ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE STANOWISKA

Główny Księgowy
 
1. Opracowywanie projektu budżetu Centrum oraz dokonywanie analizy wykorzystania budżetu i współpraca z innymi pracownikami w tym zakresie.
2. Opracowywanie i przedstawianie dyrektorowi Centrum do zatwierdzania planów finansowych
3. Nadzór nad realizacją budżetu Centrum.
4. Prowadzenie rachunkowości budżetu Centrum  i jego gospodarki finansowej oraz obsługi finansowej PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:
1) prowadzenie dokumentów finansowo – księgowych w sposób zabezpieczający właściwy przebieg operacji gospodarczych i księgowych, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
 2) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, a zwłaszcza:
a) terminowe przekazywanie Dyrektorowi rzetelnych informacji ekonomicznych,
b) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
3) należyte przekazywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg   rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
4) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości, wykonywanych przez pracowników Centrum.
5. Analizowanie wykorzystywania środków w ramach budżetu Centrum, a także środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki oraz bieżące informowanie o tym Dyrektora.
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Centrum, dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz spraw majątkowych.
7. Terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej  z wykonania budżetu.
8. Terminowe  i prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.
9.  Sporządzanie zapotrzebowania na środki z PFRON.
10. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Centrum oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.
11. Prowadzenie obsługi finansowo księgowej w zakresie spraw socjalnych pracowników Centrum.
12. Nadzór nad gospodarką i mieniem Centrum.
13. Prowadzenie rozliczeń za media i kosztów utrzymania obiektu.
14. Współpraca bankami, z Regionalną Izbą Obrachunkową, Skarbnikiem Powiatu.
 
Radca prawny
 
1. Udzielanie opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
2. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, dotyczącym działalności Centrum oraz udzielanie w tym zakresie instruktażu pracownikom tej jednostki.
3. Wydawanie opinii w sprawach :
a) skomplikowanych pod względem prawnym
b) zawarcia umów
c) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń
d) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi
e) zawarcia ugody w sprawach majątkowych
f) umorzenia wierzytelności
4. Opracowywanie pod względem prawnym projektów uchwał dotyczących działalności Centrum, umów i porozumień, a także innych dokumentów prawnych wydawanych przez Centrum.
5. [GR1] [GR2] [GR3] Doradztwo prawne i metodyczne w zakresie zadań własnych oraz zleconych dotyczących pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu Powiatu.
6. Udzielanie informacji ośrodkom pomocy społecznej i pracownikom pomocy społecznej z terenu Powiatu Włocławskiego oraz jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład powiatowej administracji zespolonej i realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej.
7. Prowadzenie szkoleń dotyczących stosowania prawa w realizacji zadań własnych  i zle-conych z zakresu pomocy społecznej.
8.  Prowadzenie poradnictwa prawnego na rzecz indywidualnych klientów pomocy społecznej z terenu Powiatu Włocławskiego.
9.  Sporządzanie dokumentów procesowych.
10. Reprezentacja przed urzędami i organami orzekającymi na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Centrum.        
 
Stanowisko pracy do spraw pomocy stacjonarnej
 
1. Przygotowywanie spraw w  zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.
2. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie umieszczenia osób skierowanych do domu pomocy społecznej.
3. Przygotowywanie pism w sprawie wpisania osób na listę oczekujących i ustalenia przewidywanego terminu na umieszczenie.
4. Przygotowywanie innych projektów decyzji administracyjnych w sprawie pobytu i opłaty osób umieszczonych w  domach pomocy społecznej.
5. Współpraca z innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie.
6. Pomoc w  weryfikowaniu programów naprawczych domów pomocy społecznej i etapowych programów dochodzenia do standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
7. Przygotowywanie spraw w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych.
8. Przygotowywanie projektów decyzji o skierowaniu do placówek opiekuńczo-wychowawczych mających siedzibę na terenie powiatu.
9. Współpraca z innymi organami prowadzącymi odpowiednią placówkę opiekuńczo-wychowawczą poza powiatem w sprawie skierowania dziecka do tej placówki.
10. Przygotowanie projektów decyzji o opłacie za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej od rodziców dziecka lub opiekunów prawnych w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka.
11. Przygotowanie projektów porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie.
12. Udzielanie informacji osobom i rodzinom w zakresie zadań realizowanych na tym stanowisku.
13. Inicjowanie tworzenia powiatowych ośrodków  wsparcia społecznego, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
14. Sporządzanie meldunków,  analiz i innych informacji  dla potrzeb Centrum, Powiatu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Wojewody.
15. Planowanie środków na realizację zadań i współpraca w tym zakresie z Głównym Księgowym.   
16. Prowadzenie niezbędnych dla działu rejestrów.
 
Stanowisko pracy do spraw pomocy rodzinie i dziecku
 
1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.
2. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie:
1) udzielenia pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
2) udzielenia jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych  z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka,
3) pomocy na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz osobom pełnoletnim opuszczającym placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
4) opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
3. Przygotowywanie projektów umów w sprawie:
1) zapewnienia dziecku opieki zastępczej,
2) pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej.
4. Okresowe wizytacje w celu ustalenia konieczności dalszego pobytu dziecka  w rodzinie zastępczej.
5. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków. 
6. Weryfikowanie listy wypłat świadczeń na rzecz rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków z tych rodzin.
7. Przygotowanie porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i ponoszenia wydatków na jego  utrzymanie.
8. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze.
9. Rozpoznawanie i bilansowanie potrzeb w zakresie pomocy rodzinom zastępczym oraz osobom  opuszczającym rodzinę zastępczą lub placówkę i współpraca w tym zakresie z Głównym Księgowym.
10. Współpraca z sądem w sprawach związanych z organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych.
11. Terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań oraz informacji w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych.
12. Prowadzenie niezbędnych rejestrów.
13. Organizowanie szkoleń dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu.
 
 
Stanowisko pracy do spraw rehabilitacji społecznej osób  niepełnosprawnych
 
1. Prowadzenie spraw związanych z  likwidacją  barier architektonicznych, w komunikowa-niu się i technicznych.
2. Prowadzenie spraw związanych z  dofinansowaniem  uczestnictwa osób niepełnospraw-  nych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
3. Prowadzenie spraw związanych z  dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem sportu, kultury, rekreacji i turystyki
    osób niepełnosprawnych.
5. Wydawanie kart parkingowych.
6. Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań finansowanych z  PFRON w    ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
7. Inicjowanie tworzenia organizacji pozarządowych i fundacji w Powiecie oraz pomoc
    merytoryczna w ich tworzeniu.
8. Pomoc w uzyskiwaniu funduszy dla organizacji pozarządowych i jednostek
    samorządowych na zaspokojenie potrzeb środowiska poprzez wyszukiwanie programów i
    udzielanie wskazówek przy ich sporządzaniu w celu pozyskania dotacji finansowych.
9. Gromadzenie i opracowanie informacji o organizacjach pozarządowych
    i innych podmiotach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.
10. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów
       społecznych.
11. Pomoc kombatantom.
12. Pomoc uchodźcom, cudzoziemcom i repartiantom.    
13. Sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących działalności Centrum  zleconych przez
      Powiat, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Wojewodę.
14. Realizacja Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
15. Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 
      ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
      niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
      szczególnego ryzyka  - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
16. Opracowywanie lokalnych programów pomocy społecznej.
17. Kontrola prawidłowej realizacji umów zawartych przez Centrum z osobami niepełno-sprawnymi w zakresie  rehabilitacji społecznej.
18. Prowadzenie niezbędnych rejestrów
 
Stanowisko pracy ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
 
1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zawartych umów w sprawie zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i wynagrodzenia wypłacanego osobom niepełnosprawnym wraz ze  składkami na ubezpieczenia społeczne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2. Współpraca z pracodawcami w celu prawidłowej realizacji zawartych umów.
3. Prowadzenie spraw związanych z:
1) udzielaniem pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
2) finansowaniem kosztów szkolenia i przekwalifikowania  zawodowego osób niepełnosprawnych,
3) zwrotem kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem stworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych,
4) dokonywaniem zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych
5) dofinansowaniem do 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej.
4. Kontrola prawidłowej realizacji umów zawartych przez Centrum  z zakresu rehabilitacji zawodowej osób  niepełnosprawnych.
5. Udzielanie informacji i wyjaśnień osobom niepełnosprawnym w zakresie
    uprawnień określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
    osób niepełnosprawnych.
 6. Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie rehabilitacji zawodowej osób
     niepełnosprawnych.
7. Udział w realizacji  Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Pomoc w uzyskiwaniu funduszy dla jednostek samorządowych i przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne poprzez wyszukiwanie programów i udzielanie wskazówek przy ich sporządzaniu w celu pozyskania dotacji finansowych.
9. Prowadzenie spraw związanych z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Przygotowanie spraw związanych z organizacją Centrum.
11. Prowadzenie  spraw pracowniczych Centrum.
12. Wnioskowanie o skierowanie osoby do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej, przez właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu ośrodek pomocy społecznej.
13.  Prowadzenie niezbędnych rejestrów.
 
Stanowisko  pracy Administratora
 
1. Odpowiednie konfigurowanie sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum.
2. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania zainstalowanego w Centrum.
3. Administrowanie:
     - systemem informacji prawnej Lex
     - programem Płatnik - teletransmisja.
4. Okresowe przeglądy, naprawy  i konserwacja sprzętu komputerowego Centrum.
5. Dbanie o rozwój informatyki w Centrum.
6. Szkolenie kadry.
7. Zapewnienie skutecznej ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w tym sprzętu komputerowego zgromadzonego w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych lub pojedyncze dane osobowe prawnie chronione,
8. Realizacja zadań przewidzianych w zarządzeniu nr 9/99 Starosty Włocławskiego z dnia 03.09.1999 r. w sprawie wdrożenia techniczno-organizacyjnych działań na rzecz ochrony danych osobowych występujących i przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Włocławku dla „administratora bezpieczeństwa informacji”,
9. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem sprawnego funkcjonowania,
    planowaniem i rozwojem informatyki w Starostwie Powiatowym.
10. Wykonywanie prac należących, w świetle Zarządzenia Nr 13/03 Starosty Włocławskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie prowadzenia w Starostwie Powiatowym we Włocławku internetowego serwisu informacyjnego, tworzenia i prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, udostępniania tej strony jednostkom organizacyjnym powiatu, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom oraz innym jednostkom do kompetencji i właściwości administratora internetowego serwisu informacyjnego.
 
Archiwistka - sekretarka
 
1/ obsługa archiwum jednostki
2/ prowadzenie sekretariatu :
- przyjmowanie korespondencji,
- przygotowanie korespondencji do wysyłki,
- obsługa urządzeń technicznych będących w wyposażeniu Centrum miedzy innymi takich jak: kserokopiarki, faxu, blindownicy, laminiarki,
- rozdział korespondencji po zadekretowaniu przez Dyrektora,
- przepisywanie pism, umów, aneksów i innych dotyczących działalności Centrum.
3/ prowadzenie obsługi kasowej,
4/ prowadzenie gospodarki materiałami administracyjno-biurowymi, środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi,
 5/ pomoc biurowa świadczona w miarę potrzeb innym pracownikom Centrum
 
Sprzątaczka
 
    - utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach oraz przed budynkiem Centrum,
    - sprawdzenie zabezpieczenia okien i drzwi w pomieszczeniach Centrum 

Wytworzył: Elżbieta Otto (23 lutego 2004)
Opublikował: Elżbieta Otto (8 marca 2004, 20:27:20)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Otto (13 lipca 2004, 08:59:23)
Zmieniono: Wprowadzono zmiany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4739

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij