Statut SPZPS

Załącznik

do uchwały Nr XXVIII/281/17

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia  27 października 2017 r.

STATUT

 

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Przychodni Specjalistycznych

we Włocławku

 

 

Rozdział l.

 

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku - zwany dalej „SPZPS" jest podmiotem działalności leczniczej niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej .

 

§ 2.

SPZPS działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (.Dz.U. z 2016 poz.1638 z późn.zm.)

2)      niniejszego Statutu,

3)      innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa.

 

§ 3.

Podmiotem tworzącym SPZPS jest  Powiat Włocławski.

 

§ 4.

Siedzibą SPZPS jest miasto Włocławek.

 

§ 5.

Użyte w dalszej części Statutu określenia, oznaczają:

1. podmiot tworzący - Powiat Włocławski działający poprzez swoje organy,

2. Dyrektor – Kierownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,

3.Rada Społeczna – Rada Społeczna w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,

4.Regulamin Organizacyjny – Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,

5.Statut – Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

 

 

 

 

Rozdział 2.

 

Cele i zadania SPZPS.

 

§ 6.

Celem działalności SPZPS jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz promocji zdrowia i podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 

§ 7.

Do zadań SPZPS należy w szczególności:

1. udzielanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych SPZPS, określonych w regulaminie organizacyjnym SPZPS, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością,

2. wykonywanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych;

3. prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki schorzeń, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

4. udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych podmiotów;

5. prowadzenie działalności gospodarczej, która nie może ograniczać działalności leczniczej ani być uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Działalność ta może polegać na:

-         wynajmie i dzierżawie pomieszczeń i gruntów;

-         sterylizacji sprzętu;

-         usług gastronomicznych i hotelowych;

-         usług kserograficznych.

 

§ 8.

Dla zgłaszających się do SPZPS osób wymagających natychmiastowego udzielania świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia.

 

 

 

Rozdział 3.

 

Organy i struktura organizacyjna SPZPS.

 

§ 9.

Organami SPZPS są:

1.Dyrektor,

2.Rada Społeczna.

 

§ 10.

1.Dyrektor kieruje SPZPS i reprezentuje go na zewnątrz .

2.Dyrektor, w zakresie swoich kompetencji określonych w ustawach i w statucie, jednoosobowo podejmuje decyzje dotyczące SPZPS i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników SPZPS.

4. Dyrektor kieruje SPZPS przy pomocy:

1) Głównego Księgowego;

2) Naczelnej Pielęgniarki;

3) kierowników komórek i jednostek organizacyjnych działających w SPZPS wykazanych w Regulaminie Organizacyjnym.

5. Dyrektor w realizacji swoich obowiązków związanych z zarządzaniem zakładem pracy, reprezentowaniem pracodawcy, organizowaniem realizacji celów i zadań SPZPS itp., wydaje zarządzenia.

6. Dyrektor ustala podział kompetencyjny pomiędzy stanowiskami, o których mowa w ust. 4 , zatwierdza szczegółowy zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności dla tych stanowisk oraz stanowisk innych bezpośrednio jemu podległych.

7.Stanowiska, o których mowa w ust. 4, ustalają zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności dla podległych im pracowników i przedkładają je do zatwierdzenia Dyrektorowi.

8. Naczelna Pielęgniarka organizuje i nadzoruje pracę pielęgniarek, położnych, asystentek stomatologicznych, rejestratorek i sekretarek medycznych.

9.W razie nieobecności Dyrektora zastępstwo wykonuje upoważniona przez Dyrektora osoba.

10.W ramach SPZPS działają również komórki o charakterze administracyjnym oraz stanowiska pracy:

1) Dział Organizacji i Marketingu,

2) Dział Księgowości,

3) Dział Kadr,

4) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

5) radca prawny,

6) inspektor d.s. bhp i p.poż,

7) inspektor d. s. obronnych

8) inspektor d.s. niejawnych.

 

 

§ 11.

 

1.Przy SPZPS działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

3. Rada Społeczna składa się z 7 osób.

4. Radę Społeczną powołuje i odwołuje na okres kadencji Rada Powiatu z uwzględnieniem zasady przedstawicielstwa określonej w ustawie z zastrzeżeniem  ust. 6 i 7.

5.Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Społecznej zwołuje Przewodniczący Rady Powiatu.

6. Rada Powiatu w okresie kadencji dokonuje zmian w składzie Rady Społecznej w przypadku:

1) złożenia rezygnacji z funkcji,

2) cofnięcia rekomendacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla przedstawiciela Wojewody,

3) braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Społecznej,

4) podjęcia zatrudnienia w SPZPS.

 

 

 

§ 12.

 

Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi SPZPS nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z  Dyrektorem SPZPS;

2) przedstawianie Dyrektorowi SPZPS wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

 

 

Rozdział 4.

 Zasady działalności finansowej i gospodarczej

 

§13

1. SPZPS prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.

2. SPZPS gospodaruje  majątkiem własnym.

                                        

§ 14

1.SPZPS wykonuje świadczenia nieodpłatnie na rzecz osób ubezpieczonych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia .

2.SPZPS  wykonuje świadczenia na rzecz osób nie objętych umową  z NFZ , odpłatnie  na podstawie odrębnych umów .

 

§ 15.

SPZPS może uzyskiwać środki finansowe:

1) z prowadzonej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) z wydzielonej działalności gospodarczej wymienionej w § 7 pkt 5.

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

4) z otrzymanych  na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

5) ze zbycia majątku trwałego ,oddania go w dzierżawę, najmu, zgodnie z zasadami określonymi przez podmiot tworzący.

 

 

§ 16.

 SPZPS  może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

2) inwestycje i remonty ; w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,

3) realizację zadań dodatkowych nałożonych przez starostę ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej jak i w przypadku klęski żywiołowej,

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,

6) realizację programów wieloletnich.

 

§17.

Wartość majątku SPZPS określa fundusz Zakładu.

 

§18.

SPZPS prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

 

 

Rozdział 5.

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 19

 W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie postanowienia ustawy o działalności leczniczej oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

  

Załącznik

do Statutu SPZPS

we Włocławku

 

Wykaz jednostek organizacyjnych SPZPS

 

1. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

 

2. Przychodnia Stomatologiczna

 

3. Specjalistyczne Poradnie Dziecięce

 

4. Przychodnia Dermatologiczna

 

5. Przychodnia Pulmonologiczno - Alergologiczna i Gruźlicy

 

6. Centrum Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej

 

7. Zakład Rehabilitacji Leczniczej

 

8. Zespół Okulistyczny

 

9. Przychodnia Kardiologiczna

 

10. Przychodnia Neurologiczna

 

11. Poradnia Ginekologiczna z Pracownią Cytologiczną

 

12. Poradnia Cukrzycowa

 

13. Poradnia Gastroenterologiczna

 

14. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

 

15. Dział Diagnostyki Radiologicznej .

 

16. Poradnia „ K „

 

17. Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

 

18. Zespół Otolaryngologiczno- Foniatryczny

 

19. Zespół Onkologiczno- Chirurgiczny


20. Zespół Reumatologiczno-Endokrynologiczny


Wytworzył: Dyrektor SPZPS (12 czerwca 2012)
Opublikował: (30 czerwca 2003, 23:35:18)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wasielewski (29 listopada 2017, 13:36:21)
Zmieniono: Wprowadzenie aktualnego statutu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8160

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij