Zasady uchwalania i opracowania budżetu powiatu

Zasady uchwalenia i opracowania budżetu Powiatu Włocławskiego określa uchwała Nr XXXIII/372/10 Rady Powiatu Włocławskiego  z dnia 30 czerwca 2010 roku, w sprawie procedury opracowania i uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego. 
Procedura opracowania i uchwalenia budżetu Powiatu:
 

 
§ 1. Projekt budżetu Powiatu Włocławskiego opracowuje Zarząd Powiatu.
§ 2. 1. Prace nad projektem budżetu rozpoczynają się w III kwartale każdego roku, na rok następny, według kalendarium budżetowego określonego odrębną uchwałą Rady Powiatu na dany rok budżetowy.
2. Założenia do projektu budżetu na rok następny oraz wzory formularzy do opracowania określa Zarząd Powiatu odrębną uchwałą.
3. Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego sporządzają projekty swoich budżetów na formularzach określonych odrębną uchwałą Zarządu Powiatu, ze szczegółowym uzasadnieniem zarówno do planowanych dochodów jak i wydatków.
4. Projekt budżetu Powiatu Włocławskiego jest opracowywany w oparciu o obliczone szacunkowo kwoty dochodów własnych powiatu, projektu dochodów z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, projektu dochodów z subwencji ogólnej, projektów dochodów z dotacji z tytułu przyjętych do realizacji zadań w drodze porozumień i umów, materiałów planistycznych, oraz ewentualnych wniosków Komisji Rady.
5. Projektu budżetu Powiatu Włocławskiego oraz projekty budżetów, sporządzone są według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
§ 3. Zarząd Powiatu przyjmuje uchwałą projekt budżetu i przedkłada Radzie Powiatu we Włocławku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy .
§ 4.1. Projekt uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w przepisach ustawy o finansach publicznych.
2. Projekt uchwały może zawierać:
1) upoważnienie Zarządu do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
b) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ustawy o finansach publicznych,
c) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
d) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu;.
2) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu.
§ 5. Do projektu uchwały budżetowej, o której mowa w § 4 ust.1 Zarząd Powiatu dołącza:
1) uzasadnienie, które obejmuje w szczególności:
a) omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł oraz podanie przyczyn ewentualnych odchyleń w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim,
b) omówienie planowanych wydatków bieżących według działów i rozdziałów oraz podanie przyczyn ewentualnych odchyleń w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim,,
c) omówienie planowanych wydatków majątkowych;
§ 6. 1. Rada Powiatu Włocławskiego dokona analizy i oceny projektu budżetu poprzez pracę w Komisjach Rady.
2. Komisje- proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie budżetu – zobowiązane są wskazać źródło jego finansowania
3. Wnioski poszczególnych Komisji podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
4. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedkłada wnioski Komisji wraz z opinią Komisji Budżetu i Finansów Zarządowi Powiatu.
5. Zarząd Powiatu, może na podstawie wniosków Komisji dokonać autopoprawek w projekcie budżetu.
§ 7. Przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku zwołuje sesję budżetowa, której porządek winien zawierać:
1) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Zarządu Powiatu;
2) przedstawienie opinii komisji;
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) dyskusję;
5) głosowanie.


Wytworzył: Skarbnik Powiatu (30 czerwca 2010)
Opublikował: Sylwia Andrzejczak (5 stycznia 2004, 13:24:35)

Ostatnia zmiana: Gracja Hofman (22 sierpnia 2013, 15:02:31)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9103

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij