Odpowiedź na trzecią interpelację Pani Ewy Kończyńskiej zgłoszoną na XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2005 r.

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 27 kwietnia 2005r. podczas obrad XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku – uprzejmie informuję, iż stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym we Włocławku wynosił:
- na dzień 01.01.2003r. - 75 osób    75 etatów
- na dzień 31.12.2003r. - 73 osoby   73 etaty
- na dzień 01.01.2004r. - 81 osób    81 etatów            
- na dzień 31.12.2004r. - 85 osób    85 etatów
- na dzień 01.01.2005r. - 84 osoby   84 etaty
- na dzień 30.04.2005r. - 92 osoby   92 etaty
 
1. Ruchy kadrowe w Starostwie Powiatowym we Włocławku w 2003 roku. Z dniem 01 stycznia 2003 roku został zatrudniony na podstawie powołania Pan mgr Piotr Chrzanowski na stanowisku Sekretarza Powiatu, natomiast z dniem 31 marca 2003r. został rozwiązany stosunek pracy z Panią Grażyną Leśniewską Skarbnikiem Powiatu. Od 01.04.2003r. na emeryturę odeszła Pani Aniceta Gościńska – Nowak zatrudniona na stanowisku sprzątaczki. Z dniem 26 czerwca 2003r. zatrudniony został w ramach umowy absolwenckiej z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku Pan mgr Daniel Pater na stanowisku młodszego referenta ds. informatyki. Rozwiązanie umowy o pracę z Panem Maciejem Trzmielewskim Naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa nastąpiło z dniem 31 lipca 2003r.. Od dnia 01 sierpnia 2003r. została podpisana umowa o pracę z Panem mgr inż. Władysławem Borkowskim na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
Z dniem 07.10.2003r. rozwiązana została umowa o pracę z Panią Barbarą Awarską zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Komunikacji, a od 01.11.2003r. na stanowisku PFRON  została zatrudniona Pani Maria Legumina.  Z dniem 23 października 2003r. na emeryturę odeszła Pani Jadwiga Lewandowska zatrudniona w Wydziale Budżetowo - Finansowym, a od 27 października 2003r. Pani Halina Uzarczyk zajmująca stanowisko w Wydziale Organizacji, Nadzoru,Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego. Natomiast od 18 listopada 2003r. został przywrócony do pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa    Pan Stanisław Nitecki.     
Stan zatrudnienia na 31.12.2003r.  w Starostwie Powiatowym wynosił  73  osoby.
2. Ruchy kadrowe w roku 2004.
Na podstawie Zarządzenia nr 21/03 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku nastąpiła likwidacja gospodarstwa pomocniczego pod nazwą: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku i z dniem 01.01.2004r. dotychczasowe zadania gospodarstwa pomocniczego wraz z ośmioma pracownikami zostały przejęte przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.
W związku z powyższym na dzień 01.01.2004 roku zatrudnienie wzrosło i wyniosło 81 osób. Natomiast zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku dot. odbycia stażu zawodowego przez 5 –ciu absolwentów w kierowanej przeze mnie jednostce, zostałem zobowiązany do zatrudnienia 3-ch absolwentów  i  tak:
- od 01.03.2004r. została zatrudniona w Wydziale Budżetowo-Finansowym Pani mgr Agnieszka Bednarska, wykształcenie wyższe ekonomiczne, kierunek finanse i bankowość (Akademia Ekonomiczna Poznań,  2003r.;
- od 01.04.2004r. Pani inż. Monika  Kamińska w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, wykształcenie wyższe zawodowe, kierunek inżynieria środowiska (Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz, 2003r.);
- od 01.04.2004r.  Pani lic. Joanna Lewandowska w Wydziale Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, wykształcenie wyższe zawodowe, kierunek ekonomia (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2003r.).
Nadmienić należy, iż zgodnie z zawartą  umową nr UMPI/04/0044 z dnia 13 kwietnia 2004r. z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku dot. zorganizowania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, od dnia 15 kwietnia 2004 roku  zostały zatrudnione 2 osoby tj.:
- Pan inż. Marcin Pruchniak absolwent Politechniki Poznańskiej – inż. informatyki w Biurze Starosty – Pion Ochrony (pierwsza praca). Zatrudniony na stanowisku po Panu Danielu Pater, który był również mgr informatyki.
- Pani Patrycja Łosoś – mgr prawa, którą od dnia 22.07.2004r. zastąpiła w Biurze Prawnym Starostwa Powiatowego Pani mgr Kamila Twierdzińska, wykształcenie wyższe prawnicze (Uniwersytet Gdański – 2004r.).   
Od dnia 01 sierpnia 2004 roku – po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji Konkursowej został zatrudniony Pan mgr inż. Włodzimierz Robert Wielgopolan na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Infrastruktury Budowlanej Starostwa, wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek budownictwo (Politechnika Koszalińska).
Natomiast po odwołaniu ze stanowiska Pani dr Joanny Idczak, został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru z Panem mgr Ryszardem Machnowskim na stanowisko Wicestarosty, wykształcenie wyższe magisterskie (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Po rozwiązaniu stosunku pracy z Panią Marią Leguminą z dniem 31 sierpnia 2004r.  pracownikiem zatrudnionym na refundowanym stanowisku pracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Komunikacji, została zatrudniona           z dniem 15 września 2004 roku Pani Barbara Wojtczak na stanowisku referenta                 ds. komunikacji dla osób niepełnosprawnych,  wymagane wykształcenie średnie zawodowe, kurs obsługi komputera oraz orzeczony stopień  o niepełnosprawności.
Z dniem 31.08.2004 roku rozwiązał stosunek pracy Pan  mgr Bartosz Stefański – pracownik  Wydziału Komunikacji.
Wzrost zatrudnienia pomiędzy grudniem 2003 a grudniem 2004 spowodowany był:
- zatrudnieniem Pani Joanny Lewandowskiej i Pani Agnieszki Bednarskiej na vakujące stanowiska po odejściu na emeryturę Pani Haliny Uzarczyk i Pani Jadwigi Machczyńskiej;
- przejęciem  8  pracowników gospodarstwa pomocniczego;
- zatrudnieniem do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Infrastruktury Budowlanej Pani Moniki Kamińskiej.
Należy zaznaczyć, że wzrosły również zadania Powiatu.
Do  31 grudnia 2003r.  w Starostwie  Powiatowym załatwiane były sprawy dotyczące 5 gmin: Boniewo, Chodecz, Lubanie, Lubień Kuj., Włocławek, a pozostałym 8 gminom zadania  były  powierzone  w formie  porozumień z równoczesnym przekazaniem  2,35  etatu.   Po  zmianie  przepisów  Prawa  budowlanego  i wygaśnięciu z  dniem  31  grudnia  2003r.  z mocy  ustawy  tych porozumień,  Starostwo  przejęło również sprawy załatwiane w  tych  gminach.  Nowa  ustawa  o  planowaniu   i zagospodarowaniu  przestrzennym  wprowadziła od 11 lipca 2003r. również nowe zadania dla powiatów, których  prowadzenie przejął osobiście  Naczelnik  Wydziału. 
Naczelnik Wydziału  prowadził  sprawy związane z  powołaniem Powiatowej Komisji  Urbanistyczno-Architektonicznej  oraz całość spraw związanych z  uzgadnianiem przez  Zarząd  Powiatu projektów  decyzji  o warunkach zabudowy. Dodatkowo  pracę w tym bloku spraw wspomagali  pracownicy z bloku spraw dotyczących  ochrony  środowiska.
Biuro Prawne zostało utworzone mocą uchwały Nr VI/84/03 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku.  Zatrudnienie Pani mgr Kamili Twierdzińskiej w Biurze Prawnym nastąpiło w ramach prac interwencyjnych i przez okres sześciu miesięcy stanowisko to było refundowane przez Powiatowy Urząd  Pracy. Realizując warunki umowy Pani mgr Kamila Twierdzińska została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Biuro Prawne wykonuje zadania określone w § 19 ust. 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku. Obejmuje swoim zakresem obsługę prawną Rady Powiatu, Zarządu Powiatu uczestnicząc w procesie tworzenia i opiniowania wszystkich projektów uchwał oraz we wszystkich posiedzeniach tych organów. Biuro prawne obsługą prawną obejmuje także siedem merytorycznie zróżnicowanych Wydziałów Starostwa. Radca prawny w ramach stałego ogólnego pełnomocnictwa procesowego występuje              w postępowaniach sądowych toczących się z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanym  przez Starostę Włocławskiego przed Komisją Regulacyjną do spraw Wyznaniowych Żydowskich oraz Komisją Majątkową do spraw nieruchomości kościelnych.
Wielkość spraw oraz ich różnorodność sprawia, że sprostanie tym obowiązkom wiąże się ze znacznym obciążeniem pracy oraz powoduje konieczność wykonywania pracy                  w wymiarze godzinowym wyższym aniżeli określony w umowie o pracę. Szczególnie dotyczy to dni, w  których odbywają się posiedzenia Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
Zatrudnienie w Biurze Prawnym absolwentki powoduje zdecydowanie niższe wydatki z budżetu powiatu, niż zatrudnienie drugiej osoby na etacie radcy prawnego.
Doszły również zadania w Wydziale Budżetowo-Finansowym dotyczące obsługi  księgowej środków finansowych pozyskiwanych przez Powiat z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, oraz obsługa finansowa stypendiów.
W związku z powyższym stan zatrudnionych pracowników w Starostwie Powiatowym we Włocławku na dzień 31 grudnia 2004r. wynosił 85 osób.
3. Ruchy kadrowe od 01.01.2005r. do 30 kwietnia 2005r.
Od dnia 01 stycznia 2005 roku na emeryturę odszedł Pan mgr inż. Piotr Stemporowski pracownik Wydziału Organizacji, N, SS i ZK, natomiast od dnia 01 lutego 2005r. w ramach porozumienia stron rozwiązał stosunek pracy Pan mgr inż. Władysław Borkowski Naczelnik Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
Zgodnie z pismem z dnia 03 marca 2005r. OR.1110-B/1/05 zostało skierowanych             do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w ramach robót publicznych dwóch bezrobotnych, na stanowisko malarza, którzy zostali zatrudnieni na czas określony tj. od dnia 07.03.2005r. do dnia 31.08.2005r., natomiast od 04.04.2005r. do dnia 30.09.2005r. zostało zatrudnionych w ramach robót publicznych ośmiu bezrobotnych na podstawie pisma z dnia 23 marca 2005r. OR.1110-B/2/05, na stanowisku referenta. Powyższe osoby zostały przypisane do poszczególnych Wydziałów Starostwa, którym przydzielono odpowiedni zakres zadań w zależności od posiadanych kwalifikacji. 
Natomiast z dniem 26 kwietnia 2005r. została rozwiązana umowa o pracę z Panią inż. Grażyną Stalmirską – Zastępcą Naczelnika Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w związku z przejściem na emeryturę.
Stan zatrudnienia na 30 kwietnia 2005r. wynosił 92 osoby, z tego 1 osoba od dnia 25 listopada 2002r. przebywa na urlopie bezpłatnym na okres sprawowania mandatu radnego Rady Powiatu we Włocławku.    
W wyniku ruchów kadrowych od stycznia do kwietnia 2005r.:
- odeszły 3 osoby w tym 2 osoby przeszły na emeryturę (na dzień 30.04.2005r. stanowiska te były vakatami),
- zatrudnionych zostało 10 osób w ramach robót publicznych.
Zatrudnienie 10 osób w ramach robót publicznych (nie w ramach prac interwencyjnych)  powoduje skutki finansowe tylko z zakresu opłacenia składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% , co stanowi miesięczną kwotę w wysokości 281,86zł.
Pozostałe koszty miesięczne wynagrodzeń i pochodnych refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ze środków finansowanych z Funduszu Pracy. Łączna kwota wydatków z budżetu Starostwa Powiatowego za cały okres zatrudnienia 10 osób wyniesie  1.657,70zł.

Starosta Włocławski Piotr Stanny

interpelacja


Wytworzył: Starosta Włoclawski (16 maja 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (16 maja 2005, 15:06:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2465

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij