2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

ZARZĄDZENIE NR 50/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

 
Zarządzenie Nr 50/2017
Starosty Włocławskiego 
z dnia 24 listopada 2017 r. 
w sprawie powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. 

Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, w związku z § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa:
1) sposób zarządzania i administrowania internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej;
2) zasady redagowania i prowadzenia internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej;
3) kompetencje, zadania i odpowiedzialność osób zobowiązanych do redagowania oraz prowadzenia internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej;
4) tryb nadawania uprawnień dla użytkowników internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. 

§ 2. Użyte w dalszej części zarządzenia określenia i skróty oznaczają:
1) ustawa – ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),
2) rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68);
3) powiat – Powiat Włocławski;
4) starosta – Starostę Włocławskiego,
5) starostwo – Starostwo Powiatowe we Włocławku;
6) regulamin starostwa – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku;
7) jednostka organizacyjna powiatu – jednostki organizacyjne Powiatu Włocławskiego oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włocławku, Samodzielny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku;
8) informacja publiczna – informację uznawaną w świetle ustawy za informację publiczną;
9) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
10) serwis – internetowy serwis informacyjny prowadzony przez starostwo w ramach strony WWW;
11) powiatowa strona BIP – podmiotową stronę BIP prowadzoną przez starostwo i jednostki organizacyjne powiatu;
12) sekretarz – Sekretarza Powiatu;
13) pracownik – pracownika starostwa;
14) kierownik komórki organizacyjnej – pracownika starostwa zajmujący stanowisko naczelnika wydziału lub kierownika innej samodzielnej komórki organizacyjnej utworzonej w regulaminie starostwa;
15) nośnik informatyczny – dyskietkę, płytę CD, pendrive, wewnętrzną lub zewnętrzna pocztę służbową;
16) standard WCAG 2.0 –  standard konstruowania witryn internetowych i zarządzania ich treścią, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.);
16) uprawnienia formalne – tematyczny i merytoryczny zakres dostępu pracownika do modułu administracyjnego serwisu lub powiatowej strony BIP;
17) użytkownik serwisu – pracownika starostwa lub jednostki organizacyjnej powiatu, któremu nadano uprawnienia formalne oraz identyfikator i hasło dostępu do modułu administracyjnego serwisu;
18) użytkownik powiatowej strony BIP – pracownika starostwa lub jednostki organizacyjnej powiatu, któremu nadano uprawnienia formalne oraz identyfikator i hasło dostępu do modułu administracyjnego powiatowej strony BIP;
19) zarządzenie – niniejsze zarządzenie. 

§ 3. 1.  Serwis jest teleinformatycznym publikatorem powiatu, spełniającym funkcję informacyjną o powiecie, działalności jego organów, jednostek organizacyjnych powiatu i starostwa, a także promującym powiat.
2. W ramach serwisu tworzy się, na zasadach określonych w rozporządzeniu, powiatową stronę BIP, na której starostwo zamieszcza informacje publiczne i którą udostępnia jednostkom organizacyjnym powiatu oraz innym jednostkom w celu utworzenia przez nie własnych podmiotowych stron BIP.
3. Komórka organizacyjna właściwa, w świetle regulaminu starostwa, w sprawie prowadzenia serwisu i powiatowej strony BIP zapewnia prawidłowe funkcjonowanie serwisu i powiatowej strony BIP, w tym dostęp do informacji w nich zawartych przez całą dobę, oraz przestrzeganie standardów struktury powiatowej strony BIP określonych w rozporządzeniu.
4. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów przeznaczonych do publikacji opracowują je  z uwzględnieniem standardu WCAG 2.0, ochroną praw autorskich, w tym wizerunku osób, ochroną danych osobowych, ochroną dóbr osobistych osób trzecich oraz zapewnieniem ich zgodności z innymi przepisami szczególnymi.
 
Rozdział 2  Zarządzanie i administrowanie serwisem i powiatową stroną BIP
 
§ 4. 1.  Zarządzanie i administrowanie serwisem i powiatową stroną BIP, odpowiednio do zadań określonych w zarządzeniu, należy do:
1)      redaktora serwisu informacyjnego;
2) redaktora powiatowej strony BIP;
3) administratora serwisu;
4) administratora powiatowej strony BIP.
2. Określone w zarządzeniu zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników wskazanych w ust. 1 wchodzą w zakres indywidualnych zakresów czynności ustalanych dla pracowników w ramach umowy o pracę.
3. W przypadkach powodowanych okresowym brakiem pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zadań przewidzianych dla administratora serwisu lub administratora powiatowej strony BIP, zadania te mogą być realizowane przez jednego administratora. Przepis art. 42 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
4. Starosta odrębnym zarządzeniem wyznacza redaktora serwisu informacyjnego, redaktora powiatowej strony BIP, administratora powiatowej strony BIP oraz       administratora powiatowej strony BIP. 

§ 5. Do zadań redaktora serwisu informacyjnego BIP należy:
1)      opracowanie i modyfikowanie układu strony internetowej oraz wizualizacji graficznej;
2)      opracowanie i aktualizacja treści podstawowych informacji i danych zamieszczonych stronie internetowej;
3)      koordynowanie prac związanych z terminowym przygotowaniem i wprowadzeniem informacji do serwisu i dokonywaniem w nich zmian;
4)      weryfikowanie publikowanych materiałów pod względem ich zgodności ze standardem WCAG 2.0  oraz ochroną praw autorskich, ochroną danych osobowych oraz zapewnieniem ich zgodności z innymi przepisami szczególnymi;
5)      realizacja innych zadań określonych w zarządzeniu. 

§ 6. Do zadań redaktora powiatowej strony BIP w szczególności należy:
1)      nadawanie uprawnień formalnych pracownikom starostwa do wprowadzania informacji do serwisu i powiatowej strony BIP oraz dokonywania w nich zmiany;
2)      zatwierdzanie zmian w zakresie mapy strony BIP;
3)      sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie publikowania informacji w biuletynie BIP;
4)      realizowanie innych zadań określonych w zarządzeniu.

§ 7. Administrator serwisu ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie serwisu i jego oprzyrządowania informatycznego, w tym za wprowadzenie zabezpieczeń uniemożliwiających zniszczenie lub nieuprawnioną modyfikację informacji zawartych w serwisie, sprawuje bezpośredni nadzór nad właściwym wykorzystywaniem przez użytkowników serwisu nadanych im uprawnień, identyfikatorów i haseł dostępu do modułu administracyjnego serwisu, a ponadto:
1) nadaje administratorowi powiatowej strony BIP identyfikator i hasło dostępu do modułu administracyjnego powiatowej strony BIP;
2) nadaje pracownikom, którzy uzyskali uprawnienia formalne, identyfikatory i hasła dostępu do modułu administracyjnego serwisu wyłącznie w zakresie nadanych uprawnień formalnych;
3) wprowadza do serwisu materiały informacyjne w przypadku nieobecności użytkownika serwisu posiadającego uprawnienia do ich wprowadzania lub nie wyznaczenia takiego użytkownika;
4) dokonuje zmian w informacjach zamieszczonych w serwisie oraz usuwa je z serwisu;
5) prowadzi ewidencję nadawanych identyfikatorów i haseł. 

§ 8. Administrator powiatowej strony BIP ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za budowę i wyposażenie tej strony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, prawidłowe funkcjonowanie strony i jej oprzyrządowania informatycznego, sprawuje bezpośredni nadzór nad właściwym wykorzystywaniem przez użytkowników powiatowej strony BIP i pracowników innych jednostek organizacyjnych powiatu nadanych im uprawnień, identyfikatorów i haseł dostępu do modułu administracyjnego powiatowej strony BIP, a ponadto:
1) realizuje zadania określone w § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 3 rozporządzenia oraz inne zadania określone w zarządzeniu;
2) nadaje pracownikom, którzy uzyskali uprawnienia formalne, identyfikatory i hasła dostępu do modułu administracyjnego powiatowej strony BIP wyłącznie w zakresie nadanych uprawnień formalnych;
3) nadaje pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu i innych jednostek wyznaczonym przez ich kierowników identyfikatory i hasła dostępu do modułu administracyjnego powiatowej strony BIP umożliwiające wprowadzanie informacji publicznych wyłącznie do samodzielnie prowadzonych, w ramach powiatowej strony BIP, własnych stron Biuletynu Informacji Publicznych i dokonywanie w nich zmian;
4) wprowadza do powiatowej strony BIP informacje publiczne wytworzone w starostwie i wprowadza w nich zmiany w przypadku nieobecności właściwego użytkownika powiatowej strony BIP posiadającego uprawnienia do ich wprowadzania;
5) prowadzi ewidencję nadawanych identyfikatorów i haseł, dokonując ich okresowych zmian.
 
Rozdział 3  Zasady redagowania i prowadzenia serwisu i powiatowej strony BIP 

§ 9. 1.  Redaktor serwisu opracowuje i modyfikuje układ strony internetowej w ramach posiadanych możliwości technicznych, wizualizację graficzną, a także opracowuje i aktualizuje treść podstawowych informacji i danych zamieszczonych stronie internetowej.
2. Propozycje zamieszczenia materiałów informacyjnych, w tym szczególności bieżących informacji do serwisu przygotowywane są przez poszczególne komórki organizacyjne starostwa, jednostki organizacyjne odpowiednio do merytorycznego zakresu realizowanych zadań, określonego w regulaminach organizacyjnych tych jednostek, regulaminie starostwa, a także zarządzeniach starosty.
3. Materiały informacyjne, o których mowa w ust. 1, zapisane na nośniku informatycznym, ich autorzy przekazują redaktorowi serwisu, który dokonuje ich oceny głównie pod kątem celowości zamieszczenia w serwisie oraz podejmuje decyzję o ich zamieszczeniu. Redaktor serwisu we własnym zakresie dokonuje redakcyjnych modyfikacji przygotowanych materiałów lub może się zwrócić do autora o dokonanie niezbędnych uzupełnień lub innych korekt.
4. Przygotowany do publikacji materiał informacyjny zamieszczany jest bezpośrednio przez redaktora serwisu lub innego użytkownika serwisu, po jego akceptacji przez redaktora serwisu. Redaktor serwisu może zlecić techniczne zamieszczenie konkretnych danych i materiałów administratorowi serwisu przekazują właściwy materiał na nośniku informatycznym określając jednocześnie zamieszczenia lokalizację publikacji na mapie serwisu. Administrator nie podnosi odpowiedzialności za treść publikowanych materiałów przekazanych do publikacji.
5. Mapę serwisu, o której mowa w ust. 4, odpowiednio do występujących potrzeb, tworzy administrator serwisu w porozumieniu z redaktorem serwisu.
6. Materiały informacyjne dotyczące:
1) posiedzeń rady powiatu lub jej komisji,
2) ogłoszenia o prowadzonych postepowaniach z zakresu zamówień publicznych, naborach, otwartych konkursach ofert, zbywaniu mienia,
3) inne ogłoszenie, których publikacja wymagana jest przepisami prawa w serwisie internetowym,
4) ostrzeżenia o zagrożeniach sporządzane w ramach zadań powiatu z zakresu bezpieczeństwa,
5) zaproszenia na wydarzenia organizowane przez powiat
opracowywane są przez poszczególne komórki organizacyjne starostwa, jednostki organizacyjne odpowiednio do merytorycznego zakresu realizowanych zadań.
7. Publikacji materiałów informacyjnych, o których mowa w ust. 6 dokonuje administrator serwisu lub inny użytkownik serwisu niezwłocznie po ich otrzymaniu na nośniku informatycznym. Przepisu ust. 3 nie stosuje się. 

§ 10. 1.  Informacje publiczne, które, w świetle art. 6 ust. 1 ustawy, podlegają udostępnieniu na powiatowej stronie BIP, przygotowują i opracowują kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy w starostwie, odpowiednio do merytorycznego zakresu realizowanych przez te komórki i stanowiska zadań, określonego w regulaminie organizacyjnym starostwa, a także zarządzeniach starosty.
2. Osoby zajmujące stanowiska, o których mowa w ust. 1, ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za bieżące i terminowe udostępnianie informacji publicznych na powiatowej stronie BIP, dokonywanie zmian treści informacji udostępnionych oraz utrzymanie tej strony w stanie aktualnym.
3. Zamieszczenia materiałów na powiatowej stronie BIP do odpowiednich tematycznie i merytorycznie działów, katalogów i podkatalogów, tworzących jego mapę, dokonują wyłącznie właściwi użytkownicy powiatowej strony BIP, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 4.
4. Mapę, o której mowa w ust. 3, tworzy administrator powiatowej strony BIP z uwzględnieniem § 6 pkt. 4. 

§ 11. 1.  Administrator serwisu, administrator powiatowej strony BIP oraz użytkownicy serwisu i powiatowej strony BIP zobowiązani są do ochrony nadanych im identyfikatorów i haseł dostępu do modułu administracyjnego serwisu i powiatowej strony BIP przed nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim. Obowiązek ten dotyczy też ochrony ewidencji, o której mowa w § 7  pkt 6 i § 8 pkt 5.
2. W przypadku zagubienia lub ujawnienia przez użytkownika nadanego mu identyfikatora lub hasła jest on zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt administratorowi, który je nadał.
3. Administrator, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie nadaje użytkownikowi nowy identyfikator i nowe hasło dostępu do odpowiedniego modułu administracyjnego. 

§ 12. 1.  W ramach mapy powiatowej strony BIP tworzy się odpowiednie działy, które udostępnia się jednostkom organizacyjnym powiatu i innym jednostkom w celu samodzielnego utworzenia w nich i prowadzenia własnej strony BIP.
2. Zasady udostępnienia działów, o których mowa w ust. 1, tworzenia, prowadzenia i administrowania własnej strony BIP przez jednostki organizacyjne powiatu i inne jednostki oraz nadawania uprawnień, identyfikatorów i haseł dostępu do panelu administracyjnego powiatowej strony BIP określa porozumienia zawarte pomiędzy starostwem i jednostką.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, które utworzą własną stronę BIP w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2, ponoszą jednoosobową odpowiedzialność za realizację przepisów ustawy, rozporządzenia i zarządzenia. 

Rozdział 4  Tryb nadawania i cofania uprawnień dla użytkowników serwisu i powiatowej strony BIP 

§ 13. 1.  Z chwilą wyznaczenia przez starostę pracownika do realizacji zadań:
1) administratora serwisu uzyskuje on uprawnienia formalne do dostępu w pełnym zakresie do modułu administracyjnego serwisu poprzez identyfikator i hasło dostępu nadane, na wniosek starosty, przez podmiot świadczący na rzecz starostwa usługi związane z utrzymaniem powiatowej strony www;
2) administratora powiatowej strony BIP, administrator serwisu przydziela mu identyfikator i hasło dostępu do modułu administracyjnego powiatowej strony BIP w pełnym zakresie.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, przepis § 11 stosuje się odpowiednio. 

§ 14. 1.  Kierownik komórki organizacyjnej z uwzględnieniem § 6 ust. 1 i § 7 ust. 2 występuje z wnioskiem do sekretarza o nadanie uprawnień formalnych dla pracowników tej komórki w celu nadania statusu użytkownika serwisu lub użytkownika powiatowej strony BIP. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wniosek rozpatrzony pozytywnie, w zależności od tego czy dotyczy nadanych uprawnień formalnych do modułu administracyjnego serwisu, czy powiatowej strony BIP, jego wnioskodawca przekazuje odpowiedniemu administratorowi.
3. Jeżeli nadane uprawnienia formalne dotyczą dostępu do modułu administracyjnego serwisu i powiatowej strony BIP wnioskodawca wykonuje kserokopię zaakceptowanego wniosku, uwierzytelnia ją swoim podpisem i pieczątka, po czym oryginał przekazuje administratorowi serwisu a kserokopię administratorowi powiatowej strony BIP.
4. Administrator serwisu i administrator powiatowej strony BIP odpowiednio do zakresu kompetencyjnego nadaje pracownikowi identyfikator i hasło dostępu do odpowiedniego modułu administracyjnego.
5. Administrator serwisu i administrator powiatowej strony BIP, każdy w swoim zakresie, informują wnioskodawcę o nadaniu statusy użytkownika serwisu lub powiatowej strony BIP oraz wpisuje użytkownika do odpowiedniej ewidencji. 

§ 15. 1.  Przepisu § 14 nie stosuje się do nadawania uprawnień formalnych dla pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy.
2. Administrator serwisu i administrator powiatowej strony BIP, odpowiednio do zakresu kompetencyjnego, na podstawie pisemnego polecenia sekretarza, określającego zakres uprawnień formalnych, nadają identyfikator i hasło dostępu do odpowiedniego modułu administracyjnego dla pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy. 

§ 16. 1.  Administrator serwisu i administrator powiatowej strony BIP, każdy w swoim zakresie, przekazują sekretarzowi i kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach organizacji uaktualniony wykaz użytkowników ze wskazaniem zakresu posiadanych przez nich uprawnień.
2. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie informuje na piśmie właściwego administratora o każdym przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem posiadającym status użytkownika serwisu lub użytkownika powiatowej strony BIP.
3. Administrator, po powzięciu informacji o której mowa w ust. 2, niezwłocznie likwiduje nadany identyfikator i hasło oraz odnotowuje to w odpowiedniej ewidencji. 

§ 17. 1.  Użytkownikowi serwisu lub użytkownikowi powiatowej strony BIP, który w sposób niezgodny z posiadanymi uprawnieniami lub niewłaściwy posługuje się swoim identyfikatorem i hasłem, nie dba o ich bezpieczeństwo, a także narusza inne swoje obowiązki wynikające z zarządzenia, mogą być, na wniosek właściwego kierownika komórki organizacyjnej, cofnięte uprawnienia formalne i zlikwidowany identyfikator i hasło. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, przepis § 14 ust. 2 – 5 stosuje się odpowiednio.
3. Przepisu w ust. 1 nie stosuje się do cofania uprawnień dla administratora powiatowej strony BIP oraz użytkowników serwisu i użytkowników powiatowej strony BIP, którzy uzyskali identyfikator i hasło w trybie § 15 ust. 2. Likwidacja identyfikatora i hasła dla administratora powiatowej strony BIP następuje z chwilą wyznaczenia przez starostę innego pracownika do realizacji zadań administratora powiatowej strony BIP, a dla użytkowników serwisu i użytkowników powiatowej strony BIP, będących pracownikami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy, z chwilą otrzymania przez właściwego administratora odpowiedniego pisemnego polecenia sekretarza. 
  
  Rozdział 5  Przepisy przejściowe, dyscyplinarne i końcowe 

§ 18. Nadane dotychczas dla pracowników identyfikatory i hasła dostępu do modułów administracyjnych serwisu lub powiatowej strony BIP zachowują swoją ważność.

§ 19. 1.  Zadania i obowiązki, o których mowa w zarządzeniu, należą do podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Pracownik, który nie realizuje zadań i obowiązków określonych dla niego w zarządzeniu lub realizuje je niewłaściwie, może podlegać odpowiedzialności porządkowej przewidzianej w przepisach prawa pracy.

§ 20. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, kierownikom komórek organizacyjnych, pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska pracy w starostwie, pracownikom wyznaczonym w zarządzeniu do zarządzania i administrowania serwisem i powiatową stroną BIP oraz użytkownikom serwisu i powiatowej strony BIP, odpowiednio do zadań w nim określonych. 

§ 21. Traci moc zarządzenie nr 27/08 Starosty Włocławskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad redagowania i prowadzenia w Starostwie Powiatowym we Włocławku internetowego serwisu informacyjnego i podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, zmienione zarządzeniami: nr 2/2014 z dnia 08 stycznia 2014 r., nr 29/2015 r. z dnia 3 sierpnia 2015 r. 

§ 22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2017 r.
  

                                                                                                       Starosta Włocławski

                                                                                                          Kazimierz Kaca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Starosta Włocławski (24 listopada 2017)
Opublikował: Aleksandra Pasterczak (28 listopada 2017, 14:22:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij