Protokół z kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie przeprowadzonej w dniu 29.06.2005 r.

Protokółz kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie Adres: Rzeżewo, 87-840 Lubień Kujawski
Typ Domu : dla osób w podeszłym wieku
· Liczba miejsc rzeczywistych:  30
Regon: 910506117 NIP: 888-10-25-894
Imię i nazwisko Kierownika jednostki kontrolowanej: Jolanta Wiktorska
Oznaczenie jednostki nadrzędnej: Powiat Włocławski
2. Jednostka kontrolująca:
Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:
· Tomasz Mosiewicz, inspektor wojewódzki Kierownik Zespołu Kontrolnego w dniu 29 czerwca 2005r. na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 2472/04 (nr Wydz. W.P.S. V. 0939/38/04) z dnia 29 grudnia 2004r. wydanego przez Pana Romualda Kosieniaka Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego;
· Beata Sulima, inspektor wojewódzki – upoważnienie do kontroli Nr 2473/04 (nr Wydz. W.P.S.V. 0939/39/04) z dnia 29 grudnia 2004r. wydanego przez Pana Romualda Kosieniaka Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego
4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej:
29 czerwca 2005r.
5. Przedmiotowy zakres kontroli: Realizacja przez Dom usług zgodnie „ze standardem obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej”, określonym w załączniku Nr do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 929) poprzez kontrole:
I.  Wykonania zaleceń pokontrolnych
II. Realizacji programu naprawczego
III.Usług zaspakajających potrzeby bytowe
IV. Usług opiekuńczych i wspomagających
V.  Warunków realizacji usług opiekuńczych i wspomagających.
6. Okres objęty kontrolą: od dnia 31 października 2003r. do dnia 29 czerwca 2005r.
W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:
· Ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm.)
· Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966);
· Rozporządzenie MP i PS z dnia 15 września 2000 roku – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz.929);
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
· Standard – Standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, określony w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 929);
· Program naprawczy – Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.)
· DPS lub Dom - Dom Pomocy Społecznej
· PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
· Mieszkaniec -  Mieszkaniec Domu;
· ZTO – zespół terapeutyczno – opiekuńczy;
· IPW – indywidualny plan wspierania mieszkania;
· ppk  -  pracownik pierwszego kontaktu.
I. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności domu pomocy społecznej stwierdzony w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości. Nazwę, siedzibę, typ domu, organizację i szczegółowe zasady działania Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie określa „Regulamin Organizacyjny Domu” stanowiący załącznik do Uchwały Nr 51 Zarządu Powiatu włocławskiego z dnia 21 lutego 2000 roku. Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie figuruje w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego pod nr 13, na podstawie zezwolenia warunkowego z dnia 28 lutego 2001r. znak: PS.IX.9013/13/2001/TM. DPS w Rzeżewie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Powiat Włocławski.
Ogólne dane – Statystyczny i ilościowy opis kontrolowanej jednostki.
1.1. Budżet Domu.
Budżet
- średnia miesięczna kwota dotacji na jednego mieszkańca w 2004r. – 1.259,64zł.
- średnia miesięczna odpłatność za pobyt jednego mieszkańca w 2004 r. – 413,93 zł,
- budżet ogółem w 2004r. – 722.812,00 zł.
- wykonanie budżetu za 2004r. ogółem – 722.812,00 zł., w tym:
· Wydatki związane z zatrudnieniem – 507.126,25 zł. ( co stanowi 70,16% budżetu DPS)
· Pozostałe wydatki ogółem 215.685,75 zł. ( co stanowi 29,84 % budżetu DPS) w tym:
- opłaty (podatki, energia elektryczna, gaz , woda, ścieki, śmieci) – 28,782 zł.( co stanowi 3,98% budżetu DPS),
- środki żywności – 42.828 zł (co stanowi 5,93% budżetu DPS),
- leki i materiały medyczne 3.249 zł (co stanowi 0,45% budżetu DPS),
- materiały i wyposażenie – 66.982 zł.( co stanowi 9,27% budżetu DPS),
- remonty bieżące i doposażenie – 20.908 zł.( co stanowi 2,89% budżetu DPS),
- wydatki  inwestycyjne – 36.755 zł. (co stanowi 5,08% budżetu DPS),
- inne – 16.181 zł. ( co stanowi 2,24% budżetu DPS).
· planowany koszt utrzymania mieszkania na rok 2005 -  1.962,88 zł.
· średnioroczna stawka żywieniowa w 2004r.  4,16 zł.
· stawka żywnościowa na dzień kontroli  5,08 zł.
1.2.  Dane dotyczące mieszkańców.
Stan mieszkańców na dzień kontroli ogółem  - 30, w tym:
· przyjętych przed dniem 01.01.2004r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem  -  27,
· przyjętych po dniu 01.01.2004r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem – 27
· przyjętych po dniu 01.01.2004r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem -  1
· przyjętych po dniu 01.01.2004r. ze skierowaniem wydanym po tym dniu  -  2
* stan mieszkańców na dzień kontroli nie opuszczających łóżek -  1
· średnia wieku mieszkańców na dzień kontroli  - 77,5 lat
· liczba osób oczekujących ogółem  - 0, w tym:
- kobiet  - 0
- mężczyzn  -  0
- osób posiadających decyzję kierującą wydaną przed dniem 01.01.2004r. – 0
Ruch mieszkańców w okresie kontrolowanym:
· rezygnacje  - 1
· przeniesienia do innych placówek  - 1
· powrót do rodziny – 1
· usamodzielnionych  -  0
· zgony  -  5
Ilość osób przyjętych w okresie  kontrolowanym ogółem 6, w tym:
· kobiet  - 2
· mężczyzn  - 4, z czego:
- na podstawie orzeczenia sądu  - 1
- poza kolejnością  - 0
- bez przedłożenia dokumentów  - 0
Sytuacja prawna mieszkańców:
· ilość osób ubezwłasnowolnionych całkowicie  - 1
· ilość osób ubezwłasnowolnionych częściowo  - 2
· ilość spraw w toku  - 1
· ilość mieszkańców, których koszt pobytu w DPS dotowany jest z budżetu wojewody – 28
· ilość mieszkańców, których opłaty za pobyt w DPS uiszczone są w sposób określony w art. 60 i art. 61 ustawy o pomocy społecznej – 2
· ilość osób zwolnionych z odpłatności (w rozbiciu na ww. formy finansowania pobytu w DPS):
- częściowo  - 0
- całkowicie  - 0
· ilość osób korzystających z konta depozytowego Domu – 9
- wysokość środków depozytowych po zmarłych mieszkańcach DPS – 2.508,86 zł.
1.3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych
W wyniku kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie w dniu 31 października 2003r. sformułowane zostały dwa zalecenia pokontrolne:
1. „Sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców należy uzupełnić o zapisy zawarte w § 8. 1 Rozporządzenia RM z dnia 8 stycznia 2002 roku.
2. Dokument „Diagnoza społeczna” stanowiący integralną część IPW należy uzupełnić o datę oraz podpis osoby sporządzającej diagnozę.
Do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęło pismo Dyrektora kontrolowanej jednostki z dnia 31.12.2003r. znak: DPS II 025/135/03 informujące o wykonaniu zalecenia pokontrolnego. Kontrola potwierdziła wykonanie zalecenia.
1.4. Realizacja programu naprawczego domu.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora DPS – w okresie podlegającym kontroli dom realizował następujące zadania wynikające z harmonogramu działań naprawczych polegające na:
- rozbudowie pionu sanitarnego w budynku mieszkalnym, w wyniku której uzyskanie dwie łazienki dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na I piętrze Domu.  Koszt zadania wyniósł 36.755 zł, z czego 50% środków pozyskano z PFRON w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu -  X/2004r.
- Montażu instalacji przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym – koszt 18.000 zł. – XII/2004
- Zakupie schodołazu (XII/2003) za kwotę 13.300 zł. co pozwoliło rozwiązać problem występujących barier architektonicznych zarówno przy wejściu do budynku mieszkalnego, jak i wewnątrz. Ponadto w II półrocze 2005r. DPS ma przystąpić do realizacji zakupu i montażu platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. Dom posiada  na ten cel zabezpieczoną w tegorocznym planie finansowym kwotę 80 000 zł. DPS uzyskał też stosowne pozwolenie budowlane na realizację zadania.
1.5. Usługi zaspakajające potrzeby bytowe.
Zmiany w zakresie usług bytowych Domu zostały opisane w pkt. 1.4
niniejszego protokołu.
1.6. Usługi opiekuńcze i wspomagające.
1.6.1. Usługi opiekuńcze.
W wyniku analizy dokumentacji mieszkańców, przeprowadzonych  wizji lokalnych, mających na celu zapoznanie się z warunkami ich życia oraz opinii mieszkańców na temat zakresu i jakości usług świadczonych przez Dom stwierdzono, iż zakres usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych – odpowiada wymogom Standardu.
W zakresie objętym kontrolą, w powyższym zakresie nie nastąpiły znaczące zmiany. Dom zapewnia mieszkańcom całodzienną odzież i obuwie dostosowane do pory roku oraz przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Zmianę ręczników i pościeli dokonuje się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
1.6.2. Usługi wspomagające.
Analiza usług wspomagających świadczonych przez Dom wykazała następujące  zmiany jakie nastąpiły w DPS w okresie kontrolowanym:
- zatrudniono na mocy porozumienia z Gminą Lubień Kuj. i NZOZ w Kłóbce  specjalistę – terapeutę, który prowadzi terapię AA w każde poniedziałki oraz organizuje co trzeci tydzień w czwartki  mityngi AA ( wspólnie dla mieszkańców gminy i DPS),
- zwiększono ilość i czas zajęć aktywizujących i terapeutycznych dzięki dodatkowemu zatrudnieniu opiekunów kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.
1.6.3. Usługi w zakresie potrzeb edukacyjnych.
Żaden z mieszkańców kontrolowanego Domu nie został zakwalifikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997r. do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
1.6.4.   Sposób realizacji przez DPS w Rzeżewie art. 58 ustawy o pomocy społecznej.
· wysokość wydatków DPS  związanych z pokrywaniem opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do limitu ceny przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym:
- w 2004r. – 2.252,34 zł.
- w 2005r. ( do dnia kontroli) – 1.254,95 zł.
· wysokość wydatków poniesionych przez Dom na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów  o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym:
- w 2004r. – 40.301,05 zł.
- w 2005r. (do dnia kontroli) – 21.375,29 zł.
· Liczba zatrudnionych w DPS posiadających wykształcenie pielęgniarek wg stanu na dzień kontroli ( w przeliczeniu na etaty) ogółem 5, w tym:
- zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki – 0
- zatrudnionych na stanowisku opiekunki  - 0
- zatrudnionych na stanowisku opiekunko- pielęgniarki lub w części etatu jako pielęgniarka, a w części etatu jako opiekunka   - 4
- na innych stanowiskach – 1 ( kierownik działu opiekuńczo – medyczno – terapeutycznego).
· Zakres dokumentacji medycznej prowadzonej przez Dom:
- książka raportów pielęgniarskich
- książka zabiegów pielęgniarskich
- książka podawania leków
- zeszyt pomiaru RR, pomiaru cukru i wagi ciała
- zeszyt doraźnej pomocy (leki doustne)
- zeszyt badań analitycznych
- zeszyt skierowań do poradni specjalistycznych
- karta pielęgnacji chorego leżącego
- indywidualna karta zleceń lekarskich.
1.7. Warunki realizacji usług opiekuńczych i wspomagających.
W Domu zatrudnionych jest ogółem 27 osób na 25,45 etatach. W schemacie organizacyjnym Domu wyróżnia się następujące działy:
· Dział ekonomiczno – administracyjno – gospodarczy – liczba osób 14 (12,45 ilości etatów)
· Dział opiekuńczo – medyczno -terapeutyczny – liczba osób 13 (13 ilość etatów)
Wykształcenie pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w DPS:
· wyższe - 4 osoby,
· średnie - 10 osób,
· zawodowe - 1 osoba,
· podstawowe  - 2 osoby.
Jeden pracownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego DPS kontynuuje naukę na poziomie szkoły wyższej.
Wykaz pracowników Domu zatrudnionych w poszczególnych porach doby, w kontekście dostosowania do potrzeb mieszkańców, przedstawia się w sposób następujący:
- 1 zmiana – 16 osób,
- II zmiana  - 4 osoby,
- III zmiana  - 2 osoby.
W okresie podlegającym kontroli zatrudniono:
1. Kucharza  -  1 etat - wykształcenie średnie
2. Kucharza  -  1 etat - wykształcenie średnie
3. Opiekuna  -  1 etat   -  wykształcenie średnie.
Osoby zatrudnione w Domu w okresie podlegającym kontroli na ww. stanowiskach spełniają wymogi określone w załączniku nr 4 (tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników) do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.03.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 47, poz. 447).
Dom korzysta z możliwości zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych (są to osoby skierowane z Urzędu Pracy, zatrudnione na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy)
*  Kucharz - 10.11.2004r. – 09.12.2004r.
· Młodszy opiekun  - 3 osoby  - 23.04.2004r. – 22.07.2004r.
· Pokojowa  - 23.04.2004r.  – 22.07.2004r.
· Młodszy opiekun  - 10.11.2004r. oraz 01.03.2005 – 31.07.2005r.
· Młodszy opiekun  - 2 osoby – 10.11.2004r.- 09.12.2004r.
· Kucharz – 10.11.2004r. – 09.12.2004r.
· Opiekun  - 2 osoby – 01.03.2005r. – 31.07.2005.
· Pracownik gospodarczy – 01.03.2005r. – 31.07.2005r.
· Kucharz  - 01.03.2005r. – 31.07.2005r.
Dyrektor Domu spełnia wymogi określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
W DPS  zatrudniony jest m.in.:
1. starszy pracownik socjalny - 1
2. instruktor ds. kulturalno – oświatowych  - 1
Wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołów Terapeutyczno – Opiekuńczych DPS w Rzeżewie , zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, na jednego mieszkańca Domu wynosi  0,53 (16 : 30);
Zgodnie z pkt. II.3 Standardu obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu tarapeutyczno- opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, na jednego mieszkańca winien wynosić w domu dla osób w podeczłym wieku – od 0,4 do 0,7
W stosunku do dnia poprzedniej kontroli wskaźnik ZTO w DPS kształtuje się na tożsamym poziomie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej pracownicy Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego powinni uczestniczyć co najmniej razna dwa lata w szkoleniach organizowanych przez Dyrektora Domu m.in. na temat praw mieszkańca, kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem.
Analiza planu szkoleń pracowników ZTO Domu na rok 2004 i 2005 wykazała iż ich tematyka jest zgodna z częścią II.pkt.2.5. rozporządzenia MP i PS z dnia 15 września 2000 roku.
Regulamin Organizacyjny Domu nie jest dostosowany do aktualnych przepisów w tym zakresie tj. ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
Analizie poddano losowo wybrane akta osobowe 5 mieszkańców Domu (tj. Pana W.Ł. , Pani H.G., Pani St.M., Pana Z.W., Pana J.G..
Analiza akt osobowych Mieszkańców Domu wykazała:
· Z analizy dokumentacji wynika, iż mieszkańcy posiadają decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wydaną przez właściwy organ;
· Kontrola wykazała, iż mieszkańcy Domu posiadają aktualne decyzje o odpłatności za pobyt w Domu;
· Kontrola wykazała informacje, która potwierdza zapoznanie się mieszkańców z zasadami funkcjonowania Domu (regulaminem);
· Analiza akt osobowych wykazała, iż wszyscy mieszkańcy Domu zostali zapoznani z możliwością bezpiecznego przechowywania środków finansowych na koncie depozytowym Domu;
· Mieszkańcy w okresie podlegającym kontroli nie złożyli skarg lub wniosków dotyczących funkcjonowania Domu;
· Pracownik socjalny Domu przed przyjęciem osoby ustala jej aktualną sytuację socjalno – bytową w miejscu zamieszkania lub pobytu;
· Ustalenia, o których mowa stanowiły podstawę do planu działań zmierzających do adaptacji mieszkańców do warunków Domu;
· Zespół terapeutyczno – opiekuńczy opracował dla ww. mieszkańców plan działań zmierzających do adaptacji mieszkańca do warunków Domu oraz indywidualny plan wspierania;
· Kontrola akt osobowych ww. mieszkańców wykazała, iż Dom stosuje zasadę dotyczącą przyjęcia mieszkańca do DPS, o której mowa  w § 18 pkt. 1 Rozporządzenia MP i PS z dnia 15 września 2000r.
II. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń zawartych w części pierwszej, uwagi i wnioski – zalecenia pokontrolne.
1. W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, iż zalecenia z kontroli przeprowadzonej w DPS w Rzeżewie w dniu 31 października 2003r. zostały wykonane.
2. W okresie podlegającym kontroli Dom zrealizował zadania wynikające z harmonogramu działań naprawczych polegające na:
· rozbudowie pionu sanitarnego w budynku mieszkalnym, w wyniku której uzyskano dwie łazienki dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na  I piętrze Domu. Koszt zadania wyniósł 36.755 zł. z czego 50% środków pozyskano z PFRON w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu – X/2004r.
· Montażu instalacji przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym – koszt 18.000 zł  - XII/2004r/
· Zakupie schodołazu (XII/2003) za kwotę 13.300 zł, co pozwoliło rozwiązać problem występujących barier architektonicznych zarówno przy wejściu do budynku mieszkalnego, jak i wewnątrz.
3. Regulamin Organizacyjny Domu nie jest dostosowany do aktualnych przepisów w tym zakresie tj. ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.).
4. W zakresie usług zabezpieczających potrzeby bytowe, Dom posiada w dalszym ciągu odstępstwa od standardu obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej (brak windy do przewozu osób niepełnosprawnych). Realizacja  tego zadania przewidziana jest na II półrocze 2005r.
5. Analiza akt osobowych oraz IPW mieszkańców Domu nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.
6. W zakresie warunków realizacji usług opiekuńczych i wspomagających Dom posiada wymagany w tym typie DPS wysokość wskaźnika zatrudnienia pracowników ZTO. Wskaźnik ten w stosunku do dnia poprzedniej kontroli nie uległ zmianie i wynosi 0,53.
7. Analiza planu szkoleń pracowników ZTO Domu na rok 2004 i 2005 wykazała iż ich tematyka jest zgodna z częścią II. pkt 2.5. rozporządzenia MP i PS z dnia 15 września 2000 r.
8. Osoby zatrudnione w Domu w okresie podlegającym kontroli spełniają wymogi określone w załączniku nr 4 (tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników)  do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.03.2004r. (Dz.U.z 2004r. Nr 47, poz.447). Kontrola akt osobowych ww. mieszkańców wykazała, iż Dom stosuje zasadę dotyczącą przyjęcia mieszkańca do DPS, o której mowa w § 18 pkt 1 Rozporządzenia MP i PS z dnia 15 września 2000 roku.
9. Dyrektor Domu spełnia wymogi określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 
Zalecenia pokontrole:
1. Regulamin Organizacyjny Domu dostosować do aktualnych przepisów w tym zakresie  tj. ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
Podpis Zespołu Kontrolującego:
1. inspektor wojewódzki  :  Tomasz Mosiewicz
2. inspektor wojewódzki  :    Beata Sulima
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Protokół otrzymują Dyrektor Domu, Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Wojewoda Kujawsko – Pomorski.
W przypadku gdy Dyrektor Domu lub Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole, może złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemne wyjaśnienia.
Zobowiązuje się Dyrektora Domu na podstawie § 12.1 Rozporządzenia MP i PS z dnia 15 września 2000 r. do wykonania zaleceń i przesłania informacji o ich wykonaniu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu.
Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie pod pozycją Nr 1/2005.
 
Podpis Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.  
   
Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2005r.

Wytworzył: Tomasz Mosiewicz (19 lipca 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (29 sierpnia 2005, 12:47:52)

Ostatnia zmiana: Bogdan Nowicki (29 sierpnia 2005, 13:21:47)
Zmieniono: zmieniono datę utworzenia informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6669

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij