Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu  >  2015

Uchwała nr 119/15
Zarządu Powiatu
z dnia 28 grudnia 2015


w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz gospodarki finansowej w ramach tej działalności

Na podstawie art. 48 ust. 2, w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015, poz. 1445) art. 46 ust. 2 i art. 53 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Upoważnia się Panią Bożenę Stępniewską zatrudnioną na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, zwanego dalej „jednostką” do jednoosobowego składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu wyłącznie w zakresie zadań powiatu określonych w statucie jednostki oraz w ramach kwot wydatków określonych w jej planie finansowym, a także do reprezentowania jednostki na zewnątrz.

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, uprawnia do zarządzania jednostką oraz podejmowania czynności niezbędnych dla jej bieżącego funkcjonowania, w szczególności do:

1) zawierania umów cywilno-prawnych i porozumień oraz zaciągania zobowiązań z nich wynikających, z wyłączeniem:

a) umów i porozumień w imieniu powiatu dotyczących zadań należących do zadań jednostki, a także indywidualnych projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub budżetu państwa przewidzianych do realizacji przez jednostkę lub z udziałem jednostki, dla skuteczności których mają zastosowanie przepisy art. 48 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym,
b) umów i porozumień powodujących powstawanie zobowiązań finansowych jednostki stanowiących wydatki majątkowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
c) porozumień z organami administracji rządowej w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej powiązanych z zakresem zadań jednostki określonym w jej statucie oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach realizacji wspólnych zadań oraz powierzenia zadań publicznych powiatu należących do zadań jednostki określonych w jej statucie, pozostających w kompetencji zarządu powiatu;

2) dokonywania rozliczeń finansowych w ramach kwot wydatków określonych w planie finansowym jednostki łącznie z zatwierdzeniem dowodów księgowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań;

3) zarządzania majątkiem powiatu oddanym jednostce w trwały zarząd lub użyczenie w granicach określonych w odpowiednich uchwałach organów powiatu;

4) występowania i składania oświadczeń woli przed organami jednostek samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, bankami, podmiotami gospodarczymi oraz urzędami i instytucjami w zakresie spraw objętych niniejszym upoważnieniem.

§ 2. 1. Upoważnienia udziela się na czas zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

2. Upoważnienie może być odwołane w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Upoważnienie wygasa z dniem rozwiązania stosunku pracy na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

§ 3. Traci moc uchwała nr 26/15 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz gospodarki finansowej w ramach  tej działalności.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.
 
                                                                               
                                                                  Zarząd Powiatu w składzie:
   
                                                                 1. Kazimierz Kaca
                                                                 2. Stanisław Budzyński   
                                                                 3. Tomasz Chymkowski
                                                                 4. Tomasz Jezierski 
                                                                 5. Piotr Stanny
                                                        
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r.  poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854.
 

Opublikował: Emilia Kordylewska (29 grudnia 2015, 14:12:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij