa w ust.2.

§ 6.


Wykonanie zarządzenie, odpowiednio do zakresu zadań i kompetencji w nim określonych, powierza się kierownikom jednostek oraz kierownikom komórek organizacyjnych starostwa.

§ 7.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył: Starosta Włocławski (13 stycznia 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (20 stycznia 2005, 09:30:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1735

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij