2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 22/05 Starosty Włocławskiego z dnia 15.06.2005 r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji obowiązków starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wobec organów powiatu i starosty.

Zarządzenie nr 22/05 Starosty Włocławskiego z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji obowiązków starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wobec organów powiatu i starosty.
Na podstawie § 61 ust. 5 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 31, poz. 584 z późn. zm.) i § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje:

§ 1. Niniejsze zarządzenie ustala szczegółowe zasady realizacji obowiązków starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wobec organów powiatu i starosty przy wykonywaniu zadań na ich rzecz.

§ 2. Użyte w zarządzeniu następujące określenia oznaczają:
1) rada – Radę Powiatu we Włocławku;
2) zarząd – Zarząd Powiatu we Włocławku;
3) organy powiatu – radę i zarząd powiatu;
4) statut – Statut Powiatu Włocławskiego;
5) regulamin starostwa – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku;
6) starosta – Starostę Włocławskiego;
7) starostwo – Starostwo Powiatowe we Włocławku;
8) regulamin starostwa – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku;
9) komórki organizacyjne starostwa – wydziały i inne komórki organizacyjne działające w starostwie na podstawie regulaminu starostwa;
10) kierownik jednostki – dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu, o których mowa w § 74 ust. 2 statutu;
11) służby, inspekcje i straże – jednostki organizacyjne, o których mowa w § 75 ust. 4;
12) skarbnik – Skarbnika Powiatu;
13) sekretarz – Sekretarza Powiatu;
14) zarządzenie – niniejsze zarządzenie.

§ 3. 1. Do podstawowych zadań i powinności w realizacji obowiązków, o których mowa w § 1, należy przygotowanie i opracowywanie na potrzeby organów powiatu i starosty, wszelkich informacji, analiz, projektów stanowisk i opinii oraz projektów uchwał, i zarządzeń w sprawach należących do ich kompetencji, a także wynikających z ich planów pracy oraz doraźnych potrzeb – zwanych dalej „materiałami” i przedkładanie ich tym organom oraz staroście na zasadach określonych w zarządzeniu. Zakres zadań wynikających z tych obowiązków wobec organów powiatu, dla pracowników starostwa, określa § 20 regulaminu starostwa.       
2. W realizacji zadań i powinności, o których mowa w ust.1, uczestniczą bezpośrednio: kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów, kierownicy innych komórek i pracownicy starostwa, o których mowa w § 20 ust. 1 regulaminu starostwa – odpowiednio do zakresu powierzonych im i realizowanych zadań, a także inne podmioty działające na mocy przepisów prawa i uchwał organów powiatu, powoływane do realizacji zadań doraźnych (np. komisja, zespół itp.) – zwani dalej „wnioskodawcą”. W przypadku pracowników starostwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy § 12 ust. 2 i § 19 regulaminu starostwa.
3. Przy opracowywaniu projektów uchwał organów powiatu, umów i porozumień zwieranych przez powiat lub starostwo, a także zarządzeń starosty wnioskodawcy zobowiązani są do stosowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Nadzór w tym zakresie sprawuje Biuro Prawne.

§ 4. 1. W ramach realizacji zadań i powinności, o których mowa w § 3 ust. 1, wobec rady, materiały w tych sprawach, przedkładane są radzie za pośrednictwem zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 – 3.
2. Jeżeli przepis prawa nakłada na starostę, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów obowiązek przedłożenia materiałów bezpośrednio radzie, materiały te, wraz z projektem odpowiedniej uchwały rady zawierającej uzasadnienie i potwierdzenie dokonania przez radcę prawnego kontroli tego projektu pod względem redakcyjnym i prawnym, przekazywane są przewodniczącemu rady za pośrednictwem jego sekretariatu.
3. Jeżeli przepis prawa nakłada na kierownika powiatowej służby, inspekcji lub straży obowiązek przedłożenia materiałów bezpośrednio radzie, materiały te, przekazywane są przewodniczącemu rady za pośrednictwem starosty w celu przygotowania, przez właściwych w sprawie wnioskodawców, odpowiedniego projektu uchwały rady. Do przygotowania projektu uchwały rady przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Materiały dotyczące realizacji planów pracy rady i jej komisji wnioskodawcy przedkładają właściwym organom powiatu najpóźniej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kończący dany kwartał. O zmianie tego terminu decyduje wyłącznie starosta.
2. Jeżeli materiały do danego tematu zawartego w planach pracy, o których mowa w ust.1, nie mogą być przygotowane w terminie określonym w tym ustępie, wnioskodawca, z zachowaniem tego terminu i drogi służbowej, zobowiązany jest podjąć inicjatywę w sprawie zmiany odpowiedniej uchwały rady zatwierdzającej taki plan.
3. W sprawach, o których mowa w § 4 ust. 3, obowiązek realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 ciąży na właściwych wnioskodawcach.
3. Realizację zadań określonych w ust. 1–3 nadzoruje Biuro Rady, które, po terminie wskazanym w ust. 1, informuje sekretarza o zakresie tej realizacji.

§ 6. 1. Materiały kierowane na posiedzenie zarządu, po wcześniejszym uzgodnieniu ich ze starostą lub wicestarostą w ramach obowiązującego podziału zadań i sprawowanego nadzoru kompetencyjnego nad danym wydziałem, komórką organizacyjną lub jednostką organizacyjną powiatu – będącą wnioskodawcą, składane są wraz z odpowiednim wnioskiem, w sposób określony w § 8 ust. 1 i 2, w sekretariacie starosty za pośrednictwem sekretarza, z zastrzeżeniem ust. 4. Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.
2. Sekretarz dokonuje oceny formalnej wniosku, a w szczególności czy wniosek:
1) spełnia wymogi określone w zarządzeniu;
2) posiada opinie i uzgodnienia, o których mowa w ust. 1 i w § 7.
3. W indywidualnych przypadkach, w zależności od przedmiotu wniosku, sekretarz może ustalić dodatkowy zakres niezbędnych uzgodnień i opinii. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania takich opinii i uzgodnień do dnia posiedzenia zarządu, w trakcie którego wniosek będzie rozpatrywany.
4. Wnioski kierowników jednostek w sprawach zmian w planie dochodów i wydatków tych jednostek i ustalenia najniższego wynagrodzenie oraz uzgodnienia jednego punktu składane są w 1 egzemplarzu w sekretariacie starosty. Wnioski te otrzymują odpowiednio skarbnik i naczelnik wydziału właściwego w sprawach nadzoru, którzy na ich podstawie przygotowują projekty odpowiednich uchwał organów powiatu, wnosząc je po obrady zarządu w trybie ust. 1.
5. Podczas nieobecności sekretarza w dniu, o którym mowa w § 8 ust. 1 i w dniu poprzedzającym ten dzień, przepisów ust. 1 –  w części dotyczącej pośredniczenia sekretarza w składaniu wniosków –  oraz ust. 2 i 3 nie stosuje się.
6. Zakres nadzoru kompetencyjnego, o którym mowa w ust. 1, określa odpowiednia uchwała zarządu i zarządzenie starosty.

§ 7. 1. Wnioskodawca, przed uzgadnianiem wniosku ze starostą lub wicestarostą, zobowiązany jest do uzyskania do tego wniosku wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii właściwych podmiotów, w tym obligatoryjnych opinii organów, zespołów i rad o charakterze opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym, działających na podstawie przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, oraz sporządzenia projektu odpowiedniej uchwały spełniającego wymogi, o których mowa w § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 2.
2. Wnioski dyrektorów szkół lub placówek, których działalność w starostwie koordynuje wydział właściwy w sprawach edukacji i kultury, dotyczące kwestii merytorycznych, niezależnie od posiadania opinii i uzgodnień, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać opinię tego wydziału, wyrażoną w tej części wniosku, która przeznaczona jest na „uzgodnienia i opinie międzywydziałowe”.
3. Wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, dotyczące spraw merytorycznych, niezależnie od posiadanych opinii, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać opinię dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wyrażoną w części wniosku, o której mowa w ust. 2.
4.  Wnioski, które nie będą spełniały wymogów określonych w ust. 1-3 oraz w § 6 ust. 1-4, pozostają w Biurze Starosty bez nadawania im dalszego biegu związanego z kierowaniem ich na posiedzenie zarządu, chyba że starosta zdecyduje inaczej. Na wnioskodawcy ciąży obowiązek uzupełnienia takich wniosków.

§ 8. 1. Wnioski kierowane na posiedzenie zarządu, wraz z załączonymi do nich materiałami składane są w formie papierowej najpóźniej do czwartego dnia tygodnia do godziny 12,00 w tygodniu poprzedzającym posiedzenie zarządu, w trakcie którego wnioski te powinny być rozpatrzone:
1) na formacie A-4 w 1 egzemplarzu;
2) na formacie A-5 zapisanym dwustronnie w 9 egzemplarzach.
2. Do materiałów przygotowanych i złożonych w sposób określony w ust. 1, wnioskodawca dołącza przenośny nośnik informatyczny (dyskietkę) zawierający treść przygotowanych materiałów.
3. Wnioskodawca, przy użyciu nośnika, o którym mowa w ust. 2, bezpośrednio po przyjęciu przez zarząd odpowiednich projektów uchwał rady lub uchwał zarządu, niezwłocznie sporządza w formie papierowej, na formacie A-4,odpowiednią ilość ich egzemplarzy i przedkłada je zarządowi. W przypadku, gdy w posiedzeniu zarządu nie uczestniczy wnioskodawca lub jego przedstawiciel, prace te wykonuje pracownik Biura Starosty obsługujący posiedzenie zarządu.
4. Ostateczną wersję przyjętych przez radę uchwał, niezwłocznie sporządza pracownik Biura Rady. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Dalszy tryb postępowania z przyjętymi przez zarząd projektami uchwał rady, uchwałami zarządu i innymi materiałami określają odpowiednie przepisy statutu i regulaminu starostwa.

§ 9. 1. Wydziały, inne komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy funkcjonujące w starostwie – zwani dalej „projektodawcą” – odpowiednio do zakresu kompetencyjnego określonego w regulaminie starostwa, przygotowują projekty zarządzeń starosty. Przepisy § 12 ust. 2, § 19, § 55–56 regulaminu starostwa stosuje się odpowiednio.
2. Projekt zarządzenia z chwila jego podpisania przez starostę staje się zarządzeniem, które niezwłocznie podlega rejestracji w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez wydział właściwy w sprawach organizacji. W ramach rejestracji zarządzenie opatruje się numerem oraz datą jego podpisania. Przepis § 61 ust. 10 statutu stosuje się odpowiednio.
3. Projektodawca zobowiązany jest do systematycznego analizowania aktualności zarządzeń, których projekty przygotowywał, a w przypadku ich dezaktualizacji do niezwłocznego podejmowania inicjatywy ich nowelizacji lub uchylenia. Przepisu ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. Wydział właściwy w sprawach organizacji dokonuje, minimum dwa razy w roku, okresowych ocen realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, i wyniki ich przedkłada sekretarzowi.

§ 10. Uchwały organów powiatu, decyzje administracyjne zarządu i zarządzenia starosty sporządza się w sposób określonych w § 58 regulaminu starostwa.

§ 11. 1. Zadania i powinności, o których mowa w zarządzeniu, należą do podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Kto nie przestrzega zasad ustalonych w zarządzeniu lub niewłaściwie realizuje zadania i powinności w nim określone, będąc do tego zobowiązanym zarządzeniem, podlega odpowiedzialności porządkowej przewidzianej w przepisach prawa pracy.

§ 12. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu i pracownikom starostwa, o których mowa w § 3 ust. 2, odpowiednio do zadań w nim określonych.
2. Nadzór na wykonaniem zarządzenia sprawuje sekretarz.

§ 13. Z dniem wejścia w życie zarządzenia uchyla się wszystkie dotychczasowe pisma, zawierające wytyczne i zalecenia starosty wydane w sprawach uregulowanych w zarządzeniu.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aby pobrać załącznik do zarządzenia należy kliknąć tutaj (31kB) word

 


Wytworzył: Starosta Włoclawski (15 czerwca 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (17 czerwca 2005, 08:50:32)

Ostatnia zmiana: Bogdan Nowicki (17 czerwca 2005, 13:33:51)
Zmieniono: uzupełniono załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1571

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij