1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Uchwała nr XXIX/324/05 Rady Powiatu we Włocławkuz dnia 30.03.2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasa

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.2005.61.1169

Uchwała nr XXIX/324/05
Rady Powiatu we Włocławk
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego,
określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania


Na podstawie art. 30 ust. 6 i lOa, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku, Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zwany dalej regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2. Ustala się stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.
3. Określa się wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1981 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.);
2) nauczycielach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców) i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art.  l ust.  l pkt l i ust. la ustawy, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski;
3) szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. l ust. l pkt l oraz ust. la ustawy, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski;
4) wynagrodzeniu zasadniczym - należy przez rozumieć należne nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze;
5) staroście - należy przez to rozumieć Starostę Włocławskiego.

§ 3. Przepisów uchwały nie stosuje się do pracowników szkół niezbędących nauczycielami.

§ 4.1. Składniki wynagrodzenia, których warunki wypłacania nie zostały określone przepisami niniejszej uchwały,  wypłaca się w trybie i na warunkach określonych w ustawie, w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy, a w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 2, czerwca K;74 roku Kodeks pracy (D7,.U. z 1998 roku Nr 21, póz. 94 z późn. zm.).
2. Wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze określa uchwała nr XXIII/258/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zmiany uchwały Rady powiatu we Włocławku w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminów ustalających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 122, póz. 2060).

§ 5.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. l ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat określają przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy.
3. Dodatek za wysługę łat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego

§ 6.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określają przepisy wydane na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przyznaniem tego dodatku co najmniej wyróżniającej oceny pracy, o której mowa w art. 6a ustawy, a ponadto szczególne, odpowiednie do typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel pracuje, zaangażowanie w realizację zadań szkoły, określonych w statucie, regulaminie lub przepisach szczegółowych, poprzez:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów, kształtowanie u nich postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami, organizacjami lub osobami;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu ( c-eniania, klć:yfikowania ; promowani': uczniów i puchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opiekę nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne wspieranie rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;
11) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
12) wymierne osiągnięcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
13) adaptację i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowywania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
14) realizację zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły  środowisku lokalnym;
15) aktywne i efektywne zaangażowanie w realizację indywidualnego planu pracy z dzieckiem;
16) skuteczne inicjowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach mających na celu powrót dziecka do rodziny oraz utrzymanie przez dziecko kontaktów  z rodzicami lub umieszczenie jego w rodzinie zastępczej, w placówce rodzinnej albo przysposobienie;
17) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy, zgodnie ze standardami, o których mowa w przepisach szczegółowych wydawanych n podstawie ustawy z dnia 7 września  1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) lub zgodnie ze standardami o których mowa w przepisach szczegółowo, obowiązujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) .
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania ustala się uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2.
5 Dodatek motywacyjny przyznaje się, ustalając wysokość i okres jego przyznania:
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły lub osoba, której czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły;
2) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły – starosta.
Po osiągnięciu opinii właściwych struktur związków zawodowych w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

§ 7. W budżecie Powiatu Włocławskiego zabezpiecza się, n dodatki motywacyjne dl nauczycieli. Środki finansowe w wysokości 2 % wykonywanych wydatków z zakresu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli za poprzedni rok budżetowy , których przeznacza się:
1) 0,2 środków na dodatki motywacyjne dl nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektora szkoły oraz nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły – będących w dyspozycji starosty;
2) 0,8 środków n dodatki motywacyjne dla pozostałych nauczycieli- będących w dyspozycji dyrektorów szkół.

§ 8.1 Wykaz stanowisk  oraz sprawowanych funkcji uprawnionych nauczyciela do dodatku funkcyjnego określają przepisy wydane na podstawie art. 30 ust. 5 usatwy.   
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 70% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek funkcyjny, w wysokości określonej w ust. 2, przysługuje również nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie lub regulaminie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 50% dodatku funkcyjnego otrzymywanego przez dyrektora danej szkoły.
5. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły lub osoby, której czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
6. Nauczycielowi,   któremu   powierzono   sprawowanie   funkcji   wychowawcy   klasy,   doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej ^wysokości do 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
7. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 2 i 4, sprawującemu funkcje wymienione w ust. 6, przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.
8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
9. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
10. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły oraz dla nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 5 ustala starosta, a dla pozostałych nauczycieli, w tym dla wicedyrektora oraz nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły.
11. W stosunku do nauczyciela, o którym mowa w ust. 2 i 4, przyznając dodatek funkcyjny należy uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki, w jakich szkoła funkcjonuje.
12. W budżecie Powiatu zabezpiecza się środki finansowe przyjmując średniomiesięcznie wysokość dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji:
1) wychowawcy klasy - 45 zł;
2) doradcy metodycznego - 80 zł;
3) opiekuna stażu - 47 zł.

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 ustawy, miesięcznie w wysokości:
1) dla nauczycieli poradni psycholog!czno-pedagogicznych od 30 do 110 zł;
2) dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu od 30 do 70 zł;
3) dla nauczycieli szkół specjalnych od 100 do 400 zł;
4) dla nauczycieli pogotowia opiekuńczego od 120 do 480 zł
5) dla nauczycieli domu dziecka od 90 do 360 zł
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
4. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - starosta, biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych zadań lub wykonywanych prac.
5. W budżecie powiatu zabezpiecza się. środki finansowe na dodatki za warunki pracy co najmniej wysokości środków przeznaczonych na ten cel w 2004 roku.

§ 10.1. Pracę nauczyciela w godzinach ponadwymiarowych oraz w godzinach zastępstw doraźnych, a także ogólne warunki wypłacania wynagrodzenia za te godziny, określa art. 35 ustawy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 3, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) >rzez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
4. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 2 i 3, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 1 42 ust. 7 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub V4, gdy dli nauczyciel ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje  wynagrodzenie  w  takim  tygodniu,  nie  może  być jednak większa  niż  liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 11.1. Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego ustala się w wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ustala się stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów w wysokości:
1) 1290 złotych - dla nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym;
2) 1033 złotych - dla nauczycieli z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym;
3) 860 złotych - dla nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych;
4) 849 złotych - dla nauczycieli z pozostałymi kwalifikacjami.

§ 12.1. Uprawnienia nauczycieli do otrzymania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz ogólne zasady jego wypłacania określa art. 54 ust. 3 ustawy z zastrzeżeniem art. 91b ust. l ustawy.
1) przy jednej osobie
2) przy dwóch osobach
3) przy trzech osobach
4) przy czterech i więcej
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
- 20 złotych;
- 30 złotych;         
- 40 złotych;
- 50 złotych.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielom będącym małżonkami stale zamieszkującymi w jednym lokalu przysługuje prawo o jednego dodatku   ustalonego na zasadach określonych w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Starosta.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. Prawo do dodatku przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 13. Wypłacanie dodatków motywacyjnych, w sposób określony na podstawie dotychczasowych przepisów, dokonuje się do końca okresu, na który je powierzono.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włocławku.

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XXI/157/2000 Rady Powiatu Włocławskiego z dnia 25 września 2000 roku w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminów ustalających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 roku.


Wytworzył: Rada Powiatu (30 marca 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (18 maja 2006, 14:04:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1693

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij