2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 36 Starosty Włocławskiego z dnia 6.09.2004 r.w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie nr. 36/04 Starosty Włocławskiego z dnia 06.09.2004 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
Na podstawie art. 12 ust. 1-4 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62, poz. 558; z 2002r. Nr 74, poz. 676)  i  § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania ( Dz.U. Nr 215, poz. 1818; z 2003 r. Nr 210, poz. 2038), oraz na podstawie  § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku. zarządzam, co następuje :

§ 1


Tworzy się Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego, zwany dalej ,,Zespołem’’ jako strukturę organizacyjną odpowiedzialną za zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania przez Starostę Włocławskiego- zwanego dalej Starostą działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze Powiatu Włocławskiego.

§ 2


1. W skład Zespołu wymienionego w § 1 wchodzą  Szef Zespołu,  Zastępca Szefa Zespołu oraz grupy robocze  o charakterze stałym i czasowym. Imienny skład Zespołu określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Pracą Zespołu kieruje Szef Zespołu, przy pomocy  Zastępcy Szefa Zespołu  oraz kierowników grup roboczych.
3. Kierowników grup roboczych powołuje Szef Zespołu, spośród członków danych grup roboczych.

§ 3


1. Szefem Zespołu jest Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
2. Do zadań Szefa Zespołu należy:
1/ kierowanie pracami Zespołu, w tym koordynowanie współdziałania pomiędzy jego grupami roboczymi,
2/ przygotowanie rocznego planu pracy Zespołu i przedłożenie do zatwierdzenia Staroście,
3/ opracowanie  regulaminu bieżących prac Zespołu oraz jego działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej i przedłożenie do zatwierdzenia Staroście,
4/ ustalenie przedmiotu i terminu posiedzeń Zespołu w uzgodnieniu ze Starostą , zawiadamianie   o terminach posiedzeń,
5/ zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu,
6/ przewodniczenie posiedzeniom Zespołu,
7/ inicjowanie i organizowanie prac Zespołu.
3. Zastępcą Szefa Zespołu jest: Wicestarosta
4.Grupami roboczymi o charakterze stałym są:
1/ grupa planowania cywilnego,
2/ grupa monitorowania, prognoz i analiz.
5. Grupami roboczymi o charakterze czasowym są:
1/ grupa operacji i organizacji działań,
2/ grupa zabezpieczenia logistycznego,
3/ grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej,

§ 4


Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji.
2. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej.
3. Opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego.
4. Planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej.
5. Przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.
6. Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej
7. Realizowanie zadań  Starosty  na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)

§ 5


1. Grupy robocze o charakterze stałym o których mowa w § 3 ust. 4 stanowią Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego- zwanego dalej ,,Powiatowym Centrum’’ wchodzące w skład struktury organizacyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku- zwanej dalej ,, Komendą Miejską PSP’’
2. Siedzibą powiatowego centrum jest Komenda Miejska PSP, Włocławek ul. Rolna 1.
3. Naczelnik Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Włocławku-  zwanego dalej starostwem zapewni odpowiednie oznakowanie powiatowego centrum oraz upublicznienie danych o jego lokalizacji- w sposób umożliwiający poinformowanie wszystkich mieszkańców.

§ 6


1.Grupę planowania cywilnego tworzą pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych zatrudnieni w Wydziale Organizacji, Nadzoru,           Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego starostwa.
2. Grupa planowania cywilnego pracuje zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym  starostwa.
3. Stałym miejscem pracy grupy planowania cywilnego jest budynek administracyjny  starostwa znajdujący się przy ul. Cyganka 28. W czasie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej miejscem pracy grupy jest Powiatowe Centrum.

§ 7


1. Grupę monitorowania, prognoz i analiz tworzą przedstawiciele Komendy Miejskiej  PSP.
2. Stałym miejscem pracy grupy o której mowa w ust. 1 oraz w czasie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jest Powiatowe Centrum.

§ 8


1.Grupę operacji i organizacji działań tworzą:
1/ przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP,
2/ przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Włocławku- zwanej dalej Komendą Miejską Policji,
3/ Naczelnik Wydziału Komunikacji starostwa.
2.Miejscem pracy grupy operacji i organizacji działań jest budynek administracyjny starostwa. W czasie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej miejscem pracy grupy jest Powiatowe Centrum.

§ 9


1. Grupę zabezpieczenia logistycznego tworzą:
1/ Naczelnik Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego starostwa,
2/ przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP,
3/ przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji,
4/ pracownik Referatu Gospodarczego zatrudniony w Wydziale Organizacji, Nadzoru Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego starostwa.
2.Miejscem pracy grupy zabezpieczenia logistycznego jest budynek administracyjny starostwa. W czasie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej miejscem pracy grupy jest Powiatowe Centrum.

§ 10


1. Grupę opieki zdrowotnej i pomocy socjalno- bytowej tworzą :
1/ przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,
2/ przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku,
3/ przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
4/ przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku,
5/ Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  starostwa.
2. Szef Zespołu może uzupełnić skład grupy poprzez zaproszenie do udziału w pracach:
1/ przedstawiciela Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku,
2/przedstawiciela Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku,
3/ przedstawiciela Związku Harcerstwa Polskiego,
4/ przedstawiciela Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej,
5/ przedstawiciela Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
3. W warunkach wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze kraju, województwa lub więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, przedstawiciele wymienieni w ust. 2 mogą zostać wyznaczeni do prac w jej składzie na mocy decyzji Starosty.
4. Miejscem pracy grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno- bytowej  jest budynek administracyjny starostwa. W czasie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej miejscem pracy grupy jest Powiatowe Centrum.

§ 11


1. Zasadniczym miejscem pracy Zespołu jest budynek starostwa.
2. W czasie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Zespół pracuje w składzie grup roboczych o charakterze stałym i czasowym w Powiatowym Centrum., w trybie ciągłym z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w ich skład.
3. Na wypadek niemożności użytkowania budynku określonego  w ust. 1 i 2  dla prac Zespołu, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku zapewnia awaryjne ruchome centrum kierowania  stanowiące Powiatowe Centrum.

§ 12


1. Zespół działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Starostę.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje na polecenie Starosty - Szef Zespołu, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, a także w zależności od potrzeb.
3. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych Szef Zespołu może w trybie natychmiastowym zarządzić jego posiedzenie    w pełnym składzie lub obejmującym od jednej do kilku grup roboczych.
4. Szef Zespołu w zależności od potrzeb może zwołać posiedzenie grupy roboczej lub grup roboczych w sytuacjach  nie wymienionych w ust. 2 i 3 po uzyskaniu akceptacji Starosty. 

§ 13


1. Zespół pracuje w fazie zapobiegania, przygotowania , reagowania i odbudowy, w celu stworzenia warunków do zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej, zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej lub usunięcia ich skutków.
2. W fazie zapobiegania Zespół podejmuje działania redukujące lub eliminujące prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczającym ich skutki.
3. W fazie przygotowania zespół podejmuje działania planistyczne w zakresie sposobu reagowania w warunkach wystąpienia klęski żywiołowej, a także zabezpieczenia niezbędnych sił i środków do działań ratowniczych.
4. W fazie reagowania Zespół podejmuje działania polegające na zapewnieniu wszechstronnej pomocy poszkodowanym, zatrzymaniu lub zahamowaniu rozwoju zjawisk i zdarzeń wywołujących straty i zniszczenia oraz ograniczenia ich zasięgu.
5.W fazie odbudowy Zespół podejmuje działania w celu odtworzenia zdolności do reagowania obejmujące siły i środki ratownicze, techniczno-budowlaną  strukturę ochronną i alarmową, telekomunikacyjną energetyczną, paliwową, transportową i zabezpieczającą dostarczenie wody oraz struktur organizacyjnych i powiązań funkcjonalnych między nimi.
6.Działania określone w ust. 2 i 3 realizowane są przez grupy robocze wymienione w § 3 ust. 4.
7.Działania określone w ust. 4 i 5 są realizowane przez Zespół w pełnym składzie.

§ 14


Bieżącą obsługę kancelaryjno- biurową Zespołu zapewnia naczelnik wydziału, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1.

§ 15


1.W warunkach wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej naczelnicy wydziałów starostwa zobowiązani są do oddelegowania, na wniosek Szefa Zespołu, pracowników do zabezpieczenia prac zespołu, w zakresie i terminie wskazanym we wniosku.
2. W warunkach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej, naczelnicy wydziałów starostwa zobowiązani są na wniosek Szefa Zespołu do wydzielenia na potrzeby Zespołu pomieszczeń służbowych wraz z wyposażeniem  techniczno- biurowym.
3. Grupa robocza o charakterze stałym- grupa planowania cywilnego pracuje zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w starostwie.
4. Grupa robocza o charakterze stałym- grupa monitorowania, prognoz i analiz pracuje zgodnie z czasem pracy obowiązującym w Komendzie Miejskiej PSP.
5. W warunkach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia  o znamionach klęski żywiołowej, na polecenie Starosty  naczelnicy wydziałów zobowiązani są do oddelegowania pracowników do pełnienia  całodobowych dyżurów w ramach Służby Dyżurnej Starosty celem wspomożenia działań Zespołu lub grup roboczych o charakterze stałym.

§ 16


1. Wyposażenie Zespołu w sytuacji gdy funkcjonuje on w ramach lokalizacji określonej w § 5 ust.3;  § 6 ust. 2; § 8 ust. 2; § 9 ust. 2; § 10 ust. 5 obejmuje:
1/ urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej z podmiotami uwzględnionymi w planie reagowania kryzysowego, zapewniające ich alarmowanie, dysponowanie i współdziałanie, a także gwarantujące przekazywanie informacji kierującym działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
2/ system teleinformatyczny kompatybilny z systemami funkcjonującymi w Zespołach innych powiatów i na szczeblu Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
3/ specjalistyczne oprzyrządowanie i oprogramowanie systemu zapewniające możliwości multimedialnej prezentacji danych,
4/ mapy operacyjne standardowe i cyfrowe oraz specjalistyczne oprogramowanie  prognostyczno-planistyczne oraz dokumentację i procedury dla szczebla powiatowego,
5/ awaryjne plany ewakuacji oraz funkcjonowania Zespołu w miejscach zastępczych,
6/ urządzenia do uruchomiania systemu ostrzegania i alarmowania ludności,
7/ system rejestracji treści rozmów radiowych i telefonicznych oraz ich archiwizacji,
8/ awaryjne zasilanie urządzeń końcowych,
2. Szef Zespołu w terminie do 31 marca każdego roku przygotowuje Staroście informację dotyczącą wyposażenia Zespołu oraz określi plan potrzeb  na rok przyszły  z uwzględnieniem odpowiednich wniosków w tym zakresie przedstawionych przez naczelnika wydziału o którym mowa w § 9 ust. 1  pkt. 1 w uzgodnieniu z Komendantem Miejskim PSP  oraz Komendantem Miejskim Policji.
3. Plan potrzeb, o którym mowa w ust. 2 zatwierdzony przez Starostę, stanowi dla głównego księgowego starostwa oraz Skarbnika Powiatu podstawę do zabezpieczenia w projektach budżetów powiatu na kolejne lata niezbędnych środków na jego realizację.

§ 17


1.Funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z budżetu powiatu z zastrzeżeniem ust. 2 i 3
2.Bieżące prace Zespołu mogą być finansowane także z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej
3.Zadania inwestycyjne niezbędne do utworzenia i funkcjonowania  Zespołu oraz zapewnienia jego gotowości do wykonywania zadań w stanach nadzwyczajnych, są finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez powiat oraz ze środków programów wieloletnich.

§ 18


Szef Zespołu stosownie do zaistniałych zdarzeń może włączyć w skład Zespołu kierowników: służb, inspekcji, straży, instytucji wojskowych, zakładów pracy, jednostek organizacyjnych powiatu, gminnych organów samorządu terytorialnego, służb i jednostek użyteczności publicznej,  przedstawicieli organizacji społecznych i pozarządowych oraz ekspertów.

§ 19


Wykonanie Zarządzenia powierza się naczelnikowi wydziału o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1,  a w części dotyczącej § 16 ust. 3 głównemu księgowemu starostwa oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 20


Tracą moc:
1. Zarządzenie Nr 1/2000 Starosty Włocławskiego z dnia 15 lutego 2000r.  w sprawie składu osobowego Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Powiecie Włocławskim zmienione Zarządzeniem Nr 21/01.
2. Zarządzenie Nr 8/99 Starosty Włocławskiego z dnia 1 września 1999 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej   i Ratownictwa zmienione Zarządzeniem Nr 2/01, Nr 8/01, Nr 13/01.

§ 21


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wytworzył: Starosta Włocławski (6 września 2004)
Opublikował: Bogdan Nowicki (9 września 2004, 11:04:18)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (18 stycznia 2005, 12:30:08)
Zmieniono: usystematyzowano zgodnie z datą wytworzenia informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1527

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij