2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 20a/03 z dnia 29.10.2003 r.w sprawie ustalenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 20a/03 Starosty Włocławskiego z dnia 29.10.2003 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu Świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku
zarządzam, co następuje:

§ 1.


Ustalam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego we Włocławku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawują; Naczelnik Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego i Główny Księgowy Starostwa Powiatowego, każdy stosownie do swoich kompetencji.

§ 3.


Traci  moc  Zarządzenie  Starosty  Włocławskiego  nr  6/02 z dnia 06 06. 2002 r.
w sprawie ustalenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia nr 20/03 Starosty Włocławskiego z dnia 29.10.2003 r.  

REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Starostwie Powiatowym we Włocławku  

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej „Funduszem” określają przepisy:
1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 70, poz. 335; Dz. U. Nr 118, poz. 561; Dz. U. Nr 139, poz. 647; Dz. U. Nr 147, poz. 686; z 1997 r.  Dz. U. Nr 82, poz. 518; Dz. U. 121, poz. 770; z 1998 r. Dz. U. Nr 75, poz. 486; Dz. U. Nr 113, poz. 717, Dz. U. Nr 135 poz. 1146 z 2003 r. ; Dz. U. Nr 135 z 2002 r. poz. 1146),
2) niniejszy regulamin.

§ 2


1. „Fundusz przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej  na rzecz osób uprawnionych do korzystania z „Funduszu”.
2. Nie korzystanie ze świadczeń tego „Funduszu” nie uprawnia do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu.
3. Świadczenia socjalne mają charakter uznaniowy.
§ 3.
1. Środkami „Funduszu” administruje Starosta Włocławski.
2. Nadzór nad „Funduszem” sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego oraz Główny Księgowy Starostwa Powiatowego, każdy stosownie do swoich kompetencji.
3. Środki „Funduszu” gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
   
 
   
II. Zasady tworzenia „Funduszu”  

§ 4.


 
1. „Fundusz” tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
3. „Fundusz” zwiększa się o 6,25 %, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,           o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.
4. Na każdą osobę, wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu podstawowego ulega zwiększeniu o 6,25% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2

§ 5.


1. Środki „Funduszu” zwiększa się o:
1) odsetki od środków „Funduszu”,
2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,
3) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
4) inne środki określone w odrębnych przepisach.
4. Środki „Funduszu” nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą     na rok następny.

§ 6.


Przeznaczenie środków „Funduszu” na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej w każdym roku kalendarzowym szczegółowo określa Preliminarz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustalany w terminie do dnia 31 marca każdego roku i opiniowany przez przedstawiciela wybranego przez pracowników.

III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń „Funduszu”  

§ 7.


1. Ze środków „Funduszu” mogą korzystać:
1) pracownicy zatrudnieni w Starostwie w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony, na podstawie powołania i wyboru,
2) emeryci i renciści – byli pracownicy, w zakresie przyznawania bonów towarowych, z zastrzeżeniem ust.3.
3) członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie 1, z wyłączeniem pożyczek    na cele mieszkaniowe oraz dofinansowania urlopu wypoczynkowego.
4) pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym.
2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 są:
1) współmałżonkowie,
2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole,    do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat oraz osoby dorosłe będące na wyłącznym utrzymaniu pracownika,
3) osoby wymienione w punkcie 2, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bez względu na wiek.
3. Emerytom i rencistom, których stosunek pracy uległ rozwiązaniu w danym roku kalendarzowym, przysługują bony towarowe, w wysokości przewidzianej                    dla pracownika, proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w danym roku.

IV. Przeznaczenie środków „Funduszu”  


§ 8.


Ze środków „Funduszu” mogą być finansowane następujące świadczenia i usługi:
1) dofinansowania krajowych wczasów pracowników i leczenia sanatoryjnego organizowane lub zakupione przez Starostwo oraz indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z „Funduszu”
2) dofinansowanie do krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów i kolonii zdrowotnych,
3) dofinansowania do działalności kulturalno – oświatowej w postaci imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych organizowanych przez Starostwo   lub zakupienie biletów wstępu na takie imprezy,
4) pomoc rzeczowa lub finansowa przyznawana w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby oraz osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
5) imprezy okolicznościowe i zakup drobnych upominków z nimi związanych,
6) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe,
7) dofinansowanie urlopu wypoczynkowego,
8) zakup bonów towarowych,
9) pożegnania pracownika odchodzącego na emeryturę,
10) inne nie wymienione w punktach 1 – 9.

V. Zasady i warunki korzystania z „Funduszu”  


§ 9.


1. Podstawę do obliczania świadczeń socjalnych stanowi dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie - wyliczony na podstawie przedłożonych oświadczeń o uzyskanych dochodach przez wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe w rodzinie.
2. Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się na podstawie dochodów wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo członków rodziny wraz z dziećmi przebywającymi w internatach za okres roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania świadczenia. Do dochodu zalicza się między innymi płacę brutto, dodatki, premie, nagrody z zakładowego funduszu nagród, zasiłki chorobowe, opiekuńcze i macierzyński, emerytury, renty, alimenty zasiłki dla bezrobotnych zasiłki z pomocy społecznej oraz wynagrodzenia wynikające z tytułu umów cywilno – prawnych i dochody z działalności gospodarczej.
3. Finansowanie poszczególnych rodzajów działalności socjalnej uzależnione są  od wielkości posiadanych środków „Funduszu”.

VI. Wczasy pracownicze, leczenie sanatoryjne, wypoczynek dzieci i młodzieży

§ 10.


1. Wysokość dofinansowania do wczasów stacjonarnych krajowych i leczenia sanatoryjnego,  kolonii, obozów uzależniona jest od wysokości dochodów na osobę w rodzinie i jest naliczona na podstawie tabeli dopłat, stanowiącej załącznik nr 1     do niniejszego Regulaminu. Ustalone kwoty w tabelach podlegają każdego roku waloryzacji o stopień inflacji. O stopień inflacji podlega również dzienna stawka dopłaty do wczasów turystycznych na osobę uprawnioną.
2. Wniosek o dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego winien być złożony do Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego na dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. Do podania należy dołączyć wniosek o urlop.
3. Wnioski o dofinansowanie z „Funduszu” do krajowego wypoczynku i leczenia sanatoryjnego winny być składane do Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca każdego roku.
4. Każdy wniosek jest weryfikowany przez pracownika Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego z adnotacją czy pracownik jest uprawniony   do  uzyskania  dofinansowania,  o  którym  mowa  w ust. 2. i 3.

§ 11.


1. Dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży można uzyskać tylko raz w roku na podstawie pisma organizatora, stwierdzającego czas trwania wypoczynku i koszt pobytu wraz ze wskazaniem numeru konta, na które należy przekazać dopłatę.
2. Dopuszczalna jest możliwość refundacji kosztów wypoczynku opłacanych indywidualnie prze osoby uprawnione posiadające na tę okoliczność rachunek       lub dokument potwierdzający czas pobytu i koszt wypoczynku.

§ 12..


Z dofinansowania do skierowania na wczasy stacjonarne krajowe, wczasy turystyczne, leczenie sanatoryjne, wczasy profilaktyczno – lecznicze może korzystać pracownik uprawniony wraz z członkami rodzin – raz na 3 lata.

§ 13.


Osoby samotnie wychowujące dzieci do czasu kontynuowania przez nie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia oraz osoby samotne, małżeństwa nie mające na utrzymaniu dzieci mogą korzystać ze skierowań na wczasy stacjonarne i turystyczne raz na 2 lata.

§ 14.


1. Z dofinansowania do urlopu wypoczynkowego może skorzystać każdy pracownik, który w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał jednorazowo 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego.
2. Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pracownik ma prawo skorzystać             w każdym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 15.

§ 15.


Skorzystanie z dofinansowania, o którym mowa w § 12 w danym roku kalendarzowym uniemożliwia ubieganie się o dofinansowanie, o którym mowa w § 14.

VII. Pomoc finansowa i rzeczowa.

§ 16.


Pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej może być udzielona w formie bezzwrotnych zapomóg finansowych i rzeczowych.

§ 17.


1. Osoba ubiegająca się o zapomogę obowiązana jest złożyć podanie do Starosty. Podanie winno zawierać szczegółowy opis warunków materialnych rodzinnych i sytuacji życiowej oraz załączniki w postaci:
- oświadczenie pracownika o wysokości dochodów brutto osób uprawnionych do korzystania z „Funduszu” , z zachowaniem zasady wynikającej z § 9 ust 1,
- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie pracownika,
- potwierdzenie Policji, Straży Pożarnej o zaistniałej kradzieży, pożarze lub innym zdarzeniu.
2. Wysokość zapomogi bezzwrotnej uzależniona jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w preliminarzu wydatków na dany rok budżetowy.
3. Z pomocy, o której mowa w  § 16.finansowej może korzystać pracownik nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

VIII. Imprezy okolicznościowe  

§ 18.


1. Z funduszu mogą być pokrywane wydatki na organizację imprez okolicznościowych, zakup drobnych upominków oraz poczęstunków z okazji okolicznościowych spotkań, takich jak:
- Dzień Dziecka (dla dzieci w wieku do 16 roku życia, przy czym za datę ukończenia lat przyjmuje się 31 grudnia roku, w którym dziecko ukończyło 16 lat)
- spotkania okolicznościowe z emerytami i rencistami,
- święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
- pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę,
- inne imprezy.
2. Wysokość świadczeń na poszczególne imprezy okolicznościowe określana jest corocznie przez Starostę w zależności od posiadanych środków finansowych.

IX. Bony towarowe  

§ 19.


1. Wartość bonów towarowych uzależniona jest od dochodu brutto przypadającego    na jednego członka rodziny uprawnionego, proporcjonalna do okresu pracy            w Starostwie Powiatowym we Włocławku w danym roku kalendarzowym.
2. Tabela w sprawie wyliczenia wartości bonów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

X. Pożyczki mieszkaniowe.

§ 20.


1. Z odpisu na ZFŚS wyodrębnione są środki z przeznaczeniem na pożyczki mieszkaniowe oprocentowane w wysokości 3 % od wysokości pożyczki. Udział tych środków finansowych będzie ustalany w preliminarzu na dany rok budżetowy.
2. Pożyczki mieszkaniowe udziela się na: budowę, remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
3. Wnioski o udzielenie pożyczki z „Funduszu” będą rozpatrywane raz w miesiącu, przez Starostę w porozumieniu z przedstawicielem pracowników – według kolejności składanych wniosków.
4. O pożyczkę może się ubiegać pracownik po ustaniu zadłużenia, wynikającego z pożyczki mieszkaniowej.
5. Okres spłaty pożyczki określa umowa zawarta przez Starostę z pożyczkobiorcą,  na czas nie dłuższy niż 2 lata.
6. Spłata pożyczki powinna się rozpocząć się nie później niż po upływie 1 miesiąca od dnia udzielenia,
7. W przypadku wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę nie spłaconą pożyczkę potrąca się z wynagrodzenia otrzymanego w okresie wypowiedzenia z zastrzeżeniem ust. 11.
8. W uzasadnionych przypadkach Starosta może ustalić inny sposób spłaty pożyczki z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności – poprzez zawarcie nowej umowy.
9. Umorzenie przyznanej pożyczki następuje w nadzwyczajnych okolicznościach, t.j. zgonu pracownika, zgonu małżonka lub dziecka, długotrwałej choroby pracownika oraz w przypadku zmian w funkcjonowaniu starostwa, t.j. przekształcenia, reorganizacji, likwidacji, restrukturyzacji,
10. Wstrzymanie, przesunięcie lub odroczenie terminu spłat pożyczki mieszkaniowej może nastąpić na uzasadniony wniosek pracownika, jednak nie dotyczy to spłat odsetek.
11. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę i rentę zasady spłaty pożyczki określa odrębna umowa z pracodawcą.
12. Pożyczkę może uzyskać pracownik po upływie 1 roku zatrudnienia w Starostwie Powiatowym.

XI. Przepisy końcowe.

§ 21.


W przypadku podania nieprawdziwych danych, które stanowiły podstawę do korzystania z „Funduszu”, pozbawia się pracownika prawa do korzystania z „Funduszu” przez okres 3 lat od ujawnienia zdarzenia

§ 22.


1. Podziału środków „Funduszu” na cele wymienione w § 8 dokonuje komisja w składzie:
1) Starosta,
2) pracownik Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
3) przedstawiciel pracowników.
2. Przedstawiciela pracowników wybierają pracownicy Starostwa raz na 3  lata.

§ 23.


W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 24.


Osoby, które w związku z wykonywaną pracą lub pełnioną funkcją powzięły informację o sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej osoby ubiegającej się o świadczenia z Funduszu, obowiązane są do zachowania tajemnicy.

§ 25.


Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Starostę. 


Wytworzył: Starosta Włocławski (29 października 2003)
Opublikował: Bogdan Nowicki (17 stycznia 2005, 10:12:43)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (18 stycznia 2005, 12:25:53)
Zmieniono: usystematyzowano zgodnie z datą wytworzenia informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1619

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij