zakres działania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ul. Cyganka 28

 87-800 Włocławek

e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl
fax. 54 230-46-71

Naczelnik Wydziału - Krystian Łuczak
tel. 54 230-46-46,

pok. nr 40, 41, 42
tel. 54 230-46-27 (sprawy edukacji, kultury, sportu i spraw społecznych)
tel. 54 230-46-39 (sprawy promocji  powiatu i turystyki)

Wydział  Edukacji i Spraw Społecznych realizuje zadania w zakresie edukacji publicznej, kultury, sportu i turystyki, polityki społecznej i prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, współpracy starosty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, opieki nad zabytkami, promocji powiatu oraz spraw społecznych.

Do podstawowego zakresu zadań wydziału należy w szczególności:
1) realizacja zadań należących do właściwości starosty, określonych w ustawie o systemie informacji oświatowej;
2) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe a w szczególności dotyczących:
a) zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz innych placówek,
b) zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie nie należy do zadań własnych, a także publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych,
c) opiniowania pod względem formalnym projektów pierwszych statutów szkół i placówek, prowadzenia zbioru statutów szkół i placówek oraz ich zmian dokonywanych przez rady pedagogiczne,
d) tworzenia jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek,
e) zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach prowadzonych przez powiat,
f) ustalania projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
g) sprawowania w imieniu organu prowadzącego nadzoru i kontroli nad działalnością powiatowych szkół i placówek w zakresie wynikającym z tej ustawy dla organu prowadzącego oraz kontroli zgodności z obowiązującym prawem zmian w ich statutach,
h) powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, opiniowania powierzania lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
i) powoływania rad oświatowych i ustalania składu oraz zasad wyboru członków tych rad, a także regulaminu działania rady oświatowej,
j) wydawania zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną z możliwością likwidacji szkoły publicznej, opiniowania likwidacji szkoły lub placówki publicznej z możliwością łączenia szkół różnych typów lub placówek w zespoły,  z możliwością rozwiązania zespołu szkół lub placówek,
k) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawania decyzji o odmowie wpisu do tej ewidencji, nadawania i cofania szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
l) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji szkołom niepublicznym i innym placówkom oświatowym, w tym określenie szczegółowych zasad udzielania takich dotacji;
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z:
a) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) z ustawy – Karta Nauczyciela,
c) z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
d) z ustawy o kinematografii,
e) z ustawy o muzeach i ustawy o bibliotekach,
f) z ustawy o sporcie;
4) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym w zakresie prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do zadań własnych powiatu oraz ich realizacją;
5) prowadzenie i załatwianie spraw związanych z wydawaniem decyzji na sprowadzanie do Polski zwłok i szczątków z obcego państwa oraz prowadzenie innych spraw wynikających dla starosty z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
6) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań starosty wynikających z:
a) ustawy – Prawo o zgromadzeniach,
b) ustawy – prawo o stowarzyszeniach,
c) ustawy o fundacjach,
d) ustawy o cudzoziemcach,
e) ustawy o Karcie Polaka;
7) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań starosty wynikających z ustawy o repatriacji w zakresie nie zastrzeżonym dla innych jednostek organizacyjnych powiatu;
8) koordynowanie działań związanych z opracowywaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych programów z zakresu polityki społecznej i ochrony zdrowia oraz monitorowanie ich realizacji, a także realizacji statutowych zadań tych jednostek;
9) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konsultacji społecznych w tym opracowywanie odpowiednich regulacji organów powiatu;
10) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i realizacją programów przyznających uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych;
11) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu;
12) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;
13) koordynowanie działań i prac związanych z realizacją przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
14) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeniach;
15) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym
a) udzielanie dotacji na ochronę zabytków,
b) ustanawianie społecznych opiekunów zabytków,
c) opracowywania programów ochrony zabytków;
16) koordynowanie działalności szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie udziału tych jednostek w realizacji zadań wynikających z ustawy o Przeciwdziałaniu narkomanii;
17) organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość oraz uczczenia pamięci ofiar wojen i okresu powojennego;
18) prowadzenie spraw związanych z patronatem starosty i organów powiatu;
19) prowadzenie i aktualizowanie informacji o bazie turystycznej występującej na terenie powiatu oraz opracowywanie, w formie folderów, katalogów i innych publikacji,  informacji promujących tę bazę i walory turystyczne powiatu;
20) podejmowanie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu, polegających na upowszechnieniu wiedzy o powiecie, jego historii, kulturze i współczesności, włączania elementów promocyjnych powiatu do imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych przygotowywanych  przez wydział;
21) prowadzenie korespondencji okolicznościowej starosty związanej z jubileuszami, rocznicami, świętami oraz innymi uroczystościami o charakterze społecznym i kulturalnym;
22) inicjowanie oraz opracowywanie projektów programów promocji powiatu oraz planów konkretnych przedsięwzięć promocyjnych kreujących wizerunek powiatu;
23) utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z samorządami gmin i organizacjami pozarządowymi w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych;
24) inicjowanie i przygotowywanie, na różnych nośnikach, wydawnictw promocyjnych i informacyjnych dotyczących powiatu;
25) promowanie powiatu w sieci internetowej, głównie poprzez bezpośredni udział w tworzeniu i aktualizacji odpowiedniej części strony internetowej powiatu;
26) analizowanie wszelkich publikacji, w tym: prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych – związanych ze sferą promocji oraz archiwizowanie tych publikacji;
27) przygotowywanie udziału powiatu w targach i innych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym;
28) prowadzenie i rozwijanie, przy zaangażowaniu i udziale naczelników wydziałów, kierownika samodzielnego referatu i samodzielnych stanowisk działalności informacyjnej o pracy starosty i zarządu;
29) organizowanie kontaktów starosty i członków zarządu ze środkami masowego przekazu, w tym organizowanie konferencji prasowych, współpraca ze środkami masowego przekazu oraz realizowanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo prasowe;
30) realizowanie zadań starosty i powiatu wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w tym:
a) organizowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
b) prowadzenie postępowań w zakresie wyłonienia organizacji pozarządowych realizujących,
c) zawieranie umów z radcami prawnymi i adwokatami,
d) obsługa interesantów w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów, realizowanie zadań z zakresu sprawozdawczości;
31) wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających dla wydziału z zarządzeń i decyzji starosty.


Wytworzył: Rada Powiatu we Włocławku (21 lutego 2011)
Opublikował: Alicja Złotnikiewicz (2 marca 2011, 09:28:21)

Ostatnia zmiana: Emilia Kordylewska (5 marca 2019, 09:16:07)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5327

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij