Regulamin porządkowy

Załącznik do uchwały nr 32/2017

Rady Społecznej SPZPS we Włocławku

z dnia 12 grudnia 2017r

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

WE WŁOCŁAWKU

 

 

 

 

Spis treści

 

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE …….........................................................................3

 

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SPZPS          ………….…………………................................4

 

ROZDZIAŁ III - STRUKTURA ORGANIZACYJNA …………… ……………...…………......... 4

 

ROZDZIAŁ IV - RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ……............................................................................................   6

 

ROZDZIAŁ V - MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH………….....…...... 6

 

ROZDZIAŁ VI - PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.... ... 7   

 

ROZDZIAŁ VII – ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ….......................9

 

ROZDZIAŁ VIII - WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ........................................................................17

 

ROZDZIAŁ IX - WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ   ...................................................................................................................................17

 

ROZDZIAŁ X - ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH   W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT ORAZ ICH WYSOKOŚĆ ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ………………………………………………………………………………………………………..18

ROZDZIAŁ XI - SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI LUB KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ......................................................................................................................18

 

ROZDZIAŁ XII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE ......................................................................21

 

Załącznik nr 1 - SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

  Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności :

1)      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tj.Dz.U.2016.1638 ze zm.),

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U. 2017.1938 ze zm.),

3)      ustawy z dnia 29 września 1994 t. o rachunkowości ( tj. Dz. U.2016.1047 ze zm.),

4)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. 2017.2077.),

5)      statutu Zakładu.

§ 2

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku jest podmiotem działalności leczniczej działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Posiada osobowość prawną, a siedzibą zakładu jest miasto Włocławek przy ul. Szpitalnej 6a.

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

 1. SPZPS  -  rozumie się przez to Samodzielny Publiczny  Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku .

 2. Świadczeniu zdrowotnym -  są to  działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z  :

a)      badaniem i poradą lekarską,

b)      leczeniem,

c)      badaniem i terapią psychologiczną,

d)      rehabilitacją,

e)      opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem , połogiem oraz nad noworodkiem,

f)        opieką nad zdrowym dzieckiem,

g)      badaniem diagnostycznym , w tym z analityką medyczną,

h)      pielęgnacją chorych,

i)        pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,

j)        orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,

k)      zapobieganiem powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne                  oraz szczepienia ochronne,

l)        czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji,

m)    konsultacją specjalistyczną,

n)      czynnego poradnictwa medycznego,

o)      promocją zdrowia .

3. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r . o działalności leczniczej.

§ 4

Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w SPZPS określa niniejszy regulamin organizacyjny a w szczególności:

1)      cele i zadania Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych              we Włocławku ,

2)      zakres, miejsce oraz przebieg procesu udzielania świadczeń  zdrowotnych,

3)      warunki współdziałania z innymi zakładami działalności leczniczej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,

4)      organizację i zadania oraz warunki współdziałania poszczególnych jednostek                        i komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,

5)      sposób kierowania komórkami organizacyjnymi,

6)      wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej,

7)      podstawy prawne ustalania opłat.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania SPZPS.

 

§ 5

Cele i zadania SPZPS określa Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

 

ROZDZIAŁ III

 

Struktura organizacyjna

 

§  6

Strukturę organizacyjną SPZPS tworzy zakład leczniczy działający pod nazwą Specjalistyka Ambulatoryjna, w skład którego wchodzą jednostki i komórki organizacyjne działalności medycznej :

1) Ośrodek  Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych :

- Ośrodek  Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,

2) Przychodnia Stomatologiczna:

     a) Poradnia Stomatologii Zachowawczej,

   b) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,

3) Specjalistyczne Poradnie Dziecięce:

a)      Poradnia Diabetologiczna dla dzieci,

b)      Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci,

c)      Poradnia Alergologiczna dla dzieci,

d)   Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci.

e)      Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:

- Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży,

- Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży,

4) Przychodnia Dermatologiczna:

       -  Przychodnia Dermatologiczna

5) Przychodnia Pulmonologiczno -Alergologiczna i Gruźlicy:

a)    Przychodnia Pulmonologiczno -Alergologiczna i Gruźlicy,

b)   Poradnia Alergologiczna,

c) Pracownia badań czynnościowych i rehabilitacji  układu oddechowego.

6) Centrum Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej:

      a )  Przychodnia Zdrowia Psychicznego,

      b)   Przychodnia Terapii Uzależnienia od  Alkoholu  i Współuzależnienia,

      c)   Poradnia Psychologiczna.

d)      Oddział Dzienny Psychiatryczny

7) Zakład Rehabilitacji Leczniczej:

a)      Poradnia Rehabilitacyjna,

b)      Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej,

 

 

8) Zespół  Okulistyczny:

  a) Przychodnia Okulistyczna dla dorosłych,

         b)Przychodnia Okulistyczna dla Dzieci i Młodzieży,

9. Przychodnia Kardiologiczna:

a) Przychodnia Kardiologiczna

b) Pracownia USG,

c) Pracownia EKG,

d) Pracownia Badań Wysiłkowych i Holtera

10. Przychodnia Neurologiczna.

- Przychodnia Neurologiczna

11. Poradnia Ginekologiczna z Pracownią Cytologiczną:

      a) Poradnia Ginekologiczna dla kobiet,

      b) Pracownia Cytologiczna,

c) Punkt Biocenozy,

      d) Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt,

12. Poradnia Cukrzycowa.

- Poradnia Cukrzycowa

13. Poradnia Gastroenterologiczna.

      -  Poradnia Gastroenterologiczna

          - z wykonywaniem badań endoskopowych.

14. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej.

- Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

15. Dział Diagnostyki Radiologicznej :

      a) Pracownia Radiologiczna,

      b) Pracownia Mammograficzna,

      c) Pracownia USG,

       d) Pracownia Densytometryczna

16. Poradnia "K ".

- Poradnia "K "

17. Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej:

     a) Laboratorium Serologiczno- Mykologiczne,

     b) Laboratorium Prątka Gruźlicy,

     c) Centralna sterylizatornia.

18.Przychodnia  Otolaryngologiczna:

      a)  Pracownia Audiometryczna ,

      b)  Przychodnia Otolaryngologiczna ,

      c)  Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci,

      d)  Poradnia Zaburzeń Mowy i Trudności w Uczeniu. 

 19. Przychodnia  Onkologiczna:

a)      Przychodnia Onkologii Ogólnej,

b)   Poradnia Chirurgii  Onkologicznej,

c)   Poradnia Ginekologii Onkologicznej,

d)    Poradnia  Urologiczna

20. Przychodnia Chirurgiczno- Ortopedyczna:

a)   Poradnia Chirurgii Ogólnej ,

b)   Poradnia Chirurgii Dziecięcej,

      c)    Poradnia Chorób Naczyń Obwodowych,

      d)   Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

      e)   Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej dla dzieci,

21.Zespół Reumatologiczno –Endokrynologiczny:

a)   Poradnia Reumatologiczna,

b)      Poradnia Endokrynologiczna,

c)      Poradnia Diagnozowania i Leczenia  Osteoporozy ,

 d ) Poradnia Sportowo-Lekarska.

oraz komórki administracyjno - gospodarcze i samodzielne stanowiska podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi SPZPS we Włocławku, w skład których wchodzą :

1) Główny Księgowy - Dział Księgowości,

2) Kierownik Działu Kadr - Dział Kadr

3) Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego- Dział Administracyjno Gospodarczy

4) Kierownik Działu Organizacji i Marketingu -Dział Organizacji i Marketingu

5) Samodzielne stanowiska:

    a) Radca Prawny,

    b) Naczelna Pielęgniarka,

    c) Inspektor BHP i P.POŻ,

    d) Inspektor ds. obronnych,

  

Dyrektor może w drodze zarządzenia powoływać zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań oraz tworzyć samodzielne stanowiska pracy do określonych celów.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

§ 7

SPZPS prowadzi działalność leczniczą w rodzaju :

1.      ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

2.      rehabilitacja lecznicza,

3.      opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

4.      leczenie stomatologiczne,

5.      profilaktyczne programy zdrowotne.

 

Zakres udzielanych przez SPZPS świadczeń zdrowotnych służy zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, i polega w szczególności na wykonywaniu :

- porad i zabiegów przez lekarzy specjalistów,

- zabiegów rehabilitacyjnych,

- rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,

- prowadzeniu terapii uzależnień,

- badań psychologicznych,

- świadczeń ogólnostomatologicznych oraz chirurgii stomatologicznej,

- badań diagnostycznych,

- badań laboratoryjnych,

- badań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 

ROZDZIAŁ V

 

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

 

§8

     SPZPS udziela świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Włocławek w budynkach znajdujących się przy ulicach :

1. Radosna 5               -          Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

2. Łady 10                   -          Specjalistyczne Poradnie Dziecięce,

                                    -          Przychodnia Stomatologiczna,

                                    -          Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

 

 

3. Stodólna 70             -          Przychodnia Dermatologiczna,

                                   -   Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

                                    -          Poradnia Ginekologiczna z Pracownią Cytologiczną,

                                   -          Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej.

4. Wyszyńskiego 21a   -          Przychodnia Onkologiczna,

                                   -          Poradnia „K”,

                                   -          Dział Diagnostyki Radiologicznej,

                                   -          Dział Diagnostyki Laboratoryjnej.

5. Wyszyńskiego 25     -          Przychodnia Pulmonologiczno -Alergologiczna i Gruźlicy,

                                   -          Oddział Dzienny Psychiatryczny.

6. Wyszyńskiego 27     -          Poradnia Cukrzycowa,

                                   -          Przychodnia Zdrowia Psychicznego,

                                   -          Poradnia Psychologiczna.

7. Szpitalna 6a bud.A   -          Przychodnia Kardiologiczna,

                                   -          Zespół Okulistyczny,

                                   -          Przychodnia Neurologiczna,

                                   -          Poradnie Chirurgiczne,

                                   -          Przychodnia Otolaryngologiczna,

                                   -          Poradnia Gastroenterologiczna.

8. Szpitalna 6a bud.B   -          Zespół Reumatologiczno –Endokrynologiczny,

                                 -    Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

§ 9

1. SPZPS udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom
ubezpieczonym  oraz  innym  osobom  uprawnionym  do  tych  świadczeń  na podstawie
odrębnych przepisów, a także za całkowitą odpłatnością osobom nieubezpieczonym.

2. Przed udzieleniem świadczenia wyznaczeni pracownicy SPZPS dokonują weryfikacji prawa pacjenta do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w systemie e -WUŚ, a dalsze postępowanie uzależnione jest od posiadanych przez pacjenta uprawnień.

3. Pacjenci mogą również korzystać ze świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych według opłaty ustalonej w cenniku stanowiącym odrębne Zarządzenie Dyrektora.

4.Pacjent nieubezpieczony, przyjmowany w trybie planowym zgłaszający się do Rejestracji                    w Przychodni Specjalistycznej przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego jest zobowiązany dokonać opłaty - zgodnie z obowiązującym w SPZPS cennikiem.

5. Dokonanie opłaty przez nieubezpieczonego nie upoważnia go do uzyskania świadczenia                           w terminie wcześniejszym. Pacjenci nieubezpieczeni przyjmowani w trybie planowym przyjmowani są według kolejki oczekujących na dane świadczenie. 

 

§ 10

1. Świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych obejmują:

a)        badania  lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,  zakończone
postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,

b)       udzielanie  albo  zlecanie  niezbędnych  świadczeń  diagnostycznych   i  terapeutycznych,
ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące
przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,

c)        kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe      lub rehabilitację leczniczą,

d)       orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,

e)        niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,

f)           wykonywanie badań profilaktycznych,

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w zakresie reprezentowanych specjalności medycznych w poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych.

3. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, zgodnie z  harmonogramem pracy umieszczonym na drzwiach przyjęć pokoju lekarza.

4. Informacje o godzinach pracy poradni można uzyskać telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie w rejestracji danej poradni.

 

§11

1. Pacjent zgłaszający się do poradni  specjalistycznych przyjmowany jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, chyba że przepisy ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowią inaczej.

2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście, telefonicznie oraz przez osoby trzecie,        z wyznaczeniem dnia i godziny wizyty.

3. W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia  pacjentowi w dniu zgłoszenia do danej Poradni Przychodni Specjalistycznej – osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do ustalenia kolejności udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej oraz do przekazania pacjentowi informacji                o terminie udzielenia świadczenia i wpisanie pacjenta na listę oczekujących, zgodnie                                z obowiązującymi przepisami, na udzielenie świadczenia w danej Poradni.

4. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli  osoba  zgłaszająca  się  do  SPZPS  potrzebuje   natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

5. Poza kolejnością zgłoszenia przyjmowani są :

a) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

b) Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

c) inwalidzi wojenni i wojskowi,

d) kombatanci,

e) osoby represjonowane z powodów politycznych ,

f) działacze opozycji antykomunistycznej,

g) uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

h) kobiety w ciąży,

i) świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały                       w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

 

§ 12

1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w SPZPS we Włocławku pacjent ma prawo do :

a)    poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny ,

b)   świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej,

c)    rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

d)   wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych, 

2. Szczegółowe prawa pacjenta, ochrona danych pacjenta oraz zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .

 

 

 

 

§ 13

Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych                 w SPZPS we Włocławku ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora SPZPS we Włocławku, zgłoszenia interwencji u bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia bądź do Kierownika Działu Organizacji i Marketingu .

 

§ 14

Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w SPZPS we Włocławku  zobowiązany jest w szczególności do :

1.      posiadania ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych,

2.      przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż,

3.      zachowania spokoju i porządku,

4.      przestrzegania zasad higieny osobistej,

5.      przestrzegania przepisów zakazujących wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych     na terenie SPZPS we Włocławku,

6.      przestrzegania zaleceń lekarza.

 

           

ROZDZIAŁ VII

 

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz warunki współdziałania

 

§ 15

Organizacja i zadania jednostek i komórek organizacyjnych prowadzących działalność medyczną:

 1.  Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zapewniający wczesną kompleksową rehabilitację, a w szczególności :

1)        objęcie oddziaływaniem rehabilitacyjnym dziecka i rodziny,

2)        kompleksowe oddziaływanie stymulacyjne, rehabilitacyjne, reedukacyjne,

3)        ścisła współpraca interdyscyplinarna zespołu terapeutycznego,

4)        współpraca z innymi placówkami służby zdrowia wyspecjalizowanymi                w rehabilitacji dziecięcej.

 1. Przychodnia Stomatologiczna zapewnia:

                1) organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie opieki                      stomatologicznej,

 2)  udzielanie indywidualnych świadczeń stomatologicznych z zakresu        stomatologii zachowawczej oraz chirurgii stomatologicznej.

 1. Specjalistyczne Poradnie Dziecięce:

1)      diagnostyka, leczenie dzieci i młodzieży do 18 – stego roku życia,

2)      udzielanie konsultacji medycznych w zakresie reprezentowanej specjalności,

3)      wykonywanie zabiegów koniecznych w terapii, zleconych przez lekarzy specjalistów,

4)      wykonywanie inhalacji i instruktaż rodziców o pielęgnacji dziecka z chorobą oskrzelowo-płucną,

5)      wykonywanie i interpretacja testów alergologicznych.

 1. Przychodnia Dermatologiczna:

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową

2)      udzielanie konsultacji z zakresu dermatologii,

3)      zbieranie, opracowywanie i analizowanie materiałów statystycznych z zakresu chorób wenerycznych i opracowywanie informacji zgodnie z wytycznymi         w tym zakresie,

4)      pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych,

5)      wykonywanie i interpretacja testów naskórnych chemicznych.

 1. Przychodnia Pulmonologiczno – Alergologiczna i Gruźlicy:

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie alergii i chorób układu oddechowego,

2)      udzielanie konsultacji w reprezentowanych specjalnościach,

3)      wykonywanie badań w pracowni badań czynnościowych i rehabilitacji  układu oddechowego,

4)      wykonywanie testów alergologicznych w gabinecie zabiegowym.

 1. Centrum Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej:

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób psychicznych                      i psychiatrycznych

2)      udzielanie konsultacji w zakresie zdrowia  psychicznego dla dzieci i dorosłych ,

3)      diagnostyka, leczenie i wczesna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach opieki dziennej – Oddział Dzienny Psychiatryczny,

4)      leczenie i terapia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,

5)      przeprowadzanie i interpretacja wyników testów psychologicznych.

 1. Zakład Rehabilitacji Leczniczej:

1)      programowanie i organizowanie działalności zapobiegawczo-leczniczej               w zakresie rehabilitacji,

2)      udzielanie indywidualnych świadczeń specjalistycznych oraz konsultacyjnych,

3)      wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,

4)      udzielanie indywidualnych ambulatoryjnych świadczeń.

 1. Zespół Okulistyczny:

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie okulistyki, 

2)      udzielanie konsultacji z zakresu okulistyki dzieci i dorosłych,

3)      wykonywanie badań diagnostycznych,

4)      wystawianie recept na okulary

 1. Przychodnia Kardiologiczna

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób kardiologicznych,

2)      udzielanie konsultacji z zakresu kardiologii,

3)      wykonywanie badań diagnostycznych takich jak: próby wysiłkowe, EKG, Holter, echo serca.

 1. Przychodnia Neurologiczna:

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie schorzeń o charakterze neurologicznym,

2)      udzielanie konsultacji z zakresu neurologii,

3)      wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,

4)      kierowanie pacjentów na niezbędne badania diagnostyczne takie jak: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny.

 1. Poradnia Ginekologiczna z Pracownią Cytologiczną:

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób ginekologicznych,

2)      udzielanie konsultacji w zakresie ginekologii dziewcząt i kobiet,

3)      pobieranie materiału do badań cytologicznych oraz biocenozy

4)      barwienie preparatów cytologicznych oraz ich odczytywanie i interpretacja,

5)      promowanie i prowadzenie programów zdrowotnych,

6)      prowadzenie profilaktyki w zakresie wykrywania nowotworów narządów rodnych i sutka,

7)      wykonywanie badań ultrasonograficznych,

8)      ambulatoryjna opieka nad kobietą ciężarną.

 1. Poradnia Cukrzycowa :

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów z zakresu diabetologii,

2)      udzielanie konsultacji z zakresu diabetologii,

3)      specjalistyczna opieka nad pacjentem z cukrzycą,

4)      prowadzenie instruktażu w zakresie diety i zasad jej stosowania, zdrowego stylu życia, wstrzyknięć insuliny, samokontroli.

 1. Poradnia Gastroenterologiczna:

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie układu pokarmowego,

2)      udzielanie konsultacji z zakresu gastroenterologii,

3)      wykonywanie badań w pracowni endoskopowej,

4)      opracowywanie zaleceń i propozycji terapeutycznych.

 1. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej:

1)      wykonywanie badań laboratoryjnych zleconych przez poradnie, a także            na rzecz innych podmiotów działalności leczniczej na podstawie odrębnych przepisów lub umów oraz na zlecenie indywidualnych osób fizycznych z zakresu: analityki ogólnej, hematologii, biochemii, badań hormonalnych    oraz markerów nowotworowych,

2)      pobierania materiału do badań,

3)      wykonywanie badań dla osób leczonych w przychodniach i poradniach SPZPS,  jednostek objętych umową o wykonywanie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz za odpłatnością zgodnie z cennikiem SPZPS.

15.  Dział Diagnostyki Radiologicznej:

1)      wykonywanie badań z zakresu : rtg, usg, mammografii oraz densytometrii,

2)      opis wykonanych badań,

3)      udział w programach profilaktycznych ,

4)      wykonywanie badań dla osób leczonych w przychodniach i poradniach SPZPS,  jednostek objętych umową o wykonywanie świadczeń z zakresu diagnostyki radiologicznej oraz za odpłatnością zgodnie z cennikiem SPZPS.

 1. Poradnia „K” :   

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób ginekologicznych,

2)      udzielanie konsultacji w reprezentowanej specjalności,

3)      promowanie i prowadzenie programów zdrowotnych,

4)      prowadzenie profilaktyki w zakresie wykrywania nowotworów narządów rodnych i sutka,

5)      pobieranie materiału do badań cytologicznych oraz biocenozy,

6)      wykonywanie badań ultrasonograficznych,

7)      ambulatoryjna opieka nad kobietą ciężarną.

 1. Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej:

1)      wykonywanie badań z zakresu mikrobiologii, wykrywania prątków TBC         oraz innych badań specjalistycznych zlecanych przez lekarzy SPZPS  możliwych do wykonania,

2)      pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych,

3)      wykonywanie badań dla osób leczonych w przychodniach i poradniach SPZPS,  jednostek objętych umową o wykonywanie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz za odpłatnością zgodnie z cennikiem SPZPS.

4)      sterylizacja materiałów i narzędzi.

 1. Przychodnia Otolaryngologiczna :

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie schorzeń i urazów laryngologicznych ,

2)      udzielanie konsultacji z zakresu laryngologii, foniatrii, logopedii,

3)      prowadzenie terapii dzieci i dorosłych z uszkodzonym narządem mowy,

4)      wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu reprezentowanej specjalności : audiometrycznych , foniatrycznych,

5)      wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.

 1. Przychodnia Onkologiczna :

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie onkologii i urologii,

2)      udzielanie konsultacji w zakresie onkologii, i urologii ,

3)      udzielanie indywidualnych ambulatoryjnych świadczeń lub konsultacji             w zakresie urologii i chorób nowotworowych,

4)      wykonywanie biopsji cienkoigłowych ,

5)      wykonywanie porad zabiegowo-diagnostycznych będących w kompetencji lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

6)      wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.

7)      kierowanie lub wykonywanie innych badań diagnostycznych niezbędnych           w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów.

 1. Przychodnia Chirurgiczno – Ortopedyczna:

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej, urazowo – ortopedycznej oraz chorób naczyń,

2)      udzielanie konsultacji w ww. specjalnościach,

3)      wykonywanie badań dopplerowskich,

4)      kierowanie lub wykonywanie innych badań diagnostycznych niezbędnych w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów,

5)      wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

6)      wykonywanie świadczeń zabiegowych.

 1. Zespół Reumatologiczno – Endokrynologiczny:

1)      diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób reumatologicznych, endokrynologicznych i osteoporozy,

2)      udzielanie konsultacji w zakresie reumatologii, endokrynologii, diagnozowania i leczenia osteoporozy,

3)      udzielanie świadczeń profilaktyczno-leczniczych osobom objętym bezpośrednio opieką sportowo-lekarską,

4)      organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie zapobiegania osteoporozie,

5)      wystawianie skierowań na zabiegi rehabilitacyjne,

6)      wykonywanie zabiegów blokady dostawowej.

Do zadań ww. jednostek organizacyjnych należy także:

1)      prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej,

2)      orzekanie o czasowej niezdolności do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)      kierowanie pacjentów wg  potrzeb do innych specjalistów oraz na leczenie szpitalne, kliniczne i sanatoryjne,

4)      promowanie zachowań prozdrowotnych wśród pacjentów i ich rodzin,

5)      wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

6)      organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanych specjalnościach.

 

 

 

 

 

§ 16

Do zadań komórek administracyjno - gospodarczych i samodzielnych stanowisk podporządkowanych bezpośrednio Dyrektorowi SPZPS należą:

1. Działem Księgowości kieruje i zarządza Główny Księgowy. Do zadań Działu należy:

1)      prowadzenie rachunkowości SPZPS zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,    a w szczególności organizacja systemu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentacji księgowej oraz bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, oraz terminowe             i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie SPZPS, a także prawidłowe i terminowe dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych,

2)      prowadzenie gospodarki finansowej SPZPS w sposób zapewniający realizację umów zawieranych przez SPZPS, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych oraz terminową windykację należności i dochodzenie roszczeń spornych,

3)      nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków pochodzących z dotacji oraz innych środków będących w dyspozycji SPZPS,

4)        ewidencjonowanie   środków  trwałych,   wartości  niematerialnych   i  prawnych             oraz pozostałych środków trwałych o niskiej wartości .

5)        wystawiane faktur w zakresie działalności SPZPS poza rozliczeniami z NFZ

6)        prowadzenie całokształtu spraw płacowych i wymaganej przez prawo dokumentacji,          w tym zakresie, poprzez naliczanie wynagrodzeń pracowniczych wraz  z  obowiązującymi   kosztami   ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych i innymi, terminowe rozliczenia z ZUS oraz obsługa programu „Płatnik",

7)        terminowe rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz obsługa programu PFRON,

8)        odpowiednich  informacji  i  rozliczeń  do Urzędu  Skarbowego,  wydawanie
zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia oraz dochodach pracowników,

9)        opracowanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń i innych wynikających z zakresu obowiązków.

 

2. Działem Kadr kieruje i zarządza Kierownik Kadr i do zadań Działu należy:

1)        prowadzenie całokształtu spraw kadrowych i wymaganej przez prawo dokumentacji
w tym zakresie,

2)        prowadzenie spraw i wymaganej dokumentacji wynikającej z umów cywilnoprawnych,

3)         prowadzenie spraw emerytalno rentowych,

4)        kontrola porządku i dyscypliny pracy oraz sposobu wykorzystywania zwolnień,

5)        ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy i nieobecności oraz kompletowanie wniosków emerytalnych, rentowych (niezdolność do pracy), świadczeń rehabilitacyjnych, a także załatwianie spraw związanych z ogłaszaniem konkursów na niektóre stanowiska i współpraca z Urzędami Pracy dotycząca m.in.: zawierania umów na staże zawodowe,

6)        udzielanie pracownikom wszelkich informacji dot. aktualnych norm prawnych oraz pomoc     w rozwiązywaniu zawiłych spraw pracowniczych,

7)        sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia, załatwianie spraw zleconych przez Dyrektora oraz szeroka współpraca z kadrą kierowniczą zakładu                 w sprawach niezbędnych i najważniejszych do jego funkcjonowania.

 

3. Działem Administracyjno - Gospodarczym kieruje i zarządza Kierownik Działu Administracyjno -     Gospodarczego i do zadań Działu należy:

1)  w zakresie spraw gospodarczych:

a)            zapewnienie    prawidłowej    eksploatacji    oraz    przeprowadzanie    przeglądów,
konserwacji    oraz    remontów    bieżących    obiektów,    pomieszczeń,    urządzeń
i infrastruktury technicznej SPZPS,

b)           utrzymanie w stałej zdolności użytkowej obiektów, pomieszczeń, infrastruktury
technicznej i otoczenia SPZPS w stanie zapewniającym właściwe wykonywanie
działalności statutowej oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia,

c)            administrowanie nieruchomościami Zakładu,

d)           dozór techniczny, eksploatacja instalacji i sieci ciepłowniczej i wodno-ściekowej,

e)            gospodarka odpadami niebezpiecznymi,

f)               prowadzenie gospodarki magazynowej,

g) organizacja i nadzór nad zabezpieczeniem i ochroną mienia Zakładu,

h) przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych obiektów i instalacji              oraz prowadzenie książek obiektu,

i)   serwis urządzeń medycznych i technicznych,

j) dozór nad prawidłową eksploatacją, przeglądami oraz dokumentacją dotyczącą środków transportu. .

2)    w zakresie zamówień publicznych:

a)           prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych
na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zaopatrzeniem,

b)          przygotowywanie,  uruchamianie  i przeprowadzanie  postępowania o  udzielanie
zamówień publicznych według odpowiednich procedur,

c)           prowadzenie dokumentacji w zakresie określonym przepisami Ustawy - Prawo
zamówień publicznych,

d)          prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

3)   w zakresie zaopatrzenia:

a)        kompleksowa realizacja zadań dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane i inne wynikające ze statutowej działalności
zakładu, zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych,

b)             zaopatrywanie zakładu w materiały, sprzęt i aparaturę medyczną, środki chemiczne
      i dezynfekcyjne, zaopatrywanie w tlen, odzież ochronną i roboczą.

 

4. Działem Organizacji i Marketingu zarządza Kierownik Działu Organizacji i Marketingu            i do zadań Działu należy :

1)            przygotowywanie oraz współpraca przy tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych aktów
normatywnych SPZPS,

2)             obsługa organizacyjna sekretariatu Dyrektora,

3)            sporządzanie dokumentów dotyczących organizacji Zakładu; rejestracja zmian                        w sądzie i innych rejestrach zakładu,

4)             udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych Zakładu,

5)             monitorowanie zmian w obowiązującym stanie prawnym,

6)             prowadzenie spraw związanych ze składanymi skargami i zażaleniami na działalność
prowadzoną przez Zakład,

7)             monitorowanie  wykonania  wystąpień   i   decyzji  pokontrolnych  przez   komórki
organizacyjne SPZPS,

8)             organizowanie i obsługa organizacyjno – techniczna posiedzeń Rady Społecznej,

9)     prowadzenie Archiwum Zakładowego,

10) przygotowywanie kontraktów do NFZ na świadczenia medyczne,

11)   opracowywanie materiałów do NFZ, przygotowywanie ofert wraz z analizą i statystyką,

12)   rozliczanie oraz monitorowanie  procedur medycznych wykonanych w komórkach
organizacyjnych działalności SPZPS,

13)      prowadzenie sprawozdawczości oraz nadzór nad statystyką medyczną w SPZPS,

14)      sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną i procedurami medycznymi,

15)      obsługa Systemu Zarządzania Obiegu Informacji,

16)      prowadzenie szkolenia i instruktaży w zakresie JGP, szkolenie lekarzy i pielęgniarek,

17)      przygotowywanie   sprawozdań  w  zakresie   działalności  poszczególnych  poradni            i oddziału (ilość leczonych, ilość osobodni, ilość procedur),

18)      monitorowanie   zmian   w   zakresie   procedur,   kodowaniu   i   rozliczaniu   zgodnie      z wytycznymi NFZ i MZ.

19)      administracja wewnętrznej sieci bezpieczeństwa ,

20)      administracja serwerów i plików danych,

21)      dokonywanie ekspertyzy uszkodzeń w sprzęcie komputerowym,

22)      bieżąca obsługa techniczna sprzętu informatycznego,

23)      obsługa BIP,

24)      w dziale wykonuje się zadania administratora bezpieczeństwa informacji..

 

5. Do podstawowych zadań Naczelnej Pielęgniarki należy:

1)      zapewnienie realizacji kompleksowych świadczeń przez pielęgniarki i położne w opiece nad pacjentem,

2)      systematyczne monitorowanie, analizowanie i ocenianie jakości opieki pielęgniarskiej i położniczej, stosowania metod pracy, wyposażenia i obsługi pielęgniarskich stanowisk pracy,

3)      nadzór nad gospodarką lekami i środkami dezynfekcyjnymi , kontrola zapasów i ich terminów ważności ,

4)      nadzór nad ISO,

5)      opracowywanie i wdrażania standardów pielęgnowania,

6)      systematyczne szacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską,

7)      organizowanie pracy pielęgniarek poprzez  dobór prawidłowych metod postępowania pielęgniarskiego,

8)      poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań na rzecz poprawy jakości usług,

9)      nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowych pracowników,

10)   ustalanie planu szkoleń personelu pielęgniarskiego w porozumieniu z pielęgniarkami oddziałowymi,

11)   rozpatrywanie skarg i wniosków składanych na podległy personel,

12)  nadzór nad personelem średnim we wszystkich komórkach medycznych,

13)   współpraca z kierownictwem SPZPS, kierownikami komórek organizacyjnych    oraz z organami samorządu pielęgniarek i położnych,

14)   nadzór nad listami kolejek oczekujących w poradniach .

 

6. Samodzielne stanowisko Inspektor BHP i P.POŻ, do którego należy:

1)        przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa         i   higieny pracy,

2)           bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,          wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3)           sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz
stanu   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   zawierających   propozycje   przedsięwzięć
technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia
i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4)           udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju SPZPS oraz przedstawienie
propozycji   dotyczących   uwzględnienia   w   tych   planach   rozwiązań   techniczno-
organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)           udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Zakładu albo jego
części,    a   także    nowych    inwestycji     oraz   zgłaszanie    wniosków   dotyczących
uwzględnienia   wymagań   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   w   tych   założeniach
i dokumentacji,

6)           udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych
obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy
oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

      7) udział w opracowywaniu zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji ogólnych

    dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących
     pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

8)            udział    w    ustalaniu    okoliczności    i    przyczyn    wypadków    przy    pracy             oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych
wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych
wniosków,

9)            prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy.

 

7. Do zadań Radcy Prawnego należy:

1) udzielanie    porad,    opinii    i   wyjaśnień   w    sprawach   dotyczących    stosowania
    obowiązujących przepisów prawnych,

2)        opracowywanie i opiniowanie umów i innych aktów wywołujących skutki prawne,

3)        opiniowanie pod względem prawnym wewnętrznych aktów normatywnych ,

4)        zastępstwo w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami
    orzekającymi.

5)        opiniowanie projektów uchwał .

8. Samodzielne stanowiska -  Inspektor ds. obronnych do którego należy:

1)             prowadzenie   spraw   dotyczących  zabezpieczenia   kadrowego   i   materiałowego              na    wypadek wojny lub klęski żywiołowej, a w szczególności,

2)        organizacja   systemu   ochrony   ludności   i  zakładu  pracy,   w  tym  zabezpieczenia
    kadrowego, energetycznego i bazy łóżkowej oraz w innym niezbędnym zakresie na
    wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej,

3)        zorganizowanie i obsługa systemu powiadamiania kryzysowego,

4)   obsługa,  przechowywanie,  rotacja  i konserwacja produktów  i  materiałów rezerw
    medycznych oraz utrzymanie sprzętu OC.

 

9.Kierownicy Poradni / Przychodni :

1)              nadzorowanie i organizacja pracy podległego personelu oraz ustalanie dla nich zakresów czynności          i godzin pracy,

2)             udzielanie świadczeń w zakresie posiadanej specjalizacji oraz wykonania innych zadań  na zlecenie Dyrektora,

3)             prowadzenie dokumentacji medycznej i opracowania sprawozdawczości  z działalności przychodni/poradni,

4)             opracowanie potrzeb i zatwierdzanie zapotrzebowania na leki , materiały opatrunkowe i innych niezbędnych środków oraz racjonalne nimi gospodarowanie .

 

10. Kierownik Pracowni Radiologicznej :

1)             wykonywanie i opisywanie badań radiologicznych oraz badań densytometrycznych                               wraz z przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony radiologicznej z aktualnymi przepisami                  i wytycznymi,

2)             nadzór merytoryczny i dyscyplinarny nad podległym personelem oraz prowadzenie szkoleń podległego personelu,

3)             właściwe  prowadzenie dokumentacji lekarskiej oraz wykonywanie prac na zlecenie Dyrektora,

4)             współpraca z komórkami organizacyjnymi SPZPS.

 

11.Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej:

1)         organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie pracy podległego personelu                  oraz kontrolowanie rzetelności wykonywanych badań w pionie diagnostyki laboratoryjnej, jak też dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji i nadzór nad dostępnością świadczeń dla pacjentów,

2)         opracowywanie sprawozdawczości z działalności Laboratorium oraz składanie zamówień w zakresie potrzebnych środków, odczynników, materiałów, sprzętu,         jak również racjonalne nimi gospodarowanie,

3)         opracowywanie zakresów czynności dla podległego personelu oraz wykonywanie  zadań zleconych przez Dyrektora Zakładu,

4)         opracowywanie danych do obliczania kosztów procedur medycznych wykonywanych w Laboratorium wraz z nadzorem nad prawidłowym sporządzaniem faktur dla odbiorców z zewnątrz.

 

 

 

 

12.Kierownik Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej;

1)        organizacja i koordynowanie pracy w laboratorium prątka gruźlicy, serologii, sterylizatorni oraz prowadzenie statystyki, dokumentacji i sprawozdawczości              z całokształtu działalności placówki,

2)        wytyczanie nowych zadań, wprowadzanie nowych badań, wykonywanie bardziej skomplikowanych badań, kontrola wyników dodatnich,

3)        kontrolowanie aparatury i sprzętu medycznego wraz z ponoszeniem materialnej odpowiedzialności za mienie laboratorium,

4)         wnioskowanie o  zaopatrzenie w sprzęt i odczynniki.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

 

§ 17

1.  SPZPS  współdziała  z  innymi  zakładami  opieki  zdrowotnej   w  zakresie  zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania stosownie   do   potrzeb wynikających z procesu leczenia.

2.  Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się w ramach podpisanych umów i porozumień, w przedmiocie świadczeń zdrowotnych.

3.  SPZPZ na bieżąco informuje współpracujące z nim podmioty wykonujące działalność leczniczą         oraz gabinety lekarza rodzinnego o zakresie udzielania świadczeń medycznych oraz możliwościach diagnostycznych.

4.         Przekazanie pacjenta do  innego zakładu opieki zdrowotnej  celem  dalszej  opieki  wymaga
wystawienia skierowania.

5.    Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności              i ochrony danych osobowych.

6.                 Transport pacjenta określają odrębne przepisy Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

 

§18

1.    SPZPS we Włocławku prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych SPZPS we Włocławku zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

2.    Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności            i ochrony danych osobowych.

3.                  Sposób udostępniania dokumentacji medycznej określa ustawa o prawach  pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4.                  Stawki opłat określa Zarządzenie Dyrektora SPZPS sporządzane na podstawie art.28ust.4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

 

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

 

§ 19

1. SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie i odpłatnie.

2. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne nieodpłatne) udzielane są osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innym osobom uprawnionym, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej między SPZOZ a Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa zarządzenie Dyrektora.

4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji na prowadzonej przez SPZPS liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.

6. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub              w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

 

 

ROZDZIAŁ XI

 

Sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi.

 

§ 20

1.SPZPS we Włocławku  kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2.Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.

3.Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące SPZPS we Włocławku i ponosi              odpowiedzialność za  zarządzanie Zakładem.

4.Podczas nieobecności dyrektora jego zadania wykonuje pełnomocnik powołany w celu   zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności .

5.Dyrektorowi w sprawach medycznych doradza pełnomocnik ds. medycznych powołany przez    Dyrektora.

6.Dyrektor wykonując swoją funkcję zapewnia w szczególności:

     1)  koordynację działania wszystkich komórek organizacyjnych w zakresie zgodności             z zadaniami statutowymi,

     2)  organizację kontroli wykonywania zadań przez poszczególne komórki organizacyjne,

     3)  współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

     4) realizację zadań zleconych przez podmiot tworzący,

     5) udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach          i kwalifikacjach zawodowych określonych odrębnymi przepisami,

     6) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych.

7. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne, których projekty sporządzają pracownicy właściwych komórek organizacyjnych:

     1) zarządzenia,

     2) decyzje,

     3) instrukcje i procedury.

8. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych.

9. Dyrektor zawiera umowy cywilno – prawne na realizację świadczeń zdrowotnych i inne .

10. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą skarg, wniosków i zażaleń pracowników          i pacjentów.

11. Dyrektor wydaje i zatwierdza Regulaminy obowiązujące w SPZPS.

12. Do wyłącznej aprobaty Dyrektora należą sprawy:

     1) związane z wykonywaniem funkcji kierownika SPZPS,

     2) kierownictwa i nadzoru nad działalnością osób bezpośrednio podległych,

     3) współdziałania z Radą Społeczną i Związkami Zawodowymi,

     4) współdziałania z organem założycielskim oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

     5) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,

     6) ustalanie Regulaminu Organizacyjnego,

     7) zakupu sprzętu i aparatury medycznej z zachowaniem przepisów prawa.

13. Dyrektor może upoważnić pełnomocnika do określonych czynności na czas swojej nieobecności.

§ 21

 Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych.

1. Pracownik zajmujący stanowisko kierownicze zobowiązany jest do planowania, organizowania, nadzorowania oraz kontroli funkcjonalnej działalności komórki,            którą kieruje.

      2. W szczególności do obowiązków osób kierujących komórkami organizacyjnymi należy:

             a) kierowanie pracą podległych komórek,

 b) rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich wykonawców,

c) proponowanie wewnętrznej organizacji komórki oraz rozdziału stałych zadań poszczególnym pracownikom,

    d) nadzór nad efektywnością i skutecznością działania podległych komórek,

e) nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami                 oraz udzielanie im w miarę potrzeb wyjaśnień, wskazówek instruktażu zawodowego,

   f) przestrzeganie przy realizacji zadań dyscypliny ekonomicznej i finansowej,

            g) nadzór nad warunkami pracy pracowników, z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż,

h) wprowadzanie nowoprzyjętych pracowników w zakres realizowanych zadań i nadzór nad przebiegiem ich adaptacji w zespole,

     i) inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników,

 j) analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych komórkach   organizacyjnych,

k) przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników  przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych,

     l) ocenianie pracowników.

    3.  Uprawnienia kierowników komórek organizacyjnych:

a) opiniowanie kandydatów do pracy w podległych komórkach organizacyjnych,

b) wydawanie podległym pracownikom poleceń służbowych w zakresie zadań przypisanych komórce organizacyjnej, wyznaczanie podległym pracownikom stałych obowiązków        i doraźnych zadań oraz ocena ich realizacji,

c)  wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników.

    4. Odpowiedzialność kierowników komórek organizacyjnych za:

a)      rzetelną i terminową  realizację powierzonych obowiązków,  zadań i wykorzystanie posiadanych uprawnień,

b)      przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i finansowej w podejmowanych decyzjach,

c)      realizację, efektywność i skuteczność działania, w tym szczególnie za realizację odpowiednio do rodzaju komórki organizacyjnej, kontraktów i umów stanowiących źródło finansowania działalności SPZPS,

d)      efektywne wykorzystywanie czasu pracy podległych pracowników oraz terminowe, zgodnie z Kodeksem pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych,

e)      racjonalnie wykorzystanie przydzielonych zasobów,

f)        terminowość i rzetelność prowadzonej dokumentacji, dokumentów sprawozdawczych, analitycznych informacji,

g)      przestrzeganie dochowania tajemnicy służbowej i zawodowej,

h)      dbanie o dobro oraz właściwy wizerunek SPZPS,

i)        powierzony sprzęt i wyposażenie.

 

§ 22

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników.

1. Do obowiązków pracowników należy w szczególności:

a)      kompletne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i interesami SPZPS,

b)      znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń, procedur, instrukcji i regulaminów dotyczących w szczególności powierzonego zakresu pracy oraz zasad organizacji pracy w SPZPS,

c)      informowanie przełożonych o nie dających się samodzielnie usunąć przeszkodach           w realizacji zadań,

d)      utrzymywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym dla wykonywania zadań na danym stanowisku, przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, BHP i P. POŻ.,

e)      zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majątku SPZPS, zabezpieczenie dostępnymi środkami przed zniszczeniem, kradzieżą lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości,

f)        przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej,

  2.Uprawnienia pracowników wykonawczych obejmują w szczególności:

a)      otrzymanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,

b)      dostęp do środków niezbędnych do realizacji wykonywanych zadań,

c)      właściwych i bezpiecznych dla danego stanowiska warunków pracy,

d)      zwracanie się o pomoc do bezpośredniego przełożonego w przypadku niemożności samodzielnego wywiązania się z zadań,

e)      zwracanie się do przełożonego wyższego szczebla w sprawach spornych lub nie rozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego,

   3.Pracownik ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

a)         Jakość, terminowość i ilość wykonanych zadań.

b)        Stan i sposób wykorzystania powierzonego majątku stosownie do postawionych  do jego dyspozycji środków materialnych, finansowych i organizacyjnych,

c)         Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych oraz zasad i procedur obowiązujących w SPZPS,

d)        Materialną i karną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

Postanowienia końcowe .

 

§ 23

Postanowienia niniejszego regulaminu mają odpowiednie zastosowanie także do podmiotów, które wykonują świadczenia zdrowotne w imieniu Przychodni na podstawie udzielonego im zamówienia (umów cywilnoprawnych).

 

§ 24

 W sprawach nie uregulowanych w regulaminie, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie prowadzonej przez SPZPS działalności.

 

§ 25

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2017r.

 

 


Plik do pobrania:
Schemat organizacyjny (34kB) word

 

                                                                                                                         Wytworzył: Dyrektor SPZPS (8 maja 2012)
Opublikował: Katarzyna Białyńska (1 lipca 2003, 13:13:56)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wasielewski (14 grudnia 2017, 14:35:43)
Zmieniono: Zmiana regulaminu zgodna z uchwałą nr 32/2017

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10267

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij