Odpowiedź na interpelację Edwarda Mańkowskiego złożoną na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

W związku ze złożoną  interpelacją ,uprzejmie  wyjaśniam, że reorganizacja polegająca na połączeniu dawnych dwóch wydziałów starostwa : Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Architektury i Budownictwa w jeden – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Infrastruktury Budowlanej znajduje uzasadnienie zarówno w przepisach z zakresu ochrony środowiska jak i prawa budowlanego. Obie ustawy nakładają obowiązek brania pod uwagę w procesach inwestycyjnych , wymagań z zakresu ochrony środowiska zastrzegając, że decyzje wydane z pominięciem lub naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, z mocy prawa są nieważne. Ponadto w przypadku tzw. przedsięwzięć mogących szkodliwie oddziaływać na środowisko, wymagane jest dodatkowo przeprowadzenie tzw. procedur oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. Obowiązujące od połowy listopada ubiegłego roku nowe rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko rozszerzyło znacznie katalog tych przedsięwzięć ( np. wg „ starego” katalogu tym przepisom podlegały budynki inwentarskie o liczbie stanowisk powyżej 50 i 100 DJP w zależności od systemu chowu / bezściółkowy, ściółkowy/ - obecnie wszystkie powyżej 50 DJP, na liście nie było dróg powiatowych i gminnych- obecnie wszystkie powyżej 1 km długości, nie było na liście stacji auto – gaz – obecnie są, podobnie siec kanalizacyjna itp.). W związku z tym, współdziałanie służb ochrony środowiska i architektoniczno – budowlanej jest oczywiste.
Ustawodawca tą współzależność usankcjonował określając starostę zarówno organem ochrony środowiska jak i organem administracji architektoniczno- budowlanej. Pracownicy dawnego Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa legitymują się nie tylko przygotowaniem fachowym ( mgr inż. Ogrodnictwa, mgr inż. Gospodarki wodno – ściekowej, mgr inż. chemii, technik leśnictwa, podyplomowe studium przyrody i kształtowania środowiska) ale również długoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dwoje z nich posiada uprawnienia biegłych z zakresu ocen oddziaływania na środowisko w tym jeden dodatkowo uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Na ograniczenie liczby etatów w dawnym Wydziale Architektury i Budownictwa niewątpliwy wpływ miało przekazanie, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.(, w 2002 r. do 6 gmin i w bieżącym roku do 2 gmin w formie porozumień, uprawnień starosty jako organu administracji architelktoniczno- budowlanej połączone z przekazaniem na ten cel 2,35 etatu. W wyniku tych działań od 1 stycznia 2003r. w tym wydziale pozostało 3 pracowników: naczelnik wydziału – technik  budowlany z uprawnieniami w dwóch specjalnościach, inspektor – inz. Budowlany bez uprawnień w specjalnościach oraz podinspektor – technik budowlany z uprawnieniami budowlanymi w jednej specjalności. Ta obsada przy bezpośredniej obsłudze 5 gmin była wystarczająca. Jednakże ustawa z dnia 27 marca  2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw, która będzie obowiązywać od 11 lipca 2003r. zakazuje starostom przekazywania gminom swoich uprawnień jako organu administracji architektoniczno – budowlanej, a przekazane już w formie porozumień, utrzymuje w mocy do końca br. – tj. do 31 grudnia 2003r.
Wymagało to, poza koniecznością uwzględnienia zwiększonych wymogów ochrony środowiska, dokonania wymienionej na wstępie niniejszego pisma, reorganizacji wydziałów. W regulaminie organizacyjnym nowego wydziału przewidziane zostało stanowisko zastępcy naczelnika wydziału ds. administracji architektoniczno – budowlanej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. z 2000 r. nr 61 poz. 707 z późn. zm. – zał. Nr 3, tabela IV, pl 2) na to stanowisko może być zatrudniona osoba posiadająca tylko wyższe wykształcenie.
Pracownicy dawnego Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sprawdzają dokumentację spraw architektoniczno – budowlanych pod względem jej zgodności z wymogami ochrony środowiska i przygotowują projekty stosownych decyzji w tym zakresie oraz uczestniczą w kontrolach wykonywania „ porozumień”, a pracownik posiadający uprawnienia budowlane, również w odbiorze budów.
Istotnym czynnikiem rozpatrywania spraw z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej będzie, obowiązujący po 11 lipca 2003r. zapis w Prawie budowlanym, o karze z budżetu powiatu w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki ponad ostateczny – 2 miesięczny termin na wydanie decyzji – pozwolenie na budowę. W związku z tym od 1 czerwca 2003r. trwa kontrola w gminach, którym w drodze porozumień starosta przekazał swoje uprawnienia jako organ administracji architektoniczno – budowlanej, rejestrów wniosków i wydanych decyzji pod względem terminowości ich załatwiania oraz wprowadzony został aneks do „ porozumień” o ponoszeniu przez te gminy z ich budżetów, wymienionych wyżej sankcji pieniężnych za przekroczenie terminu.
W starostwie sprawy architektoniczno – budowlane załatwiane są w terminie.

Starosta Włocławski Piotr Stanny

interpelacja


Wytworzył: Piotr Stanny (30 maja 2003)
Opublikował: Bogdan Nowicki (4 maja 2004, 14:31:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1668

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij