ZAPROSZENIE DO PRZETARGU - NA SPRZEDAŻ INWENTARZA ŻYWEGO - 03.07.2019

Informacja z otwarcia ofert

Plik do pobrania:

protokół z otwarcia ofert (430kB) pdf


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

 NA SPRZEDAŻ INWENTARZA ŻYWEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIENIA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH  WE WŁOCŁAWKU

 

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, z siedzibą pod adresem Włocławek, ul. Szpitalna 6a,  ogłasza – na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018.2190 t.j. oraz Uchwały nr XXIII/242/13 Rady Powiatu z dnia 17 czerwca 2013 r., w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ogłasza przetarg na sprzedaż inwentarza żywego w postaci trzech koni.

 

1.      Opis przedmiotu sprzedaży:

·         Ogier rasy Fiord maści bułanej urodzony 13.07.2004 r., o nazwie „BOLEK”

·         Ogier rasy Fiord maści bułanej urodzony 15.06.2004 r., o nazwie „DROPS”

·         Wałach rasy Koń Mały maści gniada urodzony 07.07.2000 r. .o nawie „TOFFIK”

 

2.      Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku zastrzega ,iż zakup trzech  koni winien być zakupiony jednocześnie przez jednego kupującego , nie  ma możliwości składania oferty częściowych na poszczególny inwentarz.

 

3.      Organizator przetargu zaleca wizję lokalną.

 

Inwentarz żywy w postaci 3 koni można obejrzeć w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Koni i Agroturystyka ”Michelin we Włocławku, ul. Lipowa 12 B – 14, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem sprzedającego, Kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego  (telefon do kontaktu: 604 482 665).

 

4.      Cena wywoławcza  5000 zł. (słownie piec tysięcy złotych ).

 

5.      Kryterium oceny ofert.

·         Najwyższa cena 100 %.

 

6.      Sposób przygotowania ofert

Oferent powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr1).

 

7.      Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.07.2019 r. godz. 9.00. w siedzibie Sprzedającego: SPZPS we Włocławku, ul. Szpitalna 6a, 87 – 800 Włocławku – Sekretariat Dyrektora. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „SPRZEDAŻ INWENTARZA ŻYWEGO” nie otwierać przed 16.07.2019 r. godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 16.07.2019r o godz. 9.30.  Przez komisję powołaną zarządzeniem Dyrektora SPZPS we Włocławku.

Termin związania ofertą 30 dni , od dnia upływu składania ofert .

 

8.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu przez oferenta jest dołączenie do oferty oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem faktycznym inwentarza żywego.”(załącznik nr 2).

 

9. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

·         formularz ofertowy wg załącznika nr 1, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta

·         oświadczenie wg załącznika nr 2,

·         kopię dokumentu tożsamości oferenta będącego osobą fizyczną lub wypis z właściwego rejestru potwierdzającego prawo do występowania w imieniu oferenta – osoby prawnej, a w przypadku pełnomocników – również pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta,

·         zaparafowany na każdej stronie projekt umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego postępowania,

 

  Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach druków opracowanych przez Sprzedającego.

 

10.  Organizator przetargu zawiadomi nabywcę wyłonionego w przetargu o terminie i miejscu wystawienia dokumentu sprzedaży. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący. Nabywca inwentarza żywego powinien stawić się  w miejscu i terminie wskazanym przez SPZPS we Włocławku, aby dokonać zapłaty za zakupiony inwentarz (przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w kasie SPZPS we Włocławku).

 

11. SPZPS we Włocławku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz prawo jego zamknięcia  bez wybrania  którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.  

 

12. Informację dodatkowe:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż inwentarza żywego wchodzącego w skład mienia SPZPS  we Włocławku umieszczono na tablicy ogłoszeń SPZPS we Włocławku i na stronie internetowej www.bip.wloclawski.pl.

Po dokonaniu wyboru oferty Sprzedający poinformuje oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy. Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń  SPZPS we Włocławku i stronie internetowej www.bip.wloclawski.pl.  Odbiór inwentarza żywego w postaci 3 koni nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży przez strony, wystawieniu faktury i dokonaniu zapłaty.

 

 

 

                                                                                                           Dyrektor

 

 

                                                                                              Sławomir Paździerski


Pliki do pobrania:

Zaproszenie do przetargu (46kB) word

Załącznik nr 1 (31kB) word

Załącznik nr 2 (25kB) word

Załącznik nr 3 (30kB) word


Wytworzył: Łukasz Młotkowski (3 lipca 2019)
Opublikował: Tomasz Wasielewski (3 lipca 2019, 13:15:26)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wasielewski (19 lipca 2019, 18:07:49)
Zmieniono: Dodanie informacji o rozstrzygnięciu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 100

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij