2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 62/05 Starosty Włocławskiego z dnia 27.12.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Włocławku, zakładowego planu kont dla budżetu powiatu oraz budżetu Starostwa Powiatow

Zarządzenie nr 62/05 Starosty  Włocławskiego z dnia 27 grudnia 2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Włocławku, zakładowego planu kont dla budżetu powiatu oraz budżetu Starostwa Powiatowego.
Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r., Nr 76 poz.694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 11/02 Starosty Włocławskiego z dnia 30.08.2002r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Włocławku, zakładowego planu kont dla budżetu powiatu oraz budżetu Starostwa Powiatowego wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 3:
a) w zespole 1 –„Środki pieniężne i rachunki bankowe” dodaje się punkt 13a w
     brzmieniu:

13a137Rachunki środków pomocowych137według poszczególnych programów oraz podziałek klasyfikacji budżetowej

b) w zespole 2- „Rozrachunki i roszczenia”: dodaje się punkt 23a i 23b w brzmieniu:

23a227Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych227według poszczególnych programów oraz podziałek klasyfikacji budżetowej
23b228Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych228według poszczególnych programów oraz podziałek klasyfikacji budżetowej

c) w części dotyczącej kont pozabilansowych dodaje się punkt 43 w brzmieniu:

43997Zaangażowanie środków funduszy pomocowych997według poszczególnych programów oraz podziałek klasyfikacji budżetowej

2) w załączniku nr 4 – w części II dotyczącej Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej dodaje się treść:
a)”konto 137- „Rachunki środków funduszy pomocowych” służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na realizację wyodrębnionych zadań, projektów, a w szczególności środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydzielonych na odrębnych rachunkach Na koncie 137 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 137 między księgowością jednostki, a księgowością banku. Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma- wypłaty środków. Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna zapewnić podział środków według   rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania. Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na rachunkach bankowych”.
b)”konto 227- „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych” służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych. Na stronie Ma konta 227 ujmuje się zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące funduszy pomocowych. Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń dla poszczególnych programów pomocowych z tytułu zrealizowanych dochodów. Konto 227 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki. Saldo konta 227 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu zrealizowanych dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych lub zaliczeniu dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych”.
c)”konto 228-„Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych” służy do ewidencji
rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków funduszy pomocowych lub środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków, z których dokonane wydatki podlegają  refundacji ze środków funduszy pomocowych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej albo ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi. Na stronie Wn konta 228 ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych, w korespondencji z kontem 800, oraz środki przekazane tym jednostkom, w korespondencji z kontem 137 lub 138. Na stronie Ma konta 228 ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków  dokonywanych przez jednostkę na realizację programu oraz przeznaczonych dla innych  jednostek. Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie  stanu rozliczeń środków poszczególnych funduszy pomocowych. Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków z  funduszy pomocowych, tytułem prefinansowania lub innych na wyodrębnione rachunki  jednostki, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków”.
d)”Konto 997-„Zaangażowanie środków funduszy pomocowych” - służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków funduszy pomocowych, a szczególnie środków Unii Europejskiej, niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek. Na koncie 997 ewidencjonuje się równowartość zawartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie środków funduszy pomocowych, a szczególnie Unii Europejskiej. Zapisy na tym koncie są dokonywane również wtedy, gdy zaliczkowo finansowanie następuje ze środków własnych jednostki, środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków krajowych, natomiast zgodnie z przepisami lub umową nastąpi refundacja ze środków pomocowych. W projektach współfinansowanych środkami z budżetu jednostki budżetowe ujmują część podlegającą współfinansowaniu na koncie 998-„Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” lub 999- „Zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych. 
Na stronie Wn konta 997 ujmuje się:
-równowartość wydatków sfinansowanych środkami funduszy pomocowych,
-równowartość wydatków dokonanych ze środków krajowych, które będą podlegały  refundacji ze środków pomocowych.
Na stronie Ma konta 997 ujmuje się zaangażowanie środków funduszy pomocowych, czyli wartość umów, decyzji, i innych porozumień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie  środków funduszy pomocowych na cele wskazane w przepisie lub umowie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 997 powinna umożliwić ustalenie zaangażowania środków każdego projektu z dalszym podziałem na lata finansowania i podziałki klasyfikacyjne planu finansowego. Na koniec roku konto 997 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie środków funduszy pomocowych każdego programu”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu Starostwa Powiatowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył: Starosta Włocławski (27 grudnia 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (7 lutego 2006, 12:20:58)

Ostatnia zmiana: Bogdan Nowicki (7 lutego 2006, 12:36:00)
Zmieniono: uzupełniono tabelę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1653

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij