2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 45/05 Starosty Włocławskiego z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenienr 45/05 Starosty Włocławskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.
Na podstawie  art. 104 – 104³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 55/04 Starosty Włocławskiego z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) pracowniku zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy – należy przez to rozumieć starostę, wicestarostę, skarbnika oraz głównego księgowego starostwa.”;
2) w § 9 ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) przestrzeganie przepisów Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku, zwanego dalej „kodeksem etyki.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Zatrudnianie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na niektóre kierownicze stanowiska urzędnicze odbywa się na podstawie otwartego i konkurencyjnego naboru.  
2. Zasady organizowania naboru na stanowiska urzędnicze i niektóre kierownicze stanowiska urzędnicze ustalane są na podstawie odrębnego zarządzenia starosty.”
4) w § 11 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:
„6) inne wynikające z zasad, o których mowa w § 10”
5) w § 38
a) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 8 i § 39 ust. 1 i 2”,
b) w ust. 5 wyrazy „w ust. 3” zastępuje się wyrazami „w ust. 4”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przesunięcie terminu wykorzystania urlopu ustalonego w planie, o którym mowa w ust. 3, możliwe jest na wniosek pracownika lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. Podpisanie wniosku pracownika o urlop wypoczynkowy w terminie innym niż wynika on z tego planu oznacza zgodę pracodawcy na takie przesunięcie. W przypadku odmowy podpisania takiego wniosku pracownikowi przysługuje prawo żądania udzielenia urlopu wypoczynkowego w trybie § 38a”;
6) dodaje się § 38a w brzmieniu:
„§ 38a. 1. Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, zwanego dalej „urlopem wypoczynkowym na żądanie”, w terminie przez niego wskazanym.
2. Pracownik zamierzający skorzystać z prawa do urlopu wypoczynkowego na żądanie zobowiązany jest osobiście zgłosić swoje żądanie bezpośredniemu przełożonemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu, składając jednocześnie na jego ręce „wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy na żądanie”, którego wzór określa załącznik nr 2 do regulaminu. W sytuacji, gdy pracownik nie ma możliwości złożenie takiego wniosku w dniu rozpoczęcia urlopu jest on zobowiązany uczynić to pierwszego dnia po jego zakończeniu i przybyciu do pracy.
3. Bezpośredni przełożony lub inna osoba, uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania urlopu wypoczynkowego, po przyjęciu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie informuje o tym sekretarza i naczelnika wydziału właściwego w sprawach organizacji, a po otrzymania wniosku pracownika o urlop wypoczynkowy na żądanie, swoim podpisem potwierdza jego przyjęcie oraz udzielenie urlopu, po czym wniosek ten niezwłocznie przekazuje naczelnikowi wydziału właściwego w sprawach organizacji, który prowadzi szczegółową ewidencję udzielonych urlopów wypoczynkowych na żądanie.
4. W przypadku nie dopełnienia przez pracownika obowiązków określonych w ust. 2, jego nieobecność w pracy traktowana jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona, co stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu przepisów prawa pracy. W takim przypadku przepisu ust. 3 nie stosuje się.
5. Nie dopełnienie przez bezpośredniego przełożonego lub osobę, o której mowa w ust. 3, obowiązków wynikających z tego przepisu stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu przepisów regulaminu.”;   
7) w § 39 uchyla się ust. 3 i 4;
8) w § 58 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) nieprzestrzeganie zasad i norm określonych w kodeksie etyki.”
9) w § 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonych organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przepisów kodeksu etyki, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, starosta może stosować:
1) karę upomnienia;
2) karę nagany.”
10) dodaje się Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie  dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Starostwa Powiatowego we Włocławku.
 
      

                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr 45/05
                                                                              Starosty Włocławskiego
                                                                              z dnia 27 października 2005 r.
           
 
 
 
                                                          „Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy
                                                          Starostwa Powiatowego we Włocławku,
                                                          stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 55/04
                                                          Starosty Włocławskiego z dnia  22 grudnia 2004r.
 
 
 
 
.............................................                 ......................................, dnia ............. r.
  (imię i nazwisko pracownika)
 
.....................................................
(komórka organizacyjna w starostwie)
 

Wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy na żądanie

Na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego za

rok ........... w wymiarze ............. (max 4 dni) dni od dnia .................................. do

dnia ................................. .
 
 
                                                                               ...............................................
                                                                                     (data i podpis pracownika)

.................................................................      
(data i podpis bezpośredniego przełożonego lub innej osoby 
uprawnionej do udzielania urlopu wypoczynkowego)”
 
 


Wytworzył: Starosta Włocławski (27 października 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (7 listopada 2005, 13:43:54)

Ostatnia zmiana: Bogdan Nowicki (8 listopada 2005, 09:48:21)
Zmieniono: uzupełnono o załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1354

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij