OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - 01.08.2019

Ogłoszenie nr 510188962-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych: Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej w SPZPS we Włocławku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581587-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540166220-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, Krajowy numer identyfikacyjny 91033295300000, ul. ul. Szpitalna  , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 544 165 397, e-mail spzps@data.pl, faks 544 165 323.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.wloclawski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej w SPZPS we Włocławku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SPZPS/PN/O/08/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej w SPZPS we Włocławku, obejmująca zakresem: 1. Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) zgodnie z wyszczególnieniem w dalszej postępowania. 2. Dostawę licencji oprogramowania bazodanowego, z którym w sposób bezproblemowy będzie współpracowało oprogramowanie aplikacyjne. 3. Dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego (Serwer, Zestawy komputerowe, serwer NAS z dyskami). 4. Usługi wdrożeniowe oraz wsparcie nad systemem i pracownikami do momentu pełnego uruchomienia systemu, usuwanie na bieżąco błędów oprogramowania, obsługa bieżącej kontroli oddanego do użytkowania systemu. 5. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników (130 osób) Zamawiającego celem prawidłowej obsługi przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia. 6. Przeniesienie danych z systemu KS-PPS wykorzystywanego do rozliczeń do nowego systemu z zachowaniem ciągłości rozliczeń. 7. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z OFEROWANYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA. 1. Zintegrowany system informatyczny powinien umożliwiać obsługiwanie (rejestracja, edm, e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania, HZiCh): a. Poradni Specjalistycznych Dla Dzieci i Dorosłych, b. Rehabilitacji Ambulatoryjnej (zabiegi), c. Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci, d. Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, e. Poradni Stomatologicznej. 2. Oferowany System powinien być w pełni zintegrowany na poziomie dostarczonych modułów. System powinien pracować na jednej bazie danych. 3. W celu właściwego zintegrowania i osiągnięcia wysokiego poziomu funkcjonalności, system informatyczny powinien pochodzić od jednego producenta. 4. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego zintegrowany system obejmujący moduły i funkcje zgodne z niniejszą SIWZ, wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym, oraz będzie świadczył usługi serwisu szczegółowo określone w dalszej części SIWZ. 5. Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, ciągłą adaptację do wymogów NFZ oraz przepisów prawa, wprowadzanie zmian do dokumentacji oraz udzielanie konsultacji. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnego przeniesienia wszystkich danych, w szczególności rozliczeniowych zgromadzonych w ramach obecnie używanego systemu KS-PPS do oferowanego systemu. Zamawiający nie dopuszcza utraty ciągłości rozliczeń oraz historii leczenia zgromadzonej w dotychczas używanym systemie. 7. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej w języku polskim, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. II. OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE WOBEC ZAMAWIANEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO: 1. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z jednej bazy danych zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. 2. Wykonawca powinien dostarczyć oprogramowanie bazodanowe, które pozwoli korzystać z niego odpowiedniej do liczby stanowisk liczbie użytkowników. Oprogramowanie będzie zainstalowane na serwerze, który dostarczy Wykonawca. Zamawiający wymaga bezterminowej licencji na oprogramowanie bazodanowe z zapewnieniem asysty technicznej i wsparciem producenta przez okres 12 miesięcy. Dopuszczalne jest dostarczenie licencji ograniczającej praw wykorzystania dostarczonego silnika bazy danych tylko przez oprogramowanie dostawcy. 3. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. 4. Zamawiający wymaga by zaoferowany zintegrowany system informatyczny dla części medycznej korzystał z jednorodnej bazy danych ze względu na konieczność zapewnienia jednolicie wysokiego bezpieczeństwa gromadzonych danych oraz ich spójności. 5. System powinien pozwalać na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. 6. System powinien posiadać mechanizmy gwarantujące spójność danych. 7. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach. 8. Wszystkie moduły muszą mieć wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. 9. Moduły muszą współpracować z aplikacjami typu MS Word, MS Excel (lub równoważnymi) w zakresie eksportu danych. 10. System powinien zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. 11. System powinien być polskojęzyczny oraz posiadać dokumentację w języku polskim (na piśmie lub w wersji elektronicznej pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu. 12. System powinien posiadać sprawny mechanizm archiwizacji danych. System powinien obsługiwać drukarki atramentowe, laserowe. 13. System powinien zapewniać obsługę wydruków w formacie A4 z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. 14. Na stanowiskach użytkowników powinien pracować w środowisku graficznym MS Windows. 15. Wszystkie oferowane moduły muszą pochodzić od tego samego producenta. 16. Powinien komunikować się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając mu możliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi. 17. Powinien zapewniać odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwalać na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również łatwość wykonania ich kopii bieżących. 18. System powinien być wyposażony w bazę leków i preparatów dostępnych i dopuszczonych do obrotu na polskim rynku, która aktualizowana jest w cyklu nie rzadszym niż 30 dni. 19. Powinien być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 20. Powinien odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe. 21. Powinien monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.), przechowując informacje o użytkowniku obsługującym zdarzenie. 22. Czas reakcji na zgłoszenie awarii (od momentu zgłoszenia) - nie więcej niż 8 godzin przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 23. Czas usunięcia awarii (liczony od ustalonego czasu reakcji) - nie więcej niż 60 godzin. III. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY OBEJMUJĄCY NASTĘPUJĄCE MODUŁY: A. System: Moduł i ilość licencji: 1. Moduł Rejestracja poradni – 45, 2. Moduł Gabinet lekarski – 30, 3. Moduł Rehabilitacji rejestracja (planowanie) - 5, 4. Moduł Pracowni Rehabilitacyjnej – 5, 5. Moduł Gabinet Okulistyczny – 2, 6. Moduł Stomatologia – 2, 7. Moduł izby przyjęć – 2, 8. Moduł obsługi oddziału – 2, 9. Moduł Wspomagania rozliczeń umów w systemie JGP AOS – 40, 10. Moduł Podpisu elektronicznego (ezla, erecepty, e-skierowania, edm, HZiCh) – 35, 11. Moduł Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób ICD-10 – 1, 12. Moduł Importu z plików xls, xml. – 1, 13. Moduł rozliczeń z NFZ. – 2. B. Niezbędny sprzęt komputerowy: Nazwa urządzenia i ilość (w szt.): 1 Serwer bazy danych fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ – 1, 2 Stacja robocza poleasingowa, zgoda z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ - 32, 3 Monitor fabrycznie nowy do stacji roboczej, zgodny z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ - 32 3 Serwer NAS z dyskami fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ – 1. IV. WDROŻENIE, INSTALACJA I KONFIGURACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. 1. Wykonawca w ramach dostawy dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje do potrzeb Zamawiającego zintegrowany system wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym. 2. Podczas wdrożenia użytkownikom powinien zostać przekazana niezbędna wiedza do poprawnego użytkowania systemu w obrębie poszczególnych modułów w zakresie wprowadzania danych, tworzenia raportów, wykonywania analiz i sprawozdań, tworzenia dokumentów i przekazywania danych innym jednostkom organizacyjnym zakładu oraz instytucjom do tego upoważnionym. V. USŁUGI GWARANCYJNE I SERWISOWE. 1.Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub, na których opiera swoje założenia funkcjonalne. VI. OFEROWANY SYSTEM POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKTÓW PRAWNYCH, DO KTÓRYCH PRZESTRZEGANIA ZOBLIGOWANE SĄ ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI USTAW I ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH: 1. Zakładów Opieki Zdrowotnej, 2. Rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, 3. Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, 4. Ochrony danych osobowych, 5. Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Wymagania i funkcjonalności ZSI - Załącznik nr 6 do SIWZ i Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne sprzętu komputerowego – Załącznik nr 7 do SIWZ. Wypełnione i podpisane Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ, wykonawca załączy do oferty na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań i funkcjonalności ZSI oraz minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych sprzętu komputerowego. Zamawiający wymaga dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48600000-4, 48820000-2, 30213000-5, 30233000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 324560.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KAMSOFT S.A.
Email wykonawcy: przetargi@kamsoft.pl
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 133
Kod pocztowy: 40-235
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 299860.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299860.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299860.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Plik do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1069kB) pdf---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacja z otwarcia ofert


Plik do pobrania:
Informacja z otwarcia ofert (49kB) pdf---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 540166220-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Włocławek:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581587-N-2019
Data: 01/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, Krajowy numer identyfikacyjny 91033295300000, ul. ul. Szpitalna  , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 544 165 397, e-mail spzps@data.pl, faks 544 165 323.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.wloclawski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej w SPZPS we Włocławku, obejmująca zakresem: 1. Dostawę i wdrożenie oprogramowania dla części medycznej zgodnie z wyszczególnieniem w dalszej postępowania. 2. Dostawę licencji oprogramowania bazodanowego, z którym w sposób bezproblemowy będzie współpracowało oprogramowanie aplikacyjne. 3. Dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego (Serwer, Zestawy komputerowe, serwer NAS z dyskami). 4. Usługi wdrożeniowe oraz wsparcie nad systemem i pracownikami do momentu pełnego uruchomienia systemu, usuwanie na bieżąco błędów oprogramowania, obsługa bieżącej kontroli oddanego do użytkowania systemu. 5. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników (130 osób) Zamawiającego celem prawidłowej obsługi przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia. 6. Przeniesienie danych z systemu KS-PPS wykorzystywanego do rozliczeń do nowego systemu z zachowaniem ciągłości rozliczeń. 7. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z OFEROWANYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA. 1. Zintegrowany system informatyczny powinien umożliwiać obsługiwanie (rejestracja, edm, e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania, HZiCh): a. Poradni Specjalistycznych Dla Dzieci i Dorosłych, b. Rehabilitacji Ambulatoryjnej (zabiegi), c. Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci, d. Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, e. Poradni Stomatologicznej. 2. Oferowany System powinien być w pełni zintegrowany na poziomie dostarczonych modułów. System powinien pracować na jednej bazie danych. 3. W celu właściwego zintegrowania i osiągnięcia wysokiego poziomu funkcjonalności, system informatyczny powinien pochodzić od jednego producenta. 4. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego zintegrowany system obejmujący moduły i funkcje zgodne z niniejszą SIWZ, wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym, oraz będzie świadczył usługi serwisu szczegółowo określone w dalszej części SIWZ. 5. Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia, bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia, ciągłą adaptację do wymogów prawa, wprowadzanie zmian do dokumentacji oraz udzielanie konsultacji. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnego przeniesienia wszystkich danych, w szczególności rozliczeniowych zgromadzonych w ramach obecnie używanego systemu KS-PPS do oferowanego systemu. Zamawiający nie dopuszcza utraty ciągłości rozliczeń oraz historii leczenia zgromadzonej w dotychczas używanym systemie. 7. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej w języku polskim, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. II. OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE WOBEC ZAMAWIANEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO: 1. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z jednej bazy danych zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. 2. Wykonawca powinien dostarczyć oprogramowanie bazodanowe, które pozwoli korzystać z niego odpowiedniej do liczby stanowisk liczbie użytkowników. Oprogramowanie będzie zainstalowane na serwerze, który dostarczy Wykonawca. Zamawiający wymaga bezterminowej licencji na oprogramowanie bazodanowe z zapewnieniem asysty technicznej i wsparciem producenta przez okres 12 miesięcy. Dopuszczalne jest dostarczenie licencji ograniczającej praw wykorzystania dostarczonego silnika bazy danych tylko przez oprogramowanie dostawcy. 3. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. 4. Zamawiający wymaga by zaoferowany zintegrowany system informatyczny dla części medycznej korzystał z jednorodnej bazy danych ze względu na konieczność zapewnienia jednolicie wysokiego bezpieczeństwa gromadzonych danych oraz ich spójności. 5. System powinien pozwalać na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. 6. System powinien posiadać mechanizmy gwarantujące spójność danych. 7. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach. 8. Wszystkie moduły muszą mieć wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. 9. Moduły muszą współpracować z aplikacjami typu MS Word, MS Excel (lub równoważnymi) w zakresie eksportu danych. 10. System powinien zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. 11. System powinien być polskojęzyczny oraz posiadać dokumentację w języku polskim (na piśmie lub w wersji elektronicznej pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu. 12. System powinien posiadać sprawny mechanizm archiwizacji danych. System powinien obsługiwać drukarki atramentowe, laserowe. 13. System powinien zapewniać obsługę wydruków w formacie A4 z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. 14. Na stanowiskach użytkowników powinien pracować w środowisku graficznym MS Windows. 15. Wszystkie oferowane moduły muszą pochodzić od tego samego producenta. 16. Powinien komunikować się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając mu możliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi. 17. Powinien zapewniać odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwalać na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również łatwość wykonania ich kopii bieżących. 18. System powinien być wyposażony w bazę leków i preparatów dostępnych i dopuszczonych do obrotu na polskim rynku, która aktualizowana jest w cyklu nie rzadszym niż 30 dni. 19. Powinien być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 20. Powinien odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe. 21. Powinien monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.), przechowując informacje o użytkowniku obsługującym zdarzenie. 22. Czas reakcji na zgłoszenie awarii (od momentu zgłoszenia) - nie więcej niż 8 godzin przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 23. Czas usunięcia awarii (liczony od ustalonego czasu reakcji) - nie więcej niż 60 godzin. III. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY OBEJMUJĄCY NASTĘPUJĄCE MODUŁY: A. System: Moduł i ilość licencji: 1. Moduł Rejestracja poradni – 45, 2. Moduł Gabinet lekarski – 30, 3. Moduł Rehabilitacji rejestracja (planowanie) - 5, 4. Moduł Pracowni Rehabilitacyjnej – 5, 5. Moduł Gabinet Okulistyczny – 2, 6. Moduł Stomatologia – 2, 7. Moduł izby przyjęć – 2, 8. Moduł obsługi oddziału – 2, 9. Moduł Wspomagania rozliczeń umów w systemie JGP AOS – 40, 10. Moduł Podpisu elektronicznego (ezla, erecepty, e-skierowania, edm, HZiCh) – 35, 11. Moduł Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób ICD-10 – 1, 12. Moduł Importu z plików xls, xml. – 1, 13. Moduł rozliczeń z NFZ. – 2. B. Niezbędny sprzęt komputerowy: Nazwa urządzenia i ilość (w szt.): 1 Serwer bazy danych fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ – 1, 2 Stacja robocza poleasingowa, zgoda z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ - 32, 3 Monitor fabrycznie nowy do stacji roboczej, zgodny z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ - 32 3 Serwer NAS z dyskami fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ – 1. IV. WDROŻENIE, INSTALACJA I KONFIGURACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. 1. Wykonawca w ramach dostawy dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje do potrzeb Zamawiającego zintegrowany system wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym. 2. Podczas wdrożenia użytkownikom powinien zostać przekazana niezbędna wiedza do poprawnego użytkowania systemu w obrębie poszczególnych modułów w zakresie wprowadzania danych, tworzenia raportów, wykonywania analiz i sprawozdań, tworzenia dokumentów i przekazywania danych innym jednostkom organizacyjnym zakładu oraz instytucjom do tego upoważnionym. V. USŁUGI GWARANCYJNE I SERWISOWE. 1.Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia, dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub, na których opiera swoje założenia funkcjonalne. VI. OFEROWANY SYSTEM POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKTÓW PRAWNYCH, DO KTÓRYCH PRZESTRZEGANIA ZOBLIGOWANE SĄ ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI USTAW I ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH: 1. Zakładów Opieki Zdrowotnej, 2. Rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, 3. Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, 4. Ochrony danych osobowych, 5. Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Wymagania i funkcjonalności ZSI - Załącznik nr 6 do SIWZ i Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne sprzętu komputerowego – Załącznik nr 7 do SIWZ. Wypełnione i podpisane Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ, wykonawca załączy do oferty na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań i funkcjonalności ZSI oraz minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych sprzętu komputerowego. Zamawiający wymaga dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej w SPZPS we Włocławku, obejmująca zakresem: 1. Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) zgodnie z wyszczególnieniem w dalszej postępowania. 2. Dostawę licencji oprogramowania bazodanowego, z którym w sposób bezproblemowy będzie współpracowało oprogramowanie aplikacyjne. 3. Dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego (Serwer, Zestawy komputerowe, serwer NAS z dyskami). 4. Usługi wdrożeniowe oraz wsparcie nad systemem i pracownikami do momentu pełnego uruchomienia systemu, usuwanie na bieżąco błędów oprogramowania, obsługa bieżącej kontroli oddanego do użytkowania systemu. 5. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników (130 osób) Zamawiającego celem prawidłowej obsługi przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia. 6. Przeniesienie danych z systemu KS-PPS wykorzystywanego do rozliczeń do nowego systemu z zachowaniem ciągłości rozliczeń. 7. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z OFEROWANYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA. 1. Zintegrowany system informatyczny powinien umożliwiać obsługiwanie (rejestracja, edm, e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania, HZiCh): a. Poradni Specjalistycznych Dla Dzieci i Dorosłych, b. Rehabilitacji Ambulatoryjnej (zabiegi), c. Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci, d. Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, e. Poradni Stomatologicznej. 2. Oferowany System powinien być w pełni zintegrowany na poziomie dostarczonych modułów. System powinien pracować na jednej bazie danych. 3. W celu właściwego zintegrowania i osiągnięcia wysokiego poziomu funkcjonalności, system informatyczny powinien pochodzić od jednego producenta. 4. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego zintegrowany system obejmujący moduły i funkcje zgodne z niniejszą SIWZ, wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym, oraz będzie świadczył usługi serwisu szczegółowo określone w dalszej części SIWZ. 5. Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, ciągłą adaptację do wymogów NFZ oraz przepisów prawa, wprowadzanie zmian do dokumentacji oraz udzielanie konsultacji. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnego przeniesienia wszystkich danych, w szczególności rozliczeniowych zgromadzonych w ramach obecnie używanego systemu KS-PPS do oferowanego systemu. Zamawiający nie dopuszcza utraty ciągłości rozliczeń oraz historii leczenia zgromadzonej w dotychczas używanym systemie. 7. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej w języku polskim, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. II. OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE WOBEC ZAMAWIANEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO: 1. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z jednej bazy danych zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. 2. Wykonawca powinien dostarczyć oprogramowanie bazodanowe, które pozwoli korzystać z niego odpowiedniej do liczby stanowisk liczbie użytkowników. Oprogramowanie będzie zainstalowane na serwerze, który dostarczy Wykonawca. Zamawiający wymaga bezterminowej licencji na oprogramowanie bazodanowe z zapewnieniem asysty technicznej i wsparciem producenta przez okres 12 miesięcy. Dopuszczalne jest dostarczenie licencji ograniczającej praw wykorzystania dostarczonego silnika bazy danych tylko przez oprogramowanie dostawcy. 3. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. 4. Zamawiający wymaga by zaoferowany zintegrowany system informatyczny dla części medycznej korzystał z jednorodnej bazy danych ze względu na konieczność zapewnienia jednolicie wysokiego bezpieczeństwa gromadzonych danych oraz ich spójności. 5. System powinien pozwalać na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. 6. System powinien posiadać mechanizmy gwarantujące spójność danych. 7. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach. 8. Wszystkie moduły muszą mieć wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. 9. Moduły muszą współpracować z aplikacjami typu MS Word, MS Excel (lub równoważnymi) w zakresie eksportu danych. 10. System powinien zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. 11. System powinien być polskojęzyczny oraz posiadać dokumentację w języku polskim (na piśmie lub w wersji elektronicznej pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu. 12. System powinien posiadać sprawny mechanizm archiwizacji danych. System powinien obsługiwać drukarki atramentowe, laserowe. 13. System powinien zapewniać obsługę wydruków w formacie A4 z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. 14. Na stanowiskach użytkowników powinien pracować w środowisku graficznym MS Windows. 15. Wszystkie oferowane moduły muszą pochodzić od tego samego producenta. 16. Powinien komunikować się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając mu możliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi. 17. Powinien zapewniać odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwalać na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również łatwość wykonania ich kopii bieżących. 18. System powinien być wyposażony w bazę leków i preparatów dostępnych i dopuszczonych do obrotu na polskim rynku, która aktualizowana jest w cyklu nie rzadszym niż 30 dni. 19. Powinien być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 20. Powinien odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe. 21. Powinien monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.), przechowując informacje o użytkowniku obsługującym zdarzenie. 22. Czas reakcji na zgłoszenie awarii (od momentu zgłoszenia) - nie więcej niż 8 godzin przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 23. Czas usunięcia awarii (liczony od ustalonego czasu reakcji) - nie więcej niż 60 godzin. III. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY OBEJMUJĄCY NASTĘPUJĄCE MODUŁY: A. System: Moduł i ilość licencji: 1. Moduł Rejestracja poradni – 45, 2. Moduł Gabinet lekarski – 30, 3. Moduł Rehabilitacji rejestracja (planowanie) - 5, 4. Moduł Pracowni Rehabilitacyjnej – 5, 5. Moduł Gabinet Okulistyczny – 2, 6. Moduł Stomatologia – 2, 7. Moduł izby przyjęć – 2, 8. Moduł obsługi oddziału – 2, 9. Moduł Wspomagania rozliczeń umów w systemie JGP AOS – 40, 10. Moduł Podpisu elektronicznego (ezla, erecepty, e-skierowania, edm, HZiCh) – 35, 11. Moduł Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób ICD-10 – 1, 12. Moduł Importu z plików xls, xml. – 1, 13. Moduł rozliczeń z NFZ. – 2. B. Niezbędny sprzęt komputerowy: Nazwa urządzenia i ilość (w szt.): 1 Serwer bazy danych fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ – 1, 2 Stacja robocza poleasingowa, zgoda z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ - 32, 3 Monitor fabrycznie nowy do stacji roboczej, zgodny z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ - 32 3 Serwer NAS z dyskami fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ – 1. IV. WDROŻENIE, INSTALACJA I KONFIGURACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. 1. Wykonawca w ramach dostawy dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje do potrzeb Zamawiającego zintegrowany system wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym. 2. Podczas wdrożenia użytkownikom powinien zostać przekazana niezbędna wiedza do poprawnego użytkowania systemu w obrębie poszczególnych modułów w zakresie wprowadzania danych, tworzenia raportów, wykonywania analiz i sprawozdań, tworzenia dokumentów i przekazywania danych innym jednostkom organizacyjnym zakładu oraz instytucjom do tego upoważnionym. V. USŁUGI GWARANCYJNE I SERWISOWE. 1.Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub, na których opiera swoje założenia funkcjonalne. VI. OFEROWANY SYSTEM POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKTÓW PRAWNYCH, DO KTÓRYCH PRZESTRZEGANIA ZOBLIGOWANE SĄ ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI USTAW I ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH: 1. Zakładów Opieki Zdrowotnej, 2. Rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, 3. Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, 4. Ochrony danych osobowych, 5. Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Wymagania i funkcjonalności ZSI - Załącznik nr 6 do SIWZ i Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne sprzętu komputerowego – Załącznik nr 7 do SIWZ. Wypełnione i podpisane Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ, wykonawca załączy do oferty na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań i funkcjonalności ZSI oraz minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych sprzętu komputerowego. Zamawiający wymaga dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-09, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

Sławomir Paździerski

Dyrektor SPZPS we Włocławku

08.08.2019 r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń zamawiającego w dniu 08.08.2019 r.
Pliki do pobrania:
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ (93kB) word
Zmodyfikowana SIWZ (260kB) word
Zmodyfikowany wzór umowy (144kB) word


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszenie nr 581587-N-2019 z dnia 2019-08-01 r.


Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych: Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej w SPZPS we Włocławku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, krajowy numer identyfikacyjny 91033295300000, ul. ul. Szpitalna  , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 544 165 397, e-mail spzps@data.pl, faks 544 165 323.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat.wloclawski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiat.wloclawski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pod rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci papierowej podpisanej własnoręcznym podpisem
Adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej w SPZPS we Włocławku
Numer referencyjny: SPZPS/PN/O/08/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej w SPZPS we Włocławku, obejmująca zakresem: 1. Dostawę i wdrożenie oprogramowania dla części medycznej zgodnie z wyszczególnieniem w dalszej postępowania. 2. Dostawę licencji oprogramowania bazodanowego, z którym w sposób bezproblemowy będzie współpracowało oprogramowanie aplikacyjne. 3. Dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego (Serwer, Zestawy komputerowe, serwer NAS z dyskami). 4. Usługi wdrożeniowe oraz wsparcie nad systemem i pracownikami do momentu pełnego uruchomienia systemu, usuwanie na bieżąco błędów oprogramowania, obsługa bieżącej kontroli oddanego do użytkowania systemu. 5. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników (130 osób) Zamawiającego celem prawidłowej obsługi przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia. 6. Przeniesienie danych z systemu KS-PPS wykorzystywanego do rozliczeń do nowego systemu z zachowaniem ciągłości rozliczeń. 7. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z OFEROWANYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA. 1. Zintegrowany system informatyczny powinien umożliwiać obsługiwanie (rejestracja, edm, e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania, HZiCh): a. Poradni Specjalistycznych Dla Dzieci i Dorosłych, b. Rehabilitacji Ambulatoryjnej (zabiegi), c. Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci, d. Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, e. Poradni Stomatologicznej. 2. Oferowany System powinien być w pełni zintegrowany na poziomie dostarczonych modułów. System powinien pracować na jednej bazie danych. 3. W celu właściwego zintegrowania i osiągnięcia wysokiego poziomu funkcjonalności, system informatyczny powinien pochodzić od jednego producenta. 4. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego zintegrowany system obejmujący moduły i funkcje zgodne z niniejszą SIWZ, wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym, oraz będzie świadczył usługi serwisu szczegółowo określone w dalszej części SIWZ. 5. Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia, bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia, ciągłą adaptację do wymogów prawa, wprowadzanie zmian do dokumentacji oraz udzielanie konsultacji. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnego przeniesienia wszystkich danych, w szczególności rozliczeniowych zgromadzonych w ramach obecnie używanego systemu KS-PPS do oferowanego systemu. Zamawiający nie dopuszcza utraty ciągłości rozliczeń oraz historii leczenia zgromadzonej w dotychczas używanym systemie. 7. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej w języku polskim, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. II. OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE WOBEC ZAMAWIANEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO: 1. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z jednej bazy danych zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. 2. Wykonawca powinien dostarczyć oprogramowanie bazodanowe, które pozwoli korzystać z niego odpowiedniej do liczby stanowisk liczbie użytkowników. Oprogramowanie będzie zainstalowane na serwerze, który dostarczy Wykonawca. Zamawiający wymaga bezterminowej licencji na oprogramowanie bazodanowe z zapewnieniem asysty technicznej i wsparciem producenta przez okres 12 miesięcy. Dopuszczalne jest dostarczenie licencji ograniczającej praw wykorzystania dostarczonego silnika bazy danych tylko przez oprogramowanie dostawcy. 3. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. 4. Zamawiający wymaga by zaoferowany zintegrowany system informatyczny dla części medycznej korzystał z jednorodnej bazy danych ze względu na konieczność zapewnienia jednolicie wysokiego bezpieczeństwa gromadzonych danych oraz ich spójności. 5. System powinien pozwalać na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. 6. System powinien posiadać mechanizmy gwarantujące spójność danych. 7. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach. 8. Wszystkie moduły muszą mieć wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. 9. Moduły muszą współpracować z aplikacjami typu MS Word, MS Excel (lub równoważnymi) w zakresie eksportu danych. 10. System powinien zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. 11. System powinien być polskojęzyczny oraz posiadać dokumentację w języku polskim (na piśmie lub w wersji elektronicznej pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu. 12. System powinien posiadać sprawny mechanizm archiwizacji danych. System powinien obsługiwać drukarki atramentowe, laserowe. 13. System powinien zapewniać obsługę wydruków w formacie A4 z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. 14. Na stanowiskach użytkowników powinien pracować w środowisku graficznym MS Windows. 15. Wszystkie oferowane moduły muszą pochodzić od tego samego producenta. 16. Powinien komunikować się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając mu możliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi. 17. Powinien zapewniać odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwalać na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również łatwość wykonania ich kopii bieżących. 18. System powinien być wyposażony w bazę leków i preparatów dostępnych i dopuszczonych do obrotu na polskim rynku, która aktualizowana jest w cyklu nie rzadszym niż 30 dni. 19. Powinien być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 20. Powinien odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe. 21. Powinien monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.), przechowując informacje o użytkowniku obsługującym zdarzenie. 22. Czas reakcji na zgłoszenie awarii (od momentu zgłoszenia) - nie więcej niż 8 godzin przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 23. Czas usunięcia awarii (liczony od ustalonego czasu reakcji) - nie więcej niż 60 godzin. III. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY OBEJMUJĄCY NASTĘPUJĄCE MODUŁY: A. System: Moduł i ilość licencji: 1. Moduł Rejestracja poradni – 45, 2. Moduł Gabinet lekarski – 30, 3. Moduł Rehabilitacji rejestracja (planowanie) - 5, 4. Moduł Pracowni Rehabilitacyjnej – 5, 5. Moduł Gabinet Okulistyczny – 2, 6. Moduł Stomatologia – 2, 7. Moduł izby przyjęć – 2, 8. Moduł obsługi oddziału – 2, 9. Moduł Wspomagania rozliczeń umów w systemie JGP AOS – 40, 10. Moduł Podpisu elektronicznego (ezla, erecepty, e-skierowania, edm, HZiCh) – 35, 11. Moduł Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób ICD-10 – 1, 12. Moduł Importu z plików xls, xml. – 1, 13. Moduł rozliczeń z NFZ. – 2. B. Niezbędny sprzęt komputerowy: Nazwa urządzenia i ilość (w szt.): 1 Serwer bazy danych fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ – 1, 2 Stacja robocza poleasingowa, zgoda z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ - 32, 3 Monitor fabrycznie nowy do stacji roboczej, zgodny z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ - 32 3 Serwer NAS z dyskami fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dalszej części SIWZ – 1. IV. WDROŻENIE, INSTALACJA I KONFIGURACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. 1. Wykonawca w ramach dostawy dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje do potrzeb Zamawiającego zintegrowany system wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym. 2. Podczas wdrożenia użytkownikom powinien zostać przekazana niezbędna wiedza do poprawnego użytkowania systemu w obrębie poszczególnych modułów w zakresie wprowadzania danych, tworzenia raportów, wykonywania analiz i sprawozdań, tworzenia dokumentów i przekazywania danych innym jednostkom organizacyjnym zakładu oraz instytucjom do tego upoważnionym. V. USŁUGI GWARANCYJNE I SERWISOWE. 1.Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia, dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub, na których opiera swoje założenia funkcjonalne. VI. OFEROWANY SYSTEM POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKTÓW PRAWNYCH, DO KTÓRYCH PRZESTRZEGANIA ZOBLIGOWANE SĄ ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI USTAW I ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH: 1. Zakładów Opieki Zdrowotnej, 2. Rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, 3. Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, 4. Ochrony danych osobowych, 5. Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Wymagania i funkcjonalności ZSI - Załącznik nr 6 do SIWZ i Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne sprzętu komputerowego – Załącznik nr 7 do SIWZ. Wypełnione i podpisane Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ, wykonawca załączy do oferty na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań i funkcjonalności ZSI oraz minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych sprzętu komputerowego. Zamawiający wymaga dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48600000-4
48820000-2
30213000-5
30233000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 100.000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna dostawa w zakresie pakietu oprogramowania, wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o wartości brutto: 50.000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3. ppkt 1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - potwierdzających spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 2) lit. a) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1. ppkt 1 SIWZ, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 3) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a w jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Wymagania i funkcjonalności ZSI - Załącznik nr 6 do SIWZ i Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne sprzętu komputerowego – Załącznik nr 7 do SIWZ. Wypełnione i podpisane Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ, wykonawca załączy do oferty na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań i funkcjonalności ZSI oraz minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych sprzętu komputerowego. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (fakultatywnie jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo (fakultatywnie jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin wykonania zamówienia 25,00
okres gwarancji na stacje robocze 5,00
okres gwarancji na serwer bazy danych5,00
okres gwarancji na serwer sieciowy NAS i monitory5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się możliwość zmian treści niniejszej umowy, w szczególności w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach, w następujących przypadkach: 1) Wystąpienia: - siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy (za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu), - działań organów administracyjnych, w zakresie przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmian sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu umowy, umożliwiającym dalsze prawidłowe wykonanie niniejszej umowy; 2) Wystąpienia po stronie Zamawiającego braku kompatybilności urządzeń lub systemów, których zapewnienie leży po stronie Zamawiającego, w zakresie przesunięcia terminów wykonania przedmiotu umowy; 3) Zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zmiany w całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że kwota netto nie ulega zmianie. Zmiana dokonana zostanie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie rozliczeń podatkowych i obowiązujących stawek podatku VAT mających związek z niniejszym przedmiotem zamówienia; 4) Nieistotnych zmian do niniejszej umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w ważnym, uzasadnionym interesie Zamawiającego, a także zmian związanych ze zmianami stanu prawnego w trakcie obowiązywania umowy. 5) Zmiany osoby uprawnionej do kontaktu lub podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy. Zmiana dokonana zostanie w przypadku zaistnienia okoliczności faktycznie obiektywnych, które uniemożliwiać będą konkretnej osobie wskazanej w niniejszej umowie do realizacji jej uprawnień/obowiązków wynikających z tej umowy, np.: rozwiązanie umowy o pracę, choroba, śmierć pracownika, utrata uprawnień, itp. 2. Wszelkie zmiany treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6A, 87-800 Włocławek; 2) inspektor ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6A, 87-800 Włocławek: telefon numer: 54 41 65 304 lub e-mail: iodo@spzps.com; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę informatycznej sieci komputerowej w SPZPS we Włocławku, Nr zamówienia: SPZPS/PN/O/08/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Pliki do pobrania:
SIWZ (251kB) word
Zalacznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (56kB) word
Zalacznik Nr 2 do SIWZ - Oswiadczenie o spelnieniu warunkow (42kB) word
Zalacznik Nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (44kB) word
Zalacznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie o grupie kapitalowej (39kB) word
Załacznik Nr 5 do SIWZ - Wzor umowy (137kB) word
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wymagania i funkcjonalności ZSI (1495kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne sprzętu komputerowego (119kB) word


Wytworzył: Tomasz Wasielewski (1 sierpnia 2019)
Opublikował: Tomasz Wasielewski (1 sierpnia 2019, 15:47:07)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wasielewski (9 września 2019, 14:57:51)
Zmieniono: Dodanie informacji o udzieleniu zamówienia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 140

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij