Statut 2006

Załącznik
      do uchwały Nr XLIII/470/06
Rady Powiatu we Włocławku
      z dnia  30 czerwca 2006
 
 
 
STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
 
§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku  zwane dalej „Centrum”,  działa na podstawie:
 
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592, z późn.zm.[1]);
 
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, z późn.zm.[2]);
 
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.[3]);
 
4) niniejszego statutu.
 
§ 2. 1. Centrum jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Powiat Włocławski.
 
2. Obszar działania Centrum stanowi teren powiatu włocławskiego.
 
3. Centrum posiada siedzibę  we Włocławku przy ulicy Brzeskiej 15.
 
 
Rozdział II
Podstawowe cele i zadania Centrum
 
§ 3. Centrum jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej (własnych i z zakresu administracji rządowej) oraz zadań wynikających z innych ustaw.
 
§ 4. 1. Do zadań Centrum w szczególności należy:
 
1)      opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja  osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 
2)      prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 
3)      organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
 
4)      zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
 
5)      pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
 
6)      przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 
7)      pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 
8)      pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
 
9)      pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 
10)     prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 
 
11)      prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 
12)      prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 
13)      udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 
14)      szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej w terenu powiatu;
 
15)      doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 
16)      podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 
17)      sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 
18)      sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
 
19)     pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym  Funduszu Zdrowia;
 
20)      prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 
21)      realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 
2. Centrum wykonuje również zadania wynikające w szczególności z:
 
1)      ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz.535, z późn.zm.[4]);
 
2)      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493);
 
3)      ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn.zm.[5]);
 
4)      ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz.371, z późn.zm.[6]);
 
5)      ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  Nr 123, poz.776, z późn.zm.[7]).
 
§ 5. Przy Centrum działa gospodarstwo pomocnicze p.n. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, którego głównym zadaniem jest orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Włocławskiego.
 
 
Rozdział III
Organizacja i zasady działania Centrum
 
§ 6. Centrum kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie Dyrektor Centrum.
 
§ 7. 1. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu we Włocławku.
 
2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Centrum wykonuje Starosta Włocławski.
 
§ 8.  Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu we Włocławku.
 
 
Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa
 
§ 9. 1. Centrum jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, podsektora samorządowego.
 
2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej według zasad określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
 
            3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków  Centrum, przyjmowany na okres roku kalendarzowego.
 
            4. Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
§ 10. 1. Dyrektor Centrum gospodaruje mieniem ruchomym Powiatu Włocławskiego oddanym do używania Centrum.
 
2. Rozporządzenie mieniem, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Zarządu Powiatu we Włocławku.
 
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 11. 1. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 
            2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487 i Nr 180, poz.1493.
[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319.
[4] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz.554 i Nr 113, poz.731, z 1998 r. Nr 106, poz.668, z 1999 r. Nr 11, poz.95, z 2000 r. Nr 120, poz.1268 oraz z 2005 r. Nr 141, poz.1183, Nr 167, poz.1398 i Nr 175, poz.1462
[5] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 94, poz.788.
[6] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.1788, z 2002r. Nr 181, poz.1515, z 2003 Nr 72, poz.658, z 2004 r. Nr 281, poz.2779 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.
[7] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz.628, Nr 106, poz.668, Nr 137, poz.887, Nr 156, poz.1019 i Nr 162, poz.1118 i poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz.486, Nr 90, poz.1001, Nr 95, poz.1101 i Nr 111, poz.1280, z 2000 r. Nr 48, poz.550 i Nr 119, poz.1249, z 2001 r. Nr 39, poz.459, Nr 100, poz.1080, Nr 125, poz.1368, Nr 129, poz.1444 i Nr 154, poz.1792 i  poz.1800, z 2002 r. Nr 169, poz.1387, Nr 200, poz.1679 i poz. 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz.79, Nr 90, poz.844, Nr 223, poz.2217 i Nr 228, poz.2262, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 99, poz.1001 i Nr 240, poz.2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz.422, Nr 132, poz.1110, Nr 163, poz.1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz.1398.

Wytworzył: Agnieszka Łoboda (19 maja 2011)
Opublikował: Elżbieta Otto (19 maja 2011, 11:03:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4222

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij