2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 54/05 Starosty Włocławskiego z dnia 17.11.2005 r. w sprawie organizowania i funkcjonowania stałych dyżurów oraz powołania punktu kontaktowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocław

Zarządzenie nr 54/05 Starosty Włocławskiego z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie organizowania i funkcjonowania stałych dyżurów oraz powołania punktu kontaktowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego.
Na podstawie § 5 pkt 1 Zarządzenia Nr 13/05 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów  na terenie województwa kujawsko- pomorskiego oraz § 61 ust. 5 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz.Urzęd. Woj. Kuj. -Pom. z 2002 roku, Nr 31, poz. 584 z późń. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Stałe dyżury na terenie Powiatu Włocławskiego organizuje się w celu:
1) zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do    uruchomienia zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Województwa    Kujawsko- Pomorskiego;
2) zachowania ciągłości procesu kierowania i koordynowania przez Starostę Włocławskiego działaniami związanymi z realizacją zadań dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz w wytypowanych jednostkach organizacyjnych powiatu. 
2. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa ( Dz.U. Nr 219, poz. 2218 ).                                                                           

§ 2. Użyte w zarządzeniu  określenia oznaczają:
1) stały dyżur- obsadę osobową, dokumentację dyżuru oraz pomieszczenie wraz z dostępem do środków łączności, uruchamiany całodobowo w związku z wprowadzeniem  wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
2) punkt kontaktowy- wyznaczoną osobę oraz służbę dyżurną funkcjonującą całodobowo z dostępem do środków łączność, która umożliwi Staroście Włocławskiemu wzajemne komunikowanie się w ramach stałego dyżuru Wojewody z kadrą kierowniczą jednostek organizacyjnych powiatu w czasie służbowym i poza służbowym;
3) plan reagowania obronnego- ustalenie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalenie sił i środków niezbędnych do ich wykonania;
4) wyższe stany gotowości obronnej państw- stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu, gdy wprowadza się w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia państwa wymagającego uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego lub realizacji zadań ustalonych dla tego stanu oraz stan gotowości obronnej państwa czasu wojny, gdy wprowadza się w celu odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy  z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji;
5) starosta- Starostę Włocławskiego;
6) starostwo- Starostwo Powiatowe we Włocławku;
7) powiat- Powiat Włocławski.

§ 3. W starostwie tworzy się punkt kontaktowy oraz stały dyżur.

§ 4.1. Punkt kontaktowy w starostwie funkcjonuje w następujący sposób:
1) w godzinach urzędowania starostwa - pracownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Ochrony  Ludności i Spraw Obronnych zatrudniony w wydziale właściwym w sprawach organizacji;
2) po godzinach urzędowania starostwa- przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP, których miejscem pracy jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego znajdujące się w budynku   Komendy Miejskiej PSP we Włocławku ul. Rolna 1.
2. Punkt kontaktowy funkcjonuje w systemie całodobowym.
3. Z chwilą uruchomienia stałego dyżuru działanie punktu kontaktowego ulega zawieszeniu.
4. Zasady organizacji i wyposażenia punktu kontaktowego, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.1 Stały dyżur  organizuje się na potrzeby przekazywania decyzji starosty.
2. Miejscem pracy stałego dyżuru utworzonego w starostwie jest budynek administracyjny  starostwa znajdujący się we Włocławku przy ul. Cyganka 28.
3. Zasady organizacji i działania  stałego dyżuru określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Powołanie obsady stałego dyżuru nastąpi odrębnym zarządzeniem.

§ 6.1. Stałe dyżury tworzy się także w poniżej wymienionych jednostkach organizacyjnych powiatu:
1) Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach;
2) Dom Pomocy Społecznej w Kowalu;
3) Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie;
4) Dom Pomocy Społecznej w Kurowie;
5) Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku;
6) Liceum Ogólnokształcące w Kowalu;
7) Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej;
8) Zespół Szkół w Lubrańcu;
9) Zespół Szkół i RCKU w Starym Brześciu;
10) Zespół Szkół w Chodczu;
11)Zespół Szkół w Kowalu;
12)Zespół Szkół w Lubrańcu- Marysinie;
13)Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku,
14) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
2. Zasady organizacji i działania stałych dyżurów opracują dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem zasad wynikających z instrukcji, o której mowa w § 5 ust. 3.   
3. Zasady organizacji i działania stałych dyżurów, o których mowa w ust. 2, podlegają uzgodnieniu w terminie do 31 grudnia 2005r. z naczelnikiem wydziału właściwego w sprawach organizacji, dokumentacja ta powinna   podlegać ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych    osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, o których mowa w ust.1, w drodze zarządzenia powołają obsady stałego dyżuru.     

§ 7. Osoby pełniące stały dyżur w starostwie lub jednostce organizacyjnej powiatu powinny posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub państwową wydane na podstawie ustawy         z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.).

§ 8. Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu,  organizujących stały dyżur zobowiązuje się do:
1) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowania stałych dyżurów określenia zasad ich pełnienia,   zabezpieczenia dyżurów   w niezbędne   środki łączności, dokumenty oraz   środki  transportowe;
2) przeszkolenia osób wyznaczonych do pełnienia stałych dyżurów;
3) utrzymywania stałej łączności ze stałym dyżurem i punktem kontaktowym starostwa.

§ 9.1. Organizację stałych dyżurów, według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu należy utrzymywać w stałej aktualności i gotowości do pełnego rozwinięcia i podjęcia działań.
2. Odpowiedzialność za realizację zadań, o których mowa w ust. 1, spoczywa na Referacie Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych starostwa i dyrektorach jednostek organizacyjnych  powiatu, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 10.1. Wykonanie zarządzenia, z zastrzeżeniem ust.2, powierza się naczelnikowi wydziału właściwego w sprawach organizacji, którego zobowiązuje do:
1) organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem punktu kontaktowego oraz stałego dyżuru w starostwie;
2) nadzoru nad funkcjonowaniem i przygotowaniem do rozwinięcia   stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Wykonanie zarządzenia, w części dotyczącej postanowień § 6 ust. 2-4 i § 8 powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aby zapoznać się z załącznikiem nr 1 należy kliknąć tutaj (24kB) word
Aby zapoznać się z załącznikiem nr 2 należy kliknąć tutaj1 (312kB) plik


Wytworzył: Starosta Włocławski (17 listopada 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (22 listopada 2005, 14:48:24)

Ostatnia zmiana: Bogdan Nowicki (22 listopada 2005, 15:05:26)
Zmieniono: poprawiono tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2028

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij