Odpowiedź na interpelację Pana Ireneusza Cichockiego złożoną na XLIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.2006 r.

Podczas XLIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2006 r. zgłosił Pan następującą interpelację – o przedstawienie szczegółowej informacji na temat stopnia realizacji i harmonogramu przewidywanych czynności w zakresie wykonania inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2006 roku.
Realizacja zadań przedstawia się następująco:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2609 C Nieszawa – Gąbinek – Włocławek, m. Kucerz, dł. 0,7 km. Na powyższą inwestycję uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR. Zawarcie stosownej umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim nastąpiło w dniu 20 grudnia 2005 r. W dniu 14 kwietnia 2006 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu tj. Firmą Inżynieryjno – Drogową DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Obecnie trwają prace drogowe na placu budowy. Termin rzeczowego zakończenia inwestycji nastąpi w dniu 31 lipca 2006 r. – na ten dzień zaplanowany jest odbiór wykonanych prac drogowych.
W kosztach inwestycji jest udział gminy Lubanie. Stosowne porozumienie zostało podpisane w dniu 22. 02. 2005 r. pomiędzy Powiatem Włocławskim, a Gminą Lubanie. Finansowe zakończenie inwestycji i złożenie wniosku o refundację kosztów z EFRR nastąpi we wrześniu 2006 r. Całkowity koszt inwestycji to 685.189,17 zł. w tym koszt dofinansowania z EFRR i Budżetu Państwa 475.684,72 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2924 C Zgłowiączka – Smogorzewo w m. Zgłowiączka. Na powyższą inwestycję uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR. Zawarcie stosownej umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim nastapiło w dniu 20 grudnia 2005 r. W dniu 21 kwietnia 2006 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu tj. Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Nowej Wsi. Inwestycja została zakończona. W dniu 30 czerwca br. dokonano odbioru wykonanych prac drogowych. Finansowe zakończenie inwestycji i złożenie wniosku o refundację kosztów z EFRR nastąpi w sierpniu 2006 r. Całkowity koszt inwestycji to 320.743,56 zł. w tym koszt dofinansowania z EFRR i Budżetu Państwa – 209.974,49 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 C Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo na odcinku od km 8+321 do km 9+421 oraz wykonanie warstwy ścieralnej od km 7+871 do km 8+321. Dokumentacja techniczna została opracowana w 2005 r. w dniu 15 maja 2006 r. nastąpiło ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia. Obecnie trwają procedury związane z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy robót. Planowane nakłady finansowe do poniesienia to 619.951,00 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2931 Izbica – Boniewo – Borzymie m. Augustynowo, dł. 0,66 km. Dokumentacja techniczna została opracowana w roku 2005. Dnia 12 maja 2006 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych SPEC – DRÓG Sp. z o.o. z Włocławka. Zakończenie inwestycji planowane było na dzień 30 czerwca br., jednak w trakcie wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac. W związku z tym zakończenie inwestycji przewidywane jest w III dekadzie lipca. Planowane nakłady do poniesienia to 506.131 zł.
5. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2909 C Włocławek – Kruszyn – Choceń. W dniu 30 czerwca br. przekazana została opracowana przez projektanta dokumentacja techniczna. Aktualnie podejmowane są przez PZD czynności związane z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia mające na celu wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji planowany jest na wrzesień br. Planowane nakłady do poniesienia 200.000 zł.
6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2928 C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz w m. Kłóbka. Dokumentacja techniczna został opracowana w 2005 roku. W dniu 5 lipca 2006 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu tj. Firmą Drogowo – Mostową AKPIS Sp. j. z Włocławka. Obecnie trwają prace drogowe na placu budowy. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 15 września br. Całkowity koszt zadania to 241.030 zł.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2807 C Osięciny – Wieniec – Włocławek dł. 8,4 km. W roku bieżącym planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Ogłoszone dwa postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyłonienia projektanta zostały unieważnione, gdyż przedstawione oferty przewyższały kwotę, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. W dniu 30 czerwca 2006 r. Rada Powiatu zwiększyła środki finansowe na ten cel i w lipcu planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia. Opracowanie dokumentacji planowane jest w grudniu 2006 r., w następnym roku planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację tej inwestycji.
8. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych powiatu włocławskiego. Zadanie jest realizowane wspólnie z samorządami gmin. W gestii Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku leży zabezpieczenie materiałów w postaci prefabrykatów betonowych natomiast gminy zapewniają robociznę i pozostałe materiały. W dniu 5 lipca 2006 r. została zawarta umowa na dostawę prefabrykatów z Zakładem Budowlanym Waldemar Boś z Włocławka. Dostawy zrealizowane będą do dnia 31 sierpnia 2006 r.
9. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kowalu.
W związku z tym, że po raz drugi unieważniono przetarg z powodu zbyt wysokich cen ofert i za małej kwoty zabezpieczonej w budżetach na to zadanie, wystąpiła konieczność zmiany uchwał budżetowych zarówno samorządu Powiatu Włocławskiego, jak i samorządu Miasta Kowala.
Dnia 7 grudnia 2005 r. uchwałą Nr XXXVI/405/05 Rady Powiatu we Włocławku zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego i zabezpieczono w niej kwotę 50.000 zł. na zadnie inwestycyjne pn. “Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kowalu”.
W dniu 04 stycznia 2006 r. Urząd Miasta Kowal przesłał do Starostwa decyzję o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną na podstawie złożonego wcześniej wniosku.
Pismem z dnia 23 stycznia 2006 r. Burmistrz Miasta Kowala poinformował Starostę, iż dokonano stosownych zmian w uchwale budżetowej Urzędu Miasta Kowala, gdzie również zabezpieczono kwotę 50.000 zł. na tę inwestycję.
Przygotowując się do kolejnego postępowania przetargowego, dnia 18 stycznia 2006 r. projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesłano do akceptacji bądź ewentualnych korekt do Burmistrza Miasta Kowal. W odpowiedzi Burmistrz zasugerował, aby uwzględnić w specyfikacji możliwość składania przez projektantów także projektów typowych, zaadaptowanych zgodnie z koncepcją. Zdaniem Burmistrza może to przyczynić się do zmniejszenia kosztów projektu. Sugestie te zostały uwzględnione i odpowiednio poprawiona specyfikacji została przesłana do Burmistrza 25 stycznia 2006 r. Odpowiadając pismem z dnia 30 stycznia Burmistrz zaakceptował poprawiony projekt specyfikacji. Zasugerował jednak, aby określony w specyfikacji termin wykonania zamówienia na 31 maja przesunąć na dzień 31 lipca.
Na Sesji Rady Powiatu we Włocławku, dnia 22 marca br. uchwałą nr XXXIX/431/06 zabezpieczoną w rezerwie budżetowej kwotę 50.000 zł. przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb planowanej inwestycji.
Dnia 29 marca ogłoszono kolejny przetarg na zaprojektowanie zadania inwestycyjnego pn. “Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kowalu”
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 kwietnia. W przetargu uczestniczyły cztery pracownie projektowe z następującymi cenami:
- “PROINWEST” Sp. z o.o. z Poznania - 181.780 zł.
- “Agencja Architektury Projektowanie i Realizacja” Włocławek - 97.600 zł.
- “Architektoniczna Pracownia Projektowa” Poznań - 63.440 zł.
- Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa “POBUD” Sp. z o.o. Bydgoszcz – 95.526 zł.
W wyniku tego przetargu wyłoniono wykonawcę tj. “Architektoniczną Pracownię Projektową” z Poznania, z którą w dniu 14 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na to zadanie. Zgodnie z umową dokumentacja ma być przygotowana do dnia 29 września 2006 r.
W IV kwartale 2006 r. planuje się złożenie wniosku do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z prośbą o ujęcie inwestycji pn. “Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kowalu” w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2005-2006. Ujęcie inwestycji w Programie umożliwi skorzystanie z funduszy pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych z przeznaczeniem na sfinansowanie części zadania.
10. Zespół Szkół i RCKU w Starym Brześciu przygotowuje wniosek o pozyskanie środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu: Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcje zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii. Projekt nosi tytuł “Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół i RCKU im. J Dziubińskiej w Starym Brześciu”. Nabór wniosków odbędzie się w III kwartale br. Dotychczas podjęto następujące działania:
- określono założenia i zakres prac,
- opracowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem,
- trwają prace nad audytem energetycznym i studium wykonalności na podstawie dokumentacji technicznej.
Planowany koszt zadania 2.000.000 zł.
11. Dobudowa do budynku windy z szybem zewnętrznym wraz z niezbędną infrastruktura do przewozu osób niepełnosprawnych przy DPS w Kowalu.
Wykonano roboty budowlane i elektryczne w zakresie dobudowy do budynku szybu windowego i maszynowni, dostarczono dźwig hydrauliczny. W kolejnym etapie planuje się montaż dźwigu oraz roboty wykończeniowe szybu. Zadanie ma być zakończone do dnia 31 sierpnia 2006 r. koszt inwestycji 218.396 zł, inwestycja realizowana przy udziale środków z PFRON.

Starosta Włocławski Piotr Stanny

interpelacja


Wytworzył: Starosta Włocławski (17 lipca 2006)
Opublikował: Bogdan Nowicki (20 lipca 2006, 11:09:47)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (21 lipca 2006, 11:40:26)
Zmieniono: poprawiono odnośnik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1337

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij