Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 Wybory samorządowe 2018 r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 Wybory samorządowe 2014 r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 Wybory samorządowe 2010 r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 Wybory samorządowe 2006 r.
  · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · Wyniki wyborów
 Powiat
  · Status prawny
  · Organizacja powiatu
  · Lokalizacja
  · Przedmiot działalności i kompetencje powiatu
  · · Własne
  · · Zlecone
  · Struktura własnościowa powiatu
  · Tryb działania władz publicznych
  · Tryb działania jednostek organizacyjnych
  · Przynależność do związków i stowarzyszeń
  · Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
 INFORMACJE O STANIE POWIATU
  · Dane statystyczne
  · Dane demograficzne
  · Stan i struktura bezrobocia
  · Dane o środowisku
  · · Ziemia
  · · Woda
  · · Powietrze
  · · Lasy i obszary chronione
  · · Informacja o programie ochrony środowiska
  · Raport o stanie powiatu
 FINANSE I MIENIE POWIATU
  · Budżet
  · · Zasady uchwalania budżetu powiatu
  · · Uchwały budżetowe
  · · · 2003
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · · uchwała Zarządu Powiatu nr 418/17 z dnia 19 stycznia 2017r.
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu powiatu
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · Roczne informacje z wykonania budżetu
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · Sprawozdania roczne z wykonania budżetu
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · Projekty budżetu powiatu
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · Udzielone z budżetu powiatu dotacje, dofinansowania realizacji zadań lub pożyczki
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · Majątek powiatu
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · Majątek innych samorządowych osób prawnych
  · · Majątek SPZPS
  · · · 2003
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · Dług publiczny
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · Pomoc publiczna
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · Ciężary publiczne
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · Dotacje celowe z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 ORGANY POWIATU
  · Rada Powiatu
  · · Kompetencje rady
  · · Skład rady
  · · · Kompetencje przewodniczącego rady
  · · · Kompetencje wiceprzewodniczących
  · · Komisje Rady
  · · · Zakres zadań
  · · · Składy osobowe komisji
  · · Kontakty
  · · Oświadczenia majątkowe radnych
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum II Kadencja
  · · · Archiwum III Kadencja
  · · · Archiwum IV Kadencja
  · · · · 2011
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · · · 2010
  · · · · 2014
  · · · Archiwum V Kadencja
  · · · · 2015
  · · · · 2016
  · · · · 2017
  · · · · 2018
  · · · Archiwum VI Kadencja
  · · · · 2019
  · · Kluby radnych
  · · Inne oświadczenia i informacje składane przez radnych
  · · · Aktualne
  · · Skargi i wnioski kierowane do rady
  · · Komunikaty o Sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji Rady
  · · · Komunikaty o Sesjach Rady Powiatu
  · · · · Aktualne
  · · · · Archiwum
  · · · Komunikaty o posiedzeniach Komisji Rady
  · · · · Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  · · · · · Aktualne
  · · · · · Archiwum
  · · · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · · · · Aktualne
  · · · · · Archiwum
  · · · · Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  · · · · · Aktualne
  · · · · · Archiwum
  · · · · Komisja Infrastruktury i Rozwoju
  · · · · · Aktualne
  · · · · · Archiwum
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Aktualne
  · · · · · Archiwum
  · · · · Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · · · Aktualne
  · · · · · Archiwum
  · · · · Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
  · · · · · Aktualne
  · · · · · Archiwum
  · · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · · · · Aktualne
  · · · · · Archiwum
  · · Petycje kierowane do rady
  · Zarząd Powiatu
  · · Kompetencje
  · · Skład zarządu
  · · · Kompetencje starosty jako przewodniczącego zarządu
  · · · Kompetencje wicestarosty
  · · Kontakty
  · · Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · · · · 2011
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · · 2016
  · · · · 2017
  · · Inne oświadczenia i informacje składane przez człoków zarządu
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · Transmisje z obrad sesji Rady Powiatu
 AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
  · Statut Powiatu Włocławskiego
  · Zasady i zakres tworzenia prawa miejscowego
  · Akty prawa miejscowego ustanowione przez powiat
  · · 1998
  · · 1999
  · · 2000
  · · 2001
  · · 2002
  · · 2003
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
 PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
  · Strategia Rozwoju Powiatu
  · Program Ochrony Środowiska
  · Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 - 2013
  · Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2011-2015
  · Program Kreowania Nowych Miejsc Pracy w Powiecie Włocławskim przez zrównoważony rozwój turystyki
  · Program współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi
  · · Programy współpracy
  · · Sprawozdania z realizacji programów współpracy
  · Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego
  · Program zapobiegania przestępczości
  · · Programy współpracy
  · · Dokumenty dotyczące realizacji programu
  · Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2005-2015
  · Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych Na Terenie Powiatu Włocławskiego
  · Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami
 STAROSTWO POWIATOWE
  · Regulamin organizacyjny
  · Schemat Organizacyjny
  · Kompetencje kierownictwa starostwa
  · · Starosta
  · · Wicestarosta
  · · Sekretarz Powiatu
  · · Skarbnik Powiatu
  · · Etatowy Członek Zarządu
  · Kompetencje wydziałów
  · · Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa
  · · Wydział Finansowo-Księgowy
  · · Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  · · Wydział Komunikacji
  · · Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  · · Biuro Rady i Ochrony Informacji
  · · Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · Radca Prawny
  · · Audytor Wewnętrzny
  · · Referat Zamówień Publicznych
  · · Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  · · Wydział Budownictwa
  · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Rejestry i ewidencje
  · · Archiwum zakładowe
  · Oświadczenia majątkowe
  · · Pracowników Starostwa
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · · 2016
  · · · · 2017
  · · · · 2018
  · · Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu i innych jednostek wydających decyzje administracyjne z up. Starosty
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · · · · 2011
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · · 2016
  · · · · 2017
  · · · · 2018
  · Inne oświadczenia i informacje
  · · Pracowników Starostwa
  · · Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu i innych jednostek wydających decyzje administracyjne z up. Starosty.
  · Kodeks Etyki
  · Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym
  · · Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · · Ogłoszenie o wolnym stanowisku kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze
  · · Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze
  · · · Ogłoszenia aktualne
  · · · Archiwum ogłoszeń
  · · Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  · · · Ogłoszenia aktualne
  · · · Archiwum ogłoszeń
  · Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze
  · · Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · · Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · Rejestry umów
 Bezpieczeństwo
  · Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  · · Skład Komisji
  · · Dokumenty organizacyjne
  · · Protokoły z posiedzeń
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · Sprawozdania z działalności
  · Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
  · · Podstawy funkcjonowania
  · · Protokoły z posiedzeń
  · Plany działania i realizacji zadań
  · · Aktualne
  · · Archiwum
 ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
  · Kancelaria Starostwa
  · Stan przyjmowanych i załatwianych spraw
  · Rodzaje spraw, tryb ich załatwiania oraz wzory wniosków
  · · Rodzaje spraw, tryb ich załatwiania oraz wzory wniosków
  · · · Wydziały
  · Kolejność załatwiania
  · Sposób wnoszenia opłaty skarbowej
  · Elektroniczna skrzynka podawcza
  · Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Starostwie Powiatowym we Włocławku
  · Rzeczy znalezione
  · · Aktualne wezwania
  · · Archiwum wezwań
  · Lobbing
  · Petycje
  · · Petycje kierowane do Starosty
  · · Petycje kierowane do Rady Powiatu
  · · Petycje kierowane do Zarządu Powiatu
 BUDOWNICTWO
  · Rejestry
  · · Rejestr pozwoleń na budowę
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · Rejestr zgłoszeń budowy (art 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a)
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · Obwieszczenia
 AKTY PUBLICZNOPRAWNE, PROTOKOŁY
  · Tryb podejmowania uchwał
  · · Tryb podejmowania uchwał Rady Powiatu
  · · Tryb podejmowania uchwał Zarządu Powiatu
  · Uchwały organów powiatu
  · Protokoły z Sesji Rady Powiatu
  · · Tryb sporządzania i przyjmowania
  · · Wykaz protokołów
  · · · 2002
  · · · 2003
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · VI kadencja (2018-2023)
  · · · Wydruki głosowań z sesji Rady Powiatu
  · · · Wykaz protokołów z sesji Rady Powiatu
  · Protokoły z posiedzeń komisji rady
  · · Tryb sporządzania i przyjmowania
  · · Wykaz protokołów II kadencja
  · · · Komisja Administracji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Spraw Obronnych
  · · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · · Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz do spraw Unii Europejskiej
  · · · Komisja Infrastruktury Komunalnej
  · · · Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · Wykaz protokołów III kadencja
  · · · Komisja Administracji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Infrastruktury Budowlanej i Technicznej
  · · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu
  · · Wykaz protokołów IV kadencja
  · · · Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  · · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · · Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  · · · Komisja Infrastruktury i Rozwoju
  · · · Komisja Środowiska
  · · · Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Rolnictwa
  · · Wykaz protokołów V kadencja
  · · · Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  · · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · · Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  · · · Komisja Infrastruktury i Rozwoju
  · · · Komisja Środowiska
  · · · Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Rolnictwa
  · · Wykaz protokołów VI kadencja
  · · · Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  · · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · · Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  · · · Komisja Infrastruktury i Rozwoju
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
  · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
  · · Tryb sporządzania i przyjmowania
  · · Wykaz protokołów
  · · · 2002
  · · · 2003
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · Zarządzenia starosty
  · · 2003
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · Dziennik Ustaw, Monitor Polski
 AKTY CYWILNOPRAWNE
  · Porozumienia zawierane przez powiat
  · · 2002
  · · 2003
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · Porozumienia zawierane przez starostwo
  · · 2003
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
 STANOWISKA, OCENY I WYSTĄPIENIA ORGANÓW POWIATU W SPR. PUBLICZNYCH
  · Stanowiska, apele itp.
  · Oceny
  · Wystąpienia
 WYSTĄPIENIA, STANOWISKA I ODPOWIEDZI FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH POWIATU
  · Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje radnych
  · · Interpelacje
  · · Odpowiedzi na interpelacje
  · Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania radnych
  · · Zapytania
  · · Odpowiedzi na zapytania
  · Wystąpienia i stanowiska
 KONTROLE ZEWNĘTRZNE
  · Protokoły kontroli
  · Wystąpienia pokontrolne
  · Odpowiedzi na wystąpienia
  · Kontrole
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  · Zasady udostępniania
  · Zawiadomienia o wszczęciu postępowań w sprawach oceny oddziaływania na środowisko
  · · Informacja o prawnych uwarunkowaniach zawiadomienia
  · · Zawiadomienia
  · · · Zawiadomienia aktualne
  · · · Archiwum zawiadomień
  · Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień
  · · Aktualne plany
  · · Archiwum
  · Na dostawy
  · · Aktualne zamówienia
  · · Archiwum zamówień
  · Na usługi
  · · Aktualne zamówienia
  · · Archiwum zamówień
  · Na roboty budowlane
  · · Aktualne zamówienia
  · · Archiwum zamówień
  · Na usługi społeczne
  · · Aktualne zamówienia
  · · Archiwum zamówień
  · Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
  · · Aktualne zamówienia
  · · Archiwum zamówień
 OGŁOSZENIA
  · Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
  · · Konkursy aktualne
  · · Wyniki konkursów
  · · Archiwum konkursów
  · W sprawie modernizacji ewidencji gruntów
  · · Ogłoszenia aktualne
  · · Archiwum ogłoszeń
  · Nabór ofert dotyczących jednostek usuwających pojazdy z dróg
  · · Aktualne
  · Ogłoszenia o otwarym naborze
  · · Ogłoszenia aktualne
  · · Archiwum ogłoszeń
  · Statystyka zdawalności w OSK na terenie powiatu włoclawskiego
  · Zawiadomienia o czynnościach utalenia przebiegu granic
  · Oferty na zadania publiczne
  · · Aktualne ogłoszenia
  · · Archiwum ogłoszeń
  · Plan zagospodarowania przestrzennego
  · Decyzje, obwieszczenia i inne akty prawne z zakresu gospodarki nieruchomościami
  · Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych
  · · Podstawowa kwota dotacji
  · · · Dotacje aktualne
  · · · Dotacje archiwalne
 OGŁOSZENIA O ZBYWANIU MIENIA
  · Sprzedaż nieruchomości
  · · Aktualne ogłoszenia
  · · Archiwum ogłoszeń
  · Sprzedaż majątku ruchomego
  · · Ogłoszenia aktualne
  · · Archiwum ogłoszeń
  · Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  · · Aktualne ogłoszenia
  · · Archiwum ogłoszeń
 INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
  · Komunikat
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
  · Domy Pomocy Społecznej
  · · Dom Pomocy Społecznej w Kowalu - BIP
  · · · Regulamin DPS
  · · · Informacja o działalności Domu
  · · · Lokalizacja Domu
  · · · Zamówienia Publiczne
  · · · · Aktualne zamówienia
  · · · · Archiwum zamówień
  · · · Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  · · · · Archiwum
  · · · · Aktualne
  · · · Przebieg i wyniki naboru
  · · · · Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu
  · · · · Informacje o wynikach naboru
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach - BIP
  · · · Adres Domu
  · · · Załatwianie spraw
  · · · Organizacja Domu
  · · · · Regulamin i struktura organizacyjna Domu
  · · · · Statut Domu
  · · · · Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  · · · · · Zasady naboru
  · · · · · Ogłoszenia o naborze
  · · · · · · Ogłoszenia aktualne
  · · · · · · Archiwum ogłoszeń
  · · · · · Przebieg i wyniki naboru
  · · · · · · Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu
  · · · · · · · Listy aktualne
  · · · · · · · Archiwum list
  · · · · · · Informacje o wynikach naboru
  · · · · · · · Wyniki bieżącego naboru
  · · · · · · · Archiwum informacji o wynikach naboru
  · · · Forma prawna Domu
  · · · Struktura własnościowa Domu
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · · · · 2014
  · · · · 2013
  · · · · 2012
  · · · · 2011
  · · · · 2010
  · · · · 2009
  · · · Zamówienia Publiczne
  · · · · Aktualne zamówienia
  · · · · Archiwum zamówień
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · 2018
  · · · Wezwania do odbioru depozytów
  · · · · Aktualne wezwania
  · · · · Archiwum wezwań
  · · Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie - BIP
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Przedmiot działalności
  · · · Majątek
  · · · Forma prawna i struktura własnościowa
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · · Zamówienia aktualne
  · · · · Archiwum zamówień
  · · · Załatwianie spraw
  · · · Kontrole przeprowadzane w DPS w Rzeżewie
  · · · Aktualności
  · · · Archiwum zakładowe
  · · · Ogłoszenia o naborze pracowników
  · · · Wezwania do odbioru depozytów po zmarłych mieszkańcach
  · · · Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  · · Dom Pomocy Społecznej w Kurowie - BIP
  · · · Forma prawna Domu
  · · · · Organizacja Domu
  · · · Zakres działalności Domu
  · · · · Zasady funkcjonowania Domu
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Majątek
  · · · · Sposób gospodarowania składnikami majątku ruchomego
  · · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · · · Wystąpienia pokontrolne
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · · Aktualne zamówienia publiczne
  · · · · Archiwum zamówień publicznych
  · · · Średni miesięczny koszt utrzymania
  · · · Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  · · · · Ogłoszenie aktualne
  · · · · Archiwum ogłoszeń
  · · · Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  · · · · Aktualne
  · · · · Archiwum
  · · · Sprawozdania finansowe
  · Szkoły i Zespoły Szkół
  · · Liceum Ogólnokształcące w Kowalu - BIP
  · · · Adres
  · · · Ogłoszenia
  · · · Ogłoszenie
  · · · Dokumenty
  · · · Statut LO
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · Zespół Szkół w Izbicy Kuj. - BIP
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · · Archiwum
  · · · Informacje ogólne o szkole
  · · · Pracownicy szkoły
  · · · · Oświadczenia majątkowe pracowników
  · · · Akty prawne szkoły
  · · · Aktualności
  · · · Ogłoszenia
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · Zespół Szkół w Chodczu - BIP
  · · · Dane teleadresowe
  · · · Aktualności
  · · · Pracownicy szkoły
  · · · Nabór do ZS w Chodczu
  · · · Przetargi
  · · · Historia szkoły
  · · · Statut
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie - BIP
  · · · pracownicy
  · · · Dokumenty szkoły
  · · · · Statut
  · · · · Regulaminy
  · · · · · Regulamin Kontroli Zarządczej
  · · · · · Regulamin 'Polityka Bezpieczeństwa'
  · · · · · Regulamin Zespołów Przedmiotowych
  · · · · · Regulamin wycieczek szkolnych
  · · · · · Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego
  · · · · · Regulamin przyznawania nagród dyrektora
  · · · · · Regulamin nauki jazdy
  · · · · · Regulamin rekrutacji uczniów
  · · · · · Regulamin pomocy materialnej
  · · · · · Regulamin doradztwa zawodowego
  · · · · · Regulamin pracy dyrektora
  · · · · · Regulamin pracy nauczyciela
  · · · · · Ceremoniał sztandarem
  · · · · Procedury
  · · · · · Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela
  · · · · · Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uczniów oraz pozostałych osób
  · · · · · Procedura obserwacji lekcji
  · · · · Instrukcje
  · · · · · Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  · · · · · Instrukcja odbioru paliwa
  · · · Przetargi
  · · · · Aktualne zamówienia
  · · · · Archiwum ogłoszeń
  · · · Historia szkoły
  · · · Ogłoszenia
  · · · · Sprzedaż
  · · · Konkursy
  · · · · Aktualne
  · · · · Archiwum
  · · · Bilans jednostki 2018
  · · · Sprawozdanie finansowe 2018
  · · Zespół Szkół w Lubrańcu - BIP
  · · · Historia szkoły
  · · · Patron szkoły
  · · · Kadra Zespołu Szkół
  · · · Dokumenty szkolne
  · · · Zasady naboru do ZS
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · · Aktualne zamówienia
  · · · Archiwum zamówień
  · · · Kontrole
  · · · Bilans jednostki 2018
  · · · Ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym
  · · · Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  · · · Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
  · · · Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Lubrańcu
  · · Zespół Szkół w Kowalu
  · · · Adres
  · · · Dokumenty
  · Inne jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze
  · · Dom Dziecka w Lubieniu Kuj. - BIP
  · · · Organizacja
  · · · Postanowienia ogólne
  · · · · Finanse
  · · · Cel i zadania
  · · · Tryb kwalifikowania
  · · · Opieka i wychowanie
  · · · Przetargi
  · · · · Aktualne
  · · · · Archiwum
  · · · Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  · · · · Aktualne
  · · · · Archiwum
  · · · Przebieg i wyniki naboru
  · · · · Aktualne
  · · · · Archiwum
  · · Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubrańcu-BIP
  · · · LOKALIZACJA
  · · · NASZA MISJA
  · · · PUNKTY KONSULTACYJNE
  · · · PRACOWNICY
  · · · GALERIA ZDJĘĆ
  · · · TELEFON ZAUFANIA
  · · · NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  · · · · Aktualne
  · · · · Archiwum
  · · · SPRAWOZDANIA I RAPORTY
  · · Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kuj. - BIP
  · · · Nasz adres
  · · · Godziny pracy
  · · · Rejon działania
  · · · Misja
  · · · Statut
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · · Aktualne zamówienia
  · · · · Archiwum zamówień
  · · · Sprawozdania i raporty
  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - BIP
  · · DYREKTOR
  · · ZADANIA
  · · INFORMACJE
  · · STATUS PRAWNY
  · · ORGANIZACJA PCPR
  · · STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
  · · REJESTRY
  · · ARCHIWUM
  · · STRUKTURA ORGANIZACYJNA
  · · · KOMPETENCJE DYREKTORA
  · · · ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE STANOWISKA
  · · · STATUTY
  · · DRUKI
  · · Kontrole Zewnetrzne
  · · · Protokoły
  · · SPRAWOZDANIA
  · · PROGRAMY
  · · · Na rzecz osób niepełnosprawnych
  · · · Podróż do samodzielności
  · · · Program pomocy społecznej
  · · · Wyrównywanie różnic między regionami
  · · · Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  · · Regulaminy
  · · OGŁOSZENIA
  · · Konkurs
  · · · Centrum
  · · · Zespół
  · · zamówienia publiczne
  · · · Podróż do samodzielności
  · · · Podróż do samodzielności 2010
  · · · · przetarg
  · · · podróż do samodzielności 2011
  · · · · przetarg 2011
  · · · - Podróż do samodzielności 2013
  · · · Podróż do samodzielności 2014
  · · NIEPELNOSPRAWNI
  · · · Zasady
  · · · Aktywny samorząd 2013
  · · · Aktywny samorząd 2014
  · · · · Wnioski
  · · · Aktywny samorząd 2015
  · · · Aktywny samorząd 2016
  · · Dane Statystyczne
  · · · DPS
  · · · Rodziny zastępcze
  · · · Niepełnosprawni
  · · PUNKT PORADNICTWA
  · · RODZINY ZASTĘPCZE
  · · PIECZA ZASTĘPCZA
  · · RODZINA W CENTRUM II
  · Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności - BIP
  · · Przewodnicząca
  · · Zadania
  · · Informacje
  · · Status Prawny
  · · Obowiązujące druki
  · · Regulamin
  · · Karty parkingowe
  · · Legitymacja
  · · RODO
  · Powiatowy Zarząd Dróg - BIP
  · · STATUT
  · · REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  · · KONTAKT Z PZD
  · · PODSTAWY PRAWNE
  · · WYKAZ STANOWISK
  · · ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI
  · · ARCHIWUM PRZETARGI
  · · · OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
  · · · · 2003/2010
  · · · · · 2003
  · · · · · 2004
  · · · · · 2005
  · · · · · 2006
  · · · · · 2007
  · · · · · 2008
  · · · · · 2009
  · · · · · 2010
  · · · · 2011
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · · 2015.
  · · · SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  · · · · 2006/2010
  · · · · · 2006
  · · · · · 2007
  · · · · · 2008
  · · · · · 2009
  · · · · · 2010
  · · · · 2011
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
  · · · · 2006
  · · · · 2007
  · · · · 2008
  · · · · 2009
  · · · · 2010
  · · · · 2011
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
  · · · · 2009
  · · · · 2010
  · · · · 2011
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · DOKUMENTACJE TECHNICZNE
  · · · · 2009
  · · · · 2010
  · · · · 2011
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJE
  · · · INFORMACJE O WNIESIONYCH PROTESTACH
  · · KONTROLE ZEWNĘTRZNE
  · · · Protokóły kontroli
  · · · Wystąpienia
  · · · · ARCHIWUM
  · · · Odpowiedzi na wystąpienia
  · · · · ARCHIWUM
  · · WNIOSKI DO POBRANIA
  · · ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SPOZA USTAWY
  · · · AKTUALNE
  · · · ARCHIWUM
  · · MAPA POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
  · · OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
  · · · OGŁOSZENIA O NABORZE
  · · · INFORMACJE O WYNIKACH NABORU
  · · · ARCHIWUM
  · · OGŁOSZENIA
  · · · ARCHIWUM
  · · Sprawozdania finansowe
  · Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku - BIP
  · · REKRUTACJA
  · · · Ogłoszenia
  · · · Lista kandydatów
  · · · Wyniki rekrutacji
  · · PROGRAM PIERWSZY BIZNES
  · · ANALIZY
  · · · za rok 2005
  · · · za rok 2006
  · · KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY
 POWIATOWE JEDNOSTKI PRAWNE - BIP
  · Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku - BIP
  · · STATUT SPZPS
  · · UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
  · · REGULAMIN PORZĄDKOWY
  · · FORMA PRAWNA
  · · PRZEDMIOT DZIAŁANIA
  · · RADA SPOŁECZNA SPZPS
  · · · SKŁAD
  · · · REGULAMIN
  · · · POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ
  · · · · 2003
  · · · · · 21.02.2003 R.
  · · · · · 14.03.2003 R.
  · · · · · 28.04.2003 R.
  · · · · · 30.06.2003 R.
  · · · · · 28.08.2003 R.
  · · · · · 17.11.2003 R.
  · · · · · 18.12.2003 R.
  · · · · 2004
  · · · · · 26.03.2004 R.
  · · · · · 22.06.2004 R.
  · · · · · 12.08.2004 R.
  · · · · · 24.08.2004 R.
  · · · · · 21.09.2004 R.
  · · · · · 20.11.2004 R.
  · · · · · 09.12.2004 R.
  · · · · 2005
  · · · · · 20.01.2005 R.
  · · · · · 09.02.2005 R.
  · · · · · 29.03.2005 R.
  · · · · · 18.05.2005 R.
  · · · · · 20.06.2005 R.
  · · · · · 09.08.2005 R.
  · · · · · 15.09.2005 R.
  · · · · · 08.12.2005 R.
  · · · · 2006
  · · · · · 03.02.2006 R.
  · · · · · 31.03.2006 R.
  · · · · · 02.06.2006 R.
  · · · · · 12.09.2006 R.
  · · · · · 25.09.2006 R.
  · · · · · 12.09.06 R.
  · · · · 2007
  · · · · · 09.01.2007 R.
  · · · · · 24.01.2007 R.
  · · · · · 14.03.2007 R.
  · · · · · 23.04.2007 R.
  · · · · · 29.05.2007 R.
  · · · · · 10.07.2007 R.
  · · · · · 31.07.2007 R.
  · · · · · 29.11.2007 R.
  · · · · 2008
  · · · · · 25.02.2008 R.
  · · · · · 06.05.2008 R.
  · · · · · 28.07.2008 R.
  · · · · · 17.12.2008 R.
  · · · · 2009
  · · · · · 25.02.2009 r..
  · · · · · 08.04.2009 R.
  · · · · · 28.07.2009 R.
  · · · · · 15.12.2009 R.
  · · · · 2010
  · · · · · 25.02.2010 R.
  · · · · · 28.06.2010 R.
  · · · · · 23.07.2010 R.
  · · · · · 29.12.2010 R.
  · · · · 2011
  · · · · · 24.02.2011R.
  · · · · · 28.03.2011R.
  · · · · · 22.07.2011R.
  · · · · · 15.12.2011R.
  · · · · 2012
  · · · · · 24.02.2012R
  · · · · · 28.03.2012R.
  · · · · · 08.05.2012R.
  · · · · · 20.07.2012R.
  · · · · · 27.11.2012R
  · · · · 2013
  · · · · · 15.02.2013
  · · · · · 26.03.2013
  · · · · · 26.06.2013
  · · · · · 23.07.2013
  · · · · · 20.12.2013
  · · · · 2014
  · · · · · 19.02.2014
  · · · · · 19.03.2014
  · · · · · 22.07.2014
  · · · · · 12.12.2014
  · · · · 2015
  · · · · · 17.02.2015
  · · · · · 17.03.2015
  · · · · · 22.06.2015
  · · · · · 23.07.2015
  · · · · · 28.10.2015
  · · · · · 03.11.2015
  · · · · · 24.11.2015
  · · · · 2016
  · · · · · 16.02.2016
  · · · · · 21.03.2016
  · · · · · 18.07.2016
  · · · · · 9.12.2016
  · · · · 2017
  · · · · · 21.02.2017
  · · · · · 23.03.2017
  · · · · · 29.05.2017
  · · · · · 20.07.2017
  · · · · · 28.09.2017
  · · · · · 12.12.2017
  · · · · 2018
  · · · · · 20.02.2018
  · · · · · 20.03.2018
  · · · · · 28.05.2018
  · · · · · 23.07.2018
  · · DYREKCJA
  · · WYKAZ TELEADRESOWY JEDNOSTEK
  · · ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · · · Aktualne zamówienia
  · · · Archiwum zamówień
  · · · Plan zamówień publicznych
  · · NABÓR PRACOWNIKÓW
  · · INFORMACJE
  · · KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
 SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE - BIP
  · Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  · · Adres i kierownik jednostki
  · · Forma prawna i podstawy prawne działania
  · · Zakres działania i kompetencje PINB
  · · Informacje dotyczące naboru pracowników
  · · Komunikaty
  · · Druki do pobrania
 INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
  · Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kuj. - BIP
  · · DPS - info
  · · Podstawy prawne działania
  · · Struktura organizacyjna Domu
  · · Finanse i mienie Domu
  · · · Majątek
  · · · Budżet
  · · Załatwianie spraw
  · · Zamówienia publiczne
  · · · Aktualne zamówienia
  · · · Archiwum zamówień


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij