OGŁOSZENIE

Starosta Włocławski zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 130a ust. 5a - 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, dotyczącego wyznaczenia jednostki do świadczenia na obszarze Powiatu Włocławskiego usług w dwóch zakresach:
1. Usuwania pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-3 ustawy i umieszczania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.
2. Prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.

Wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty pojazd następuje przez wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem warunków określonych w art. 130a ust. 5b i 5d ustawy.

Wyznaczenie następuje na czas określony, tj. na 3 lata. Starosta może wyznaczyć więcej niż jedną  jednostkę.

I. Oferta dotycząca usuwania pojazdów z drogi i umieszczania ich na parkingu strzeżonym powinna zawierać:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2) dane dotyczące standardu wyposażenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów,
3) dane o liczbie i rodzaju pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów, stosownie do wielkości obszaru świadczonych usług,
4) deklarację jednostki dotyczącą czasu przybycia na miejsce zdarzenia licząc od momentu zgłoszenia zlecenia,
5) zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi,
6) opinię Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku  w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją,
7) kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy.
Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

II. Oferta dotycząca prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych z drogi pojazdów powinna zawierać:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2) dane dotyczące standardu wyposażenia parkingu strzeżonego, a zwłaszcza rodzaju ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu,
3) dane o liczbie miejsc do parkowania pojazdów,
4) informacje dotyczące proponowanego rodzaju zabezpieczenia pojazdów,
5) informacje dotyczące warunków utrzymywania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi,
6) informację o miejscu położenia parkingu,
7) zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym,
8) opinię Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją,
9) kserokopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do dysponowania parkingiem strzeżonym.
Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

III. Sposób przygotowania ofert
1. Oferty należy przygotować oddzielnie:
 1) na usuwanie pojazdów z drogi - w oparciu o załącznik nr 1,
 2) na prowadzenie parkingu strzeżonego - w oparciu o załącznik nr 2.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. wyłącznie na usuwanie pojazdów lub na prowadzenie parkingu.
3. Oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem kserokopii.
5. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były złączone w sposób trwały, w celu uniemożliwienia jej dekompletacji.
6. Oferty powinny znajdować w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na usuwanie pojazdów” lub „Oferta na prowadzenie parkingu”.
7. Termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2007 r. o godzinie 12:00. Oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa (pok. nr 34).

IV. Informacje Ogłaszającego
1. Formularze ofertowe można pobrać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28, pokój  nr 10. Formularze w formie elektronicznej dostępne są poniżej:
2. Oferent może w każdym czasie wycofać lub dokonać zmian w ofercie, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
3. Oferty złożone po terminie zwracane będą bez otwierania.
4. Osobą wyznaczoną przez Ogłaszającego do udzielania informacji i kontaktu z Oferentami jest Krystyna Ewa Sikorska Naczelnik  Wydziału Komunikacji i Dróg, tel. 0-54 230-46-23.
5. Informacja o wyznaczeniu przez Starostę Włocławskiego jednostki/jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego zamieszczona zostanie w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku  na stronie internetowej:
bip.powiat.wloclawski.pl .
6. Wyznaczenie jednostki nie stanowi podstawy do żądania przez nią od Starosty Włocławskiego zapłaty za wykonane i nie zapłacone przez właścicieli pojazdów usługi.
7. Ostateczną wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów określa Rada Powiatu we Włocławku w uchwale nr IV/48/03 z dnia 29.01.2003 roku.

Załączniki do pobrania (62kB) plik


Wytworzył: Krystyna Sikorska (7 grudnia 2007)
Opublikował: Piotr Grudziński (10 grudnia 2007, 08:13:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48390

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij