Protokół z kontroli kompleksowej z realizacji zadań zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności.

Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym Włocławek,
z realizacji zadań zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności.
1. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe , 87-800 Włocławek, ul. Cyganka 28  REGON 910868533, NIP 8882403080
Kierownik jednostki kontrolowanej:
P. Piotr STANNY  - Starosta
2. Kontrolę przeprowadzili:
1/ Lech  Klimowicz – zastępca  Dyrektora Wydziału na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 97/04 z dnia 15.01.2004r. wystawionego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego – przewodniczący komisji,
2/ Henryk Sękowski – główny specjalista na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 102/04 z dnia 15.01.2004r. wystawionego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,
3/ Joanna Jankowska – starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 101/04 z dnia 15.01.2004r. wystawionego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,
4/ Andrzej Jankowski – inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 107/04 z dnia 15.01.,2004r. wystawionego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
3. Kontrolę przeprowadzono w dniach 07 – 08.09.2004r. zgodnie z planem działania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie realizacji zadań obronnych i ochrony ludności oraz zarządzenia i reagowania kryzysowego na 2004 rok.
4. Kontrolę przeprowadzono w obecności: inspektora ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych Pana Piotra Stemporowskiego i  podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych Pana Adama Ciesielskiego.
5. Okres objęty kontrolą:  01.01.2002  - do dnia 07.09.2004r. 
I. Ocena stanu faktycznego działalności jednostki kontrolowanej stwierdzona w toku kontroli:
1. Zarządzanie i reagowanie kryzysowe
1/ Podstawy prawne systemu zarządzania i reagowania kryzysowego
a/ ocena - 5,00
2/ Struktury organizacyjne
a/ ocena - 4,00
3/ Dokumentacja działań i prac zespołu
Nie podlega ocenie (zespół powołany Zarządzeniem Starosty z dnia 06.09.04r.)
4/ Infrastruktura logistyczna na potrzeby systemu
Do planu nie wpięto wykazu miejsc noclegowych i stołówek.
a/ ocena - 4,50
2. Plan obrony cywilnej
1/ Aktualność danych osobowych i liczbowych
a/ ocena - 4,50
2/  Merytoryczna treść opracowanych dokumentów
a/ ocena - 4,50
3/ Graficzny sposób przedstawienia wszystkich elementów opisowych
a/ ocena - 4,50
3. System wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania
1/ Dokumentacja ROADiA, SWO
Brak zarządzenia Starosty w sprawie systemu wczesnego ostrzegania.
Brak porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta i Starosty w sprawie utworzenia wspólnego ROADiA.
a/ ocena - 3,50
2/ Stan nadania przydziałów organizacyjno – moblizacyjnych.
3/ Stan przygotowania miejsca pracy  ROADiA.
4/ Udział w ćwiczeniach i treningach.
a/ ocena - 5,00
4.Infrastruktura techniczna.
1/ Koordynacja planowania możliwości ukrycia ludności i załóg zakładów pracy i kadr kierowniczych
a/ ocena - 5,00
2/ Koordynacja planowania i realizacji zamierzeń związanych z zacieśnieniem i wygaszaniem oświetlenia
a/ ocena - 5,00
3/  Koordynacja zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych
a/ ocena - 4,00
4/ Koordynacja planowania i organizacji ochrony przed skażeniem ujęć wody pitnej
a/ ocena - 4,00
5. Gospodarka sprzętem
1/ Dokumentacja ewidencyjna sprzętu,
2/ Zasady przechowywania sprzętu,
3/ Stan techniczny sprzętu, konserwacje.
6. Szkolenie.
1/ Planowanie zamierzeń szkoleniowych
Nie uwzględniono wszystkich grup szkoleniowych
a/ ocena - 3,00
2/ Realizacja szkolenia
Na słabym poziomie.
a/ ocena - 3,00
3/ Dokumentacja ewidencyjna
Dokumentacja niekompletna.
a/ ocena - 3,00
4/ Organizacja ćwiczeń
5/ Sprawozdawczość
a/ ocena - 4,00
7. Upowszechnianie problematyki obrony cywilnej
1/ Planowanie przedsięwzięć popularyzacyjnych
a/ ocena - 4,00
2/ Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć
a/ ocena - 4,00
3/ Współpraca z środkami masowego przekazu
a/ ocena - 4,00
4/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności
a/ ocena - 4,00
8. Planowanie
1/ Roczny plan zamierzeń
Nie uwzględnia zamierzeń szkoleniowych.
a/ ocena - 4,00
2/ Wytyczne dla podległych jednostek organizacyjnych
Nie przeprowadzono podsumowania rocznego.
3/ Stopień realizacji zadań.
a/ ocena - 4,00
4/ Sprawozdawczość 
a/ ocena - 5,00
Ocena ogólna - 4,17
Ocena ogólna za gminę - 4,25
Ocena ogólna za gminę - 3,94
Ocena ogólna za powiat - 4,11  ( dobrze)
II. Ocena kontrolowanej działalności wynikająca z ustaleń opisanych w pkt.I
Całokształt realizacji zadań przedsięwzięć zarządzania i reagowania  kryzysowego oraz ochrony ludności na terenie powiatu odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz wytycznymi Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tym zakresie działania ocenia się dobrze.
Wskazane w protokóle drobne uchybienia nie wpływają znacząco na sposób, jakość i terminowość realizacji zadań przez Starostwo.
Zgodnie z § 26 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 100/2001 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2001r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli urzędu obsługującego Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej Jego pisemne upoważnienie przysługujące, przed podpisaniem protokołu z kontroli, prawo zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli.
Zgodnie z § 28 ust. 1 ww. zarządzenia Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej Jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 5.
Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:
1. Starosta Powiatu,
2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Starosta Powiatu zobowiązuje się w terminie do 08.10.04r. poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz  o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań.
Protokół podpisany został w dniu 08.09.2004. w Starostwie Powiatowym Włocławek.

Wytworzył: Lech Klimowicz (8 września 2004)
Opublikował: Bogdan Nowicki (10 września 2004, 14:51:31)

Ostatnia zmiana: Bogdan Nowicki (10 września 2004, 14:52:38)
Zmieniono: Zmieniono datę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3516

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij